NL
 - EN
VLHORA-nieuwsbrief juli 2012
Nieuwsbrief-archief

vacature

De VLUHR, Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad heeft op dit ogenblik een vacature (M/V) voor een voltijds

DIRECTEUR CEL KWALITEITSZORG

 

 

De directeur staat aan het hoofd van de cel Kwaliteitszorg van de VLUHR. Die cel heeft als belangrijkste opdracht de coördinatie en organisatie van onderwijsvisitaties van de Vlaamse hogeronderwijsopleidingen.

De kandidaat beschikt over een masterdiploma of een equivalent werk en denk niveau en heeft de nodige managementvaardigheden om een organisatie te leiden. De kandidaat beschikt over de nodige kennis en vaardigheden op administratief, financieel en HR-vlak. De kandidaat heeft minimaal 5 jaar relevante werkervaring.

Het volledige vacaturebericht met profielbeschrijving en gegevens voor kandidaatstelling vind je hier. Solliciteren kan tot 31 augustus.


Beste lezer

Met deze editie van de nieuwsbrief willen we u vooral laten kennismaken met het VLHORA jaarverslag voor het werkjaar 2011.

Deze uitgave bevat zowel een beknopt overzicht van de belangrijkste thema’s van waar de VLHORA als koepelorganisatie van de hogescholen in 2011 op gewerkt heeft als een korte samenvatting van het werk van VLHORA als evaluatieorgaan.

Ook in 2011 speelden de hogescholen hun onschatbare rol voor steeds meer studenten (jongeren en anderen). En de hogescholen in de VLHORA nemen hun taken graag op, net omdat we geloven in de grote kracht van hoger onderwijs voor individuen en voor de maatschappij. Maar we verwachten wel realistische middelen voor al onze taken op het gebied van onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en de beoefening van de kunsten. We verwachten dat de juiste en niet belemmerende of belastende wettelijke kaders geboden worden om onze taak naar behoren, en met focus op onze kerntaken, uit te voeren.

De VLHORA heeft ook in 2011 hieraan meegewerkt door op vele vlakken het overleg te stimuleren. In de eerste plaats is de VLHORA een ontmoetingsplaats voor alle hogescholen en voor de medewerkers met diverse specialisaties. Maar ook overleg met de partners in VLUHR, met de overheid, met de studenten en de werknemersorganisaties, met andere onderwijssectoren zoals het volwassenen- of het leerplichtonderwijs en met het breder maatschappelijk veld behoort tot onze taak. Tegelijk communiceert de VLHORA op verschillende manieren over haar werking en haar standpunten, zoals in persberichten, deze nieuwsbrief en uiteraard ook in het jaarverslag dat u hierbij vindt.


In het jaarverslag zult u merken dat de VLHORA blijft ijveren voor de erkenning van de rol van de hogescholen op verschillende vlakken  en voor de daaraan verbonden middelen. Het gegeven dat de hogescholen bij uitstek instaan voor de democratisering van het hoger onderwijs kan dit pleidooi alleen maar versterken. Het verslag geeft u een overzicht van de in 2011 uitgevoerde activiteiten en van de dagelijkse werking van de koepel­organisatie zoals de activiteiten van de werkgroepen, de voorbereiding van dossiers, de organisatie van overleg met de overheid, het bieden van samenwerkings- en netwerkkansen.

 

Wij wensen u veel leesgenot en een deugddoende vakantie!

Marc Vandewalle
secretaris-generaalDecreet studentenvoorzieningen goedgekeurd

Het Vlaams Parlement keurde op 20 juni 2012 met volstrekte meerderheid het ontwerp van decreet betreffende de studentenvoorzieningen in Vlaanderen goed. Drie jaar lang is er via werkgroepen en subwerkgroepen vorm gegeven aan dit decreet.

Het toegangsbeleid tot studentenvoorzieningen is significant veranderd. De nationaliteitsvoorwaarde en haar uitzonderingsmodaliteiten zijn opgeheven. In de plaats krijgen alle studenten die binnen een Vlaamse hoger onderwijsinstelling voor een diploma- en creditcontract ingeschreven zijn, toegang tot studentenvoorzieningen. Ook cursisten in een HBO5-opleiding georganiseerd door een Centrum voor Volwassenenonderwijs en leerlingen in een HBO5-opleiding verpleegkunde georganiseerd door een secundaire school kunnen toegang krijgen tot de sociale voorzieningen van de hogeschool waarmee het CVO of de betrokken secundaire school een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.

Tot nog toe werden de studentenvoorzieningen gefinancierd via een sociale toelage, gebaseerd op studentenaantallen. De financiering van de studentenvoorzieningen is in dit ontwerp van decreet in lijn gesteld met de financiering van de werkingsmiddelen van de hoger onderwijsinstellingen.Decreet nieuw visitatie- en accreditatiestelsel

Op 27 juni is het decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft, aangenomen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Dit decreet wijzigt het stelsel van externe kwaliteitszorg in een stelsel met een externe opleidingsbeoordeling die zich richt op 3 grote generieke kwaliteitswaarborgen in plaats van op de onderwerpen en facetten van het huidige systeem. Naast deze opleidingsbeoordelingen komen er de komende acht jaar twee rondes van instellingsreviews waarbij het beleidsvoerend vermogen van de instellingen, inclusief de interne kwaliteitszorg, onder de loep worden genomen.

De goedgekeurde versie van het decreet en de Memorie van Toelichting kunt u hier downloaden.

Informatiesessie vernieuwde opleidingsbeoordelingen

Op 6 juli 2012 vond een informatiesessie over de vernieuwde opleidingsbeoordeling plaats. De infosessie was in de eerste plaats bedoeld voor de opleidingen die een ZER moeten inleveren op 15 december 2012 en 1 juli 2013 maar de presentatie stond ook open voor andere geïnteresseerden. In totaal waren 170 personen aanwezig. De presentaties zijn beschikbaar op de VLUHR-website.Integratiedecreet

Op 5 juli is het decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten aangenomen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Dit decreet brengt een belangrijke wijziging aan, aan de structuur van het hoger onderwijs door alle opleidingen van academische oriëntatie, behalve de academische kunstopleidingen, vanaf oktober 2013 te integreren in de universiteiten. Voor de kunstopleidingen tekent dit decreet de oprichting van de Schools of Arts uit.

Naast bovenstaande, en de bijhorende personeelsregelingen, bevat dit zogenaamde integratiedecreet ook een nieuwe taalregeling voor het hoger onderwijs. De instellingen van hoger onderwijs hebben grote vragen bij de uitvoerbaarheid van deze bepalingen en vinden dat deze regeling onvoldoende kansen biedt voor de nochtans belangrijke internationaliseringstaak.

De goedgekeurde versie van het decreet en de Memorie van Toelichting zijn hier beschikbaar.

Drukke besprekingen op het Vlaams Onderhandelingscomité Hoger Onderwijs (VOC-HO)

De hogeronderwijsinstellingen, vakbonden en overheid vergaderden de afgelopen weken nog uitgebreid op het kabinet van de minister. Enkele belangrijke wetteksten moeten nog voor het zomerreces onderhandeld worden. Volgende week wordt de eindsprint ingezet. Zo kwam de uitdoving van het TBS-systeem meermaals op de onderhandelingstafel. Eveneens gaat ook de versoepeling van ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor contractuelen naar een finaal stadium en zullen de aanpassingen in het adoptie- en geboorteverlof voor lesbische koppels dra worden goedgekeurd.

Uiteraard namen ook de besprekingen rond het ontwerp van Onderwijsdecreet XXII ruim de tijd in. Dit decreet bevat een bonte waaier van rechtzettingen en aanpassingen. Belangrijk is de nieuwe regeling inzake langer werken na de leeftijd van 65 jaar en de bevestiging dat hogescholen een eigen beleid kunnen voeren rond controle op afwezigheden wegens ziekte. Ook werd een regeling getroffen inzake de benoeming van praktijkassistenten vanaf de leeftijd van 55 jaar. De VLHORA vroeg en verkreeg van de overheid het engagement om dit jaar nog te overleggen over het personeelsstatuut in het hoger kunstonderwijs.

Daarnaast hadden de hogescholen en universiteiten samen met de studenten aan de regering voorgesteld om in ODXXII een nieuw duidelijker systeem van studiegelden in te voeren. De hoger onderwijssector had reeds vele maanden geleden een voorstel uitgewerkt en overgemaakt aan de regering. De regering kwam echter met een eigen voorstel en de instellingen beraadden zich nu over hun standpunt.LED-project voor KMO’s uit de startblokken

Voor een vlotte verspreiding van kennis op het niveau van ondernemingen, in het bijzonder kleine bedrijven, is nu het project Laagdrempelige Expertise –en Dienstverleningscentra gelanceerd. De VLHORA werkte constructief samen met het Agentschap Ondernemen en het IWT aan de uitrol ervan over heel Vlaanderen. De instellingen krijgen hiermee de nodige middelen om hun dienstverlenende rol naar het lokale KMO-weefsel te versterken en op deze wijze kennisdiffusie in de praktijk te brengen. De provinciale Innovatiecentra zullen fungeren als aanspreekpunt en navigator voor KMO’s die op zoek zijn naar concrete, laagdrempelig en bijgevolg goedkope en kortlopende dienstverlening. Grote onderzoeks- en innovatieprojecten bieden immers vaak geen oplossing voor specifieke concrete vragen van zelfstandigen. Op vlak van kennisuitwisseling en valorisatie wordt met dit initiatief de brug tussen hogescholen, kenniscentra en KMO’s verstevigd.

Meer informatie vindt u op http://www.agentschapondernemen.be/artikel/oproep-lednetwerk-vlaanderen of www.von-online.be
Thet future of University rankings: Europe in a global context

De VLHORA vertegenwoordigde de hogescholen op het jaarlijkse internationale symposium  omtrent transparantie-instrumenten in Europa op woensdag 27 juni 2012. Tijdens dit symposium lichte Jordi Curell (Director, Lifelong learning, European Commission) de toekomstplannen van de Europese Commissie betreffende U-Multirank toe.

In 2010 - 2011 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om na te gaan hoe een alternatief kan worden geboden voor eendimensionale ranking instrumenten als de Shanghai-ranking en de THE ranking, die vooral gebaseerd zijn op onderzoeksoutput.

Het resultaat was U-multirank. Een instrument dat zou moeten toelaten om per studiedomein en op meerdere dimensies (waaronder onderwijs, regionale inbedding, internationalisering, onderzoek) die de gebruiker zelf kiest, hoger onderwijsinstellingen te ordenen.

De Europese Commissie bereidt momenteel een aanbesteding voor om een nieuwe haalbaarheidsstudie uit te voeren. Deze studie zou eind 2013 klaar moeten zijn. Uitdagingen zijn: meer niet-EU landen betrekken en een aantal moeilijk te definiëren dimensies beter uitwerken.

Meer informatie, en de presentaties van de andere sprekers tijdens het symposium zijn beschikbaar op de VLHORA-website

Aansluitend bij de thematiek omtrent transparantie-instrumenten kan de VLHORA meegeven dat ze gezamenlijk met de VLIR een nota heeft opgesteld omtrent de voorwaarden en condities van haar deelname aan het project U-Map. U-Map is geen ranking-instrument, maar beoogt meer transparantie te realiseren in hoe de verschillende instellingen zich profileren. De VLIR/VLHORA nota is tevens beschikbaar op de VLHORA-website.21st Century Skills en Interdisciplinariteit

Op 15 juni organiseerde het Departement Onderwijs en Vorming samen met de Bologna-experten een studiedag met als thema ‘21st Century Skills en Interdisciplinariteit’.

Er werden onder meer toelichtingen gegeven over Drivers en competenties voor 2020, over sociaal ondernemerschap en over de verwachtingen van de bedrijfswereld in verband met jobs voor de toekomst. Daarnaast werden er enkele (onderzoeks)projecten voorgesteld rond interdisciplinair opleiden.

De presentaties zijn terug te vinden op de website van Onderwijs-Vlaanderen.Activiteitenverslagen

 • Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen is toe aan haar vijfde jaarverslag. Deze publicatie bevat de meest in het oog springende trends, feiten en realisaties van AHOVOS van het werkingsjaar 2011 en legt tevens de link met de beheersovereenkomst die afgesloten werd voor de periode 2011-2015.
 • De NVAO stelt het jaarverslag 2011 'Vinger aan de pols' digitaal ter beschikking op de website.


Wie wat waar

 • De VLHORA stafmedewerker kwaliteitszorg Mieke Beckers heeft haar functie bij de VLHORA neergelegd om aan de slag te gaan bij de HUB-KaHOSL. Naast de begeleiding van visitatieprojecten hield zij zich binnen de cel kwaliteitszorg van de VLHORA ondermeer bezig met de ontwikkelingen van het nieuwe visitatie- en accreditatiestelsel.
 • Op 21 juni 2012 heeft de raad van bestuur van de Katholieke Hogeschool Kempen, Lessius Antwerpen en Lessius Mechelen Machteld Verbruggen aangesteld als nieuwe algemeen directeur. De komende maanden geeft huidig algemeen directeur Maurice Vaes de fakkel aan haar door. Na de pensionering van Maurice Vaes neemt Machteld Verbruggen definitief de leiding van de drie hogescholen die operationeel volledig zullen samenwerken. Machteld Verbruggen is 45 jaar en is doctor in de rechten. Momenteel is ze secretaris-generaal van het Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon onderwijs (VVKBuO).
 • Op 21 juni 2012 hebben de raden van bestuur van de Provinciale Hogeschool Limburg en de XIOS Hogeschool Limburg de fusieovereenkomst tussen beide instellingen ondertekend. De fusie gaat in vanaf 1 oktober 2013. Ben Lambrechts (algemeen directeur PHL) is aangesteld als veranderingsmanager. Vanaf 1 oktober 2013 wordt hij algemeen directeur van de nieuwe hogeschool. Dirk Franco (algemeen directeur XIOS) zal taken inzake strategie en beleidsvoorbereiding voor zijn rekening nemen. Tot 1 oktober 2013 blijven Ben Lambrechts en Dirk Franco in functie als algemeen directeur van respectievelijk PHL en XIOS.
 • Eind dit academiejaar gaat algemeen directeur Eric Halsberghe (Katholieke Hogeschool ZUid-West-Vlaanderen) met pensioen. Joris Hindryckx volgt hem op.
 • NVAO-voorzitter Karl Dittrich wordt per 1 december 2012 voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Hij volgt dr. Sijbolt Noorda op die sinds december 2006 het voorzitterschap van de VSNU heeft vervuld. Lees het persbericht
 • Het Franstalige kwaliteitszorgagentschap AEQES heeft een vacature voor een stafmedewerker. De vacature wordt afgesloten op 23 juli.
 • De Vlaamse Regering erkende op 6 juli 2012 de professioneel gerichte bacheloropleiding Multimedia en communicatietechnologie goed als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel.


Kalender

 • STUVO-studiedag VLHORA: 'doorstart in een dynamische onderwijsomgeving'. Gastspreker is professor Paul Verhaeghe, psychoanalyticus aan de Universiteit Gent. De kerntaken, uitdagingen en pijnpunten van de studentenvoorzieningen zullen centraal staan. Noteer alvast donderdag 22 november 2012 – KBC Auditorium, Havenlaan 2, 1080 Brussel. Verder nieuws volgt in september.
 • EAIE 2012: 'Rethinking education, reshaping economies', Dublin, Ireland, 11-14 september 2012

 • UASnet: 2e jaarlijkse conferentie, Bragança, Portugal, 29 september - 2 oktober 2012

De kerntaken, uitdagingen en pijnpunten van de studentenvoorzieningen zullen centraal staan. Gastspreker is professor Paul Verhaeghe, psychoanalyticus aan de Universiteit Gent. Noteer alvast donderdag 22 november 2012 – KBC Auditorium, Havenlaan 2, 1080Brussel. Verder nieuws volgt na de zomervakantie.

 

De VLHORA wenst u een fijne zomertijd toe!

Het VLHORA-secretariaat is tijdens de zomerperiode gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus 2012.


U heeft ook een bericht?

Uw instelling organiseert een studiedag, congres, ... dat interessant en toegankelijk is voor het hoger onderwijs? Uw aankondiging kan worden opgenomen in de VLHORA-nieuwsbrief. Voor praktische informatie; contacteer myriam.slock@vlhora.be


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail