NL
 - EN

E-maildisclaimer


De inhoud van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent of deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, dient u de afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en deze e-mail en de bijgevoegde bestanden te vernietigen. Het kopiëren, verdelen of ander gebruik van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt verboden.

De auteur van deze mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. De gegeven informatie of het verleende advies kunnen dan ook slechts de VLHORA verbinden als dit duidelijk uit de boodschap blijkt en binnen de informatie die ons ter beschikking was gesteld.

Nieuwsbrieven

Vanaf 1 oktober 2009 werd de nieuwe wetgeving ten aanzien van de privacy en persoonsgegevens van kracht waardoor u geen spam meer mag ontvangen. Wij willen u uiteraard op de hoogte houden van nieuws en activiteiten vanuit de Vlaamse Hogescholenraad. Mocht u niet langer onze informatie per e-mail willen ontvangen of ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet, dan heeft u steeds de mogelijkheid uzelf eigenhandig in- of uit te schrijven. Inschrijven kan via deze pagina. Hierna ontvangt u een e-mail om nogmaals te bevestigen of u wel daadwerkelijk de eigenaar bent van de mailbox die op deze pagina wordt ingevoerd. Uitschrijven kan steeds door de link onderaan een ontvangen nieuwsbrief te volgen.


Website


De Vlaamse Hogescholenraad biedt u deze website (www.vlhora.be) en de informatie op deze website aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, de voorwaarden op deze webpagina 'Gebruiksvoorwaarden' aanvaardt. Door de website www.vlhora.be en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden:


Informatie

De Vlaamse Hogescholenraad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website.

Elk gebruik dat u maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico. De informatie op deze website bevat op geen enkele wijze juridisch advies of instructies die toelaten een juridische procedure te starten of te begeleiden. De informatie op deze website kan hooguit dienen ter ondersteuning van een juridische vraagstelling.


Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatie ter beschikking gesteld. De Vlaamse Hogescholenraad controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

De Vlaamse Hogescholenraad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de Vlaamse Hogescholenraad verwijst.

Indien u op uw eigen website hyperlinks naar deze website wilt creëren kunt u hiervoor contact opnemen met de Vlaamse Hogescholenraad voor het verkrijgen van officiële teksten en afbeeldingen.


Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

De Vlaamse Hogescholenraad behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf, alsook op de ter beschikking gestelde informatie, afbeeldingen en documenten.

Bij het aanleveren van materialen voor de nieuwsbrief of website van de Vlaamse Hogescholenraad verleent u de Vlaamse Hogescholenraad automatisch reproductierechten voor het gebruik van deze materialen in voornoemde media, ongeacht de drager waarop deze verspreid worden.


Bescherming van de persoonsgegevens

De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van de Vlaamse Hogescholenraad en dienen enkel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht uw persoonlijke gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren.


Bescherming van de persoonsgegevens

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.


De Vlaamse Hogescholenraad behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden bij te werken en de inhoud van deze website te allen tijde aan te passen.

Voor meer informatie neemt u contact op met:
Vlaamse Hogescholenraad
Ravensteingalerij 27/3, 1000 Brussel
Tel: 02 211 41 90
info@vlhora.be

Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail