NL
 - EN
nieuwsbrief Maart 2012
Nieuwsbrief-archief
 

De VLHORA werft aan:

een voltijds beleidsmedewerker met focus onderwijsbeleid.

Het vacaturebericht is beschikbaar op de VLHORA-website.


Een lastig plan

Beste lezer

Dat er geld tekort is, is geen nieuws meer. Dat het water ons aan de lippen staat ook niet. Omdat we steeds te horen krijgen dat het geld ook effectief op is, wordt er aan andere pistes gedacht. Zo komt planlastvermindering op de agenda. Als we geld tekort hebben, laten we dan eerst snoeien in de overbodige zaken. De hogeronderwijsinstellingen zijn groot voorstander van planlastvermindering omdat ze gefrustreerd raken door het nutteloze werk terwijl ze hun handen al meer dan vol hebben met hun kerntaken. De onderwijsminister heeft daar, bij het gebrek aan middelen, wel oren naar en plant: planlastdecreten.

Daarmee lijkt het alsof we aan iets nieuws beginnen. Toch hebben de hogeronderwijsinstellingen sinds jaar en dag al voorstellen tot planlastvermindering. Er zijn zelfs verschillende gemengde werkgroepen opgestart, en sommige zelfs al afgesloten. Daaruit zijn concrete voorstellen tot planlastvermindering te halen. Zo is het jaarverslag dat we voor de overheid maken overbodig werk (want allemaal in één of andere vorm al aangeleverd of beschikbaar). Maar ook specifieke rapportages - zoals die over het gebruik van andere talen dan het Nederlands - zijn volgens ons overbodig of minstens aan grote vereenvoudiging toe. De toegevoegde waarde van de jaarlijkse rompslomp van formulieren en handtekeningen rond de cumulregeling ontgaat ons al helemaal. We stelden ook voor om de examencontracten af te schaffen en suggereerden nog een reeks zaken om flexibilisering eenvoudiger te maken.  En zo zijn er wel meer voorstellen die niet nu worden uitgevonden, maar die al veel langer op de tafel liggen. De minister van onderwijs kan  vandaag dus al een grote vereenvoudiging doorvoeren.

Er is echter meer. De hogescholen vinden dat je niet aan de ene kant water uit de boot kunt scheppen als er intussen opnieuw lekken geslagen worden. We zien echter in nieuwe wetgeving vaak nog meer planlast opduiken. Het is dan ook aangewezen die in de eerste plaats daar te vermijden zodat er straks niet opnieuw moet gewerkt worden aan het oplossenvan de net gecreëerde problemen. Een mooi voorbeeld daarvan is de taalregeling zoals die in de ontwerpen van het integratiedecreet staat waar een nobel doel (de versoepeling) verdrinkt in een resem regels, rapportages en monitoring. Ook in het ontwerpdecreet op het nieuwe accreditatiestelsel zien de hogeronderwijsinstellingen bijkomende lasten die niet noodzakelijk zijn om een goed en uitgebalanceerd systeem van externe kwaliteitszorg te hebben.  

We roepen dus de overheid op om dringend en drastisch te werk te gaan: Schrap eerst de overbodige planlastige regelingen in aankomende decreten. Harmoniseer ook de eigen gegevens en vraag alleen datgene op wat er echt nog nergens in een databank zit. En vraag dat dan ook maar één keer in één enkele vorm. Gebruik in het beleid niet veel aparte, gekleurde potjes waar extra rapportage op nodig is. En voer de voorstellen die reeds op tafel liggen zo snel mogelijk uit.

Ook de overheid zal er baat bij hebben!

Marc Vandewalle
secretaris-generaalOriëntering, heroriëntering en studiesucces in het hoger onderwijs

De VLHORA werkte een nota ‘oriëntering, heroriëntering en studiesucces in het hoger onderwijs’ uit. In de discussie (her)oriëntering stelt de VLHORA onder andere de wettelijke omnivalentie van het diploma secundair onderwijs voorop. Voldoende structurele afstemming tussen alle stakeholders is cruciaal om de overgang tussen het secundair en hoger onderwijs vlot te laten verlopen. Zowel voor het hoger onderwijs als voor het secundair onderwijs is een taak weggelegd in het bewerkstellingen van de maatschappelijke verwachting dat de open toegang tot het hoger onderwijs zo efficiënt mogelijk wordt ingevuld. Volgende fases worden in de nota onderscheiden in dit continu proces:

  • Studiekeuzebegeleiding en oriëntering in het secundair onderwijs,
  • Oriëntering in het hoger onderwijs,
  • Heroriëntering in het hoger onderwijs.

De VLHORA zal haar nota overmaken aan minister Pascal Smet en alle stakeholders. De volledige nota vindt u terug op de VLHORA-website.

 


 


Learning outcomes

VLHORA, VLIR en de overheid sloten op 13 december 2011 een nieuwe overeenkomst af met het oog op de co-financiering van de opmaak van domeinspecifieke leerresultatenkaders. Art. 1 van de overeenkomst stipuleert dat de domeinspecifieke leerrerultatenkader worden uitgeschreven volgens de "Handleiding voor het Uitschrijven van Domeinspecfieke Leerresultatenkaders". Op 26 maart 2012 zal de handleiding ter goedkeuring worden voorgelegd aan de VLUHR Raad van Bestuur.

Tevens werd door de VLIR en de VLHORA mevrouw Isabelle Melis als voltijdse medewerker procesbegeleiding 'learning outcomes' bijkomend aangeworven en werd gestart met het uitwerken van de domeinspecifieke leerresultatenkaders van de hogeronderwijsopleidingen.Stand van zaken inzake de besprekingen van de voorontwerpen van integratiedecreet en stuvo-decreet

Het voorontwerp van Integratiedecreet werd de afgelopen weken door verschillende overheidsinstanties afgetoetst.

Op 24 januari gaf de Commissie Wetenschapsbeleid van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) hierover haar mening. Hierbij werd in het ontwerpdecreet geduid op de inspanning die de regering zal maken om het Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) in de hogescholen elke jaar gradueel te versterken tot in 2023. Vooral vanaf 2014 zal de regering het PWO financieel injecteren.

Op 7 februari gaf het kabinet van de onderwijsminister aan de hogescholen, universiteiten en vakbonden een overzicht van de laatste stand van zaken betreffende het ontwerp van integratiedecreet. Dit was voor de werkgevers en vakbonden de gelegenheid om de overheid te bevragen over onduidelijkheden in het voorontwerp van decreet. Een week spraken de leden van de Raad Hoger Onderwijs van de Vlor zich hierover uit.

Ondertussen werden binnen het Vlaams Onderhandelingscomité (VOC) door de werkgevers van hogescholen en universiteiten samen met de vakbonden besprekingen opgestart betreffende het voorontwerp van decreet inzake studentenvoorzieningen in Vlaanderen. Begin maart zullen hierover de laatste onderhandelingen worden gevoerd, waarna de Vlaamse regering dit decreet naar het parlement kan brengen. Daarna zal binnen het VOC wekelijks onophoudelijk onderhandeld worden over de verschillende luiken van  het voorontwerp van integratiedecreet. De regering stoomde alvast het financiële en personeelsluik van het voorontwerp van integratiedecreet klaar.


 


Overhandiging visitatierapporten

De hogescholen met volgende opleidingen hebben op de formele overhandiging op 1 maart 2012 het visitatierapport ontvangen:

  • bachelor-na-bacheloropleiding Toegepaste audiovisuele communicatie,
  • masteropleiding Stedenbouw en ruimtelijke planning,
  • Master of Science in Food Science, Technology and Nutrition,
  • professioneel gerichte bacheloropleiding Toegepaste psychologie.

 


 


VLHORA partner in Europese projectaanvragen

De VLHORA heeft zich  geëngageerd als partner in twee projectaanvragen  binnen het Lifelong Learning Programme van de Europese Commissie.  Deze projectaanvragen kaderen in het lidmaatschap van VLHORA van EURASHE en UASnet

Het ene project (Haphe (spreek uit als ‘happy’):  Harmonising Approaches to Professional Higher Education in Europe) wil de karakteristieken van de professionele gerichtheid van een deel van het Europese hoger onderwijs in kaart te brengen.

Het project van UASnet verenigt alle 10 de leden en heet Innoprof. Dit   project  wil de samenwerking tussen de hogescholen en wat die hogescholen betekenen ten aanzien van en in hun regio centraal stellen en verder stimuleren.

Lees meer …

 


 


Koppelingsrapport VKS en EQF

In 2008 werd het ‘European Qualifications Framework’ (EQF) ontwikkeld, met als doel de mobiliteit van studenten en werknemers binnen Europa te vergemakkelijken en levenslang leren te bevorderen. Het Europees parlement beveelt de lidstaten aan om hun nationale kwalificatiekaders op het EQF af te stemmen. Binnen Vlaanderen kreeg AKOV de opdracht om een kwalificatiekader, ook wel de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS), te ontwikkelen. In juli 2011 publiceerde AKOV een rapport waarin de koppeling van de VKS aan het EQF wordt beschreven. Het koppelingsrapport werd recent goedgekeurd door het Europese Adviesorgaan EQF. Meer achtergrondinformatie is beschikbaar op de website van Onderwijs Vlaanderen.


 


Advies aan de minister over het onderzoeks - en innovatiebeleid van de hogescholen

De Vlaamse Raad voor Wetenschappen en Innovatie (VRWI), de officiële adviesraad van de minister van Innovatie, zal voor de zomer van 2012 over het wetenschappelijk onderzoek aan de hogescholen een uitgewerkt advies verstrekken aan viceminister-president Lieten. Daarom zal de VLHORA op 12 en 20 maart 2012 een toelichting en een presentatie aan het VRWI geven over de specifieke kenmerken en impact van het praktijkgericht en toepassingsgericht onderzoek dat verricht wordt door de hogescholen, vaak in samenwerking met bedrijven en de social profit sector (ziekenhuizen, ...).

De Vlaamse hogescholen kunnen door hun traditionele nauwe band met het werkveld snel inspelen op concrete vragen en zorgen voor innovatieve valorisatie op korte termijn. Als de beleidsmakers het innovatiebeleid van de hogescholen zouden stimuleren en bijkomend financieren, zal dat een concrete én onmiddellijke impact hebben op de Vlaamse economie, die dat broodnodig heeft in deze tijden van crisis.

 


 


Studentenkamers en woonkwaliteit

De nieuwe woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse overheid hebben ook betrekking op de studentenkamers. Zo worden de studentenkamers gescreend op tal van technische voorwaarden met eventuele strafpunten tot gevolg. Een studentenkamer met 15 strafpunten kan niet verhuurd worden. Op termijn wordt er een rubriek aangemaakt met het nieuwe technische verslag (te gebruiken vanaf 1 januari 2013) op de website van 'Bouwen en wonen'. Daar zullen de huurders en de verhuurders concrete informatie kunnen vinden over de toepassing er van. Op dezelfde website is ook het aangepast technisch verslag voor de beoordeling van de woonkwaliteit van de studentenkamers terug te vinden.

Minister Freya Van den Bossche is ook van plan om het Kamerdecreet te integreren in de Vlaamse Wooncode. De studentenvoorzieningen zijn graag bereid om mee te denken en vragende partij om betrokken te worden.


 


Studentenvoorzieningen als doorverwijzer voor tussenkomsten psychotherapie

De ziekenfondsen bieden hun leden een gedeeltelijke terugbetaling aan voor psychotherapiekosten. Meestal is er een leeftijdsbeperking tot 18 jaar. Bij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds en het Onafhankelijk Ziekenfonds Euromut bestaat er geen leeftijdsgrens. Sinds 1 januari 2012 voorziet de Christelijke Mutualiteit in een tussenkomst voor jongeren tot 25 jaar voor zover ze nog recht hebben op kinderbijslag. Studenten met psychologische problemen worden binnen de hogescholen goed opgevangen door een deskundig team en indien nodig doorverwezen naar een gespecialiseerde dienst of erkende therapeuten. Een grote groep van studenten pendelt elke dag naar de hogeschool en voor deze studenten is het logisch om te kunnen doorverwijzen naar een therapeut in de buurt van de woonplaats van de student. Therapeuten worden pas toegelaten als ze voldoen aan een aantal voorwaarden, wat ervoor zorgt dat de kwaliteit bewaakt wordt.

Daarnaast blijft het een belangrijke regel dat de doorverwijzing dient te gebeuren door een arts, een CLB, een CAW of een CGGZ. De studentenvoorzieningen willen de omweg via een arts vermijden en ook als erkend doorverwijzer kunnen optreden. Met de Christelijke Mutualiteit bestaat hierover een akkoord dat vanaf 1 juli 2012 zal starten. Met het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds en het Onafhankelijk Ziekenfonds Euromut wordt dit verder onderzocht. Voor de studenten in kwestie zal het in ieder geval een vereenvoudiging inhouden en de kosten drukken.


 


APS screening Chinese studenten

Vanaf 2011 werd de proceduremogelijkheid ingebouwd om Chinese (uitwisselings-) studenten die in Vlaanderen (opleidingsonderdelen van) een bacheloropleiding willen volgen vrij te stellen voor het APS interview.

Veel Chinese partnerinstellingen betreuren dat een bilaterale overeenkomst niet voldoende is om volledig vrijgesteld te worden van de APS screening.

APS screent op 'echte' studenten en niet op 'goede' studenten, maar het APS centrum laat toe dat hogeronderwijsinstellingen van Duitsland, Oostenrijk en België voor alle niveaus, dus ook voor het bachelor-niveau, ter plaatse in China of via Skype een extra interview organiseren dat de mogelijkheid biedt om eveneens de kwaliteit van de Chinese studenten te ranken. Chinese studenten die uitdrukkelijk voor Vlaanderen kiezen als bestemming scoren meestal beter op de interviews. Een kwaliteitszorgsysteem voor private (secundaire) scholen bestaat (nog) niet in China.

 Intercommunautaire samenwerking

Op 27 mei 2009 ondertekenden de ministers van Onderwijs van de drie gemeenschappen een overeenkomst om het talenonderwijs te verbeteren. De VLHORA werkte inhoudelijk mee aan deze overeenkomst, en meerdere hogescholen hebben geparticipeerd aan de intercommunautaire uitwisselingen.

Op 24 januari 2012 vond met de drie gemeenschappen een evaluatiebijeenkomst plaats op het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel. Om de overeenkomst te verfijnen en te komen tot een operationeel plan voor de komende jaren, werden ook de aanbevelingen van ADINSA-leden doorgestuurd naar het Departement Onderwijs en Vorming.


 


NVAO Good practices in internationalization

Op 12 januari 2012 vond een NVAO-seminarie plaats rond Good Practices in Internationalisation. De NVAO heeft een platform uitgewerkt waar opleidingen of instellingen hun eigen good practice in verband met internationalisering kunnen posten (http://gpip.nvao.net/). De good practices  zijn gestructureerd volgens de standaarden die de NVAO in het beoordelingskader voor het Bijzonder Kwaliteitskenmerk Internationalisering hanteert, met name Vision, Learning Outcomes, Teaching and Learning, Staff en Students. In de presentaties op het seminarie werden een zestal good practices belicht, waaronder de academisch gerichte bachelor- en masteropleiding Industriële Wetenschappen: Nucleaire Technologie van de XIOS Hogeschool Limburg, en het tweejarig project Integrale Studentenbegeleiding bij Internationalisering van de Katholieke Hogeschool Kempen.


 


Lisbon Recognition Convention

Het Verdrag van de Raad van Europa en de UNESCO betref­fende de erkenning van diploma’s hoger onderwijs in de Europese Regio, opgemaakt in Lissabon op 11 april 1997, is hét juridisch instrument voor het erkennen van buitenlandse studiebewijzen die toegang verlenen tot het hoger onderwijs, het erkennen van buitenlandse studieperioden hoger onderwijs en het erkennen van buitenlandse hogeronderwijsdiploma’s. Het Verdrag werd goedgekeurd bij decreet van 15 december 2006, geratificeerd op 22 juli 2009. Het werd door het decreet van 1 juli 2011 betreffende het onderwijs XXI aangepast. Internationaal wordt het als het Verdrag Lisbon Recognition Convention (LRC) aangeduid. Het LRC is ook één van de belangrijkste randvoorwaarden van het Bolognaproces.

Bij de LRC-procedure kunnen de hogescholen zelf aangeven welke documenten ze nodig hebben voor evaluatie.

De principes van de LRC worden ook best toegepast voor diploma’s die niet werden uitgereikt in een land dat de LRC (nog) niet ratificeerde, omwille van de duidelijkheid en éénvormigheid van de erkenningprocedures.

De beslissingen over erkenning van buitenlandse diploma´s dienen binnen een redelijke tijdslimiet te worden genomen. In de Recommendation on Criteria and Procedures for the Assessment of foreign qualifications van de LRC Committee wordt de termijn bepaald van maximum vier maanden vanaf het moment dat het dossier volledig is.

Het is het gastland dat substantiële verschillen moet kunnen bewijzen tussen het buitenlands diploma en het overeenkomstige diploma in het eigen land. Beslissingen dienen gemotiveerd te worden. De informatie over LRC zal naar de algemeen directeurs van hogescholen verspreid worden zodra een haalbaarheidstoets is afgerond.

Vragen kunnen gericht worden aan Erwin Malfroy (erwin.malfroy@ond.vlaanderen.be).


 


Erasmus for all

Op 31 januari 2012 organiseerde de VLOR een voorlichtingssessie over het nieuwe Erasmus for All programma.

Uitgangspunten van het nieuwe programma dat vanaf januari 2014 van start gaat zijn de toegevoegde waarde van Europa, de relevantie van programma´s die ingebed zijn in een beleid, een duurzaam impact op het niveau van het individu, van de instelling en van het beleid; rationalisatie; en een degelijke basis waarin innovatie een plaats krijgt. In het EU beleidskader staat onderwijs hoog op de agenda, en een tweede prioriteit is de transitie van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. De grens tussen het formele en informele leren wordt weggewerkt.

In het nieuwe geïntegreerde programma dat een periode van 7 jaar beslaat en een budget van € 19 miljard ter beschikking heeft, staan drie acties centraal:

  1. De mobiliteit van individuen,
  2. Samenwerkingsprojecten,
  3. Ondersteuning voor beleidshervorming.

Naast de drie prioritaire acties zijn er verder Jean Monnet activiteiten die onderwijs en onderzoek rond Europese integratie ondersteunen, en anderzijds activiteiten die de Europese dimensie van sport ondersteunen.

De verdeling van het budget zal bepaald worden door het aantal inwoners van het land, en door de manier waarop het budget besteed wordt in een land. Output zal dus beloond worden.


 


ASEM-DUO

Het ASEM-DUO programma zet een mobiliteitsprogramma op tussen Vlaanderen en Azië voor de periode 2011-2016, met een totaal van 150 000 euro voor het academiejaar 2012-2013,  waaruit 18 duo-beurzen van elk 8000 euro voor 1 semester (4 maand) kunnen gefinancierd worden. Zowel Vlaamse als Aziatische studenten  kunnen gebruik maken van de beurzen, waarbij telkens in paren van studenten wordt gewerkt. De studenten krijgen voor hun uitwisseling erkenning in hun thuisinstelling.  De landen zullen in eerste instantie beperkt worden tot China, India, Zuid-Korea en Vietnam.

Prioritaire disciplines zijn de STEM-richtingen (Science, Technology, Engineering, Mathematics) alsook politieke en sociale wetenschappen, economie en communicatiewetenschappen. Andere disciplines worden echter niet uitgesloten. Er zijn 4 thema´s bepaald die breed kunnen ingevuld worden: internationale dialoog, duurzaamheid, innovatie en gezondheidszorg.

Minstens 25% van de ingediende voorstellen moeten afkomstig zijn uit de kansengroepen. Indien niet, dan zal het voorziene budget onbesteed blijven. Het Departement Onderwijs en Vorming dringt er dus ten zeerste op aan dat er binnen de instellingen op zoek wordt gegaan naar studenten uit kansengroepen en hen extra te motiveren om deel te nemen. 


 


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail