NL
 - EN
VLHORA nieuwsbrief februari 2013
Nieuwsbrief-archief

Beste lezer

In deze nieuwsbrief wordt de nieuwe directeur van de cel kwaliteitszorg van de VLUHR (Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad) voorgesteld. Dat verdient uiteraard felicitaties, voor die directeur maar ook voor de cel kwaliteitszorg zelf die nu eindelijk als een onafhankelijk en ééngemaakt orgaan kan functioneren. Reeds in onderwijsdecreet XIX werd de rol van kwaliteitszorgagentschap aan de VLUHR toegekend die daarvoor een verzelfstandigd orgaan kon oprichten. De VLUHR heeft dat gedaan door voor alle inhoudelijke aspecten een internationaal en onafhankelijk bestuurscomité aan te stellen en nu dus een directeur voor de ééngemaakte cel kwaliteitszorg aan te stellen.

Deze ‘nieuwe’ cel ontstaat uiteraard uit de twee cellen kwaliteitszorg van VLIR en VLHORA die daartoe fuseren of integreren (het zijn woorden die ophef maken in het hoger onderwijs). Dit betekent gelukkig dat het evaluatieorgaan een beroep kan doen op de expertise en organisatie die er was en is. De integrerende cellen hebben uitstekend werk geleverd in de afgelopen visitatieronde. Ze worden erkend voor hun expertise en hebben een professioneel netwerk opgebouwd. Ze hebben, soms in niet evidente omstandigheden en bij voortschrijdende inzichten, meegewerkt aan de uitbouw van kwaliteitszorg in het hoger onderwijs in Vlaanderen. De afgelopen tijd hebben ze zich ingespannen om de start van het nieuwe stelsel zo vlot als mogelijk was (de eerste bezoeken staan immers voor de deur, maar de kaders moeten deze week nog worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering…) voor te bereiden. Ook dat alles verdient onze waardering!

We willen er als koepel van de hogescholen overigens zorg voor dragen dat instellingen het eigenaarschap van kwaliteitszorg  toch niet mogen opgeven. Dat betekent dat we betrokken willen blijven bij de doelstellingen van de externe kwaliteitszorg. Het is van belang dat we dit  zelf belangrijk blijven vinden, maar ook weten welke systemen er het beste bijdragen tot  kwaliteit.

Vandaar de oproep aan het onafhankelijke kwaliteitszorgorgaan om  te waken over de goede band met de hogescholen en universiteiten. Dit is des te meer nodig omdat de instellingen van hoger onderwijs meer dan ooit kreunen onder de toegenomen lasten van de externe kwaliteitszorg (instellingsreview, opleidingsbeoordeling, accreditatie). Dit ligt niet aan het evaluatieorgaan, maar het bestuurscomité en de cel kwaliteitszorg kunnen wel mee helpen duidelijk maken aan de overheid dat je kwaliteit niet verhoogt door steeds meer lagen van controle op te leggen, maar dat de kwaliteit verbeterd en gegarandeerd wordt door de interne  kwaliteitscultuur te stimuleren en dan de resultaten daarvan na te gaan. Het evaluatie-orgaan kan ons ook helpen om de uitvoering van de externe opleidingsbeoordeling zo (kosten)efficiënt mogelijk te laten gebeuren en echt te focussen op de kern van de opleidingskwaliteit.

In bovenstaande zin zijn en blijven we partners van elkaar!

Marc Vandewalle
secretaris-generaal 
Op één februari 2013 start Maria Weymans in de functie van directeur van het kwaliteitszorgorgaan van de VLUHR.

Maria Weymans is van opleiding doctor in de motorische revalidatie. Ze werkte eerder aan het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg als onderzoeker aan de KULeuven. Ze was daarna docent en opleidingshoofd aan de PHL.

Sinds 2007 was Maria Weymans tewerk gesteld aan de Fontys Hogescholen in Nederland, sinds 2009 als directeur van de Paramedische Hogeschool. Ze was voorzitter van de visitatiecommissie van de opleiding Podologie in Vlaanderen.

Het kwaliteitszorgorgaan van de VLUHR is een samensmelting van de cellen kwaliteitszorg van VLIR en VLHORA. Het nieuwe kwaliteitszorgorgaan kadert in de oprichting van de VLUHR in ODXIX waarbij de opdracht voor de opleidingsbeoordelingen van de bachelor- en masteropleidingen aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten aan de VLUHR werd toegekend.

 

 Nieuwe Raad van Bestuur VLUHR

De Algemene Vergadering van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad stelde in de bijzondere ledenvergadering van 4 februari de nieuw samengestelde Raad van Bestuur aan. De Raad van Bestuur bestaat vanaf nu uit tien leden waarvan er vier worden aangeduid door de VLHORA. Op de eerste vergadering van de nieuwe Raad van Bestuur op 6 februari duidde de raad opnieuw Willy Claes aan als voorzitter. Toon Martens, VLHORA-voorzitter, werd aangeduid als ondervoorzitter.

De nieuwe samenstelling:

 • Dirk Broos, algemeen directeur Karel de Grote-Hogeschool
 • Willy Claes, voorzitter associatie Universiteit-Hogescholen Limburg
 • Dirk Franco, algemeen directeur XIOS Hogeschool Limburg
 • Paul De Knop, rector, Vrije Universiteit Brussel
 • Bert Hoogewijs, ondervoorzitter VLHORA, algemeen directeur Hogeschool Gent
 • Toon Martens, voorzitter VLHORA, algemeen directeur Katholieke Hogeschool Leuven
 • André Oosterlinck, voorzitter associatie KU Leuven
 • Paul Van Cauwenberge, rector, Universiteit Gent
 • Alain Verschoren, rector, Universiteit Antwerpen
 • Mark Waer, rector, Katholieke Universiteit Leuven


Hoorzittingen over de lerarenopleiding in de Commissie Onderwijs

In de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement werden op 17, 24 januari en 07 februari hoorzittingen georganiseerd over de lerarenopleiding. Het loopbaanpact en meer concreet de voorgestelde maatregelen op personeels- en bestuurlijk-organisatorisch vlak werden er besproken met een aantal experten. In verband met personeelszaken leverden prof. dr. Antonia Aelterman, prof. dr. Peter Vlerick en prof. dr. Geert Devos een bijdrage aan het debat. De heren Peter Verleg en Roland Vermeylen werden vervolgens uitgenodigd om te spreken over de bestuurlijk-organisatorische maatregelen. Tijdens de laatste hoorzitting kon het middenveld reageren.

De VLHORA heeft gevraagd om eveneens de lerarenopleidingen - als opleiders van het huidige lerarenkorps - de kans te geven om hun standpunten omtrent de loopbaan van leraren toe te lichten. Mevrouw Walentina Cools en mevrouw Hilde Meysman, die afgevaardigd werden vanuit de werkgroep lerarenopleiding, werden hiervoor uitgenodigd op de hoorzitting van 24 januari. Zij gingen in hun presentatie onder meer in op de loopbaan van de leraar, op de noodzaak van langer maar anders en beter werken, op competentieontwikkeling als integraal onderdeel van de loopbaan, op het inzetten op competenties en op een herpositionering van de lerarenopleidingen. Het volledige VLHORA-standpunt omtrent het beroepsprofiel van de leraar is terug te vinden via deze link.Eindelijk een vereenvoudiging van het systeem van studiegelden?

De Vlaamse hogescholen en universiteiten werkten in 2011-2012 reeds een gezamenlijk voorstel inzake uit dat werd besproken met de studenten. Dit breed gedragen voorstel werd in eerste instantie niet aanvaard door de overheid, maar de VLHORA en de VLIR ondernamen in het najaar van 2012 een nieuwe poging op de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). Dit nieuwe voorstel bevat nagenoeg dezelfde principes als het eerder gemaakte voorstel:

 1. Het gelijkstellen van de bijna-beursstudent aan de beursstudent
 2. Het gelijke vaste startbedrag voor iedere student (met beurs of zonder beurs)
 3. Het voorstel om alle tarieven te indexeren

Dit Vlor-voorstel houdt praktisch in dat:

 1. Studenten een vast bedrag van 58 euro betalen
 2. Niet-beurstariefstudenten 8.7 euro per opgenomen studiepunt betalen
 3. Beurstariefstudenten en bijna-beursstudenten betalen 0,7 euro per opgenomen studiepunt

De voornaamste doelstellingen naast transparantie bestaat erin om sociaal kwetsbare groepen gelijk te behandelen over alle hogescholen en universiteiten heen en ervoor te zorgen dat studiegeld geen factor speelt in concurrentie tussen de instellingen.

 


 


Decreet NAS

Op 6 juli 2012 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet over de aanpassing van het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Op 12 november 2012 keurde het algemeen bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) het 'Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 2de ronde' goed. Nu keurt de Vlaamse Regering het besluit goed dat dit toetsingskader bekrachtigt. Het kader bestaat uit een beoordelingskader, uitgangspunten voor de samenstelling van de commissie, voor het beoordelingsproces en voor de besluitvorming door de NVAO.Uitbreiding aantal terugbetaalbare sessies psychotherapie

De sociale diensten/studentenvoorzieningen van de hogescholen en universiteiten zijn erkend als doorverwijzer voor de terugbetaling van het CM-voordeel psychotherapie.

Goed nieuws: vanaf 1 januari 2013 is er een uitbreiding van het aantal terugbetaalbare sessies van 6 naar 12 sessies per CM-lid (in het leven). Er wordt dus een terugbetaling voorzien voor de zevende tot de twaalfde sessie, indien er recht was op terugbetaling op het moment van de eerste sessie. De tegemoetkoming geldt voor kinderen en jongeren die op het moment van de eerste sessie recht hebben op kinderbijslag.Centen voor Studenten: de brochure

De brochure Centen Voor Studenten is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen en maakt studenten wegwijs in het sociaal statuut van studenten en de verschillende mogelijkheden om de studies te financieren. Deze brochure is aan zijn 17e editie toe en is eind februari terug verkrijgbaar bij de sociale diensten/studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten.

Het begrip ‘Centen Voor Studenten’ is ondertussen een vaste waarde geworden in het onderwijslandschap en daarbuiten, dit zowel voor de brochure als voor de website www.centenvoorstudenten.be.Studentenmobiliteit

De Vlaamse overheid heeft zich geëngageerd om tegen 2020 20% van de afgestudeerden een buitenlandse ervaring (studie of stage) te bezorgen. De VLHORA steunt het initiatief van de Vlaamse overheid voluit om de sociale dimensie als belangrijke prioriteit aan te stippen in het Bolognaproces, maar wil duidelijk aangeven dat de nadruk moet blijven liggen op de behoeftigheid van de student in kwestie. Deze problematiek maakt integraal deel uit van de werking studentenvoorzieningen: elke vraag zal maatwerk blijven en dient beoordeeld te worden op basis van een middelenonderzoek en volgens de interne richtlijnen.Overleggroep Studiefinanciering wordt Overleggroep Studentenstatuut

Op de vergadering van 31 januari 2013 werd beslist om een naamsverandering door te voeren. De overleggroep is samengesteld met deskundigen uit de sociale diensten/studentenvoorzieningen van de hogescholen en universiteiten en de sociale organisaties. De vergaderingen gaan door op VLHORA-VLIR en hebben, naast een informeel karakter, vooral een technische en beleidsgerichte inhoud. Het sociaaljuridisch statuut van de student in al zijn facetten is een vast agendapunt in de werking. De naam studentenstatuut is daarom omvattender en dekt de volledige werking van dit overleg.Leefloon voor studenten

De Overleggroep Studentenstatuut  heeft in samenwerking met de POD MI (Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie) én na overleg met de collega’s uit de Franse Gemeenschap, Frequently Asked Questions (FAQ’s) uitgewerkt die de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) moeten helpen bij het beoordelen en opvolgen van een studenten-leefloondossier.

Deze FAQ’s zullen binnenkort op de website van de POD MI terug te vinden zijn en handelen onder meer over de toelagen van de studentenvoorzieningen, werkbereidheid van de student, de internationale uitwisseling als onderdeel van de opleiding, het begrip voltijds studeren, de studiekeuze en leeftijdsgrens van de student, de samenwerking met de hogescholen en universiteiten, …Wat kost een student?

Er zijn twee nieuwe brochures uit van het CEBUD (centrum voor budgetadvies en budgetonderzoek). In de brochure ‘wat kost een student’ werd het studiegeld voor academiejaar 2012-2013 opgenomen en zijn alle prijzen geïndexeerd naar 2012.

De brochure ‘wat kost een zelfstandig student’ geeft een overzicht van het kostenplaatje van een student die volledig als alleenstaande beslist verder te studeren. Je kan de brochures bestellen via:

www.cebud.be/informatie_wat_kost_student.php

www.cebud.be/informatie_wat_kost_zelfstudent.phpFlanders Knowledge Area  / ADINSA forum – 15 januari 2013

Het Flanders Knowledge Area  / ADINSA forum  internationale competenties in het curriculum, to do’s voor personeel en organisatie had plaats op 15 januari 2013 in het Hendrik Consciencegebouw te Brussel, en werd georganiseerd met steun van het departement Onderwijs en Vorming.

143 beleidsmakers, curriculumverantwoordelijken, opleidingscoördinatoren en medewerkers van de diensten kwaliteitszorg, HRM, professionalisering en internationalisering schreven zich in voor deelname aan dit forum.

De keynote speech Internationalisation at Home werd verzorgd door Dr. Wendy Green van de University of Queensland in Australië, en dhr. Jos Beelen van de Hogeschool van Amsterdam. Daarna woonden de deelnemers twee parallelsessies bij, en deze werden gegeven door Jo Bastiaens, Thomas More Mechelen (Intercultural Communication: mogelijkheden en beperkingen van een transversaal opleidingsonderdeel), door Wendy Green en Jos Beelen (The international and intercultural dimension of the curriculum), door Kaat Delrue, Arteveldehogeschool, en Ludo Vandael, Karel de Grote-Hogeschool (Curriculum en Internationalisation at Home), en door Astrid van den Heuvel, Wageningen Universiteit en Research centre (Internationalisation at home).

De PPT presentaties van de sprekers vindt u onderaan volgende pagina http://www.flamenco-vzw.be/nl/flamenco-fora/.VLUHR middelen voor studentenmobiliteit transitielanden

Op 21 december 2012 ondertekende minister Smet twee besluiten omtrent de studentenmobiliteit van en naar vier transitielanden met name Brazilië, Zuid-Afrika, Marokko en Turkije. De financiering van 220.000 euro werd in deze toegekend aan de VLUHR. Het secretariaat Flanders Knowledge Area zal in nauw overleg met het departement Onderwijs en Vorming zorgen voor de opvolging. De programma's starten in het eerste semester van 2013-2014. De oproep wordt in februari naar de instellingen toegestuurd.Braziliaanse beurzenprogramma Science without Borders – overeenkomst met VLUHR

Het Braziliaanse beurzenprogramma Science without Borders heeft als doel om tegen 2015 101.000 Braziliaanse studenten en onderzoekers uit te sturen naar buitenlandse hogeronderwijsinstellingen voor studie en onderzoek binnen de prioritaire studiegebieden van Wetenschap en Technologie, en van de kunsten.  Het programma wordt gefinancierd door CAPES (Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate Education) en door CNPq (National Council for Scientific and Technological Development), met bijkomende financiële steun van de bedrijven. 

Na de evaluatie van de eerste oproep voor  Braziliaanse undergraduate studenten (Bachelors/Masters) naar Vlaamse universiteiten, onder de overeenkomst VLIR-CNPq/CAPES, werd met CNPq overleg gepleegd over een algemene overeenkomst VLUHR-CNPq en bijhorend werkplan, die zowel de hogescholen als de universiteiten de kans bieden om Braziliaanse studenten voor studie en stage te ontvangen.  Met CNPq is daarover een akkoord bereikt en de VLUHR-CNPq overeenkomst en werkplan zijn op 6 februari 2013 ondertekend door de voorzitter van VLUHR, Willy Claes.

De eerstvolgende oproep voor undergraduate studenten wordt gelanceerd vanaf 18 februari 2013, voor aanvang aan de Vlaamse instellingen in september-oktober 2013.Publicaties

Het  tijdschrift voor onderwijsrecht & onderwijsbeleid wijdt in haar jongste nummer (jaargang 2012-2013, nummer 2) een reeks artikelen aan over de professionele bachelor aan de hogescholen. Verschillende auteurs van binnen en buiten het hoger onderwijs komen hierbij aan bod. Ook de secretaris-generaal van VLHORA, Marc Vandewalle schreef een bijdrage onder de titel 'Bachelor en professioneel: de perfecte mix?'.

Dit artikel benadrukt dat de ‘unique selling proposition’ van deze opleidingen tot bachelor met professionele gerichtheid net ligt in de combinatie van de kenmerken van het niveau van bachelor (level 6 EQF) dat vergelijkbaar en positioneerbaar is in internationale context en anderzijds de professionele oriëntatie die vaak gelieerd is met een specifieke context. De uitdaging voor deze opleidingen ligt er net in om deze combinatie te bewaken en te koesteren en om niet in de val te trappen om zich te veel naar deze of gene kant te richten waardoor de unieke combinatie verzwakt. Tot slot is ook toereikende financiering en waardering van deze opleidingen met professionele gerichtheid en het praktijkgerichte onderzoek dat daar noodzakelijkerwijze bij hoort van cruciaal belang om deze ambities verder waar te maken.

U kunt het artikel nalezen via deze link.Vacature

 • De Mahatma Gandhi Institute of Educationf for Peace and Sustainable Development (MGIEP), in New Delhi (India) stelt de functie van directeur van MGIEP vacant.
 • Europese commissie zoekt adviseurs voor Horizon 2020
  Europese commissaris zoekt volop deskundigen die vanuit een adviesgroep tijdig raad kunnen geven bij de eerste oproepen van Horizon 2020 eind 2013. Niet enkel personen, maar ook instellingen en organisaties kunnen zich kandidaat stellen tot 6 maart 2013. Hierbij vindt u een link met criteria en guide lines voor uw kandidatuurstelling.


Wie wat waar

 • De stafmedewerker kwaliteitszorg Ken Lambeets verlaat midden maart de cel kwaliteitszorg van de VLUHR om de opdracht van eindredacteur bij 'Brussel deze week' op te nemen.
 • Ann Demeulemeester is door minister Smet - namens het Comité van Ministers - benoemd tot lid van het bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Nu is ze aangesteld tot vice-voorzitter van die organisatie. Voorzitter van de NVAO wordt de heer Anne Flierman, lid van de Nederlandse eerste kamer en voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Twente.
 • De huidige administrateur-generaal van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie, Jo De Ro, geniet vanaf zijn eedaflegging als Vlaams volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement politiek verlof van ambtswege. Om de continuïteit van de openbare dienst te vrijwaren, stelde de Vlaamse regering op 18 januari 2013 Luc Jansegers met ingang van 9 januari 2013 aan als waarnemend administrateur-generaal van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie.
 • Tijdens een bijzondere algemene vergadering van 12 december 2012 werden de statuten van de vzw Flamenco aangepast. De naamsverandering van de vzw naar Flanders Knowledge Area werd ingeschreven en de doelstelling van de vereniging werd breder gedefinieerd: De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, bij te dragen tot de internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs- en onderzoekslandschap, door complementair en faciliterend op te treden ten opzichte van de inspanningen tot internationalisering van de individuele instellingen, en complementair aan de inspanningen van en in overleg met de bevoegde departementen van de Vlaamse overheid, in te staan voor de coördinatie van instellingsoverschrijdende initiatieven en door eigen inspanningen te leveren om het Vlaams hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek duidelijk te positioneren op internationale fora.

 • Veerle Dekocker (KATHO) volgt Nicole Viaene (KATHO) op in de ad hoc werkgroep verpleegkunde
 • Gerd Vanden Eede (TMM) wordt opgevolgd door Lies Daelemans (TMA, TMM en TMK) in de werkgroep onderwijsbeleid
 • Geert Speltinckx (KdG) wordt opgevolgd door Veerle Van Gestel (KdG) in de ad hoc werkgroep HBO5
 • Elly Quanten (XIOS) wordt opgevolgd door Geert Vossen (XIOS) in de werkgroep kwaliteitszorgbeleid
 • Voor PHL was nog geen lid opgenomen in de werkgroep kwaliteitszorgbeleid; Veronique Janssen wordt hiervoor voorgedragen
 • Liesje Tops (KdG) wordt door Gert Sampels (KdG) opgevolgd in de werkgroep kwaliteitszorgbeleid
 • Lieven Gheysens (HUBrussel) wordt in de werkgroep financieringsbeleid opgevolgd door Gunter Elebaut (HUBrussel)
 • De ad hoc werkgroep kunsten is door de Raad van Bestuur VLHORA samengesteld uit de departementshoofden van de School of Arts’ en wordt voorgezeten door Pascale De Groote, algemeen directeur Artesishogeschool:
 • Pascale De Groote, voorzitter
 • Rob Cuyvers, Provinciale Hogeschool Limburg
 • Wim De Temmerman, Hogeschool Gent
 • Marc Erkens, LUCA School of Arts
 • Ann Laenen, Katholieke Hogeschool Limburg
 • Peter Swinnen, Erasmushogeschool Brussel
 • Ad Van Rosmalen, Karel de Grote-Hogeschool
 • Kevin Voets, Artesis
De huidige administrateur-generaal van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie, Jo De Ro, geniet vanaf zijn eedaflegging als Vlaams volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement politiek verlof van ambtswege. Om de continuïteit van de openbare dienst te vrijwaren, stelde de Vlaamse regering op 18 januari 2013 Luc Jansegers met ingang van 9 januari 2013 aan als waarnemend administrateur-generaal van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie.

U heeft ook een bericht?

Uw instelling organiseert een studiedag, congres, ... dat interessant en toegankelijk is voor het hoger onderwijs? Uw aankondiging kan worden opgenomen in de VLHORA-nieuwsbrief. Voor praktische informatie; contacteer myriam.slock@vlhora.be

Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail