NL
 - EN
Vacaturebericht LED-co÷rdinator
Nieuwsbrief-archief

Vacaturebericht LED-coördinator voor VLHORA

De VLHORA, Vlaamse Hogescholenraad heeft op dit ogenblik een vacature (M/V) voor een

LED-COORDINATOR

Plaats in de organisatie:

De LED-coördinator maakt deel uit van de beleidscel van de koepelorganisatie en werkt onder leiding van de secretaris-generaal in opdracht van de Raad van Bestuur van de VLHORA. De LED-coördinator heeft de specifieke taak het LED-EFRO project centraal te coördineren.

Het takenpakket van de LED-coördinator is drieledig:

 • Dagelijkse opvolging van het LED-netwerkproject op overkoepelend Vlaams niveau. Dit houdt onder meer in de financiële en administratieve taken, zoals het indienen van het projectvoorstel, de tussentijdse en eindrapportage, het verzamelen en monitoren van alle raadplegingen van de verschillende LED’s alsook de boekhouding;
 • Promotor bij het uitdragen van het LED-netwerk in de Vlaamse provincies, de sensibilisering, de algemene bekendmaking van de LED-werking binnen het werkveld en gesprekken voeren met betrokken partners; -
 • Navigator van de verschillende LED’s van de Vlaamse hogescholen. Dit houdt in het stimuleren van multidisciplinaire samenwerking binnen en over de LED’s heen, zodat de doorverwijsfunctie zo transparant en optimaal mogelijk wordt uitgevoerd. De coördinator biedt de LED’s in de hogescholen ondersteuning bij het doorverwijzen van vragen van ondernemingen en zorgt dat ze op de juiste manier worden doorverwezen. 

De LED-coördinator rapporteert naar de Raad van Bestuur van de VLHORA en geeft uitvoering aan de beslissingen.

Profiel en verantwoordelijkheden:

De LED-coördinator

 • voor VLHORA is administratief en financieel sterk in het opvolgen van de LED’s in de hogescholen en tevens eindverantwoordelijke in rapportage voor EFRO;
 • brengt dynamiek in het netwerk door mee vorm te geven aan communicatie, infosessies, … Hiertoe organiseert hij/zij regelmatig overleg enerzijds met de medewerkers in de hogescholen en anderzijds met intermediaire partners zoals werkgeversorganisaties, kenniscentra en andere intermediaire organisaties, zoals VOKA, Unizo, ...
 • geeft mee aansturing aan de werkzaamheden en ziet toe op het naleven van gemaakte afspraken aangaande adviezen en doorverwijzingen;
 • zorgt voor de rapportage, zowel financieel als inhoudelijk, en voor de opvolging van het budget;
 • beschikt over een beperkt communicatiebudget en rapporteert aan de Raad van Bestuur van VLHORA betreffende de werkzaamheden en de acties van het algemene Vlaamse communicatieplan en het besteden van het beschikbare communicatiebudget.
 • beschikt over een masterdiploma en heeft minstens 3 jaar werkervaring, bij voorkeur in een hogeschool, het bedrijfsleven of in een adviserende rol. Kennis en ervaring met Europese projecten, meer bepaald expertise in opvolging van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een belangrijk pluspunt.
 • kan zelfstandig werken, is vlot in sociale contacten en goed in bemiddelen. De medewerker neemt in overleg met de LED-verantwoordelijken in de hogescholen initiatieven om het LED-netwerk Vlaanderen breed efficiënt te sturen.
 • kan zowel mondeling als schriftelijk gestructureerd en accuraat, ook cijfermatig, rapporteren. Hij/zij kan daartoe efficiënt werken met MS-Office en met Excel in het bijzonder.

Aanbod:

VLHORA biedt een voltijds contract aan voor de looptijd van het project. Desgevallend kan de medewerker ook via een samenwerkingsovereenkomst met een hogeschool aan de slag.
De bezoldiging verbonden aan deze functie is vastgelegd op basis van de salarisschalen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (BVR van 24 november 1993; het barema betreft A1 waarbij relevante ervaring in rekening kan worden gebracht.
Het verloningspakket wordt aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en aanvullende verzekeringen. Er is terugbetaling van woon-werkverkeer op basis van de tarieven voor openbaar vervoer.

Kandidaatstelling

Gemotiveerde sollicitatiebrieven met CV worden uiterlijk op 15 januari 2016 verwacht bij VLHORA, Ravensteingalerij 27/3, Brussel. Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Marc Vandewalle, marc.vandewalle@vlhora.be


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail