NL
 - EN
Vacature beleidsmedewerker financiering hoger onderwijs
Nieuwsbrief-archief

De VLHORA, Vlaamse Hogescholenraad heeft op dit ogenblik een vacature (M/V) voor een

Voltijdse of deeltijdse beleidsmedewerker financiering hoger onderwijs

Plaats in de organisatie:

De beleidsmedewerker maakt deel uit van de beleidscel van de koepelorganisatie en werkt onder leiding van de secretaris-generaal in opdracht van de raad van bestuur van de VLHORA. De beleidsmedewerker ondersteunt de leden van de werkgroep financiering, experten van de hogescholen en van betrokken overheidsagentschappen en de collega beleidsmedewerkers op de beleidsmateries inzake de financiering van het hoger onderwijs en het wetgevend kader ervan.

Functie-inhoud:

De beleidsmedewerker ondersteunt de raad van bestuur en de afgevaardigden van de hogeschoolbesturen in de beleidsmateries inzake de financiering van het hoger onderwijs en het wetgevend kader ervan.
Hij/zij verzamelt relevante feiten, cijfers en indicatoren inzake basisfinanciering van het hoger onderwijs en de hogescholen in het bijzonder. Op basis hiervan formuleert hij/zij mogelijke toekomstscenario’s voor meer, betere en andere financiering van hogescholen, en onderbouwt mogelijke opties met relevante beleidsanalyses en waar mogelijk met internationale benchmarking. Ook beleidsvoorstellen voor aanpassing van het wetgevend kader zullen uitgewerkt worden.
Hij/zij pleegt over deze beleidsanalyses en –materies overleg met experten van de hogescholen.
Hij/zij bereidt tevens inhoudelijk de gesprekken en het overleg met andere stakeholders voor en ondersteunt in deze rol de secretaris-generaal en de raad van bestuur van VLHORA. Hij/zij organiseert de activiteiten van VLHORA inzake de beleidsthema’s inzake de financiering van het hoger onderwijs en het wetgevend kader ervan.
Hij/zij volgt de actuele beleidsevoluties op, bereidt standpunten en documenten voor ter beslissing in de raad van bestuur. Hij/zij organiseert tevens het overleg en de noodzakelijke onderlinge afstemming met verschillende afgevaardigden, in het bijzonder ter voorbereiding van vertegenwoordiging van VLHORA in diverse overleg- en adviesorganen en overheidswerkgroepen.
Hij/zij is daarbij verantwoordelijk voor de voorbereiding, aanpak en uitvoering/opvolging van de werkzaamheden van de relevante werkgroepen binnen VLHORA, in de eerste plaats van de werkgroep financieringsbeleid.
Hij/zij vertegenwoordigt de hogescholen in de relevante netwerken en fora.

Profiel en competenties:

Hij/zij beschikt over kennis over en bij voorkeur ervaring op het vlak van de financiering van het hoger onderwijs en van het financiële beleid van de Vlaamse hogescholen. Ook expertise in het betreffende wetgevend kader is een pluspunt. Een basisopleiding op masterniveau of gelijkwaardig door ervaring is gewenst. Ervaring in de hoger onderwijssector en meer bepaald in financiële en/of juridische functie(s) is aangewezen.
Hij/zij beschikt over sterke analytische competenties, is cijfermatig sterk en kan dit vertalen in scenario-analyses en mogelijke beleidsvoorstellen.
Hij/zij werkt zelfstandig maar ontplooit zich tevens graag in teamverband.
Hij/zij beschikt zowel mondeling als schriftelijk over sterke communicatievaardigheden, kan gestructureerd en accuraat rapporteren en is in staat om te overleggen en af te stemmen met andere experten.
Hij/zij is in staat om een inhoudelijke synthese te maken, standpunten van de organisatie voor te bereiden en na validatie op een correcte en enthousiaste manier over te brengen.
Hij/zij is in staat pro-actief op te treden, kan probleemoplossend te werk gaan en een persoonlijke visie ontwikkelen.

Aanbod:

VLHORA biedt een voltijds (100%) of deeltijds contract (50%) van bepaalde duur (2 jaar) aan. Bij voorkeur kan de medewerker via een samenwerkingsovereenkomst met een hogeschool aan de slag. Wanneer kandidaten voor een deeltijds contract solliciteren zullen het profiel en de competenties van de twee geselecteerde medewerkers complementair en onderling versterkend moeten zijn.
De bezoldiging verbonden aan deze functie is vastgelegd op basis van de salarisschalen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (BVR van 24 november 1993; het barema betreft A1 waarbij relevante ervaring in rekening kan worden gebracht. Het verloningspakket wordt aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en aanvullende verzekeringen.
Er is terugbetaling van woon-werkverkeer op basis van de tarieven voor openbaar vervoer.

Kandidaatstelling:

Gemotiveerde sollicitatiebrieven met CV worden uiterlijk op 2 januari 2017 verwacht bij VLHORA via e-mail aan myriam.slock@vlhora.be.
Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Eric Vermeylen (eric.vermeylen@vlhora.be)


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail