NL
 - EN
VLHORA nieuwsbrief juli 2014
Nieuwsbrief-archief

Beste lezer

Nog niet voor iedereen is de vakantie even nabij. Wat intussen wel geldt voor de Rode Duivels en vele studenten, moet nog worden verdiend door (in)formerende politici. We hopen dat ook u nu, of binnenkort, even van de rust en inspiratie van vakantie kan genieten.

Intussen willen we u niet alleen de lectuur van deze nieuwsbrief, maar evenzeer die van ons Jaarverslag 2013 aanbieden. Zo’n jaarverslag is bedoeld om u een beknopt overzicht te geven van de belangrijkste thema’s waar de VLHORA als koepelorganisatie van de hogescholen in 2013 aan heeft gewerkt. Het bevat slechts een selectie van de onderwerpen en de activiteiten van het vorige werkjaar, maar toch gaan we ervan uit dat het u een beeld geeft van de werking van de Vlaamse Hogescholenraad in 2013.

 

De hogeschoolcontext veranderde in 2013 drastisch omwille van de implementatie van het integratiedecreet. De integratie van de meeste academische opleidingen in de universiteiten (meestal zonder fysieke verhuizing) en de vorming van de Schools of Arts zette bovendien ook fusie- en clusterbewegingen in gang. Zowel voor de hogescholen, als voor de VLHORA bood deze beweging ook kansen op duidelijke profilering en sterke focus. Tegelijk blijft het voor de studenten en de maatschappij waarin ze als afgestudeerden zullen terechtkomen van groot belang dat er voldoende samenwerking is in de hele hoger onderwijsruimte. Daarbij hoort ook de wisselwerking met het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan de hogescholen (en de link met het academisch onderzoek).

De vele onderwerpen die in dit verslag aan bod komen, zijn gericht op versterking van de sector maar met de uitdrukkelijke bedoeling de maatschappelijk bijdrage van het hoger onderwijs aan de hogescholen te benadrukken en te verbeteren. Dat geldt voor het reeds vermelde praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor oriëntering, het hoger beroepsonderwijs (HBO5), sociaal beleid en dergelijke meer. En ook de rol van VLHORA als contact- en contractorganisatie is op datzelfde maatschappelijk doel gericht.

In de aanloop van de afgelopen verkiezingen bepleitten vele partijen het belang van onderwijs en kansen voor iedereen. De VLHORA en de hogescholen zullen er blijven voor ijveren dat dit ook daadwerkelijk wordt mogelijk gemaakt, met middelen, met krachtdadig en vereenvoudigd bestuur en met gepaste autonomie voor de instellingen. De hogescholen hebben samen met de universiteiten deze en andere belangrijke verzuchtingen voor de komende legislatuur in een memorandum van universiteiten en hogescholen verzameld. Dat memorandum willen we, samen met dit jaarverslag, ten zeerste ter lectuur aanbevelen.

Marc Vandewalle
secretaris-generaalHogescholen ook in Nederland beste aansluiting arbeidsmarkt

Nadat we in de vorige nieuwsbrief al verwezen naar de goede tewerkstellingskansen van afgestudeerden van hogescholen in Vlaanderen (resultaten te vinden in de schoolverlatersstudie van de VDAB) wijst in Nederland de HBO-monitor op hetzelfde: de hogeschoolafgestudeerden hebben de beste kansen op de arbeidsmarkt. 80% heeft drie maanden na afstuderen al een baan, 67% is zelfs meteen na afstuderen aan de slag kunnen gaan. Niet verwonderlijk is dat de studenten in een deeltijdse hogeschoolopleiding na afstuderen het best scoren op de arbeidsmarkt.

Meer info en een link naar het volledige rapport via deze link.International Symposium on University Rankings

Op 25 juni werd het 6e internationaal symposium over University Rankings georganiseerd. Op het programma stonden bijdragen van Jordi Curell (DC EAC, EC), prof. Frank Ziegele (CHE), Miguel Gallardo Albajar (AEGEE) en Phil Baty (THE World University Rankings). Voorzitter van de dag was professor Ellen Hazelkorn.

Drie van deze bijdragen focusten op de doelstellingen achter en het gebruik van U-Multirank (www.umultirank.org). Als voornaamste redenen om U-Multirank (verder) te ontwikkelen werd vooral de nood aan transparante informatie voor verschillende groepen van gebruikers genoemd. Zo kunnen hogeronderwijsinstellingen via de webtool mogelijke partnerinstellingen zoeken met een specifiek (gelijkaardig) profiel of kunnen studenten een instelling vinden in het kader van hun plannen voor internationale mobiliteit. Benadrukt werd dat, gezien de reeks van verschillende indicatoren die niet gemaskeerd worden in een samengestelde score, informatie wordt gegeven over de diversiteit van de instellingen die elk op verschillende parameters sterk kunnen scoren. Kritische vragen werden door het publiek dan weer gesteld bij onder meer de interpretatie en noodzakelijke contextualisering van de data.Knelpuntenberoepen 2014-2015

De nieuwe lijst van de knelpuntberoepen RVA 2014-2015 is beschikbaar. Deze lijst mag niet verward worden met de lijst van knelpuntberoepen VDAB. Het gaat hier over opleidingen die onder bepaalde voorwaarden combineerbaar zijn met werkloosheidsuitkeringen en waarvoor men vrijgesteld kan worden van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt.

De informatie heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap overgedragen werden. Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke de RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

De lijst 2014-2015 en meer informatie betreffende knelpuntberoepen hoger onderwijs kan je hier bekijken.

Een belangrijke meerwaarde van de hogeschoolopleidingen zit in de aansluiting met de arbeidsmarkt. De helft van de studenten aan de hogescholen volgt een opleiding die behoort tot de STEM-opleidingen en/of die leiden naar knelpuntberoepen van de RVA. Het toont aan dat de hogescholen op deze manier een belangrijke meerwaarde realiseren voor de individuele studenten, hun omgeving en de maatschappij.Studentenvoorzieningen en HBO5

Vanaf 1 september 2014 gaan de samenwerkingsverbanden officieel van start. Bij de decretale opdrachten staan onder andere ook optimalisering van de dienstverlening en het beschikbaar maken van de sociale voorzieningen voor HBO5 studenten. In het decreet is eveneens vermeld dat de Vlaamse Regering een financieringsregeling uitwerkt voor de cursisten en leerlingen van een HBO5-opleiding.

HBO5 studenten schrijven zich ondertussen in voor het academiejaar 2014-2015 en worden reeds doorverwezen naar de studentenvoorzieningen voor materiële en immateriële hulp. Er is door de Vlaamse Regering nog geen financieringsregeling uitgewerkt voor de cursisten en leerlingen van een HBO5-opleiding.

De VLHORA geeft aan dat de financiering van de sociale voorzieningen voor de cursisten en leerlingen van een HBO5-opleiding dringend en noodzakelijk is voor kwaliteitsvol onderwijs en dienstverlening.UASnet-conferentie in Kopenhagen

Op donderdag 23 en vrijdag 24 oktober 2014 worden alle stakeholders, beleidsverantwoordelijken en onderzoekers in Denemarken uitgenodigd om te focussen op onderzoek op sociaal gebied en in de gezondheidssector. Basis van de conferentie is het luik Societal Challenges binnen het kader van Horizon 2020 van de Europese Unie, meer bepaald “Health, demographic change and well-being” en “Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies”. Daarnaast wordt ook een derde thema behandeld, met name hogescholen in een veranderend Europees hoger onderwijslandschap met ook aandacht voor het U-Multirank-project. Inschrijven kan t.e.m. 29 augustus 2014. Meer informatie en details vindt u hier.
UASnet groepeert koepelorganisaties uit tien Europese landen die samen het belang van toegepast en praktijkgericht onderzoek op Europees vlakken willen stimuleren en promoten. De Vlhora is stichtend lid van deze vereniging.Ontmoeting onderzoeksdirecteurs uit Québec

Op de Werkgroep Onderzoeksbeleid van 25 juni 2014 ontving VLHORA een delegatie van beleidsmakers inzake innovatie en onderzoek uit Canada. Al jaren werken de hogescholen uit Québec met enkele van hun 46 onderzoekscentra samen met hogescholen uit Wallonië en Brussel. Graag zouden de directeurs van het Fonds voor Onderzoek van Québec in de toekomst ook projecten willen opzetten met de Vlaamse hogescholen. Diegenen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich wenden tot de permanente vertegenwoordiger van de Québecois in Brussel, de heer Fréderic Tremblay (http://www.international.gouv.qc.ca/fr/bruxelles). Voor meer achtergrondinformatie over de onderzoekscentra in Québec wordt verwezen naar http://reseautranstech.qc.ca/en/who-are-we/.Wie Wat Waar

 • mevrouw Anita Jorens (Karel de Grote-Hogeschool) gaat eind dit academiejaar met pensioen. Zij wordt in de overleggroep verpleegkunde opgevolgd door mevrouw Ann Cleerbout (Karel de Grote-Hogeschool).
 • de heer Dirk Liebaers (Erasmushogeschool Brussel) gaat eind dit academiejaar met pensioen. Hij wordt in de werkgroep sociaal beleid opgevolgd door de heer Joeri Van den Brande (Erasmushogeschool Brussel).
 • mevrouw Kathleen Poma (Hogeschool Gent) gaat eind dit academiejaar met pensioen. Zij wordt in de werkgroep onderwijsbeleid opgevolgd door de heer Dennis Cluydts (Hogeschool Gent).
 • Bram Roelant is herverkozen als voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) voor het academiejaar 2014-2015.


Kalender

 • 16 tot 18 juli 2014 - Brave New World - de AMOSSHE conferentie 2014 in Manchester, Engeland. De conferentie is de grootste jaarlijkse bijeenkomst van studentenvoorzieningen in het Verenigd Koninkrijk, en dit jaar is het thema Brave New World - een kans om de uitdagingen en kansen van het veranderende hoger onderwijs landschap en studentenvoorzieningen te verkennen.
 • 1 tot 4 oktober 2014 - ECStA workshop “A EUROPEAN STRATEGY IN STUDENT AFFAIRS?” Portugal, meer info
 • 23 en 24 oktober 2014 - UASnet-conferentie in Kopenhagen met als onderwerp 'Applied Research: Tackling the Societal Challenge of Horizon 2020'
 • 23 en 24 oktober 2014 - The Open and Flexible Higher Education Conference 2014 "New Technologies and the future of Teaching and Learning", Krakow meer info
 • 27 november 2014 - Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA uit Nederland nodigt de onderzoeksverantwoordelijken van de Vlaamse h
 • VLHORA-congres 2015: noteer alvast in je agenda dat het volgende VLHORA-congres plaatsvindt op maandag 9 februari 2015
 • ogescholen uit op hun congres. Bedoeling is specifiek partnerovereenkomsten op te zetten betreffende Interreg-projecten.
 • 16-17 april 2015 - EURASHE conferentie Lissabon


De VLHORA sluit de kantoren tussen 21 juli en 8 augustus,
op 11 augustus zijn we terug op post.
U heeft ook een bericht?

Uw instelling organiseert een studiedag, congres, ... dat interessant en toegankelijk is voor het hoger onderwijs? Uw aankondiging kan worden opgenomen in de VLHORA-nieuwsbrief. Voor praktische informatie; contacteer myriam.slock@vlhora.be.


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail