NL
 - EN
VLHORA nieuwsbrief juni 2014
Nieuwsbrief-archief

Beste lezer

Op het ogenblik dat u dit leest heeft net de overhandiging van de visitatierapporten (1) van de bacheloropleidingen Verpleegkunde plaatsgehad. Het leidt voor ons geen twijfel dat hieruit de kwaliteit van deze opleidingen blijkt. De opleidingen leiden een grote groep generiek geschoolde en tevens onmiddellijk inzetbare professionals op. Deze verpleegkundigen worden gevormd in nauwe samenwerking met en in diverse vormen van het werkveld. Meer en meer ook gaan de opleidingen daarbij ook uit van het zogenaamde Evidence Based Nursing en versterken ze de opleidingen vanuit het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

In het lopende academiejaar zijn 8.669 studenten ingeschreven aan de opleidingen verpleegkunde. Jaarlijks studeren er meer dan 1.700 professionele bachelors verpleegkunde af aan de hogescholen. Het mag geen verwondering wekken dat, door de kwaliteit van de opleidingen en de nood aan deze gediplomeerden, alle afgestudeerden van deze opleiding ook volgens de meest recente VDAB schoolverlatersstudie (2) quasi-onmiddellijk aan het werk kunnen.

En toch moeten deze opleidingen zich bij Europa 'verantwoorden', niet over hun kwaliteit, maar over het aantal 'uren klinische praktijk'. Deze kwantitatieve norm, uitgedrukt in het voor het Vlaamse hoger onderwijs onbruikbare aantal uren, staat in de Europese beroepenrichtlijn die moet waken over de mobiliteit van werknemers. Hoewel de opleidingen met allerhande werkvormen inclusief het praktijkonderwijs de beoogde leerresultaten behalen, blijven ze tegen deze normering aanlopen.

Het is in het kader van al het voorgaande toch evident en maatschappelijk van het grootste belang dat al onze professioneel gerichte diploma's rechtstreeks toegang geven tot het beroep waartoe is opgeleid. Voor de opleiding Verpleegkunde hebben we daarom een aanvraag gedaan bij de Vlaamse Regering om een aanpassing van de studieduur mogelijk te maken. Wij dringen er op aan dat de nieuwe Vlaamse regering snel werk zal maken van de decretale aanpassingen die nodig zijn om ons aan de Europese eisen te conformeren en zo onze studenten alle kansen te geven om te studeren en te werken waar ook in Europa. De VLHORA werkt intussen samen met de overheid om deze aanpassingen verder uit te werken.

Marc Vandewalle
secretaris-generaal

(1) De visitatierapporten van de VLUHR zijn te vinden op www.vluhr.be

(2) De volledige schoolverlatersstudie van de VDAB is de vinden op http://www.vdab.be/trends/schoolverlaters.shtmlBeleidsbeslissingen over het opleidingsaanbod

Op 4 april keurde de Vlaamse regering de lijst goed van bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen (in het academiejaar 2014-2015). In deze lijst werden ook de in december door VLUHR gevraagde aanpassingen zoals naamswijzigingen, opgenomen, met uitzondering van de aanvragen van de hogescholen voor verzelfstandiging van twee afstudeerrichtingen. De overheid meende dat de resultaten van de transparantieoefening onvoldoende duidelijk waren en het bovendien aan overleg met de overheid én aan een decretaal kader ontbrak om de verzelfstandigingen goed te keuren.

Eveneens in het kader van aanpassingen aan het opleidingsaanbod werd op 25 april het VLUHR-advies macrodoelmatigheid overgemaakt aan de Commissie Hoger Onderwijs. Intussen zijn ook de adviezen van de Commissie Hoger Onderwijs bekend gemaakt. Een positief advies werd verleend aan vijf van de acht hogeschooldossiers, namelijk aan de bachelor in de mondzorg (KHLeuven-KHLim, Arteveldehogeschool), bachelor in de eerstelijnszorg (KHLeuven-KHLim), Bachelor in sport en bewegen (Thomas More Mechelen-Antwerpen) en bachelor-na-bachelor in de bio-informatica (Howest).

Van de in 2013 aangevraagde nieuwe opleidingen is in april van dit jaar alvast het besluit goedgekeurd door de Vlaamse Regering waarmee de professioneel gerichte bacheloropleiding 'bachelor in Idea and Innovation Management' erkend wordt als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel.Beleidsgroepen lerarenopleiding

Na de bekendmaking van de resultaten van de beleidsevaluatie van de lerarenopleidingen in het najaar van 2013, besloot de overheid om in zes beleidsgroepen te werken aan concrete beleidsvoorstellen of scenario's voor de volgende legislatuur. De zes beleidsgroepen werkten rond instroom, inhoud en uitstroom, stage, lerarenopleiders, aanvangsbegeleiding en SLO/educatieve master.

Op 5 juni zijn de resultaten van deze beleidsgroepen voorgesteld. Het eindrapport en verdere informatie is te vinden op de website van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.#HBO2025

De Nederlandse koepelvereniging van Hogescholen (de Vereniging Hogescholen) waarmee VLHORA internationaal ook samenwerkt, houdt een strategieverkenning over waar het met de opleidingen aan de hogescholen naartoe moet in de toekomst. Ze doen dit onder de noemer #HBO2025 (HBO staat ook in Nederland voor hoger beroepsonderwijs, maar omvat alle opleidingen aan de hogescholen). Tijdens een tweedaagse bestuurdersconferentie gaven ze vorige week alvast een aanzet met inbreng van externe sprekers.

Meer informatie over hun werkzaamheden is te vinden op de webstek.

Op de vraag van de Vereniging schreven enkele experten een essay ter inspiratie van hun conferentie. Ook Dirk Van Damme formuleerde enkele bedenkingen over toekomstige ontwikkelingen in een essay. Wie het nog niet las (en dus nog geen trouwe Twittervolger is van @VLHORA_nieuws) kan dit essay terugvinden via hun websiteMobiliteit naar het hoger onderwijs

In de cao IV hoger onderwijs werd opgenomen dat personeelsleden die vanuit een ander Vlaams onderwijsniveau dan het hoger onderwijs tijdelijk een opdracht willen uitoefenen aan een universiteit of hogeschool, hiervoor gebruik kunnen maken van een "verlof wegens opdracht". De overheid voerde begin dit jaar dit gelijknamige systeem door en deelde mee dat het vroegere TAO-systeem (tijdelijk andere opdracht) hierbij zou afgeschaft worden.

De personeelsdirecteurs van de Vlaamse hogescholen meldden op VLHORA-niveau dat deze overheidsbeslissing, die niet werd overlegd met de hogeschoolbesturen, eerder de stagnatie dan de mobiliteit bevordert en dus ingaat tegen de doelstelling van cao IV. Er werden verschillende nefaste gevolgen van deze maatregel vastgesteld in de VLHORA-werkgroep personeelsbeleid.

Na overleg met de vakbonden werd de overheid gevraagd rekening te houden met de moeilijkheden die de afschaffing in de praktijk opleverde.

Inmiddels besliste de overheid om zijn omzendbrief en mededeling aan te passen. Hierbij blijft het mogelijk dat er gewerkt wordt met een verlof wegens opdracht, maar wordt ook de eerdere situatie hersteld waarbij het dus mogelijk is dat er gewerkt wordt via een verlof tijdelijk andere opdracht (TAO) ofwel via TBS/PA (Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden) naar gelang de situatie en de overeenstemming tussen de betrokken partijen.Knelpuntennota's studentenstatuut

De overleggroep studentenstatuut lanceerde het voorstel om naar aanleiding van de staatshervorming de knelpunten i.v.m. kinderbijslag, betaald educatief verlof, loopbaanonderbreking, opleidingscheques, studeren met een werkloosheidsuitkering en studeren met een ondersteuning van de VDAB op te lijsten.

Deze technische nota's bevatten huidige knelpunten betreffende een aantal aspecten van het statuut van de student die worden gesignaleerd door de studentenvoorzieningen. De verschillende regelgevingen die van toepassing zijn op het studentenstatuut zijn niet op elkaar afgestemd: tegemoetkomingen moeten op elkaar worden afgestemd zodat deze complementair aan elkaar zijn. Er wordt ook gesignaleerd dat regelgeving toegankelijker moet worden en aangepast moet worden aan de ontwikkelingen en de nieuwe onderwijsmodules in het Vlaamse hoger onderwijs.

Over deze knelpunten wordt nog overleg gepleegd met de VLIR om ze daarna mee te nemen naar de komende Vlaamse Regering.Studeren met een leefloon

Op vrijdag 16 mei 2014 werd door de POD Maatschappelijke Integratie een studiedag voor medewerkers van de Vlaamse OCMW's georganiseerd, waarbij belangrijke topics uit het hoger onderwijs in Vlaanderen werden toegelicht.

Heidi Jansens (departement Onderwijs en Vorming) bracht een uiteenzetting over de structuur van hoger onderwijs waarbij thema's zoals leerkrediet, toelatingsvoorwaarden, studievoortgangbewaking, contracten van inschrijving, enz. werden uitgediept. Het thema internationale mobiliteit en meer bepaald het actieplan "brains on the move" werd door Magalie Soenen (departement Onderwijs en Vorming) toegelicht. Els Robbrecht van de Vrije Universiteit Brussel tenslotte gaf meer uitleg over de voorzieningen en faciliteiten waarop studenten, binnen het Vlaamse hoger onderwijs, beroep kunnen doen.

Om de studenten die potentieel recht hebben op een leefloon beter toe te leiden naar het OCMW, werd de brochure 'wegwijs voor studenten' uitgewerkt door de POD Maatschappelijke Integratie.

Meer info: http://www.mi-is.be/be-nl/doc/studies-publicaties-en-statistieken/wegwijs-voor-studenten.Het Aanmoedigingsfonds

Het Vlaams Parlement keurde woensdag 23 april 2014 het Onderwijsdecreet XXIV goed, met een omvangrijke reeks wijzigingen. De bepalingen met betrekking tot de allocatie van de middelen van het Aanmoedigingsfonds zijn opgenomen in het Onderwijsdecreet XXIV.

De VLHORA erkent de meerwaarde van een inclusief beleid voor de interne werking van de instellingen maar heeft haar bezorgdheid geuit omtrent het risico op planlastverhogende maatregelen die hier gepaard mee kunnen gaan. De VLHORA formuleerde het standpunt om de autonomie van de instellingen te erkennen en de bedragen van het Aanmoedigingsfonds toe te voegen aan de basismiddelen.

Vanaf volgend academiejaar zal de registratie van de studenten met een functiebeperking en tweedekansstudenten die in aanmerking komen voor het Aanmoedigingsfonds, beter verlopen.

Voor de registratie van de studenten met een functiebeperking wordt het advies van de VLOR gevolgd, die een registratieprocedure heeft uitgewerkt met een overeenkomstig registratieformulier. De registratie van studenten met een functiebeperking wordt gekoppeld aan een documentering van de functiebeperking.

Deze registratieprocedure wordt omgezet in een reglementerend besluit (BVR), zodat studenten op een uniforme wijze in de databank hoger onderwijs zullen geregistreerd worden. Het is daarbij de bedoeling dat met ingang van het academiejaar 2014-2015 deze studenten in de omschreven categorieën geregistreerd worden.
Eurashe

Op de Eurashe conferentie in Yerevan (Armenië) van eind mei werd Johan Cloet, voormalig algemeen directeur van de Katholieke Hogeschool Mechelen (later Lessius Mechelen, nu Thomas More Mechelen-Antwerpen) en voormalig lid van de Raad van Bestuur van VLHORA aangesteld als opvolger van Stefan Delplace als secretaris-generaal van Eurashe. Stefan Delplace heeft Eurashe tien jaar lang operationeel geleid. (VLHORA zwaaide hem al uit op haar congres begin februari dit jaar).

 

Ook op die conferentie werd Patrick Blondé – algemeen directeur van de Hogere Zeevaartschool en lid van de Algemene Vergadering VLHORA - herkozen als vice-president van de organisatie en werd de locatie van de volgende conferentie (16 – 17 april 2015) bepaald op Lissabon (Portugal).

Meer info over dit alles en nog veel meer op de Eurashe webstek.Wie Wat Waar

  • De hogeschooldiensten van de Karel de Grote-Hogeschool zijn tijdelijk verhuisd naar het Kiel, wegens het bouwproject "campus Zuid".  De correspondentie met de algemene directie & hogeschooldiensten dient te gebeuren via volgend adres: Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen.
  • Lobke Dedrie (Arteveldehogeschool) en Isabel Snauwaert (VLHORA) zijn afgevaardigd in de redactieraad studiegids 'Wat na het secundair onderwijs'.
  • Walentina Cools (Erasmushogeschool Brussel) is aangesteld als coördinator van de Unie van Publiekrechtelijke Hogescholen.


Kalender

  • VLHORA-congres 2015: noteer alvast in je agenda dat het volgende VLHORA-congres plaatsvindt op maandag 9 februari 2015.
  • 25 juni 2014 - jaarlijkse conferentie van CHEPS: 'Fit for the Future: Towards differentiated higher education', Enschede (Nederland)
  • 23 en 24 oktober 2014 - UASnet-conferentie in Kopenhagen met als onderwerp 'Applied Research: Tackling the Societal Challenge of Horizon 2020'
  • 23 en 24 oktober 2014 - The Open and Flexible Higher Education Conference 2014 "New Technologies and the future of Teaching and Learning", Krakow


U heeft ook een bericht?

Uw instelling organiseert een studiedag, congres, ... dat interessant en toegankelijk is voor het hoger onderwijs? Uw aankondiging kan worden opgenomen in de VLHORA-nieuwsbrief. Voor praktische informatie; contacteer myriam.slock@vlhora.be.


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail