NL
 - EN
nieuwsbrief augustus 2011
Nieuwsbrief-archief

VERTROUWEN

Beste lezer

Dezer dagen stappen weer veel jonge mensen een hogeschool binnen om zich voor een opleiding in te schrijven. Ze doen dit omdat ze erop vertrouwen dat ze op die manier een belangrijke stap zetten in hun eigen ontwikkelingsproces en dat de opleiding die ze gekozen hebben hen op weg zet naar een zinvolle en gelukkige toekomst. Deze jongeren (en hun ouders) vertrouwen hiervoor op de hogeschool van hun keuze. Ze vertrouwen op de informatie die ze kregen en krijgen, ze vertrouwen op de mensen die de opleiding maken en op de begeleiding die ze tijdens hun studies zullen krijgen. Samengevat, ze vertrouwen dat ze een kwaliteitsvolle opleiding krijgen.

Het is een vertrouwen dat ze zonder schroom mogen hebben. Niet alleen vanwege het engagement van iedereen die bij een hogeschool en een opleiding betrokken is, maar ook omdat de kwaliteit van de Vlaamse bachelor- en masteropleidingen via een visitatie- en accreditatiestelsel wordt gemonitord. Zo'n stelsel zorgt er niet alleen voor dat de kwaliteit van deze opleidingen gegarandeerd wordt en bovendien ook nog eens constant wordt verbeterd, op deze manier leggen de instellingen ook verantwoording af voor de publieke middelen die ze voor hun werking ontvangen.

Maar bovenstaande stelsel is verre van de enige manier waarop er verantwoording wordt afgelegd. Er zijn decreten en besluiten die moeten worden gevolgd, jaarverslagen en jaarrekeningen, meldingsplichten en rapporten over gekleurde middelen, verificateurs en regeringscommissarissen, en nog zoveel meer. En daar wringt het schoentje ook wel een beetje. De instellingen voelen niet hetzelfde vertrouwen bij de overheid. Natuurlijk willen de hogescholen verantwoording afleggen, maar ze verwachten wel dat de overheid meer gestructureerd omgaat met haar toezichtsfunctie en niet steeds opnieuw met nieuwe regels, vragen, indicatoren en controles de hogescholen extra (en vaak zinloze) werklast bezorgt. Tijdens voorbije discussies (over het aanmoedigingsfonds, over de instellingsreview, over de rol van de regeringscommissarissen) is dit wel vaker aan de orde geweest. Het zou mooi zijn als de overheid in overleg met de sector kan komen tot de essentie waarop ze haar toezicht wil uitoefenen en een kader waarbinnen ze de instellingsbesturen het vertrouwen en de mogelijkheden geeft om zich aan hun kerntaken te wijden.

Daar zal ook de student die zich vandaag inschrijft de vruchten van kunnen plukken.

Marc Vandewalle
secretaris-generaal


Naar een vereenvoudiging van het systeem van studiegelden

De Vlaamse hogescholen en universiteiten werkten de afgelopen maanden samen aan een voorstel tot vereenvoudiging van het systeem van studiegelden. Bij dit overleg werden ook de studenten zelf betrokken. De huidige regelgeving wordt door vele ouders, studenten en administraties immers als een complex systeem ervaren. De verschillen in studiegeld die voor sommige categorieën studenten bestaan tussen hogeschool en universiteit, werken de verwarring verder in de hand. Ook tussen de instellingen onderling is het studiegeld niet altijd identiek. Er is dus nood aan een eenvoudiger systeem. Secundair maakt het voorstel de werking van de studentenadministraties efficiënter en vermindert het ook de planlast van de overheid. Alle hogescholen werkten mee door gegevens aan te reiken waardoor de VLHORA-staf de nodige analyses en cijfersimulaties maakte, bovendien met gunstig resultaat.

Naast transparantie bestaan de voornaamste doelstellingen erin om sociaal kwetsbare groepen gelijk te behandelen over alle hogescholen en universiteiten heen alsook ervoor te zorgen dat studiegeld geen factor speelt in concurrentie tussen de instellingen. Op het vlak van indexering dienen alle studentengroepen gelijk behandeld te worden. Dit voorstel tot vereenvoudiging van de studiegelden doet geen afbreuk aan het globale debat omtrent de studiegelden in ruimere zin. Deze vereenvoudiging mag voor de student immers alleszins geen significante verhoging impliceren van het studiegeld.


Onderhandelingen over personeelszaken (VOC)

Afgelopen maanden zorgden VLHORA-mandatarissen in het Vlaams Onderhandelingscomité (VOC) voor een degelijke opvolging aangaande de implementatie van nieuwe wetgevingen in personeelszaken. Samen met de universiteiten en vakbonden werden verschillende voorontwerpen van Vlaamse regeringsbesluiten goedgekeurd die voornamelijk de arbeidsvoorwaarden en de combinatie werk en gezin verbeteren. Zo zal het gedeeltelijk onderbreken van de beroepsloopbaan (met een maximum van 72 maanden) doorgetrokken worden van vastbenoemden naar alle personeelsleden in het hoger onderwijs, inclusief diegenen die halftijds werken. Ook werd in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder een verlof van 10 dagen toegevoegd voor personeelsleden die gehuwd zijn of wettelijk samenwonen (bezoldigd voor benoemden en onbezoldigd voor tijdelijke personeelsleden). In geval van adoptie en pleegzorgverlof bij voogdij werd ook het opvangverlof gemoderniseerd waarbij wettelijk samenwonenden (of aanverwanten onder een dak) hun verdiende plaats in de wetgeving kregen. Voor personeelsleden uit het volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs werd de overgang naar hogeschool op punt gesteld.

Betreffende de regeling van het ziekteverlof werd met de vakbonden gezocht naar een consensus, maar bleven een aantal knelpunten bestaan. Zo werd er nog geen akkoord gevonden inzake het maximaal op te bouwen ziekteverlof en de afbouw van ziektedagen in volle dagen gedurende een aaneengesloten periode van afwezigheid wegens ziekte (met doktersattest). Ook bestaat er nog discussie over de uitkering van het ziektefonds ten laste van de hogescholen bij langdurige ziekte van tijdelijke personeelsleden. Hierover wordt vanaf september verder onderhandeld.


UASNet-conferentie te Halsinki van 14-16 september 2011

Sinds begin dit jaar maken de Vlaamse hogescholen deel uit van de European Network for Universities of Applied Sciences Network (UASNET). Deze Europese koepelorganisatie heeft als voornaamste doelstelling onderzoek aan de hogescholen te stimuleren. Het onderzoek aan de hogescholen is per definitie diepgeworteld in de beroepspraktijk waardoor ze sneller kunnen inspelen op concrete vragen van bedrijven en instituten. De Europese Commissie is volop haar innovatiebeleid aan het hertekenen in het kader van de EU 2020-strategie. Innovatie heeft pas een maatschappelijke meerwaarde als ze resultaatgericht is. Daarom wil de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) uw aandacht vragen voor de UASNET- conferentie "Making the Innovation Union Work" te Helsinki op 14-16 september 2011. Deze conferentie blikt vooruit op de verdere activiteiten van het UASNET in het kader van de Europese Innovatie Agenda. Daarnaast bespreekt men ook het Eduprof-project waarbij het praktijkgericht onderzoek aan de Europese hogescholen op elkaar wordt afgestemd om de output te kunnen meten.


DE lijst

De VLIR en de VLHORA stellen samen met het Departement Onderwijs in uitvoering van artikel 53/1 van het Structuurdecreet, de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per hogeronderwijsinstelling worden aangeboden in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid zoals vastgelegd in de artikelen 26 tot en met 53 op. Deze lijst bevat een overzicht van alle opleidingen, met vermelding van hun afstudeerrichtingen en vestigingsplaats, aangeboden door de universiteiten en hogescholen in Vlaanderen. De lijst zal de situatie weergeven van het academiejaar 2010-2011 en wordt in het najaar 2011 in een Besluit van de Vlaamse regering gepubliceerd.


Equivalentielijst

Begin 2010 gaven de universiteiten en de hogescholen een positief advies over het besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van Nederlandse diploma's van hoger onderwijs. De VLIR en de VLHORA gaven toen aan principieel in te stemmen met de plannen om efficiënte erkenningsprocedures uit te werken met Nederland, maar benadrukten dat het van cruciaal belang is dat de voorgestelde regeling slechts van kracht wordt wanneer de equivalentielijst ook geldt in Nederland.

Midden 2011 werd aan de VLIR en de VLHORA advies gevraagd met betrekking tot een equivalentielijst. De VLIR en de VLHORA beslisten unaniem om geen positief advies geven. Redenen hiervoor zijn dat in de lijst te weinig informatie is opgenomen om een advies te geven over elke voorgestelde gelijkwaardigheid. Daarnaast is niet duidelijk op basis van welke criteria de equivalentielijst werd opgesteld. De VLIR en de VLHORA zien vele voordelen aan het werken met een transparante en efficiënte equivalentielijst, en hechten groot belang aan de gelijke behandeling tussen buitenlandse en Vlaamse diploma's. De VLIR en de VLHORA bezorgden de minister een aantal principes voor het opstellen van een equivalentielijst. Ze boden ook aan om op korte termijn verder samen te werken rond het opstellen van een equivalentielijst.


nota EVC

De subwerkgroep EVC exploreerde in academiejaar 2009-2010 de mogelijke taakverdeling rond EVC in het hoger onderwijs. Na feedback van de VLIR-werkgroep Onderwijs en de VLHORA-werkgroep Onderwijs, kwam de subwerkgroep opnieuw samen om een voorstel voor een evenwichtige taakverdeling rond EVC op te stellen. Dit voorstel werd nogmaals door de werkgroep Onderwijsbeleid van de VLHORA en de VLIR-werkgroep Onderwijs doorgepraat. De nota EVC werd aan het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming bezorgd.


Knelpunten verpleegkunde

De VLHORA richtte samen met de professioneel gerichte bacheloropleidingen verpleegkunde een brief aan Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming inzake de knelpunten van de opleiding verpleegkunde. In de brief vraagt de VLHORA op korte termijn aandacht voor de knelpunten van deze opleiding, een verdere analyse van de situatie en de opstart van een breed overleg. Gezien de omvang van onze vraag en het belang ervan voor de gezondheidssector die reeds onder hoogspanning staat, werd deze brief in kopie ook gestuurd naar Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.


Nieuwe wetgeving studentenarbeid

Vanaf 1 januari 2012 komt er een nieuwe regeling rond studentenarbeid. De voorstellen van de jobdiensten van de hogescholen en universiteiten werden slechts deels opgenomen. De jobdiensten zijn voorstander van een verlaagde solidariteitsbijdrage tijdens vrijgestelde periodes in het jaar zonder dag- of uurgrens.


Knelpuntberoepen hoger onderwijs

Knelpuntberoepen Hoger Onderwijs 2011-2012: begin juni 2011 heeft de RVA de nieuwe lijst bekend gemaakt met een juiste verwijzing van graden en kwalificaties in het Hoger Onderwijs. De lijst staat online op www.centenvoorstudenten.be [klik op hoofdstuk 8 'werkloosheid' - klik dan op 'met toelating RVA' - en dan op de link naar de lijst van 'knelpuntberoepen'].


Studietoelagen 2011-2012

De uiterste indieningsdatum voor de studietoelagen 2011-2012 is 1 juni 2012 en niet zoals voorheen 30 juni!


Kwaliteitsnormen studentenkamers

Het nieuwe Woondecreet is goedgekeurd; er is tegemoet gekomen aan de bekommernissen van de studentenvoorzieningen van de hogeronderwijsinstellingen.


Wie Wat Waar

  • VLHORA-personeel: Het contract met Floris Lammens is sinds medio juli 2011 beëindigd. De functie van stafmedewerker kwaliteitszorg wordt vanaf 1 september 2011 ingevuld door Lies Praet.
  • De algemene directie en hogeschooldiensten van de Karel de Grote-Hogeschool zijn sinds 11 juli 2011 verhuisd. Het nieuwe adres is Brusselstraat 45 - 2018 Antwerpen. De telefoonnummers blijven behouden

Kalender

  • De jaarlijkse ICOR-studiedag vindt plaats op donderdag 15 september 2011. De studiedag zal focussen op de tweevoudige thematiek: 'de hervormingsplannen van het hoger onderwijs in de Vlaamse gemeenschap' en 'Hoe actueel is de academische vrijheid?'. Het gedetailleerd programma en het inschrijvingsformulier zijn beschikbaar op de websites www.onderwijsrecht.be en www.lawandeducation.com.
  • Oproep Prijs van het Prins Filipfonds: Heeft uw instelling, vereniging, organisatie, bedrijf een geslaagd en duurzaam initiatief opgezet waarin sprake is van een toenadering tussen de Gemeenschappen in België? Dien voor 21 november 2011 een kandidaatsdossier in voor de Prijs van het Prins Filipfonds. Initiatieven uit alle sectoren komen in aanmerking. Meer informatie en het kandidaatsdossier vindt u op www.kbs-frb.be en www.prins-filipfonds.org.

U heeft ook een bericht?

Uw instelling organiseert een studiedag, congres, ... dat interessant en toegankelijk is voor het hoger onderwijs? Uw aankondiging kan worden opgenomen in de VLHORA-nieuwsbrief. Voor praktische informatie; contacteer myriam.slock@vlhora.be


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail