NL
 - EN
nieuwsbrief december 2011
Nieuwsbrief-archief

Profilering

Beste lezer

Onlangs werden we aan tafel uitgedaagd om, louter op basis van teksten op een webstek, enkele hoger onderwijsinstellingen te herkennen. De vraagsteller wilde daarmee aantonen dat, en ik citeer: "het toch allemaal eenheidsworst was". Ik moest hem daarop tegenspreken, niet alleen steunend op de profielkeuzes die de hogescholen maken, maar zeker ook op de ervaringen van de visitatiecommissies die de vergelijking goed kunnen maken.

Maar ik ben het met de vraagsteller van toen natuurlijk wel eens dat profilering, eigenheid, diversiteit tussen instellingen en opleidingen een goede zaak zijn. Reeds in de aanloop naar het integratiedebat werd erop gewezen dat regio's en landen met een sterk hoger onderwijs ook een divers aantal profielen aanbieden. De profilering van de hogescholen na de integratie van de academische hogeschoolopleidingen (behalve de kunstopleidingen) is een belangrijke toekomstfactor. Zowel het aanduiden van de sterktes en eigenheden ten opzichte van de universitaire opleidingen als de diversiteit in de profielen van de verschillende hogescholen zelf zullen de komende jaren het hoger onderwijslandschap bepalen. Van bijzonder belang is ook de manier waarop de nieuw in de universiteit geïntegreerde opleidingen een eigen profiel zullen kunnen bewaren. De bezorgdheid hiervoor werd door de Vlaamse Regering indertijd duidelijk gedeeld. De manier waarop deze profielen van hogescholen of opleidingen duidelijk worden voor studenten, medewerkers, afnemend veld en de maatschappij als geheel zal ook het toekomstig succes van een opleiding of instelling mee bepalen.

Daarmee samenhangend is ook de onderzoeksprofilering van groot belang. Onze Europese toekomst hangt af van hoe goed we onze eigen kennis blijvend opbouwen en kunnen omzetten in innovatie. En daarvoor hebben we alle soorten onderzoek nodig die er kunnen zijn. Altijd kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek, maar met een verschillend profiel en diverse finaliteit. Voor de hogescholen is het belangrijk dat hun onderzoek een ander profiel kan hebben en dat ze daarin worden erkend en gewaardeerd (ook met voldoende onderzoeksmiddelen). Ook voor Europese programma's is het belangrijk om met een breed spectrum van onderzoeksprofielen en onderzoeksthema's te werken om een beter effect te kunnen creëren (zie ook verder Horizon 2020). Het stimuleren van voldoende diversiteit in de onderzoeksprofielen en –middelen zal ervoor zorgen dat deze profielen elkaar versterken en de innovatie verder en sneller laten doordringen in de samenleving.

Bovenstaande houdt in dat zowel binnen onze hogescholen en universiteiten, als bij het beleid (zowel in Vlaanderen, België als Europa) keuzes kunnen en moeten worden gemaakt. Het houdt ook in dat er geen simpele, lineaire rangorde is tussen instellingen, opleidingen, profielen. Het vergt bovendien visie, moed en leiderschap om die door te voeren. Ik wens het iedereen in het komende jaar van harte toe, voor zichzelf en voor zijn / haar hogeschool en universiteit!

Marc Vandewalle
secretaris-generaal

PS: Ook de VLHORA wil haar eigen gezicht in het veranderende landschap duidelijker tonen. Daarom houden we momenteel een oefening om onze missie scherper te stellen. U zal er in het nieuwe jaar ongetwijfeld nog over lezen.Lijst opleidingsaanbod 2011-2012

Op 2 december 2011 keurde de Vlaamse Regering de lijst opleidingen, afstudeerrichtingen en vestigingsplaatsen academiejaar 2011-2012 - het opleidingsaanbod van de hogescholen en universiteiten - goed.Bachelor award

Op 9 december vond de officiële prijsuitreiking Bachelor Award 2011 plaats. Na toespraken van onder andere Franz Hegeman, voorzitter van Bachelor.be en Vlaams minister-president Kris Peeters mochten tien laureaten hun prijs in ontvangst nemen. De Bachelor award stond dit jaar in het teken van 'de meerwaarde van Bachelors in het werkveld'.

Meer informatie en de toespraken van de sprekers zijn terug te vinden de website van Bachelor.be.Vlor studiedag 'Wegwijzers onderwijs voor arbeidsmarkt'

Op 9 december 2011 organiseerde de Vlor een studie- en ontmoetingsnamiddag over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Op de studiedag werden wegwijzers voorgesteld die de eigenheid van de verschillende onderwijsvormen en -niveaus van het beroepsgericht onderwijs bondig beschrijven: www.vlor.be/o-a.Politie, een lerende organisatie

In het kader van het project "politie, een lerende organisatie" hebben onafhankelijke experten een studie over de kwaliteit van de politieopleiding uitgevoerd op basis van de methodologie die ook wordt toegepast in het kader van de hogeronderwijsopleidingen (methode VLIR/VLHORA in Vlaanderen en de methode AEQES in Wallonië). Eén van de vooropgestelde doelstellingen van het project is het hertekenen van het politieonderwijs waardoor de huidige politieopleiding vernieuwd kan worden en ze er kwalitatief sterk op vooruit kan gaan.

Deze doorlichting van het politieonderwijs zal nu het voorwerp uitmaken van een grondige analyse en zal toelaten om later beleidsvoorstellen te doen. Een van de grote doelstellingen van het project "politie, een lerende organisatie", is net het omhoogtrekken van de kwaliteit van het politieonderwijs en de innovatie van dit onderwijs. Hierbij aansluitend organiseert het Centrum voor Politiestudies vzw de studiedag 'Politieopleidingen: motor van de politiewerking' op 15 februari 2011. Meer informatie: www.politie-lerendeorganisatie.be.NAS-decreet goedgekeurd voor Vlaamse Regering

Op vrijdag 9 december 2011 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs in Vlaanderen aanpast door naast de bestaande accreditatie een tweede element toe te voegen: de instellingsreview. De instellingsreview is een periodieke evaluatie van de beleidsprocessen die een instelling opzet om te garanderen dat ze haar taken op het terrein van het hoger onderwijs op een kwaliteitsvolle wijze uitvoert. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Vlor en de SERV, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.Stuvo-decreet goedgekeurd door Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 16 december 2011 haar principiële goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van decreet over de studentenvoorzieningen in Vlaanderen. Over dit voorontwerp van decreet wordt nog het advies ingewonnen van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) en van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), daarna wordt het voor onderhandelingen, met bijzondere aandacht voor de personeelszaken, op de agenda geplaatst van het Vlaams Overlegcomité Hoger Onderwijs. Het is de bedoeling dat de hele beslissingsprocedure voor de zomervakantie 2012 rond is zodat het in werking kan treden op 1 januari 2013.

Het decreet houdt in dat de studentenvoorzieningen van de hogescholen niet meer zijn ondergebracht in een afzonderlijke VZW maar wel zijn ingebed in de hogeschool zelf. Op die manier krijgen we een gelijke structuur tussen de studentenvoorzieningen van de hogescholen en de universiteiten. Hogescholen en universiteiten hebben echter gekozen voor een ongelijk financieringsmechanisme. Met het oog op de integratie van de academiserende opleidingen is dat een gemiste kans. De inhoudelijke opdrachten van de studentenvoorzieningen kregen een opfrisbeurt en op termijn, na het vrijmaken van een bijkomend budget, voorziet het decreet dat de studenten HBO5 ook sociale voorzieningen kunnen verkrijgen indien er minstens samenwerking is met een hogeschool.

Hoewel de 'geïntegreerde vzw' wordt opgegeven, voorziet het decreet toch in een relatieve autonomie voor de studentenvoorzieningen. De dienstverlening naar de studenten zal grotendeels hetzelfde blijven en op de concrete werkvloer hoeft er in feite niet veel te veranderen. Wat goed gefunctioneerd heeft, is om te koesteren. Klik hier voor het voorontwerp en de memorie van toelichting.Horizon 2020

De Europese commissie stelde eind november haar Horizon 2020 plannen voor. Daarin stelt de commissie voor om 80 miljard euro te investeren in onderzoek en innovatie om groei en werkgelegenheid te stimuleren. Met dit programma dat loopt van 2014 tot 2020 wil de Europese Unie de positie van Europa als "centre of excellence" op het gebied van het onderzoek en innovatie verstevigen en een opvolger bieden voor het 7e kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling.

Tijdens een debat bij VLEVA (Vlaams Europees Verbindingsagentschap) legde Marnix Surgeon, van het Directoraat-Generaal Onderzoek van de Europese Commissie, de krachtlijnen van deze nieuwe aanpak uit en ging hij in gesprek met de deelnemers aan het panelgesprek.

Tijdens dat panelgesprek met deelnemers uit de universiteiten, de bedrijfssector, het IWT en Marc Vandewalle namens VLHORA, kon ook de invalshoek van de hogescholen inzake Europese onderzoeksprojecten worden meegegeven. Zo waarderen de hogescholen dat de instapdrempel in het nieuwe programma lager wordt ondermeer ook door administratieve vereenvoudiging en transparantie. Bovendien vindt de VLHORA de aandacht voor de KMO-sector in Horizon 2020 belangrijk, aangezien de hogescholen vaak de eerste partners zijn van deze sector. Ook de aandacht voor de snellere inzetbaarheid van onderzoeksresultaten vindt de VLHORA belangrijk, gezien de praktijkgerichtheid van het onderzoek aan de hogescholen. Het is voor de hogescholen verder ook belangrijk dat deze diversiteit in het onderzoek voldoende wordt gestimuleerd in nieuwe programma's.

U vindt alle officiële documenten van Horizon 2020 hier.Overhandiging visitatierapporten

De hogescholen met volgende opleidingen hebben op de formele overhandiging op 8 december 2011 het visitatierapport ontvangen:

 • academisch gerichte bachelor- en masteropleiding Milieu- en preventiemanagement, studiegebied Gezondheidszorg
 • academisch gerichte bachelor- en masteropleiding Muziek, studiegebied Audiovisuele en beeldende kunsten
 • masteropleiding Music, studiegebied Audiovisuele en beeldende kunsten
 • master- na-masteropleiding Solist: hedendaagse muziek, studiegebied Audiovisuele en beeldende kunsten
 • master-na-masteropleiding Voortgezette studies muziek, studiegebied Audiovisuele en beeldende kunsten
 • academisch gerichte bachelor- en masteropleiding Conservatie en restauratie, studiegebied Audiovisuele en beeldende kunsten
 • bachelor-na-bacheloropleiding Intercultureel management, studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde


Flamenco

Studeer in het Buitenland: nieuw project van Flamenco

In november 2011 werd het nieuw project van het Flanders Agency for Mobility and Cooperation in Higher Education (Flamenco vzw) gelanceerd. Studeer in het Buitenland is een elektronische online publicatie. Het Handboek Studeer in het Buitenland richt zich tot de Vlaamse studenten die in het buitenland willen gaan studeren, hun ouders en andere personen in hun onmiddellijke omgeving. In tweede instantie is het boek bedoeld voor de medewerkers van de diensten Internationalisering en Studiebegeleiding van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

Het boek bevat vooral praktische informatie over het kiezen van een studieprogramma, wat te doen voor het vertrek naar het buitenland, tijdens het verblijf en bij terugkeer. Het boek kan geraadpleegd en gelezen worden via de website: www.studeerinhetbuitenland.be.

Op deze website is ook een pagina Ervaringen voorzien. Op deze pagina kunnen Vlaamse studenten hun buitenlandse studie-ervaring posten en delen. Bij de lancering van het project Studeer in het Buitenland werden de ervaringen, opgenomen in de databank van de website www.studentineuropa.eu, overgenomen. Op die manier werd, op vraag van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), het project Student in Europa geïntegreerd in het project Studeer in het Buitenland. De ervaringenpagina kan ook worden geraadpleegd via de URL: www.studeerinhetbuitenland.be.

Het Handboek Studeer in het Buitenland is eveneens beschikbaar als hard copy in een formaat: print on demand. Een gedrukt exemplaar kan worden aangekocht via de doorklikknop op de website of rechtstreeks op: www.pumbo.nl/boek/handboek-studeer-in-het-buitenland. Voor hogeronderwijsinstellingen die grote oplagen wensen af te nemen heeft Flamenco een prijsvoorstel met reductietarieven uitgewerkt.

Handboek internationalisering: beschikbaar als gedrukt exemplaar

Sinds november 2011 is het Handboek Internationalisering, een elektronische online publicatie van Flamenco vzw, ook beschikbaar als hard copy of e-boek in het formaat: print on demand. Het boek kan worden besteld via de doorklikknop op de website (www.handboek-internationalisering.be) of rechtstreeks op: www.pumbo.nl/boek/handboek-internationalisering. Voor hogeronderwijsinstellingen die grote oplagen wensen af te nemen heeft Flamenco een prijsvoorstel met reductietarieven uitgewerkt.

Voor meer informatie over deze Flamenco-projecten, contacteert u Bernadette Allaert, projectcoördinator Flamenco: bernadette.allaert@flamenco-vzw.be.www.ikgaervoor.be

Op 1 december 2011 lanceerde de Vlaamse Overheid de campagne 'Een zorgjob: ik ga ervoor'. Spil van de campagne is de website www.ikgaervoor.be. Deze site is hét trefpunt voor al wie in de zorg wil werken of een zorgopleiding wil volgen. De site bevat jobfiches, ludieke filmpjes en zoekmachines voor interessante jobs en studierichtingen. Als werknemer of werkgever, al dan niet uit de social profit, kan je er mee voor gaan door te surfen naar www.ikgaervoor.be/pro en materiaal te downloaden waarmee je de campagne verder bekend kan maken. Zo zorg je ervoor dat de zorgsector blijft bloeien.

Website voor het brede publiek: www.ikgaervoor.be Webstie voor professionals (om tools te downloaden of berichten op te laden): www.ikgaervoor.be/proWie wat waar

 • Roald Nellissen (Provinciale Hogeschool Limburg) wordt opgevolgd door mevrouw Anja Depoortere (Provinciale Hogeschool Limburg) in de werkgroep verpleegkunde.
 • Anja D'hoe (HUB-EHSAL) wordt opgevolgd door de heer Herman De Cnijf (HUB-EHSAL) in de werkgroep HBO5.
 • Chris Goetschalckx (Artesis Hogeschool Antwerpen) wordt opgevolgd door mevrouw Sissi Loostermans (Plantijnhogeschool) in de kerngroep Elektronische databanken.
 • Veerle Hendrickx (Plantijnhogeschool) wordt toegevoegd aan de werkgroep onderwijsbeleid.
 • Ilse Piedfort (SOVO Karel de Grote-Hogeschool) wordt opgevolgd door mevrouw Mich Dobbeleire (SOVO Karel de Grote-Hogeschool).
 • Koen Rijmenants (Artesis Hogeschool Antwerpen) wordt toegevoegd aan de werkgroep wetenschappelijk onderzoek.
 • De vertegenwoordiging in het Vlaams Erasmuscomité wordt geactualiseerd. De effectieve leden zijn Serge Schroef (Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen), Hilde Lauwereys (Katholieke Hogeschool Sint-Lieven), Anne Michaux (Katholieke Hogeschool Leuven), Kathleen Van Heule (Hogeschool Gent), Inge Piryns (Arteveldehogeschool) en Hélène Vanbrabant (Karel de Grote-Hogeschool). De plaatsvervangers namens de hogescholen zijn Geert De Lepeleer (Katholieke Hogeschool Sint-Lieven), Klaas Van Steenhuyse (Katholieke Hogeschool Leuven), Isabelle Pertry (Hogeschool West-Vlaanderen), Frank Rylant (Artesis Hogeschool Antwerpen), Marleen Matyn (Plantijnhogeschool) en Annelore Schittecatte(Erasmushogeschool Brussel).
 • De VLHORA-vertegenwoordiging vanuit de hogescholen in het Vlaams Grundtigcomité wordt ook geactuealiseerd. Ingeborg Vandenbulcke (HUB-EHSAL) wordt opgevolgd alseffectief lid door Geert De Lepeleer (Katholieke Hogeschool Sint-Lieven). De plaatsvervanger blijft Patrick Blondé (Hogere Zeevaartschool).


Kalender

 • 12 januari 2012: NVAO-studiedag over 'Good Practices in Internationalisation', Den Haag
 • 3 februari 2012: Vlor-studiedag 'aansluiting kinderopvang-kleuteronderwijs
 • 15 mei 2012: CPS-studiedag 'Politieopleiding: motor van de politiewerking", De Factorij, Schaarbeek


U heeft ook een bericht?

Uw instelling organiseert een studiedag, congres, ... dat interessant en toegankelijk is voor het hoger onderwijs? Uw aankondiging kan worden opgenomen in de VLHORA-nieuwsbrief. Voor praktische informatie; contacteer myriam.slock@vlhora.be


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail