NL
 - EN
nieuwsbrief mei 2011
Nieuwsbrief-archief

Beste lezer

In de vorige nieuwsbrief kon u nog onze argumentatie lezen om nog dit jaar extra middelen voor het PWO-onderzoek aan de hogescholen vrij te maken. Tussen onze twee nieuwsbrieven in heeft de Vlaamse Regering inderdaad op voorstel van minister Lieten nog in 2011 extra middelen voor onderzoek vrijgemaakt. Daarbij zat ook een (klein) deel voor het projectmatig wetenschappelijk onderzoek aan de hogescholen. We zijn tevreden met deze inhaalbeweging. Het laat ons toe om dit jaar nog aan de Vlaamse hogescholen enkele tientallen nieuwe onderzoeksprojecten op te starten. Omdat bij elk project verschillende KMO's of non-profitorganisaties betrokken zijn, zal dat er voor zorgen dat meer dan 100 Vlaamse bedrijven en instituten rechtsreeks zullen deelnemen aan het toepassingsgericht onderzoek van de hogescholen. Bovendien mogen we ook het multiplicatoreffect niet onderschatten: door de verspreiding van de behaalde onderzoeksresultaten naar de Vlaamse KMO's en instituten en het verder onderzoek dat erop volgt, worden uiteindelijk 750 organisaties betrokken. Het is dus innovatie in het kwadraat.

Maar de ambities van de hogescholen reiken verder. De Vlaamse hogescholen hebben al eerder gewezen op het belang van het onderzoek voor de professioneel gerichte bacheloropleidingen. We pleiten voor een duidelijke onderzoekscomponent in de opdracht van de hogescholen, ook na de integratie van de academische opleidingen in de universiteiten. Onderzoek aan de hogescholen versterkt uiteraard de opleidingen zelf en zorgt ook voor verdere professionalisering van het onderwijzend personeel. Daarnaast zijn de hogescholen de eerste partners in de regio voor KMO's en non-profitorganisaties (denken we maar aan ziekenhuizen, scholen, overheden, ...) voor hun onderzoeksvragen. Op die manier wordt ook de innovatiekracht van deze organisaties, die het verschil kan maken in de wereldwijde concurrentieslag, aangewakkerd. Bovendien nemen de professionele bachelors die innovatiekracht ook mee vanuit hun opleiding naar de bedrijven en organisaties waar ze worden tewerkgesteld.

Ook de Europese instanties zien in dat er qua innovatie best wat mag veranderen. In hun green paper over de investeringen in onderzoek en innovatie stellen ze zich ook de vraag hoe de innovatiekracht van Europese regio's kan worden verbeterd. De Vlaamse hogescholen pleiten daar voor de mogelijkheid om kleinschaliger projecten te financieren met minder bureaucratische rompslomp. Daarbij is het belangrijk dat de lokale samenwerking met kleinere organisaties ook via Europese programma's kan worden gestimuleerd. Er kan bovendien gewerkt worden aan samenwerking tussen Europese regio's en tussen organisaties die de hogescholen, regio's, KMO's en dergelijke meer verenigen. De VLHORA heeft via UASNET (een Europese organisatie van 10 koepelorganisaties van hogescholen met de nadruk op de onderzoeksfunctie van die hogescholen) een reactie op de green paper in deze zin opgestuurd en daarbij gevraagd om na te denken over een specifiek programma om samenwerking tussen hogescholen, kleinere organisaties en de regio's op het gebied van onderzoek en innovatie te stimuleren.

Vlaanderen beseft dat het zijn welvaart alleen via intensieve innovatie kan behouden. De kenniseconomie wordt steeds belangrijker. Het zou van kortzichtigheid getuigen daarvoor enkel in de academische opleidingen en de grote researchcentra te geloven. Er moet dringend aan capaciteitsopbouw worden gedaan bij de professioneel gerichte bacheloropleidingen. De middelen die daarvoor in de integratienota van de Vlaamse regering in het vooruitzicht werden gesteld moeten vervroegd aan de hogescholen worden toegekend en er moeten bijkomende middelen voor worden vrijgemaakt. Bovendien moet er gedacht worden aan het voorzien van een aandeel in de basisfinanciering van de hogescholen voor deze belangrijke opdracht. We zijn ervan overtuigd dat de maatschappij er wel zal bij varen.

Marc Vandewalle
secretaris-generaal


De VLHORA werft aan: beleidsmedewerker internationalisering M/V

De VLHORA is op zoek naar een enthousiaste beleidsmedewerker internationalisering voor een voltijdse opdracht van onbepaalde duur. Wilt u de internationale positie van de Vlaamse hogescholen in het bijzonder en van het Vlaamse hoger onderwijs in het algemeen mee versterken? Stuur uw sollicitatiebrief met cv vóór 17 juni 2011 naar marc.vandewalle@vlhora.be. Meer informatie over de vacature vindt u op de VLHORA-website.


Vlaamse regering investeert 'fors' in innovatie?

Op 2 mei maakte de Vlaams regering bekend om fors te investeren in innovatie. Nog dit jaar zal ze in totaal € 65 miljoen vrijmaken voor Vlaamse onderzoeksprojecten. Daarvan zal ze € 2 miljoen direct injecteren in het Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) aan de Vlaamse hogescholen.

De Vlaamse regering had sinds haar aantreden beslist om jaarlijks € 9,5 miljoen specifiek te spenderen aan het PWO. Maar door strakke besparingen respecteerde ze haar norm zelf niet. Dit jaar stelde de VLHORA vast dat het bedrag zelfs daalde tot € 8,6 miljoen. Bovendien werd geen rekening gehouden met een indexaanpassing. Beklag bij de minister (zie ook argumentatie in vorige nieuwsbrief) zorgt er nu uiteindelijk gewoon voor dat besparingen en desindexering teniet worden gedaan.


Ook de EU herbekijkt zijn bestaande steun aan innovatie

Naast de Vlaamse regering komt ook de Europese Unie tot de vaststelling dat in deze globaliserende en snel veranderende wereldeconomie dringend moet wroden geïnvesteerd worden in innoverend en resultaatgericht wetenschappelijk onderzoek. De EU vindt dat hun reeds bestaande investeringsprogramma's voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) te hoogdrempelig en te diffuus zijn. Daarom wil ze haar beleid verbeteren, efficiënter maken en haar uitgaven voor O&O verhogen tot 3% van het BBP tegen 2020.

Om deze ambitieuze doelstelling te kunnen bereiken, vraagt ze input van ondermeer de Europese hogescholen. Het European Network for Universities of Applied Sciences (UASNET), waarvan de VLHORA deel uitmaakt, stelde een gemeenschappelijk standpunt op. Ook enkele Vlaamse hogescholen werkten hieraan mee.

We maakten duidelijk dat in de toekomst meer aandacht moet worden besteed aan het regionale niveau en kleinere onderzoeksprojecten meer moeten worden gesteund zodat Vlaamse KMO's makkelijker kunnen deelnemen in hun innovatieprojecten. Daarnaast moeten ook middelen besteed worden aan innovatie in de sociale en not for profit sector zodat ook publieke instellingen in Europese projecten kunnen instappen. Tenslotte vragen de hogescholen aan de Europese Commissie om een Europees netwerk voor innovatie en toepassingsgericht onderzoek te creëren. Hierdoor kunnen kenniscentra ontstaan waarin KMO's, publieke instellingen en het economisch middenveld zijn vertegenwoordigd samen met de onderwijssector.


ISCED - toelichting

In de vorige VLHORA-nieuwsbrief is bericht over de nieuwe ISCED-inschaling van de Unesco. De ISCED-schaal werd daarbij sterk vereenvoudigd voorgesteld. Om hierover wat duidelijkheid te creëren geven we graag onderstaande toelichting.

In tegenstelling tot wat het item suggereert is er namelijk geen één-op-één-relatie tussen de inschalingsniveaus van de ISCED en de onderwijsniveaus van het Vlaams onderwijs. De ISCED kent namelijk nog subniveaus waardoor differentiatie mogelijk is en wil ook informeel leren opnemen.

Zo omvat niveau 0 naast de 'vorming' in het kleuteronderwijs ook de 'vorming' in de erkende voorschoolse opvang, een doelgebied van de nieuwe opleidingen 'bachelor in de pedagogie van het jonge kind'. De niveaus 2 en 3 komen ook niet per definitie overeen met respectievelijk 'lager secundair' en 'hoger secundair onderwijs'. Bij de huidige structuur in graden moet voor elk programma en elke onderwijsvorm afzonderlijk worden bekeken of het voldoet aan de eisen van niveau 2 of 3 of zelfs niveau 4 dat overigens niet exclusief en per definitie het Se-n-Se omvat, maar bijvoorbeeld ook Syntra, CVO- of VDAB-opleidingen kan omvatten. Niveau 5 omvat onder meer de HBO5-opleidingen, maar ook hier kunnen andere opleidingen worden ingeschaald. Op niveau 6 wordt er in de nieuwe schaal geen onderscheid (meer) gemaakt tussen academische en professionele bachelors.

De vertegenwoordigers van de VLHORA hebben in de Vlor-werkgroep ook sterk gepleit voor een correcte inschaling van de onderwijsprogramma's van het buitengewoon onderwijs, die in het oorspronkelijk voorstel zeer laag zouden worden ingeschaald. Er werd met aandrang gevraagd de programma's los van elkaar en correct in te schalen.

Er zijn uiteraard ook nog onduidelijkheden voor wat betreft de inschaling van postgraduaten, BanaBa- en ManaMa-opleidingen en de specifieke lerarenopleiding omdat deze programma's moeilijk in te schalen zijn op basis van de door de Unesco geformuleerde criteria.


Afstudeerrichtingen Verpleegkunde

Meerdere malen werd de Federale Regering door de Europese Commissie bevraagd inzake conformiteitvragen in verband met de minimumopleidingseisen voor de opleiding tot verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers (professionele bachelor in de Verpleegkunde) zoals bepaald in artikel 31 van de Europese Richtlijn 2005/36/EG.

Deze Europese richtlijn stelt dat een opleiding tot verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger een algemene opleiding is en dat derhalve specialisaties niet thuishoren in een initiële bacheloropleiding. Op basis van de websites van enkele hogescholen kreeg de Europese Commissie de indruk dat er verdoken specialisaties zijn onder diverse benamingen zoals afstudeerrichting en optie. De Europese Commissie vroeg de Vlaamse Regering om op het diploma alleen 'bachelor in de verpleegkunde' zonder de afstudeerrichting te vermelden. Daarop vaardigde de Vlaamse regering een besluit uit dat bepaalt dat er geen specialisatie of afstudeerrichting mag worden vermeld op het diploma.

Om verwarring en verdere acties van de Europese Commissie te vermijden vroeg de werkgroep verpleegkunde en de Raad van Bestuur van de VLHORA via een brief aan alle instellingen die een professionele bachelor in de verpleegkunde aanbieden, om naast het niet vermelden van een afstudeerrichting of een specialisatie op het diploma zich ook te engageren om de termen 'afstudeerrichting' en 'specialisatie' uit hun communicatie en diplomasupplement te halen en deze te vervangen door 'keuzetraject'. Deze keuzetrajecten dienen zich te beperken tot de bestaande vijf afstudeerrichtingen (Ziekenhuisverpleegkunde, Kinderverpleegkunde, Psychiatrische verpleegkunde, Geriatrische verpleegkunde en Sociale verpleegkunde). Het Besluit Vlaame Regering en een toelichtingsnota van de Administratie Hoger Onderwijs vindt u op de website van de VLHORA.


Zorgverlener is een fantastisch beroep, en dat mag heel Vlaanderen weten!

Lon Holtzer, één van de experten in ons VLHORA forum Verpleegkunde, lanceerde als zorgambassadeur deze week de website 'www.wordzorgverlener.be'. De site is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in zorgberoepen, zowel schoolverlaters als mensen die aan een carrièreswitch denken. Op de site stelt Lon Holtzer dat 'de sector op zoek is naar mensen met die unieke combinatie van hoofd, hart en handen, een combinatie van IQ en EQ. We zoeken mensen die net dàt zoeken: sociale contacten, teamwerk, specialisatie, menselijke nabijheid en betrokkenheid. Allemaal in een mix naar wens in één beroep en met de mogelijkheid om te specialiseren. Elk zorgberoep van verzorgende tot arts en alle beroepen daartussen geven je de kans om te groeien, te leren en te verdiepen.' De VLHORA vertegenwoordigt en pleegt overleg met de vijftien opleidingen professionele bachelors Verpleegkunde in haar forum Verpleegkunde en zet deze website dan ook graag in de kijker!

Is de job van zorgverlener iets voor jou? Bekijk de tv-spot en kom het te weten op 'www.wordzorgverlener.be'.


VLOR-adviezen

De VLOR bracht onlangs adviezen uit over volgende thema's:

 • het voorstel van decreet over het inschrijvingsrecht
 • de conceptnota inhoudelijke vernieuwing deeltijds kunstonderwijs
 • het ontwerp van aanbeveling van de Europese Raad over voortijdig schoolverlaten
 • de opvang en onderwijs voor jonge kinderen
 • de themazetting van het OBPWO - oproep 2011
 • het programmadecreet van de begrotingscontrole 2011
 • de specifieke eindtermen Sportwetenschappen ASO
 • het voorstel van de lijst opleidingen en opleidingenstructuren DBSO
 • de voorstellen tot erkenning van nieuwe structuuronderdelen in het gewoon voltijds secundair volwassenenonderwijs en de basiseducatie.


In de kijker: project E-xcellence Next

EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) voorziet ondersteuning in verband met educatieve samenwerking en organiseert gemeenschappelijke activiteiten en projecten, waaronder het E-xcellence Next project. Dit project focust op de integratie van e-learning in zowel interne als externe kwaliteitszorgstelsels.

E-learning is niet meer weg te denken uit het hoger onderwijs in Europa. Het is dan ook een onontbeerlijke tool om lifelong learning en internationalisering te ondersteunen. Vermits e-learning stilaan deel uitmaakt van het hoger onderwijs zou het eveneens integraal deel moeten uitmaken van kwaliteitszorgstelsels met bijhorende innovatieve en adequate criteria. Om daaraan tegemoet te komen, ontwikkelde EADTU in 2007 een open en up-to-date kwaliteitszorginstrument voor e-learning: E-xcellence Tools.

Het huidige E-xcellence Next project heeft een drieledig doel. Enerzijds wil dit project instellingen voor hoger onderwijs en kwaliteitszorgagentschappen aantrekken die nog geen introductie kregen in het e-xcellence instrument via local seminars. Anderzijds wil het ook meer kwaliteitszorgagentschappen sensibiliseren om specifieke criteria rond e-learning te voorzien in de bestaande systemen. Daarnaast zal ook het e-xcellence instrument worden gereviseerd om zo tegen eind 2011 een herziene versie te lanceren.

Meer informatie op www.eadtu.nl/e-xcellencelabel en www.eadtu.eu/e-xcellencenext.html.


Wie wat waar

 • VLIR-UOS is op zoek naar een medewerker financiën met een goede boekhoudkundige basis voor een voltijdse opdracht van onbepaalde duur.


Kalender

 • De NVAO organiseert samen met de VLUHR op woensdag 16 november 2011 het Najaarscongres 2011 in Brussel, waarschijnlijk in het Square Brussels Meeting Center, het voormalige Brusselse congrespaleis op de Kunstberg.
 • Studiedag Universiteit Gent: From classroom to boardroom: student entrepreneurship at campus, maandag 30 mei 2011. www.durfondernemen.be/do

U heeft ook een bericht?

Uw instelling organiseert een studiedag, congres, ... dat interessant en toegankelijk is voor het hoger onderwijs? Uw aankondiging kan worden opgenomen in de VLHORA-nieuwsbrief. Voor praktische informatie; contacteer myriam.slock@vlhora.be

Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail