NL
 - EN
Informatiesessie over de vernieuwde opleidingsbeoordeling
Nieuwsbrief-archief

Geachte mevrouw
Geachte heer

De cel Kwaliteitszorg van de VLHORA nodigt u uit op een informatiesessie over de vernieuwde opleidingsbeoordeling. Nu het accreditatiekader definitief is vastgesteld en de goedkeuring van het decreet tot aanpassing van het accreditatiestelsel nakende is, kan nadere informatie worden geboden over de concrete modaliteiten waarbinnen de opleidingsbeoordeling zal plaatsvinden. Tijdens de informatiesessie zal worden ingegaan op de vernieuwde contouren van het externe kwaliteitszorgstelsel. Bovendien zal worden ingezoomd op de concrete verwachtingen ten aanzien van de opleiding in het kader van de zelfevaluatie die dient te worden uitgevoerd ter voorbereiding van het bezoek van de visitatiecommissie.

De informatiesessie staat open voor een brede delegatie van de betrokkenen bij de te visiteren opleiding. Om organisatorische redenen geeft de cel Kwaliteitszorg voorrang aan betrokkenen bij de visitaties van de opleidingen met ZER-datum 15 december 2012 en 1 juli 2013. Wie betrokken is bij de visitatie van een opleidingen met een latere ZER-datum, kan zich eveneens inschrijven, maar zal op een reservelijst worden geplaatst indien het maximaal aantal deelnemers (120) is bereikt. In elk geval zal er voor deze opleidingen ongeveer één jaar voor het indienen van het ZER een informatiesessie worden georganiseerd.

De informatiesessie vindt plaats op vrijdag 6 juli 2012 in de Hogeschool-Universiteit Brussel, Stormstraat 2, 1000 Brussel (lokaal 6116) van 9u30 tot 11u30. Indien u wenst deel te nemen, vragen wij u het inschrijvingsformulier uiterlijk op 29 juni 2012 te vervolledigen.

Uw specifieke vragen met betrekking tot het zelfevaluatierapport en het visitatiebezoek ontvangen wij graag op voorhand via het inschrijvingsformulier of via e-mail (mieke.beckers@vlhora.be), zodat de inhoud van de presentatie hier kan op inspelen.

Vriendelijke groeten

de cel kwaliteitszorg


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail