NL
 - EN
nieuwsbrief oktober 2011
Nieuwsbrief-archief

 Hogescholen blijven aantrekken

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de VLHORA een bevraging georganiseerd om een overzicht te krijgen van het aantal studenten dat zich heeft ingeschreven aan de Vlaamse hogescholen.

Op basis daarvan stelt de VLHORA vast dat er een blijvende stijging is van het studentenaantal aan de 21 Vlaamse hogescholen. Het gaat om 131.544 studenten dit academiejaar. Dit betekent een stijging van 4,35 % of 5.487 studenten ten opzichte van één jaar geleden. We hebben er op één jaar een middelgrote hogeschool bijgekregen. De stijging zet zich dus door met een gemiddelde groei de laatste 5 jaar van meer dan 5 %. De afgelopen 5 jaar zijn er maar liefst 28.154 studenten of 27,2 % in de hogescholen bijgekomen. De participatie aan de hogeschoolopleidingen blijft dus sterk stijgen en het vertrouwen van studenten in hogeschoolopleidingen is en blijft groot.

Daarenboven blijken de studentenaantallen ook te groeien in die opleidingen waarvan de afgestudeerden een bijzondere maatschappelijke nood helpen lenigen. Zo stijgen de studentenaantallen in de zorgberoepen en in de lerarenopleiding. Ook verschillende technische richtingen gaan vooruit. Terecht zien de jongeren en hun omgeving het belang in van een hogeronderwijskwalificatie voor hun toekomst en die van de maatschappij waarin ze zich bewegen.

Om als kenniseconomie te kunnen overleven is deze upgrade van scholingsniveau essentieel. Het hoger onderwijs levert hier een belangrijke bijdrage in. De hogeschoolstudenten zullen via hun innovatievermogen, hun creativiteit, hun ondernemerschap en hun flexibiliteit bijdragen tot de welvaart in de maatschappij en de internationale competitiviteit van onze economie.

Het is belangrijk dat de hogescholen in hun belangrijke en succesvolle rol erkend worden en dat ze aan voldoende capaciteitsopbouw in onderzoek en innovatie kunnen doen, zodat ze deze rol ook na de integratie van het grootste deel van de academische opleidingen (alle, behalve de kunstopleidingen) kunnen blijven vervullen. Het groeipad zal daartoe groter moeten zijn en sneller moeten worden uitgewerkt met meer ondersteuning vanuit de overheid (zowel vanuit Onderwijs als vanuit Wetenschap en Innovatie).

Hogescholen zijn bij uitstek sterk verbonden met de regio waarin ze gevestigd zijn. Dit is van belang voor de student, maar ook voor de contacten met het werkveld, de professionaliteit van het personeel en het inspelen op de regionale noden.

Hogescholen staan voor kwaliteit en efficiëntie. De voortdurende zorg voor de kwaliteit blijkt ook uit de gepubliceerde visitatierapporten en de bijzondere waardering voor de studie- en studentenbegeleiding, vooral bij belangrijke keuze-elementen. De hogescholen blijven daarvoor alle beschikbare middelen en personeelsleden inzetten. Maar door de onderindexering en de vertraagde doorrekening van de groei in studentenaantallen worden de middelen van de hogescholen, en zelfs van de extra injectie die in het vooruitzicht wordt gesteld, volledig uitgehold.

De hogescholen zijn blij met de waardering van hun maatschappelijke rol om zoveel mogelijk Vlamingen zo hoog mogelijk te kwalificeren en zo bij te dragen tot duurzame welvaart en welzijn. Het hoger onderwijs dreigt echter ten onder te gaan aan haar eigen succes. De limieten van de groei zijn niet alleen bereikt, maar overschreden. Daarom sporen de hogescholen de Vlaamse overheid aan om nieuwe concrete maatregelen te nemen om de (plan)lasten te verminderen en de middelen correct toe te kennen.

Marc Vandewalle
secretaris-generaal
Specificaties professioneel gerichte bacheloropleidingen

In de werkgroep Specificaties professionele bachelors van het departement Onderwijs worden door de overheid, de hogescholen en de universiteiten samen specificaties voor de professionele bachelors uitgewerkt en dit naar analogie met de academische opleidingen, waar onder andere de specificaties 'of Arts' en 'of Science' worden toegevoegd aan de titel van een opleiding. De specificaties van de professionele bachelors dienen bij te dragen tot de internationale positionering, de herkenbaarheid, de vergelijkbaarheid en de transparantie van de professionele bachelors.Uitbreiding studieomvang masteropleidingen

Een heel aantal masteropleidingen van de hogescholen plannen een aanvraag in te dienen tot uitbreiding van de studieomvang bij de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. Na goedkeuring zullen hierdoor onder andere de master Handelswetenschappen, de master Vertalen, de master Tolken en alle master Industriële wetenschappen hun studieomvang zien uitbreiden van 60 naar 120 studiepunten. Redenen om deze uitbreiding te rechtvaardigen zijn onder andere:

 • Het zo optimaal mogelijk te gemoetkomen aan de professionaliserings- en specialisatievraag van de arbeidsmarkt en de vraag tot academisering van de overheid;
 • Het gelijkschakelen van de opleiding met gelijkaardige opleidingen buiten Vlaanderen en dit in het kader van mobiliteit en erkenning van diploma's.

Bijkomend positief effect van de uitbreiding studieomvang van de masteropleidingen in de hogescholen is dat na integratie van deze opleidingen in de universiteiten alle opleidingen in hetzelfde domein dezelfde omvang zouden hebben.Modernisering en inzetbaarheid in de nieuwe hervormingsstrategie hoger onderwijs

Eind september werd door de Europese Commissie een nota gepubliceerd over 'Modernisering en inzetbaarheid in de nieuwe hervormingsstrategie hoger onderwijs'. Tijdens het themaplatform van VLEVA gaf Adam Tyson toelichting bij de nota. Adam Tyson stelde dat de hervormingsstrategie van de Europese Commissie gericht is op het verhogen van het aantal afgestudeerden, het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het maximaal inzetten van onderwijs om de economie van de EU sterker uit de crisis te laten komen. Dit alles kadert in de Europese strategie voor groei en werkgelegenheid waarin prioriteitsgebieden worden aangewezen. Tijdens dit themaplatform kregen EUA, EURASHE, LERU, VLIR en VLHORA de mogelijkheid om eerste reacties te formuleren bij de nota. Meer informatie vindt u op de website van VLEVA via volgende link: http://www.vleva.eu/nieuws/modernisering-en-inzetbaarheid-staan-centraal-de-nieuwe-hervormingsstrategie-hoger-onderwijsLijst opleidingen, afstudeerrichtingen en vestigingsplaatsen

De VLIR en de VLHORA stelden samen met het Departement Onderwijs in uitvoering van artikel 53/1 van het Structuurdecreet, de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per hogeronderwijsinstelling worden aangeboden in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid zoals vastgelegd in de artikelen 26 tot en met 53 op. Deze lijst bevat een overzicht van alle opleidingen, met vermelding van hun afstudeerrichtingen en vestigingsplaats, aangeboden door de universiteiten en hogescholen in Vlaanderen. Deze lijst werd door de Vlaamse regering op 7 oktober 2011 goedgekeurd.Centen voor studenten

Er kan nu ingetekend worden als abonnee op de website www.centenvoorstudenten.be (via 'contact'). Op die manier blijft men op de hoogte van belangrijke wijzigingen en aanpassingen in de reglementeringen die betrekking hebben op het studentenstatuut.Snelcursus sociaaljuridisch en financieel statuut van de student

De Overleggroep Studiefinanciering organiseert op donderdag 27 oktober 2011 een snelcursus rond het sociaaljuridisch en financieel statuut van de student. Alle invalshoeken, met uitzondering van de studietoelagen van de Vlaamse overheid, komen aan bod. Deze cursus wordt verzorgd door collega-experten. Graag inschrijven via het digitaal inschrijvingsformulier op de VLHORA-website.Nieuwe wetgeving studentenarbeid

Op dinsdag 8 november 2011 vindt een informatievergadering plaats over de toepassing van de nieuwe wetgeving studentenarbeid. Dit wordt aangeboden door de overleggroep studiefinanciering in samenwerking met de Rijksdienst Sociale Zekerheid voor alle sociale diensten en jobdiensten van de hogescholen en universiteiten. De vergadering vindt plaats in de gebouwen van de Rijksdienst Sociale Zekerheid, Auditorium, Victor Hortaplein 11 te 1060 Brussel van 10.00 tot 12.30 uur. Inschrijven kan via de dossierhouder studentenvoorzieningen frans.devenyns@vlhora.be.Wie Wat Waar

 • Als gevolg van het Onderwijsdecreet XXI heeft de vzw Hogeschool Sint-Lukas Brussel sinds 1 september 2011 geen onderwijsbevoegdheid meer. De onderwijsbevoegdheid van de opleidingen van Hogeschool Sint-Lukas Brussel zijn overgedragen aan de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst.
 • Paul Van Cauwenberge, rector Universiteit Gent, is de nieuwe voorzitter van VLIR. Hij volgt Alain Verschoren (rector Universiteit Antwerpen) op.
 • Willy Claes is op de raad van bestuur van de VLUHR van 12 oktober 2011 verkozen als nieuwe voorzitter. Hij volgt Alain Verschoren op. Zijn mandaat loopt tot eind 2012.
 • Visitatierapporten: de hogescholen met de professioneel gerichte bacheloropleidingen Elektrotechniek en academisch gerichte bachelor- en masteropleiding Bestuurskunde en publiek management hebben op de formele overhandiging op 22 september 2011 het visitatierapport ontvangen.
 • Kwaliteitslabel: De Europese Commissie kende de KHLeuven het ECTS-label toe. ECTS is een Europees kwaliteitslabel dat de inspanningen erkent waarmee de KHLeuven de internationale mobiliteit van zijn studenten bevordert. De KHLeuven is de eerste hogeschool in Vlaanderen die dit label ontvangt. Op een totaal van meer dan 4.000 hogeronderwijsinstellingen, is het ECTS-label sinds 2008 uitgereikt aan iets meer dan 100 instellingen.
 • HBO-Raad: Thom C. de Graaf is benoemd tot nieuwe voorzitter van de HBO-raad, de Nederlandse belangen- en werkgeversvereniging van hogescholen bekostigd door de overheid. De benoeming zal ingaan op 1 februari 2012. Thom de Graaf volgt Guusje ter Horst op.
 • VLIR-UOS: het jaarverslag van VLIR-UOS is online beschikbaar. Met dit jaarverslag 2010 willen ze tonen dat de 'sharing minds, changing lives' ook effectief werkt.
 • Study in Flanders en Flamenco-vzw: De vernieuwde versie van de websites van Study in Flanders en Flamenco-vzw zijn net gelanceerd. De aanpassingen aan lay-out zijn minimaal, maar zorgen toch voor een lichter en frisser look and feel. De belangrijkste aanpassing betreft de wijzigingen die werden doorgevoerd op het niveau van het administratorportaal. Flamenco beschikt nu over een dynamische databank waarmee het mogelijk is om de informatie vanuit één centraal systeem te beheren en te publiceren op de verschillende elektronische informatiedragers.
 • VLHORA-persbericht: 'De opleiding verpleegkunde en de gezondheidszorg: een samenwerkende vennootschap in functie van de kwaliteit van de zorg voor de patiënten'. De bezorgdheid van de Europaziekenhuizen dat de kwaliteit van de opleiding verpleegkunde dalende is, vraagt toch om enige toelichting. Lees meer ...
 • VLHORA-persbericht: 'participatie in EURASHE-bestuur': De Vlaamse Hogescholenraad en haar leden zijn verheugd dat Patrick Blondé, algemeen directeur van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen en lid van de Raad van Bestuur van VLHORA is verkozen tot vice-president van EURASHE, de Europese koepelorganisatie voor hogescholen. Lees meer ...
 • VLHORA-persbericht: 'Innovatie in Vlaanderen kan niet zonder de hogescholen': De hogescholen willen een breed Vlaams Innovatiefront openen. Het heeft geen zin dat de Vlaamse regering zich in het kader van innovatie alleen maar richt op de universiteiten. Als minister-president Kris Peeters in zijn Septemberverklaring stelt dat werkelijk groeien, durf vereist, dan moet inzake innovatie ook het projectmatig wetenschappelijk onderzoek aan de hogescholen volwaardige partner zijn. Bovendien wil minister van Innovatie Lieten graag wetenschappelijke resultaten met directe impact op de economie. Laat dit nu net het kenmerk zijn van het praktijkgericht onderzoek aan de Vlaamse hogescholen", verduidelijkt Marc Vandewalle, secretaris-generaal van de overkoepelende Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA). Lees meer ...


Kalender

 • 27 oktober 2011: Snelcursus sociaaljuridisch en financieel statuut van de student; georganiseerd door VLHORA
 • 8 november 2011: informatievergadering nieuwe wetgeving studentenarbeid; georganiseer door overleggroep studiefinanciering in samenwerking met de Rijksdienst Sociale Zekerheid
 • 9 november 2011: VLOR-studiedag: Trajectbegeleiding in leren en werken
 • 16 november 2011: Najaarscongres 2011 NVAO vindt plaats in het Square Meeting Center, het vormalige congrespaleis op de Kunstberg in Brussel
 • 17 november 2011: VLOR-workshopcyclus: diversiteit in het hoger onderwijs
 • 28 november 2011: VLOR-studiedag: Instrumenten voor transparantie in hoger onderwijs: zegen of bedreiging?
 • 29 november 2011: KHLeuven organiseert de studiedag 'Stages ondersteund door informatica: studiedag over de voordelen van een vruchtbare samenwerking'


U heeft ook een bericht?

Uw instelling organiseert een studiedag, congres, ... dat interessant en toegankelijk is voor het hoger onderwijs? Uw aankondiging kan worden opgenomen in de VLHORA-nieuwsbrief. Voor praktische informatie; contacteer myriam.slock@vlhora.be


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail