NL
 - EN
VLHORA nieuwsbrief november 2012
Nieuwsbrief-archief

Beleid maken

Beste lezer

De ministers hebben traditioneel bij het begin van het parlementaire jaar hun beleidsbrieven opgesteld. Daarmee communiceren ze over de prioriteiten van hun beleid het komende jaar en  proberen ze ook aan te tonen wat er op bepaalde beleidsvlakken reeds is gebeurd. De VLHORA is het meest geïnteresseerd in de beleidsbrieven van de minister van Onderwijs Smet en van de minister van Innovatie Lieten. De hogescholen, proberen via hun vertegenwoordiging in de Vlor (voor de beleidsbrief onderwijs) en het VRWI (voor die van innovatie) ook het beleid van de ministers aan te vullen en indien nodig bij te sturen.

Vooreerst wil ik er ook op wijzen dat de VLHORA ook structureel om de 3 maanden met beide ministers overlegt over deze en andere beleidsprioriteiten. Uiteraard is er wel vaker overleg met de kabinetten, maar de VLHORA apprecieert het dat de huidige ministers daar in hun legislatuur voor het eerst een structurele bijeenkomst aan toegevoegd hebben. We hebben ook het gevoel dat deze overlegmomenten op zijn minst de kennis en het begrip voor elkaars prioriteiten en standpunten versterken en dat zowel ministers als de instellingen bepaalde pistes en oplossingen om tot goed beleid te komen aan elkaars mening wensen af te toetsen.

Maar daarnaast wordt de mening van de hogescholen via door VLHORA aangeduide vertegenwoordigers in VLOR en VRWI ingebracht. Daartoe geeft de VLHORA input die in de meeste gevallen is gestoeld op eerdere VLHORA-standpunten of nota’s. Verscheidene van deze elementen (denken we maar aan HBO5, het loopbaandebat, het stuvodecreet, PWO-middelen, … ) zijn ook al uitgebreid in voorgaande nieuwsbrieven aan bod gekomen. Deze inleiding wil slechts 2 elementen (één uit de reactie op de beleidsbrief onderwijs en één uit die op de beleidsbrief innovatie) nog eens aan bod laten komen.

Inzake de participatie van jongeren uit kansengroepen gaven de hogescholen aan dat ze graag bereid zijn om mee te werken aan de herziening van de beheersovereenkomst van het aanmoedigingsfonds en dat ze zich grotendeels kunnen vinden in de nieuwe invalshoeken. Het moet echter ook duidelijk zijn dat die sociale dimensie niet kan afgeschoven worden op de schouders van één dienst of een paar gemotiveerde personen of een paar projecten ergens in de marge. Het is cruciaal dat al de acties die hogescholen rond diversiteit ontplooien, vanuit een welomlijnde visie vertrekken en in een integraal democratiseringsbeleid ingebed zijn. Het voeren van zo een beleid is inderdaad een zaak voor de ganse instelling, die haar democratiseringsbeleid moet verankeren in haar algemene strategie en dat tot uiting moet laten komen in het functioneren van zowel de onderwijsverstrekking als van de ondersteunende diensten. Daarom ook hoort het Aanmoedigingsfonds thuis in een geïntegreerd diversiteitsbeleid van de instelling en kunnen de voorziene middelen beter toegevoegd worden aan de algemene werkingsmiddelen van de hogeschool.

In een reactie op de beleidsbrief Innovatie pleit VLHORA voor een breed gedragen Vlaams innovatiefront met voldoende aandacht voor àlle partners en kleinschalige innovaties op maat van de Vlaamse KMO’s en social profit sector. Deze brede bottom up innovaties zijn een noodzakelijke aanvulling van de grootschalige innovatieprogramma’s: ze kunnen elkaar perfect aanvullen. Een betere verdeling van de beschikbare middelen is daarom ook aangewezen. Een modern innovatiebeleid is dus een horizontaal beleid dat àlle innovatienoden steunt en àlle actoren verenigt. Helaas blijven de middelen en concrete beleidsmaatregelen om deze ambities en acties van de hogescholen te steunen achterwege. De minister wordt gevraagd om hierrond het komende werkjaar actie te ondernemen in verder overleg met de Vlaamse Hogescholenraad.

Het is goed dat de ministers een publiek document opmaken met hun aandachtspunten voor het komende jaar. Het is goed dat er daarrond overleg is en geformaliseerde adviezen worden opgemaakt. We hopen dat de ministers ook de kans te baat nemen om naar de stem van de actoren op het veld te luisteren en daarmee in grote mate rekening te houden.

Marc Vandewalle
secretaris-generaal 

Charter ondertekend

Samen met onder andere de VLHORA heeft minister Smet op woensdag 24 oktober een charter ondertekend dat respect voor elke seksuele geaardheden moet garanderen.

Uitgangspunt van de verklaring is een engagement om binnen de onderwijsinstelling aandacht te besteden aan de holebi- en genderthematiek. Dat gebeurt nu al en maakt deel uit van het integraal beleid van de onderwijsinstelling. Dit charter sluit aan bij de Engagementsverklaring over diversiteit in het hoger onderwijs (VLOR) die ook door de VLHORA werd onderschreven.


Het charter omvat verder een aantal specifieke aandachtspunten zoals: het bespreekbaar maken van het onderwerp, het gender-bewustzijn ontwikkelen bij studenten en personeel, het bewerkstelligen van respect en openheid, het beschermen en opvangen van personen die slachtoffer zijn, het voeren van acties rond de studiekeuze zonder beperkt te worden door genderverwachtingen, ...Aantal erkende en financierbare studenten met een functie beperking

Deze studenten komen in aanmerking voor een extra financiering. Tot op heden is er voor het hoger onderwijs één duidelijke definitie, namelijk die uit het financieringsdecreet: studenten met een functiebeperking zijn die studenten die in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) ingeschreven zijn. Voor het academiejaar 2010-2011 gaat het over 250 studenten (cijfers AHOVOS). Binnen de onderwijsinstellingen is de aandacht voor en het beleid rond deze groep van studenten uiteraard veel ruimer en krijgen veel meer studenten de nodige omkadering en faciliteiten, maar voor de financiering van de overheid worden ze niet meegeteld. 

Neth ER conferentie

Op 17 en 18 oktober 2012 organiseerde HBO-raad (Nederland) een tweedaagse hogescholenconferentie op Neth-ER (de Nederlandse tegenhanger van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap – VLEVA) om de Nederlandse hogescholen dichter bij Europa en haar toekomstplannen te brengen. De HBO-raad zag haar kans om de eerste officiële groepsontmoeting te organiseren met onderzoeksdirecteurs uit de Vlaamse hogescholen zodat in de toekomst meer transnationale samenwerkingsverbanden kunnen gevormd worden om Europees projectgeld te bekomen. Uiteindelijk namen 20 Vlaamse onderzoeksverantwoordelijken uit 14 Vlaamse hogescholen volledig gratis deel.


Naast een uiteenzetting en discussies over Horizon 2020, Smart Specialisation en de Structuurfondsen (EFRO) hield het Vlaams Agentschap IWT dankzij de VLHORA een toelichting over hoe Vlaamse en Nederlandse hogescholen meer kunnen samenwerken, welke kanalen hiervoor geschikt zijn en hoeveel subsidiëring ze beiden hiervoor kunnen ontvangen.Prinselijke missie Turkije

In oktober 2012 namen de Hogeschool Gent en de Katholieke Hogeschool Leuven deel aan de prinselijke missie naar Turkije.

Op 17 oktober had een Higher Education Networking Event plaats aan de Istanbul Bilgi Universiteit in aanwezigheid van prinses Mathilde.  Dit event werd georganiseerd door Flamenco / Flanders Knowledge Area. Na een voorstelling door mevrouw Anita Bernard (Hogeschool Gent) en professor Luc François (Universiteit Gent) over het hoger onderwijs in Vlaanderen en de mogelijkheden tot samenwerking tussen Turkije en Vlaanderen, gaf een alumnus van de Hogeschool Gent een getuigenis van haar uitwisselingservaring. Het event sloot af met een netwerking drink.

De Katholieke Hogeschool Leuven organiseerde op 19 oktober aan de Yasar Universiteit in Izmir het seminarie International Cooperation in Higher Education, an Engine for Growth, in aanwezigheid van Vlaams minister-president Kris Peeters. Het doelpubliek bestond zowel uit hoger onderwijsinstellingen als bedrijven ten einde de samenwerking tussen beide te bevorderen. Na presentaties door Turkse en Vlaamse partners  hadden de aanwezigen de gelegenheid om te netwerken tijdens een receptie die gesponsord werd door Flamenco / Flanders Knowledge Area. Wie wat waar

 • De VLHORA-stafmedewerker kwaliteitszorg Annelies Bloem heeft haar functie bij de VLHORA neergelegd;
 • Hugo Schouppe (Thomas More Antwerpen) wordt opgevolgd door Daniëlle Van Horenbeeck (Thomas More Antwerpen) in het forum HBO5;
 • Lieve Desplenter (voorheen Karel de Grote-Hogeschool) wordt opgevolgd door Tinne Auwerkerken (KdG) in de werkgroep lerarenopleiding;
 • Piet Bloemen (Thomas More Mechelen) wordt opgevolgd door Jan Wauters (TMM) in het forum lerarenopleiding;
 • Paul Meerbergen (Tomas More Kempen) wordt opgevolgd door John Maes (TMK) in het forum lerarenopleiding;
 • Paul Crevits (Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen) wordt opgevolgd door Karel Moestermans (KATHO) in de werkgroep kwaliteitszorgbeleid;
 • Zjef Beerten (Katholieke Hogeschool Limburg) wordt opgevolgd door Dries Froyen (KHLim) in de werkgroep kwaliteitszorgbeleid;
 • Isabel Snauwaert (VLHORA) wordt als extra vertegenwoordiger afgevaardigd in de stuurgroep Databank Hoger Onderwijs (DHO);
 • Donald Hendrickx (Hogeschool Gent) is afgevaardigd in de Vlor werkgroep basisonderwijs en secundair onderwijs;
 • Wouter Hustinx (Provinciale Hogeschool Limburg) is afgevaardigd in de Vlor werkgroep integratie van ICT in het onderwijs;
 • Marc Vandewalle (VLHORA) is afgevaardigd in de Vlor werkgroep beleidsbrief 2012-2013;
 • Greet Posen (HUB-KAHO) en Rita Desmet (Erasmushogeschool Brussel) zijn afgevaardigd in de overheidswerkgroep CVO/DKO;
 • Lieve Tack (Katholieke Hogeschool Limburg) is afgevaardigd in de overheidswerkgroep lerarenkaart.


Kalender

 • donderdag 22 november 2012 – VLHORA-studiedag ‘Studentenvoorzieningen morgen, doorstart in een dynamische onderwijsomgeving’
 • donderdag 22 november 2012 - tweede Congres Hoger Onderwijs van Thema 'de Kracht van de Instelling'
 • vrijdagnamiddag 16 november 2012 -  Erasmushogeschool Brussel – onderzoeksevent ‘Meet, match and create’
 • woensdag 5 december 2012 - 25e kwaliteitscongres van het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK) -'De Nieuwe werkwereld, trends en kansen'
 • maandag 10 december 2012 – ‘Leren, Werken en Innoveren’ is het centrale thema van de studiedag van het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek
 • dinsdag 18 december 2012 – prijsuitreiking Vlaamse scriptieprijs door Scriptie vzw in het stadhuis van Gent.


U heeft ook een bericht?

Uw instelling organiseert een studiedag, congres, ... dat interessant en toegankelijk is voor het hoger onderwijs? Uw aankondiging kan worden opgenomen in de VLHORA-nieuwsbrief. Voor praktische informatie; contacteer myriam.slock@vlhora.be

Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail