NL
 - EN
nieuwsbrief juli 2011
Nieuwsbrief-archief

Beste lezer

Het wordt wat stiller in de gangen van de hogescholen, en toch is er geen gebrek aan activiteit. Meer nog, verschillende diensten draaien nog op volle toeren. Soms noodgedwongen (denken we maar aan de opvolging van beroepsprocedures), soms met heel veel enthousiasme (inschrijvingen, voorbereidingen voor het volgende academiejaar, ...). Bovendien ligt ook het onderzoek aan de hogescholen niet zomaar stil omdat er geen les wordt gegeven. De labo's draaien verder, het studiewerk krijgt wat meer tijd, de contacten (en contracten) met de partners in bedrijven en social profit kunnen weer wat aangehaald.

De beleidsmakers kijken overigens ook nog uit naar de laatste zittingen van de Vlaamse Regering. Voor het hoger onderwijs staat daar wellicht nog één en ander op de agenda. Zo mogen we een princiepsbeslissing verwachten over het nieuwe visitatie en accreditatiestelsel. Niks te vroeg horen we u denken en daar heeft u groot gelijk in. Eén jaar na de integratienota van de Vlaamse Regering komen er voor of misschien net na het reces ook nog concrete plannen voor de integratie van de academische hogeschoolopleidingen (behalve het hoger kunstonderwijs) in de universiteiten. De VLHORA heeft zich de voorbije maanden ook intensief met deze materies beziggehouden. De besprekingen van de resonantiegroepen en de resultaten ervan zijn ruim aan bod gekomen. Het nieuwe visitatie- en accreditatiesstelsel heeft al veel stof doen opwaaien, maar uiteindelijk is er toch via overleg van VLUHR met de overheid een blauwdruk afgesproken.

Deze beide dossiers geven ook aan dat de situatie van de VLHORA drastisch verandert. Zowel de oprichting van de VLUHR en haar verantwoordelijkheid voor het nieuwe kwaliteitszorgstelsel als de integratie van de academische (niet-kunsten)opleidingen in de universiteiten verplichten ons ertoe onze eigen missie en werking te hertekenen. Het is een opdracht die we, eerst nadat ook onze gang in de Ravensteingalerij wat stiller is geworden, met enthousiasme zullen opnemen.

Maar eerst hadden jullie nog deze nieuwsbrief te goed. Hierin staan de activiteiten van 2010 centraal. Naar aanleiding van ons pas gepubliceerde jaarverslag geven we graag een overzicht van enkele belangrijke elementen hieruit. Het toont aan dat er heel wat beweegt in het hoger onderwijs en dat de hogescholen daar via de VLHORA als koepelorganisatie hard en constructief aan hebben meegewerkt. Wie dit alles wat uitgebreider wil lezen kan daarvoor terecht op onze webstek.

Ik wens jullie veel leesgenot, en een hopelijk verfrissende vakantie.

Marc Vandewalle
secretaris-generaal


Jaarverslag 2010 van de VLHORA als koepelorgaan

De Algemene Vergadering van de Vlaamse Hogescholenraad keurde in haar vergadering van 24 juni 2011 het jaarverslag 2010 goed. Hieronder vindt u een kort overzicht van de werkzaamheden, opgesplitst per thema.

Integratie

Na een lange aanloop nam de Vlaamse Regering op 17 juli een beslissing in verband met de zogenaamde integratie van de academische opleidingen in de universiteiten – met uitzondering van de kunstenopleidingen van de hogescholen.

Financiering

De VLHORA uitte in 2010 haar blijvende zorg over de financiering. In het kader van het maatschappelijk debat werd een tienpuntennota uitgewerkt met prioriteiten op het vlak van financiering. Onder andere aan de dossiers meerjarenbegroting, het rationalisatiefonds, de vereenvoudiging van de studiegelden en de BTW-problematiek werd aandacht besteed.

Personeel

De VLHORA bezit een officiële onderhandelingsbevoegdheid binnen het Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs (VOC-HO) en treedt in dit orgaan in gesprek met de overheid en de werknermersorganisaties. Op de VOC zijn onderhandelingen gevoerd over de pensioenrechten niet-verworven salarisschaal en mantaatvergoedingen, het Stuvo-decreet, de nieuwe regeling voor het ziekteverlof, de administratieve vereenvoudiging, de hervorming van het jaarverslag en is de studie over de werkdruk van de lectoren in de Vlaamse hogescholen behandeld. Het CAO3 is uitgewerkt waarin hoofdzakelijk kwalitatieve maatregelen zijn opgenomen zoals het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden, het aantrekkelijker maken van het statuut en een reeks maatregelen die moeten zorgen voor een betere combinatie van werk en gezin. Voor het aanmoedigingsfonds zijn de werkzaamheden in 2010 niet tijdig afgerond. Hierdoor zijn de beheersovereenkomsten nogmaals met een jaar verlengd, in afwachting van een nieuwe regeling.

Onderwijsbeleid

In samenwerking met de werkgroep onderwijsbeleid organiseerde de VLHORA in het najaar een studiedag rond het thema flexibilisering: 'De veerkracht van flexibilisering'. Binnen het thema onderwijsbeleid werden de specificaties voor de academisch gerichte bachelors en masters bepaald en engageerde de overheid zich om specificaties voor professionele bachelors te onderzoeken in 2011. Daarnaast werden in overleggroepen voor de domeinen Industriële wetenschappen, Verpleegkunde en Bedrijfsmanagement besprekingen gehouden over een mogelijke herschikking in het kader van de optimalisering van het aanbod. Dit leidde tot een voorstel van studieduurverlening van het domein Industriële wetenschappen en tot een ad hoc werkgroep Verpleegkunde die aan de hand van de Learning Outcomes zich duidelijk wil profileren binnen het domein. Voor wat betreft het hoger beroepsonderwijs zijn gesprekken opgestart over de aansluitingstrajecten. Tevens werd een werkgroep geïnstalleerd die de mogelijkheden voor het uitbouwen van een Netwerk open hogescholen in Vlaanderen nagaat. Een aantal dossier werden in samenwerking met de VLIR behandeld zoals de in 2009 opgestarte pilot Learning Outcomes werd afgerond en conclusies werden geformuleerd en de werking van de repetitorenbureaus.

Onderzoek

De werkgroep onderzoek heeft in het werkjaar 2010 een position paper uitgewerkt over het belang van praktijkgericht onderzoek voor het onderwijs en de omliggende regio van een hogeschool en startte in samenwerking met het Agentschap Ondernemen een project op inzake het uitrollen van het LEDnetwerk West-Vlaanderen in alle Vlaamse provincies. Daarnaast was de VLHORA stichtend lid van UASNET. Dit is een informeel thematisch netwerk dat in zijn werking focust op het scherpstellen van het profiel van de hogescholen in Europa, de uitwisseling van nationale ontwikkelingen en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

Elektronische databanken – Elektron – VOWB

In het gebruik van de databanken valt het grotere gebruik van de kunstdatabanken op. Algemeen stijgt het gebruik van de databanken met uitschieters van de kunstdatabanken en de databank Science Direct. De VLHORA verzette zich tegen het Unisono-project waar vergoedingen zouden worden geïnd voor het muziekgebruik in werkplaatsen die niet toegankelijk zijn voor publiek.

Internationalisering – ontwikkelingssamenwerking

In samenwerking met vzw Flamenco is het PURE-project verder uitgewerkt. Binnen Flamenco is in samenwerking met de hogeschoolvertegenwoordiger het VLHORA-handboek internationalisering geactualiseerd. De studieopdracht over de integratie van de hogescholen in VLIR-UOS is uitgewerkt wat resulteerde in een onlosmakende samenwerking en het beter kennen en begrijpen van ieders werking en doelstellingen. VLHORA nam als partner deel aan het project FLLLEX om de evolutie van het leven lang leren in de professioneel gerichte bacheloropleidingen in Europa na te gaan.

Studentenvoorzieningen

De werkgroep en het stuvoplatform hebben in nauwe samenwerking met de Administratie hoger onderwijs het nieuwe decreet studentenvoorzieningen verder voorbereid. Een definitieve tekst kon in 2010 nog niet worden gerealiseerd. Tevens werd bij de problematiek van de studietoelagen vanuit de Vlaamse overheid aangedrongen op een alternatief van het berekeningspakket BerTA. Binnen het sociaaljuridisch statuut van de student zijn de dossiers rond de kinderbijslag, de studentenarbeid en het betaald educatief verlof geactualiseerd. Daarnaast zijn discussies gevoerd over de financiering van de studentenvoorzieningen en de gelijkschakeling van deze van de universiteiten en de hogescholen; is een nota uitgewerkt over een geïntegreerd mobiliteitsbeleid en is een studie gevoerd naar de budgetstandaard.

ICT

Het Forum ICT organiseerde een aantal studiedagen. Daarnaast is het raamcontract voor de levering van licenties volgens het Microsof Campus Agreement-model afgesloten en toegewezen aan PC-WARE, zijn de overeenkomsten met SPSS (IBM) en Signpost met één jaar verlengd; is een Microsoft Premier-contract afgesloten voor de geïnteresseerde hogescholen en is een Education CLP 3 afgesloten met Adobe.

Communicatie en informatiseringproject

In 2010 zijn verschillende studiedagen georganiseerd in de domeinen internationalisering, dienstverlening, onderwijs, studentenvoorzieningen en ICT en werd er maandelijks de nieuwsbrief gepubliceerd. De aloude traditie om begin oktober een studententelling te houden leverde in 2010 weer een bevestiging van de stijgende trend in het aantal hogeschoolstudenten. Er werd ook gestart met netwerkevents om de VLHORA-standpunten beter te laten horen.

Integratie VLIR-VLHORA

In 2010 is nog net voor het jaareinde de vzw Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad opgericht. De uitbouw van de VLUHR kan starten.

Andere aandachtspunten

Het jaarverslag sommeert de vele vertegenwoordigingen van de Vlaamse hogescholen en de VLHORA in allerlei raden en beslisorganen in Vlaanderen.

Besluit

De activiteiten van de Vlaamse Hogescholenraad als koepelorganisatie beslaan een breed spectrum. Vandaar dat het wellicht goed is in het besluit enkele belangrijke zaken centraal te stellen.

De hogescholen zullen ook na de integratie van de academische opleidingen nagenoeg de helft van de studenten hoger onderwijs opleiden, in dienst van de maatschappij. Ze blijven door de laagdrempeligheid, de nabijheid en de extra aandacht voor begeleiding een belangrijke schakel in de democratisering van het hoger onderwijs en de integratie van kansengroepen. Ontegensprekelijk zorgen de hogescholen mee voor de welvaart van de toekomst.

Deze maatschappelijke rol verdient een voldoende en welvaartsvaste financiering. De grote stijging in de studentenaantallen van de laatste tien jaar en het uithollen van de enveloppe door de onvoldoende compensatie van de indexsprongen, moeten dringend leiden tot een extra verhoging van de middelen.

Het is ook cruciaal dat de hogescholen aandacht (kunnen) blijven besteden aan verschillende vormen van onderzoek, met de nadruk op vraaggestuurd en praktijkgericht onderzoek. Dit zorgt niet alleen voor de verdere ontwikkeling van de medewerkers, de actualisering van het curriculum en belangrijke competenties bij de afgestudeerden, maar vergroot ook de innovatiekracht van kmo's, regiogebonden activiteiten en grote non-profitsectoren. Erkenning voor deze taak en voldoende basisfinanciering voor deze rol zijn hierbij van primordiaal belang.

Internationale profilering van de hogescholen en de afgestudeerden van het professioneel hoger onderwijs en de kunstenopleidingen blijft een belangrijk aandachtspunt. De Bologna-hervorming kan niet worden misbruikt om internationale toegang en herkenning te ontzeggen aan deze grote groep studenten, temeer daar de afgestudeerden in één geglobaliseerde wereld terechtkomen.

De Vlaamse hogescholen pleiten er bovendien voor om de HBO5-opleidingen, die als nieuwe vorm van hoger onderwijs een ontbrekende trede in de leerladder invullen, stevig in de hogescholen te verankeren. De Vlaamse Hogescholenraad vindt het belangrijk al deze elementen in samenwerking na te streven. Niet alleen de samenwerking tussen alle hogescholen is daarbij belangrijk, maar ook de samenwerking met universiteiten en associaties in VLUHR. Bovendien stelt de Vlaamse Hogescholenraad zich in deze steeds open als gesprekspartner voor de overheid, andere onderwijsactoren en de hele maatschappij.

We zullen hier ook in 2011 hard aan verder werken en daarover in ons volgende jaarverslag berichten.


Jaarverslag 2010 van de VLHORA als evaluatieorgaan

Ook voor de VLHORA als evaluatieorgaan was het een druk jaar! Een overzicht van de verschillende opdrachten en werkzaamheden van het evaluatieorgaan leest u in het jaarverslag 2010 VLHORA als evaluatieorgaan.


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail