NL
 - EN
VLHORA-nieuwsbrief november
Nieuwsbrief-archief

HOGESCHOLEN , KRACHTIG IN VERBINDING!


Beste lezer

Als we het financieringsbeleid van de overheid buiten beschouwing laten, doen de hogescholen het goed. Ze vormen hooggeschoolden voor maatschappij en arbeidsmarkt met kwaliteitsvolle en actuele opleidingen. Bijna 3 op 4 van de studenten volgt opleidingen die leiden naar een diploma waar veel vraag naar is (STEM-opleidingen en knelpuntvacatures) (1). En door de laagdrempeligheid, de goede begeleiding en de grote spreiding doen de hogescholen dat ook al in grotere mate voor jongeren uit kansengroepen. Ze willen bovendien ook oriëntering en heroriëntering verbeteren onder meer door zich in te zetten voor de vormgeving van het hoger beroepsonderwijs (HBO5).

Want hogescholen zijn geen eilanden. Ze zijn stevig ingebed in hun regio, in het economisch en sociaal netwerk, kortom in de maatschappij. Ze zijn verankerd in de regio maar verbinden de regio ook met hun eigen internationale netwerk. Zowel voor de inhoud en de vorm van het onderwijs als voor het onderzoek, de beoefening van de kunsten en de dienstverlening aan de hogescholen is een sterke en voortdurende wisselwerking met die omgeving van uitzonderlijk belang. Samenwerking met de overheid, de social profit, het leerplichtonderwijs (zowel als ‘leverancier’ van instroom, als ‘klant’ van de uitstroom), de belangrijke KMO-sector, de vrije en creatieve beroepen, … allen leveren ze mee de basis voor sterke hogescholen. De groei van de hogescholen en de goede tewerkstelling van de afgestudeerden zijn hiervan het resultaat.

Het is deze verbinding met andere actoren die op het VLHORA-congres in het Vlaams Parlement op 7 februari 2015 centraal staat (2). Na het succes van vorig jaar biedt het congres in de voormiddag opnieuw interessante keynote sprekers aan die hun visie zowel vanuit nationaal als internationaal oogpunt bekijken. Dirk Van Damme, hoofd van de ‘Innovation and Measuring Progress Division (IMEP)’ van de OESO is uitstekend geplaatst om onze plaats in dit internationale kader te schetsen en te becommentariëren. Frank Beckx komt als gedelegeerd bestuurder van Essenscia het belang van krachtige verbindingen met de industrie bespreken. Nog in de voormiddag stellen we de intense samenwerking tussen hogeschool en werkveld bij het duaal leren aan Duitse hogescholen voor.

Tijdens de workshops in de namiddag zullen vanuit onderwijsbeleid, sociaal beleid, onderzoeksbeleid, financieel beleid … andere invalshoeken aan bod komen. We nodigen daarvoor sprekers uit, maar stellen ook hogeschoolprojecten voor en stimuleren de deelnemers tot actieve deelname, vraagstelling en discussie.

Onze congresdag wordt hopelijk opnieuw een dag waarop we veel mensen uit de hogescholen en de partners van de hogescholen samenbrengen, niet alleen tijdens de keynotes en workshops, maar ook in pauzes, tijdens de lunch en op de receptie. Zo maken we nieuwe verbindingen en maken we bestaande verbindingen nog krachtiger.

Tot op 9 februari!

Marc Vandewalle
secretaris-generaal

(1) VLHORA oktobertelling
(2) meer info en het programma kan je hieronder terugvinden.
VLHORA-congres

Waar en wanneer?

Het congres vindt plaats op maandag 9 februari 2015 in het Vlaams Parlement. U wordt verwacht vanaf 08.45 uur. Voor meer informatie kan u terecht op www.vlhora.be.

Deelname?

Deelname aan de studiedag bedraagt 80 euro, voor studenten 30 euro. Deze som bevat deelname, congresbundel, koffiepauzes, lunch en receptie. Reserveer nu al uw plaats op dit congres via het digitale inschrijvingsformulier. Voor de keuze van de workshops zal u later gecontacteerd worden.

Volg ons op twitter: @VLHORA_nieuws

Programma:

08.45 – 09.15 uur
Ontvangst

09.15 – 09.30 uur    
Verwelkoming door de voorzitter

09.30 – 10.00 uur    
Keynote Dirk Van Damme (OESO)

10.00 – 10.30 uur    
Keynote Frank Beckx (Essenscia)

10.30 – 11.00 uur    
Koffiepauze

 

11.00 – 11.45 uur    
Keynote Ulf Daniël Ehlers (Dual Hochschule Baden-Wurthenberg) TBC

11.45 – 12.00 uur     
Intermezzo

12.00 – 13.00 uur     
Lunch

13.00 – 14.30 uur     
Krachtige verbindingen in verschillende parallelle sessies In een viertal workshops gaan we dieper in op enkele thema's die de hogescholen bezig houden, telkens ook met het oog op de externe verbindingen. Een meer onderwijskundige invalshoek, focus op onderzoek of ondernemerschap, sociaal beleid …de keuze is aan de deelnemer. Deze titels en sprekers van de workshops worden later via de gebruikelijke kanalen bekend gemaakt, samen met de
mogelijkheid om voor de workshop in te schrijven.

14.30 – 15.00 uur    
Koffiepauze

15.00 – 16.00 uur   
Verschillende actoren uit de hogescholen (student – bestuur – medewerker) en hun partners (werkveld – maatschappij) houden een afsluitend panelgesprek.

16.00 – 16.15 uur    
Slotwoord

16.15 uur                
ReceptieHogescholen werken samen aan traject voor (her)oriëntering en studievoortgang

De minister van Onderwijs heeft in de beleidsnota 2014-2019 aangegeven te willen werken aan onder meer een rationalisatie van het opleidingsaanbod, aan het terugdringen van de negatieve gevolgen van flexibilisering (verlengde studieduur van studenten in het hoger onderwijs, kleiner aantal opgenomen studiepunten, …) en aan een voorstel rond de overstap naar het hoger onderwijs. Ze heeft aan de hogescholen en universiteiten gevraagd om hierover tegen het voorjaar van 2015 een aantal concrete ideeën uit te werken. De hogescholen hebben beslist de krachten te bundelen om gezamenlijk met alle hogescholen en universiteiten in de VLUHR een traject uit te werken en voor te stellen. Ze geloven dat het weinig zin heeft om dergelijke maatregelen los van elkaar te nemen.Studentenvoorzieningen en de besparingen

De besparingen in het hoger onderwijs en de consequenties zijn een feit. Ook de middelen van de studentenvoorzieningen blijven niet buiten schot. Eén van de bezorgdheden is onder meer de onevenredigheid van de verrekening volgens de 50-50-norm in plaats van de 80-20-verhouding in de besparingen op de middelen van de sociale voorzieningen. De studentenvoorzieningen staan onder andere in voor studentenkamers, goedkope maaltijden en extra financiële steun en zullen bovendien extra inspanningen moeten leveren bij de stijgende studentenaantallen en toenemende sociale problematiek. De VLHORA heeft dit reeds in gesprek met minister Crevits aangebracht en zal hierover verder constructief in overleg gaan met de minister.
 

UASnet-conferentie in Kopenhagen

Op 23 en 24 oktober 2014 kwamen beleidsverantwoordelijken en onderzoekers op uitnodiging van UASnet ( Universities of Applied Science-Network waar VLHORA mee stichtend lid van is) samen in Denemarken om te focussen op de maatschappelijke uitdagingen in het Horizon 2020-programma.Verschillende sprekers uit de sector van sociale innovatie kregen de kans om in plenaire sessies en parallelle workshops hun visie te geven waarbij werd gestreefd naar zoveel mogelijk interactie met de 80 congresdeelnemers.

Keynote-speaker Bror Salmelin, adviseur van de Europese Commissie (Directoraat-Generaal CONNECT), gaf een zeer inspirerende presentatie specifiek afgestemd op de Europese hogescholen om hen aan te moedigen meer internationaal samen te werken (opzetten van partnerships) en bij de aanvraag van Europese subsidies de typische co-creatie van het toegepast en praktijkgericht onderzoek in de verf te zetten.. Vermeldenswaard was ook de presentatie en spreekbeurt van Agi Csonka, managing director van het Deens Nationaal Instituut voor Sociaal Onderzoek, die aantoonde welke drempels en knelpunten het onderzoek aan de hogescholen kennen in het huidige onderzoeksveld dat zwaar wordt gedomineerd door academisch universitair onderzoek. Zelfs de Deense minister van Onderwijs & Onderzoek sprak de congresdeelnemers van de hogescholen speciaal toe via een videoboodschap.

Daarnaast werd ook de stand van zaken weergegeven betreffende het U-Multirank-project dat definitief werd gelanceerd in mei 2014. Er werd zeer leerzaam en open gedebatteerd over de voor- en nadelen van het systeem, de drempels tot deelname van de hoger onderwijsinstellingen en de toekomstperspectieven – en mogelijkheden van deze web-tool.

Alle presentaties van deze conferentie kan u vinden onderaan deze webpagina.
Eurashe Seminar Interne Kwaliteitszorg

Eurashe, de Europese koepelorganisatie voor hoger (professioneel) onderwijs, organiseert een seminarie over kwaliteitszorg in hogeronderwijsinstellingen ‘How to Manage Quality in (Professional) Higer Education? – A Practical Approach’. Het seminarie gaat door in Vilnius (Litouwen) op 3 en 4 december 2014.

De tweedaagse is bedoeld om instellingsbeleid, medewerkers en stakeholders samen te brengen en te inspireren.

Centraal staat het handboek voor interne kwaliteitszorg in hoger onderwijs van de hand van Lucien Bollaert (NVAO), met speciale focus op professioneel hoger onderwijs. Naast Lucien Bollaert treden Klara Engels-Perenyi, Policy Officer van de Europese Commissie, Onderwijs en Cultuur, Maria Kelo, Directeur van ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education en vele anderen op als spreker.

 

Meer op www.eurashe.eu/qa-vilnius. Leden van Eurashe (en dus alle Vlaamse hogescholen) komen in aanmerking voor korting.


25 jaar TORB

Het Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid biedt reeds 25 jaar wetenschappelijk, interdisciplinair, beleidsvoorbereidend en beleidskritische artikels over juridische en onderwijskundige thema’s in het ganse onderwijs.

De 26e jaargang wordt feestelijk ingezet met een Academische Zitting in samenwerking met de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Wie wil inschrijven voor deze zitting op 18 december 2014 om 11u kan contact opnemen met inge.willems@uantwerpen.be.Publicaties

AHOVOS lanceert zijn activiteitenverslag 2013

AHOVOS publiceerde recentelijk haar jaarverslag over 2013. Daarin maakt het agentschap o.m. kenbaar dat de oudste delen van het salarissysteem worden vernieuwd in fases betreffende gegevensverzameling, salarisberekening en output. Het vernieuwde systeem zal volledig op punt staan op 1 januari 2015. Speciale vermelding krijgen de hogescholen die constructief meewerkten aan het tot stand komen van het Capelo-project, de Elektronische Loopbaan Overheid, belangrijk voor de berekening van het pensioen.

Daarnaast werkt AHOVOS volop aan een Databank Hoger Onderwijs 2.0. Er zijn tal van beleidsinitiatieven zoals de taalmonitor, voorzien in het integratiedecreet, het actieplan internationale mobiliteit, het nieuwe accreditatiestelsel, studieduurverlening, HBO5 (…) die nog moeten worden geïmplementeerd. Doelstelling is ook om het beheer van Persoonsgegevens en Onderwijsaanbod volledig te vernieuwen en af te stemmen op de reële situatie in het hoger onderwijs.

AHOVOS is in mei 2013 een aanmoedigingscampagne gestart om ouders van studenten en schoolgaande kinderen een aanvraag voor studietoelagen in te laten dienen, toen bleek dat het aantal in vergelijking met voorgaande jaren lager plots veel lager lag dan verwacht. Een toename van de digitale aanvragen studietoelagen zorgde ervoor dat bij de start van 2013-2014 de prioriteit volledig kwam te liggen bij de eerste behandeling van nieuwe dossiers.

Het gehele rapport met alle cijfers en gegevens vindt u op http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/activiteitenverslag-ahovos-werkingsjaar-2013.


National Student Fee and Support Systems in European Higher Education

Eurydice heeft een vergelijkende studie uitgebracht over het inschrijvingsgeld en het systeem van beurzen voor studenten hoger onderwijs (2014-2015). Eerst wordt een overzicht gegeven over de lidstaten heen, daarna wordt een fiche aan elke lidstaat apart besteed, met drie fiches voor België. Deze nationale schema's en informatiebladen proberen een overzicht van de belangrijkste elementen op een eenvoudige manier te brengen die de lezer toelaat een nauwkeurige vergelijking te maken met andere landen. Klik hier voor meer informatie.Wie Wat Waar

 • Elly Quanten (PXL) wordt in de werkgroep onderwijsbeleid opgevolgd door Heidi Croes (PXL)
 • Walentina Cools (EhB) wordt in de overleggroep lerarenopleiding opgevolgd door Frank Noten (EhB)
 • Johan Vanderhoeven (VIVES) wordt in de overleggroep lerarenopleiding opgevolgd door Noël Selis (VIVES)
 • Ben Verloy (TM) deed de overstap naar KdG en vertegenwoordigt nu KdG in de overleggroep elektronische databanken in opvolging van Sissi Loostermans
 • Dirk Smets (TM) volgt Ben Verloy op in de overleggroep elektronische databanken
 • Patrick Vandegehuchte (VIVES) is met pensioen. Vives wordt in de overleggroep elektronische databanken vanaf nu vertegenwoordigt door An Verstraeten
 • Dirk Broos (algemeen directeur KdG) is kabinetchef geworden van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs
 • In opvolging van Dirk Broos is Veerle Hendrickx de nieuwe algemeen van Karel de Grote-Hogeschool. Binnen de VLHORA volgt zij Dirk Broos op als bestuurder, lid van het Bureau, VLHORA-vertegenwoordiger in het VLUHR-bestuur, plaatsvervanger in de Vlor Raad Hoger Onderwijs en plaatsvervanger in de NVAO adviesraad.
 • In opvolging van Dirk Broos is Pascale De Groote (AP) voorzitter van de VLHORA-werkgroep sociaal beleid.
 • Voor de Vlor-werkgroep internationalisering in het hoger onderwijs zijn vanuit VLHORA An De Moor (Odisee), Simone Goetschalckx (VLHORA), An Martens (KdG) Peter Partoens (AP) en Hilde Van Puyenbroeck (Ahs) afgevaardigd.
 • Voor de Vlor-werkgroep pesten op school is vanuit de VLHORA Gie Deboutte (UCLL) afgevaardigd.
 • In de VLUHR-denktank nieuw kwaliteitszorgsysteem zijn vanuit VLHORA Marc D’havé (HoGent), Paul Garré (Odisee), Vera Pletincx (Ahs), Ignace Van Dingenen (EhB), Rowan Van Schaeren (HZS) en Kim Waeytens (UCLL) afgevaardigd.
 • De Katholieke Hogeschool Leuven, de Katholieke Hogeschool Limburg en de lerarenopleiding van Groep T Leuven gaan voortaan samen door het leven als University Colleges (UC) Leuven-Limburg.


Kalender

 • 3-4 december 2014 - Eurashe organiseert in Vilnius een Seminar ‘How to Manage Quality in (Professional) Higher Education? – A Practical Approach’. Klik hier voor meer informatie.
 • 15 december 2014 - Universiteit Gent organiseert een studiedag "Oriëntering naar het hoger onderwijs". Inschrijven kan via deze link.
 • 18 december 2014 - Academische zitting 25 jaar Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid in het Vlaams Parlement
 • 26 januari 2015 - tweejaarlijks congres van NVAO in het Vlaams Parlement - meer info
 • 9 februari 2015 - VLHORA-congres 2015 - Meer informatie en het inschrijvingsformulier via deze link
 • 25-27 februari 2015 – Conferentie in Wenen “The Social Dimension in European Higher Education”, georganiseerd door PL4SD and Eurostudent. Deelnemers uit onderzoek, beleid en praktijk worden uitgenodigd op dit forum, die is gericht op discussies en peer learning tussen alle partijen die betrokken zijn in het hoger onderwijs en geïnteresseerd zijn in de sociale dimensie. Voor meer informatie kunt u terecht op www.socialdimension-he.eu.
 • 16-17 april 2015 - EURASHE conferentie Lissabon
 • 28 april 2015 - lezingenreeks Studium Generale - Leerstoel Kinsbergen van AP Hogeschool. Met o.a.: Peter Mertens, Jef Staes, Mark Kinet, Maud Vanhauwaert en Sihame El Kaouakibi meer info


U heeft ook een bericht?

Uw instelling organiseert een studiedag, congres, ... dat interessant en toegankelijk is voor het hoger onderwijs? Uw aankondiging kan worden opgenomen in de VLHORA-nieuwsbrief. Voor praktische informatie; contacteer myriam.slock@vlhora.be.U heeft ook een vacature?

Vacatures op beleidsniveau in de Vlaamse hogescholen die aan het VLHORA-secretariaat bekend worden gemaakt, worden gepubliceerd op de VLHORA-website.


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail