NL
 - EN
VLHORA - nieuwsbrief december 2012
Nieuwsbrief-archief

Toon Martens nieuwe voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad

De Vlaamse Hogescholenraad heeft op de bestuursvergadering van 21 december 2012 Toon Martens verkozen tot de nieuwe voorzitter. Martens volgt Bert Hoogewijs op. Hij zal deze functie gedurende de komende twee jaar uitoefenen.

In het persbericht geeft hij toelichting van zijn prioriteiten die hij vooropstelt voor dit mandaat.Beste lezer

De jaarwisseling geeft ons de gelegenheid om samen te zijn met familie en vrienden. Maar evenzeer nodigt deze periode uit tot reflectie en tot een terugblik en een blik vooruit. Over onze schouder zien we dat het een hectisch jaar was voor de hogescholen om zich voor te bereiden op de integratie van de academische opleidingen (behalve de kunsten en de nautische wetenschappen) in de universiteiten, en op de vorm die de nieuwe hogescholen dan zullen aannemen. De samenwerkings- en fusie-operaties die overal opduiken geven aan dat ze niet bij de pakken blijven zitten.

Ook de VLHORA herijkte zijn missie en doelstellingen en ging daarnaast voor een pragmatische organisatie van de VLUHR met de gezamenlijk organisatie van kwaliteitszorg, internationalisering en ontwikkelingssamenwerking en het samenbrengen van gemeenschappelijk overleg over hoger onderwijsdossiers.

Ook het nieuwe kwaliteitszorgsysteem kreeg uiteindelijk pas in het afgelopen jaar zijn beslag. Het ongenoegen is nog groot en de vraag tot spoedig overleg over aanpassingen aan en lichter maken van het systeem klinkt luid en dringend.

De VLHORA heeft ook niet nagelaten te wijzen om de bijdrage die de hogescholen kunnen leveren bij innovatie, ondermeerdoor het praktijkgericht onderzoek en de valorisatie-inspanningen aan de hogescholen. We zijn dan ook blij dat er nu een stap gezet wordt om op verschillende niveaus alvast de inspraak van de hogescholen in het onderzoeks- en innovatiebeleid te waarborgen (zie verder in deze nieuwsbrief).


Om vooruit te kijken doe ik graag beroep op onze nieuwe voorzitter. Toon Martens, algemeen directeur van de KHLeuven, stelde bij de overdracht van het voorzitterschap enkele prioriteiten voorop: “Ik wil vooral aandacht besteden aan meer slaagsucces in het hoger onderwijs, want op dit moment halen 40% van de studenten die instromen in het hoger onderwijs geen diploma. VLHORA wil bijdragen tot de reductie van de maatschappelijke, familiale en persoonlijke kost van mislukken in het hoger onderwijs”.

De nieuwe voorzitter ziet voor de VLHORA taken op het gebied van een betere oriëntatie door een transparanter aanbod, de uitbouw van HBO5 om zo de ongekwalificeerde uitstroom in hoger onderwijs te verminderen en in de aanpassing van financieringssysteem om betere heroriëntatie mogelijk te maken.

 

Daarnaast wil de nieuwe voorzitter dat de beleidsinstrumenten en financiering op het vlak van onderzoek meer gericht worden op valorisatie zodat ook de hogescholen meer kansen krijgen om een rol te spelen in de innovatieketen. Toon Martens: “Op dit moment zijn de hogescholen vaak de vergeten partner in innovatie en valorisatie van onderzoek. En hoewel Vlaanderen een goed niveau heeft van onderzoek, doet de regio het veel minder goed op vlak van valorisatie van het onderzoek. De hogescholen, zowel docenten als studenten, kunnen voor een beperkte kost een grote bijdrage leveren aan de broodnodige innovatie vooral in kleine en middelgrote organisaties, zowel in de profit- als non-profitsector.“

Ook de rol die hogescholen moeten blijven spelen in het organiseren van sterke lerarenopleidingen verdient de volgend jaren grote aandacht van de koepelorganisatie.

Volgens Toon Martens moet de VLHORA ook een trekkersrol blijven spelen om de samenwerking met de volledige sector van het hoger onderwijs te stimuleren. Zelf noemt hij de internationaliserings-doelstellingen en de samenwerking op het gebied van ontwikkelingssamenwerking als belangrijke aandachtspunten.

Ten slotte kijkt de nieuwe voorzitter al vooruit naar het tweede jaar van zijn mandaat wanneer ‘de moeder van alle verkiezingen’ plaatsvindt. Toon Martens vindt het belangrijk dat VLHORA reeds gestart is met het voorbereiden van een memorandum om zo input te leveren voor de partijprogramma’s en het regeerakkoord van 2014. Hij geeft daarbij reeds een voorzet: “Een belangrijk aandachtspunt is zeker een betere financiering van de professionele en kunstopleidingen. Een verhoging van het inschrijvingsgeld en begeleidende maatregelen voor lagere inkomens moeten ook bespreekbaar worden en ook de investeringssubsidies moeten, omwille van de sterke groei van het aantal studenten van de hogescholen en de uitbreiding van onderzoeksactiviteiten, verhoogd worden.”

Er zijn dus het komende jaar weer heel wat zaken te realiseren. We wensen iedereen veel ambitie en de gezondheid en energie om die te vervullen.


Marc Vandewalle
secretaris-generaal

 


 


Nieuwe Raad van Bestuur en Bureau van de VLHORA

De Algemene Vergadering verkoos eind november de nieuwe Raad van Bestuur voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014. De Raad van Bestuur op zich duidde op de bestuursvergadering van 21 december de leden van het Bureau aan.

Bureau

 • voorzitter: Toon Martens, Katholieke Hogeschool Leuven
 • ondervoorzitter: Bert Hoogewijs, Hogeschool Gent
 • secretaris: Dirk Broos, Karel de Grote-Hogeschool
 • penningmeester: Luc Van de Velde, Erasmushogeschool Brussel
 • lid van het Bureau: Dirk Franco, XIOS Hogeschool Limburg (tot 31 maart 2013) - Ben Lambrechts, Provinciale Hogeschool Limburg (vanaf 1 april 2013)

overige bestuursleden

 • Dirk De Ceulaer, HUB-KAHO
 • Lode De Geyter, Hogeschool West-Vlaanderen
 • Pascale De Groote, Artesishogeschool
 • Maria De Smet, LUCA School of Arts
 • Joris Hinderyckx, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
 • Johan Veeckman, Arteveldehogeschool
 • Machteld Verbruggen, Thomas More Kempen


VLHORA in de Raad van Bestuur van het IWT en het VRWI

Het afgelopen jaar maakte de VLHORA in verschillende vergaderingen en gremia duidelijk dat de expertise in het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van de hogescholen al jaren niet wordt vertegenwoordigd in belangrijke organen van de overheid wetenschapsbeleid en innovatie (W&I-organen). Dit werd ook aangekaart in het overleg dat de VLHORA op geregelde tijdstippen heeft met viceminister-president Ingrid Lieten, tevens minister van Innovatie in de Vlaamse Regering.

Op aansturen van de minister beslisten de parlementairen in de Commissie voor Wetenschapsbeleid en Innovatie om dit decretaal te verankeren en een concrete vertegenwoordiging te verzekeren in de Raad van Bestuur van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en de overkoepelende Raad van de Vlaamse Raad voor Wetenschappen en Innovatie (VRWI), het officiële adviesorgaan van de minister van Innovatie (lees hier het betreffende amendement). Inspraak van de hogescholen in de hoogste beleidsniveaus moet mogelijk maken dat onderzoek in Vlaanderen meer aandacht geeft aan een snellere return on investment en de praktijkgerichte noden van het werkveld bij KMO’s, lokale overheden en social profit organisaties. De hogescholen kennen als kennisinstellingen een sterke regionale spreiding in Vlaanderen en bezitten nauwe banden met het omliggende werkveld en economie. Daarmee bezitten hogescholen een groot potentieel in onderzoek dat tot op heden door het beleid onvoldoende werd aangeboord.EURASHE sluit overeenkomst af met PROSE

Sinds 15 jaar is het PROSE Netwerk actief op het vlak van kwaliteitszorg in het hoger onderwijs. Ontstaan als spin-off uit een samenwerkingsverband van verschillende Vlaamse hogescholen, is het netwerk ondertussen uitgegroeid tot een van de belangrijkste expertisenetwerken in Vlaanderen.

Hogescholen die lid zijn van EURASHE, kunnen nu via dit lidmaatschap lid worden van het PROSE Netwerk aan een voordeelinstaptarief. Vlaamse hogescholen kunnen hiervan ook genieten, aangezien de VLHORA als koepelorganisatie lid is van EURASHE. Onlangs heeft PROSE een belangrijke upgrade gedaan van het online platform PODS 2.0 (PROSE Online Diagnostics & Documenting System), waarmee leden nu een kwaliteitshandboek volledig digitaal kunnen uitbouwen. Naast online diagnostiek kan men nu ook online samenwerken aan kwaliteitsverbeterplannen, prioriteitsbepaling en de opvolging van kwaliteitsindicatoren, binnen de optiek van integrale kwaliteitszorg.

PROSE heeft met VLHORA samengewerkt aan een E-xcellence benchmarking tool (o.l.v. EADTU), dat ondertussen ook opgenomen is in het PROSE-instrumentarium. Hogescholen kunnen dit gebruiken in het kader van een bijzonder kwaliteitskenmerk voor e-leren en afstandonderwijs. Sinds 2004 reikt het netwerk ook kwaliteitslabels uit voor goede praktijken in kwaliteitszorg. Zo hebben enkele Syntra-opleidingscentra enkele jaren geleden het prestigieuze PROSE+label mogen ontvangen uit de handen van de minister van onderwijs en werk. Meer info over PROSE vind je op www.prose.be.FLLLEX

Op 26 november 2012 organiseerde de VLHORA in samenwerking met de KHLeuven een workshop rond de resultaten van het Europees FLLLEX project, The impact of Lifelong Learning Strategies on Professional Higher Education, dat liep van januari 2010 tot augustus 2012. Alle hogescholen vaardigden één verantwoordelijke af uit de doelgroepen onderwijsbeleid, kwaliteitszorg of HBO5. De deelnemers werden uitgenodigd te reflecteren over de rol van hoger onderwijsinstellingen met betrekking tot levenslang leren (LLL),  en over de manier om LLL verder te stimuleren binnen hun hogeschool. Vervolgens werd de FLLLEX radar voorgesteld, een instrument voor zelfevaluatie dat dient als basis voor de ontwikkeling van een strategie voor LLL. De resultaten van deze workshop leiden tot een VLHORA-nota over LLL, die aan de Raad van Bestuur zal voorgelegd worden.

Meer over FLLLEX en de FLLLEX radar vind je op de website www.flllex.eu.U-map in Vlaanderen

U-map is een transparantie-instrument voor het Europese hoger onderwijs, ontwikkeld door CHEPS (Center for Higher Education Policy Studies) met de steun van de Europese commissie. U-Map streeft ernaar het profiel van alle Europese hoger onderwijsinstellingen in kaart te brengen. Het doet dit aan de hand van een twintigtal eigenschappen (indicatoren), onderverdeeld in zes categorieën.

Een aantal van deze indicatoren zijn bijvoorbeeld samenwerking met regionale partners, uitgaven aan onderwijs en onderzoek, culturele activiteiten of internationale staf. Deze indicatoren worden per instelling weergegeven in een sunburst diagram, waarbij de verschillende mogelijke eigenschappen van iedere instelling worden voorgesteld door de stralen van de sunburst (figuur). Het is niet de bedoeling om op basis hiervan een rangorde van instellingen te maken, wel om bijvoorbeeld instellingen met een vergelijkbaar profiel te kunnen vinden met het oog op onder meer samenwerking of uitwisseling. 

Ook in Vlaanderen zijn momenteel gesprekken gaande over hoe een prefill voor de instellingen - als pilootproject –op een eenvoudige manier kan gebeuren, hierbij zo veel mogelijk puttend uit de bestaande gegevens die centraal beschikbaar zijn.

Meer informatie kan gevonden worden op de website van U-map: http://www.u-map.eu/Provinciale Infosessies rond ‘leefloon voor studenten’ i.s.m. POD MI.

In het voorjaar 2013 krijgen de sociale diensten van de hogescholen en universiteiten de kans om de organisatie van het hoger onderwijs in de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap toe te lichten op de provinciale ontmoetingsdagen van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.

Aangezien heel wat jongeren studeren met een leefloon en de concrete organisatie van het hoger onderwijs in beide gemeenschappen sterk geëvolueerd is (studiepunten, leerkrediet, soorten contracten, internationale uitwisseling, studievoortgang, ..) , dringt een afstemming met de actoren op het werkveld zich op.

In de marge van dit overleg werden er ook enkele FAQ’s uitgewerkt die de OCMW ’s moeten helpen bij het beoordelen en opvolgen van een leefloondossier. Deze FAQ’s zullen eerstdaags op de website van de POD MI terug te vinden zijn en handelen onder meer over de werkbereidheid, de internationale uitwisseling als onderdeel van de opleiding, de soorten contracten, het begrip voltijds studeren, de studiekeuze, de leeftijdsgrens, de samenwerking met de hogescholen en universiteiten, … De verdere communicatie verloopt via de Overleggroep Studiefinanciering die alle sociale diensten bundelt.Publicaties

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in TH&MA-tijdschrift

Het Vlaams-Nederlands Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management (TH&MA) vroeg aan de VLHORA om het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan de Vlaamse hogescholen te definiëren en te kaderen. De voorzitter en enkele leden van de VLHORA-Werkgroep Onderzoeksbeleid kropen in hun pen en schetsten het onderzoek aan de Vlaamse hogescholen. Het resultaat leest u in het TH&MA nummer van 15 december 2012; het artikel kunt u hier downloaden.

Professionele Bachelors in het Tijdschrift voor Onderwijs en Onderwijsbeleid

Naar aanleiding van de integratiebeweging die gepland staat in het najaar van 2013 vroeg het Tijdschrift voor Onderwijs en Onderwijsbeleid aan verschillende actoren om na te denken over de eigenheid van de opleidingen tot professionele bachelors en de toekomst van deze opleidingen. Ook de secretaris-generaal van VLHORA schreef een bijdrage die u weldra kunt lezen in het januarinummer van het tijdschrift.

Vlaanderen in de buitenlandse pers: Discursieve analyse van het nieuwsproductieproces, Hogeschool Gent

Op donderdag 29 november stelde de faculteit Toegepaste Taalkunde van de Hogeschool Gent de resultaten van haar onderzoeksproject ‘Vlaanderen in de buitenlandse pers’ voor. Deze voorstelling ging gepaard met de documentaire ‘Has Belgium got news for you?’. 

Het project onderzocht de berichtgeving over België in kwaliteitskranten uit vier buurlanden (Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland) aan de hand van een tekstanalyse van 9958 krantenartikelen en interviews met zestien buitenlandcorrespondenten in Brussel en andere sleutelfiguren in het nieuwsproductieproces.

De centrale onderzoeksvraag die het project beantwoordt is: Hoe en in welke mate beïnvloedt de complexiteit van de meertalige setting in België de buitenlandberichtgeving over het land? Is er bij de correspondenten een bewustzijn van de mogelijke valstrikken van een gescheiden medialandschap? Hoe claimen de correspondenten hiermee om te gaan?  En zien we wat de correspondenten claimen in de interviews over het gescheiden medialandschap bevestigd in hun output?

Voor meer informatie kan u terecht bij de promotor van het onderzoeksproject, prof. dr. Ellen Van Praet.Trefdag Prins Filipfonds

Het Prins Filipfonds steunt al jaren de uitwisselingen tussen studenten van hogescholen en universiteiten uit de verschillende Gemeenschappen van het land en biedt de gelegenheid aan lectoren en professoren om samen cursusmateriaal te ontwikkelen. In aanwezigheid van Prins Filip organiseerde het Fonds op 7 december een trefdag hogescholen en universiteiten met een open blik om de hoger onderwijsinstellingen de gelegenheid te bieden van gedachten te wisselen rond een zestal goede praktijkvoorbeelden. Bedoeling was ook om een aanzet te geven tot het opstarten van nieuwe projecten en daarbij instellingen te betrekken die nog niet eerder deelnamen. Daartoe werd een posterbeurs georganiseerd, en werden zowel voor beginnende als ervaren partners workshops opgezet.  Als jurylid voor het Prins Filipfonds leidde Marc Vandewalle één van deze workshops waarin hij de deelnemers verbetersuggesties gaf bij het opstellen van toekomstige projectaanvragen.

Meer over de projecten van het Prins Filipfonds vind je hier.In de kijker

Bachelor-prijs

Op 14 december reikte Bachelor.be opnieuw de afstudeerprijzen voor de professionele bachelors uit. Met deze afstudeerprijs wil de vereniging  de meerwaarde van de bachelorproeven en van de afgestudeerde bachelors in een groter daglicht plaatsen.

Naast toespraken over dat belang door Wilson De Pril (Agoria) en door de voorzitter van Bachelor.be vzw Franz Hegeman, was er ook een toelichting door een kabinetsmedewerker van Minister Monica De Coninck, minister van werk.
Uit de 58 genomineerde eindwerken koos de jury er 12 die de avond zelf met een geldprijs werden bekroond.

Meer info via www.bachelor.be/afstudeerprijs

NVAO

De NVAO is opnieuw geaccrediteerd. Het European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) heeft de registratie van de NVAO vernieuwd.AP, the new kid in town
Artesis en Plantijn worden één nieuwe hogeschool

AP of Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, zo heet de nieuwe fusiehogeschool die de autonome en provinciale krachten in het Antwerpse hoger onderwijs zal bundelen. Donderdag 13 december werd de geboorte van de nieuwe hogeschool gevierd met de lancering van de campagne.
 
“Ik ben zeer verheugd dat we onze nieuwe naam AP kunnen bekendmaken. AP of Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, staat evenzeer voor Antwerpen en Provincie, Artistiek en Professioneel, Ambitieus en Passioneel, … en ik kan zo nog even doorgaan. Kortom, AP is de perfecte naam voor onze nieuwe hogeschool. “, aldus algemeen directeur AP, Pascale De Groote.
 
Voor de studenten van beide hogescholen verandert er op dit moment niets. Ze studeren dit academiejaar nog steeds aan de Artesis Hogeschool of de Plantijn Hogeschool. Vanaf 1 oktober 2013 zitten ze op ‘den AP’, een hogeschool met zo’n 9000 studenten, 23 professionele bachelor- en 8 artistieke opleidingen, verdeeld over 4 departementen en 2 schools of arts.

Pascale De Groote wordt algemeen directeur van de nieuwe hogeschool, Erwin Samson neemt de functie van algemeen beheerder op zich.

 KATHO en KHBO worden Katholieke Hogeschool Vives

De Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) en de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO) vloeien vanaf september 2013 samen in de Katholieke Hogeschool Vives. Daarmee zal de hogeschool 13.000 studenten tellen in de basisopleidingen, gespreid over 6 steden: Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende, Tielt en Torhout. KATHO en KHBO ondertekenden al op 23 juni 2010 een intentieverklaring tot verregaande samenwerking.

De nieuwe naam Katholieke Hogeschool Vives verwijst naar Juan Luis Vives (Valencia, 1492 of 1493 – Brugge, 1540). Vives geldt als de grootste Spaanse geleerde van de 16de eeuw en was na Erasmus de belangrijkste vertegenwoordiger van het humanisme in de Nederlanden. Hij stond ook bekend als onderwijsdeskundige. Klik hier voor het persbericht.

 Wie wat waar

 • De VLHORA-stafmedewerker kwaliteitszorg Chara Baeyens heeft haar functie bij de VLHORA neergelegd voor een opdracht in de dienst onderwijs en kwaliteit aan de HUB-KAHO.

 • Mathilde Joos is aangesteld als nieuwe beleidsmedewerker sociaal beleid aan de VLHORA. Zij start haar opdracht op 15 januari 2013.
 • Lies Dalemans (Karel de Grote-Hogeschool) neemt de functie van directeur onderwijs- en studentenbeleid op in de hogescholen Thomas More Antwerpen, Thomas More Kempen en Thomas More Mechelen. Voorlopig volgt Lies Tops haar namens de Karel de Grote-Hogeshool op in de werkgroep kwaliteitszorgbeleid.
 • Anke Van den Bergh is de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). Zij zal zich tot het einde van het academiejaar inzetten om op Vlaams, federaal en Europees niveau de studentenbelangen te behartigen voor een democratischer en kwaliteitsvoller hoger onderwijs. Anke is een welgekomen versterking voor het VVS-team dat al enkele maanden op zoek was naar hét nieuwe gezicht van de organisatie.

 • Namens het Comité van Ministers heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap per 1 november 2012 de heren B. Bruins en J. Tuytel en per 1 februari 2013 mevrouw B. van Vucht Tijssen benoemd tot lid van het algemeen bestuur van de NVAO.NVAO-bestuurslid Lucien Bollaert is benoemd tot bestuurslid van het European Consortium for Accreditation in Higher education (ECA).


 

Eind dit jaar gaat Frans Devenyns op pensioen. Hij was de laatste decennia een spilfiguur in wereld van de sociale voorzieningen in het hoger onderwijs in het algemeen en in de hogescholen in het bijzonder. Sinds 2007 deed hij dat als beleidsmedewerker Studentenvoorzieningen van VLHORA. Zowel zijn collega’s van VLHORA als medewerkers van de studentenvoorzieningen hebben Frans uitgebreid in de bloemetjes gezet.

Op de VLHORA-studiedag over de studentenvoorzieningen van 22 november kreeg hij niet alleen een staande ovatie, maar ook het boekje ‘Tour de Frans’ met bijdragen van vele vrienden en collega’s.Kalender

 • NVAO voorjaarscongres 2013 'Kwaliteit als cutuur' - 6 februari 2013 in het Beurs-World Trade Center Rotterdam
 • Eurashe Annual Conference 'Higher Education - Making Knowledge Work' - 9 en 10 mei 2013 in Split (Croatia)


U heeft ook een bericht?

Uw instelling organiseert een studiedag, congres, ... dat interessant en toegankelijk is voor het hoger onderwijs? Uw aankondiging kan worden opgenomen in de VLHORA-nieuwsbrief. Voor praktische informatie; contacteer myriam.slock@vlhora.be

Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail