NL
 - EN
Nieuwsbrief oktober 2012
Nieuwsbrief-archief
De VLHORA werft aan:

een deeltijds beleidsmedewerker sociaal beleid

het vacaturebericht is beschikbaar op de VLHORA-website

 

Beste lezer

Nooit voorheen studeerden meer studenten aan onze Vlaamse hogescholen. Op onze persconferentie spraken we over 132.724 studenten die op 1 oktober ingeschreven waren in onze basisopleidingen. Op zich is dat cijfer niet zo interessant. We schrijven 11 oktober en we zijn wellicht alweer een paar duizend studenten verder. Wat interessant is dat het er nog steeds meer studenten naar de hogescholen komen. De stijging over de afgelopen vijf jaar is overigens indrukwekkend. Er kwamen sinds 2007 maar liefst 26.182 studenten bij – een stijging van 25 % over die periode.

De hogescholen blijven dus hun rol spelen om de doelstellingen van grotere participatie aan het hoger onderwijs te behalen. Ze doen dat overigens meer dan anderen in meer kwetsbare groepen van de samenleving. Democratisering en diversiteit beginnen echt bij de hogescholen. Het aandeel beursstudenten ligt in de hogescholen meer dan 7 % hoger dan in de universiteiten. De hogescholen danken dit aan hun specifieke begeleidingsprogramma’s, hun geografisch sterk verspreid aanbod en aan hun sterke verbondenheid met het werkveld waardoor de kansen op tewerkstelling het grootst zijn van alle opleidingsniveaus.Verdere analyse toont dat verschillende studiegebieden met opleidingen waar een hoge maatschappelijke nood aan bestaat een significante stijging optekenen. Office Management, Verpleegkunde, Ergotherapie, de technische bacheloropleidingen in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie, … ze trekken (verder) aan. Niet voor niets noemde de VDAB de bacheloropleidingen met professionele gerichtheid echte ‘knelpuntbusters’.

We telden ook voor het eerst de bachelor-na-bachelororopleidingen die de hogescholen aanbieden. Verbredende of verdiepende aanvullende opleidingen die op dezelfde manier als de basisopleidingen geaccrediteerd worden en dus evenzeer tot een bachelordiploma leiden. Vooral in de studiegebieden Onderwijs en Gezondheidszorg gaat het om een relatief grote groep studenten (elk meer dan 1000 studenten) waarbij op een snelle manier gezorgd wordt voor onmiddellijke specialisatie of het levenslang leren van vele afgestudeerden.

Het is belangrijk dat de hogescholen in hun belangrijke en succesvolle rol erkend worden, in de eerste plaats door middelen sneller dan gepland te voorzien voor deze grote aangroei de laatste 5 jaar. Het duurt veel te lang voor de groei in de studentenaantallen bij de financiering wordt meegerekend; ook op de middelen die in het integratiedecreet voor de professionele bachelors voorzien zijn, moeten we te lang wachten.

Bovendien is het belangrijk dat de hogescholen aan capaciteitsopbouw in onderzoek en innovatie kunnen doen, zodat ze deze rol ook na de integratie van het grootste deel van de academische opleidingen (alle, behalve de kunstopleidingen en nautische opleidingen) kunnen blijven vervullen. Het groeipad zal daartoe groter moeten zijn en sneller moeten worden uitgewerkt met meer ondersteuning vanuit de overheid (zowel vanuit Onderwijs als vanuit Wetenschap en Innovatie). Het blijft belangrijk om daar de eigenheid van de hogescholen en de professionele opleidingen in het bijzonder te erkennen. Daarzonder blijven we kansen missen, niet alleen voor dat recordaantal studenten, maar voor de hele maatschappij.

Marc Vandewalle
secretaris-generaal

zie ook naar het persbericht 'Hogeschoolopleidingen blijven populair'

Stuvo's erkend als doorverwijzer psychotherapie

Vanaf 1 juli 2012 zijn de sociale diensten van de studentenvoorzieningen van de hogescholen en universiteiten erkend als  doorverwijzer voor de terugbetaling van het CM-voordeel psychotherapie. Dat was voordien al het geval voor de centra voor leerlingenbegeleiding, de artsen, de centra voor algemeen maatschappelijk werk en de geestelijke gezondheidscentra.

De tegemoetkoming geldt voor elk CM-lid met recht op kinderbijslag op het moment van de eerste sessie. Met dit voordeel worden dus ook studenten bereikt.

De tegemoetkoming voor psychotherapie bedraagt 50 % van het betaalde bedrag per sessie met een maximum van 30 euro per sessie en dit tot 6 individuele sessies per lid in het leven. Voor kinderen en jongeren met recht op Verhoogde Tegemoetkoming bedraagt de tussenkomst 75 % van het betaalde bedrag per sessie met een maximum van 45 euro per sessie en dit tot 6 individuele sessies per lid in het leven. De tegemoetkoming geldt voor sessies bij een psychotherapeut die met CM een overeenkomst afsloot.

Met Euromut en het Vlaams&Neutraal Ziekenfonds wordt getracht om dezelfde regeling uit te werken. De andere ziekenfondsen komen alsnog niet tussen voor deze doelgroep van 18+.Vlor-advies HBO5

Op 27 september is op de Algemene Raad van de Vlor het advies over het decreet over de versterking van het hoger beroepsonderwijs (HBO5) goedgekeurd.

In dit advies worden kanttekeningen geformuleerd bij vijf thema's:

  • de verplichte samenwerking,
  • de schaalvergroting in het volwassenenonderwijs,
  • de omvorming,
  • de ontwikkeling en kwaliteitszorg,
  • de financiering en het personeel.

De volledige tekst van het advies vindt u op de website van de Vlor.

Hoewel de VLHORA verschillende bezorgdheden uit dit advies deelt, had hij graag een positievere insteek in het advies gehad, gezien de mogelijkheden en het grote maatschappelijk belang van een hogeronderwijsopleiding en -kwalificatie op het EQF niveau 5. De hogescholen willen zich in elk geval ten volle engageren in de uitbouw van dit niveau zowel voor volwassenen als voor jongeren die niet aan bod komen in het huidige hoger onderwijs. In die zin vindt VLHORA dat naast de arbeidsmarktperspectieven van HBO5-opleidingen ook ten volle moet ingezet worden op doorstroommogelijkheden, onder de vorm van aanvullingstrajecten en voorbereidingsprogramma's, naar de professionele bachelor. De VLHORA gelooft verder in de kracht van samenwerkingsverbanden waarbij de expertise en sterktes van de verschillende partners worden gebundeld, ondermeer de kracht en de schaalgrootte van hogescholen in combinatie met de expertise van de CVO's in het bereiken van diverse doelgroepen. Op die manier kan een echte meerwaarde voor de lerenden ontstaan. Het kader voor samenwerking moet duidelijk zijn en groei toelaten. De hogescholen vinden dat hierbij ook de mogelijkheid om HBO5-opleidingen over te dragen aan hogescholen, bijvoorbeeld om inhoudelijke redenen, ondersteund moet worden. De hogescholen onderschrijven de nood aan een duidelijk beleidskader, onder meer met betrekking tot het personeelsstatuut, maar hopen dat in het belang van de lerenden en de arbeidsmarkt het vooruitschuiven en faseren niet leidt tot afstel van dit kwalificatieniveau.Voorstel vereenvoudiging van studiegeldensysteem

De Vlaamse hogescholen en universiteiten werkten vorig jaar samen aan een voorstel tot vereenvoudiging van het systeem van studiegelden. Dit gedragen voorstel vanuit de instellingen in samenspraak met de studenten werd echter niet gevolgd door de Vlaamse regering. De regering bracht een ander voorstel naar voren, maar dit werd door instellingen en werknemersorganisaties niet als een vereenvoudiging gezien. De hogescholen verklaarden daarop liever het oude systeem te behouden dan een nieuw systeem te aanvaarden waarvan de vereenvoudiging niet duidelijk was. Op 15 oktober 2012 wordt het voorstel van de hogescholen en universiteiten opnieuw besproken in een VLOR-werkgroep. De hogescholen hopen dat het oorspronkelijke vereenvoudigingsvoorstel daar alsnog voldoende steun krijgt.Herstart onderhandelingen over personeelszaken hoger onderwijs (VOC-HO)

Na de zomerstop kwam het Vlaams Onderhandelingscomité (VOC-HO) opnieuw samen met een stand van zaken en overzicht over de concrete uitvoering van verschillende cao's. Zoals u reeds vernomen hebt in eerdere nieuwsbrieven zijn inzake cao III al vele zaken wettelijk verankerd: nieuwe en flexibelere verlofstelstels, de vrijheid om personeelsleden boven de 55 jaar te benoemen (ondanks overschrijding van het officiële benoemingspercentage) en enkele syndicale verbeteringen. De overheid gaf ook toe dat enkele zaken nog niet gefinaliseerd zijn en besproken worden in verschillende werkgroepen zoals de uitbreiding van de lerarenkaart naar andere personeelscategorieën, het verminderen van planlast voor de hogescholen en de harmonisering van salarisschalen tussen hogescholen en universiteiten. De VLHORA verwacht van de overheid ook nog een reactie op een voorstel dat een hele tijd geleden werd overgemaakt inzake het maximaal op te bouwen ziekteverlof en de afbouw van ziektedagen in volle dagen gedurende een aaneengesloten periode van afwezigheid wegens ziekte (met doktersattest).

Daarnaast regelden de universiteiten onderling de verdeling van € 144 miljoen Bijzondere Onderzoeksmiddelen (BOF) in een Besluit van de Vlaamse Regering (BVR). De VLHORA gaf bij deze bespreking aan dat het innovatiebeleid gebaat zou zijn met meer aandacht voor de valorisatie van dit onderzoek, waarbij de hogescholen een grote rol kunnen spelen. Dit was ook één van de belangrijkste conclusies van de expertgroep Soete die onlangs het hele Vlaamse innovatiebeleid doorlichtte. De VLHORA pleit daarom voor specifieke middelen en/of programma's om de hogescholen hierbij te betrekken. Middelen voor het praktijkgericht onderzoek aan de hogescholen of specifieke programma's voor samenwerking tussen onderzoekers van de universiteiten en hogescholen zouden de effectiviteit van deze BOF middelen sterk kunnen verhogen.

Op de laatste VOC van 9 oktober werd de begroting van 2013 voor het hoger onderwijs besproken. Om de begroting in evenwicht te houden kondigde de Vlaamse regering aan enkel het looncomponent te indexeren. Het werkingsgedeelte (20-norm) wordt niet geïndexeerd, wat betekent dat de hogescholen in 2013 ca. € 1,8 miljoen minder ontvangen dan verwacht. Ook het werkingsgedeelte (50 %) van de Studentenvoorzieningen (Stuvo) wordt niet geïndexeerd, maar het loongebonden zal met 1,9 % stijgen i.p.v. de verwachte 1,8%. Dit betekent dat de Stuvo's in totaal € 249.458 minder zullen ontvangen in 2013 dan verwacht. Uit protest tegen de aankondiging van de Vlaamse Regering om 1 % te besparen op de loonmassa waren de werknemersorganisatie weggebleven van deze VOC-bijeenkomst.Verslag van UASNet-conferentie

UASnet hield zijn tweede conferentie in Brangança, Portugal van 29 september tot 2 oktober.

De keynote werd gegeven door Europarlementslid Maria Da Graça Carvalho die het belang van hooggeschoolden voor de economie benadrukte en de noodzaak voor Europa om meer marktgericht onderzoek te stimuleren. Ze vond ook dat hogescholen daarbij een rol konden spelen, maar de concrete aanpassingen aan het Horizon 2020 programma in de richting van hogescholen bleken toch relatief klein.

Aansluitend op de conferentie was er ook een ‘network meeting’ waarop de werking van de organisatie zelf werd besproken. Op vraag van VLHORA werd daar ondermeer beslist om alle relevante inhoud over onderzoek aan de hogescholen ook in de Eurashe werking in te brengen, zodat daar geen dubbel werk gebeurt. Bovendien werd beslist om een UASnet network meeting te houden ter gelegenheid van de Eurashe conferentie in Split (mei 2013).

Het volledige programma met de beschikbare presentaties zijn te raadplegen op de webstek van UASnet. 

E-xcellence NEXT - herwerkte versie van de manual

Tijdens het congres van EADTU van 27 en 28 september 2012 werd het nieuwe handboek van E-xcellence NEXT gelanceerd. Dit instrument dient om opleidingen die gebruik maken van e-learning te ondersteunen bij hun interne kwaliteitszorg. De VLHORA werd als partner betrokken bij E-xcellence NEXT. Lees meer ...Vodokanal wint EFQM Social Media Award

Vodokanal uit Sint-Petersburg is de winnaar van de EFQM Good Practice Award 2012 voor het creatief gebruik van sociale media. Uit een shortlist van acht genomineerden trok de Russische organisatie, die ijvert voort meer drinkwater in de stad, aan het langste eind. Met online videocursussen, interviews met bekende personen en flash-games benut Vodokanal de online community op een originele manier. De organisatie ontwikkelde zelfs een heus hoofdpersonage: Neva de rivierkreeft dompelt bezoekers van de website op een originele manier onder in het ecologische verhaal van de organisatie. Op die manier ontstond er een heuse community op de website, die meningen uitwisselt over ecologische thema's en vrijwilligers ronselt voor prikacties. De tweede plaats van de EFQM award ging naar de Baskische ziekenhuisgroep Comarca Bilbao. Zij ontwikkelde Ezagutza, een web 2.0 platform waarop dokters, verplegers en andere geïnteresseerden kennis delen over thema's uit de gezondheidszorg. De bronzen plek was voor Virgin Media, een Britse telecomgroep die erg opvalt op Twitter door het gebruik van themadagen, acts of door andere originele ideetjes uit te werken op het sociale medium.

De European Foundation for Quality Management (EFQM) voorziet trainingen in externe kwaliteitszorg. Heel wat stafmedewerkers kwaliteitszorg van de VLHORA volgden al een cursus bij EFQM. In de jury van de EFQM Social Media Award zetelde een stafmedewerker van VLHORA.Externe review NVAO: positief

De NVAO voldoet aan de European Standards and Guidelines van de European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). De internationale evaluatiecommissie die de NVAO de afgelopen zomer heeft doorgelicht, geeft in haar eindrapport een positief oordeel af. Lees meer ...
www.centenvoorstudenten.be

De website centenvoorstudenten maakt sinds maart 2011 studenten wegwijs in hun statuut en is ondertussen een vaste waarde geworden in het onderwijslandschap. Naast de actuele informatie met wekelijkse opvolging over de belangrijkste financiële, sociale en juridische onderwerpen is deze website ook een handig instrument voor de hulpverleners. Wijzigingen worden hen automatisch gesignaleerd.

In de periode september 2011 – augustus 2012 kreeg de website 54.000 bezoekers over de vloer. De studiefinanciering staat met stip op één, maar ook studentenarbeid, studeren met behoud van werkloosheidsuitkeringen, leefloon en kinderbijslag zijn druk bezochte onderwerpen. De meeste bezoekers komen uit Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Elke bezoeker blijft ongeveer twee tot drie minuten surfen.

benieuwd geworden of tijd om even de nieuwe elementen te bekijken: surf naar www.centenvoorstudenten.beWie wat waar

  • De VLHORA stafmedewerker Kwaliteitszorg Dries Froyen heeft zijn functie bij de VLHORA neergelegd om aan de slag te gaan bij de Katholieke Hogeschool Limburg.
  • De heer Joeri Deryckere start op 15 oktober 2012 bij de VLHORA als stafmedewerker Kwaliteitszorg.

 U heeft ook een bericht?

Uw instelling organiseert een studiedag, congres, ... dat interessant en toegankelijk is voor het hoger onderwijs? Uw aankondiging kan worden opgenomen in de VLHORA-nieuwsbrief. Voor praktische informatie; contacteer myriam.slock@vlhora.be


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail