NL
 - EN
VLHORA nieuwsbrief april
Nieuwsbrief-archief

Beste lezer

De hogescholen hebben steeds het belang van het HBO5 niveau benadrukt en willen dit hoger beroepsonderwijs alle kansen geven, ook in samenwerking met de CVO. Dit hebben we in deze inleiding al een aantal keer aan bod laten komen. Hogescholen zien in het HBO5 een nieuw opleidingsniveau dat, zoals bij de start bedoeld, de opleidingenladder voltooit met een ontbrekende trede tussen niveau 4 (secundair onderwijs) en niveau 6 (bachelor). We vinden dat dit kwalificatieniveau beantwoordt aan behoeften van zowel de arbeidsmarkt/maatschappij als van de lerenden. Dergelijke opleidingen kunnen en moeten oplossingen bieden voor levenslang lerenden van alle leeftijden, maar ook voor generatiestudenten en heroriënterende studenten uit bacheloropleidingen. Gezien er heel wat studenten die nu in het hoger onderwijs starten er niet in slagen om een diploma hoger onderwijs te halen en heel wat van hen zich op niveau 5 zouden kunnen kwalificeren is, dit een niet onbelangrijke doelgroep.

Helaas is er in het ontwerp van decreet dat onlangs een tweede maal door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd van echte versterking van dit HBO5 geen sprake. Zo is er niet voorzien in financiering voor de vele opdrachten die moeten worden uitgevoerd om het hoger beroepsonderwijs de nodige kansen te geven. Er is geen geld voor samenwerking, kwaliteitszorg, studentenvoorzieningen, ... Nochtans zijn dit noodzakelijke voorwaarden voor de uitbouw van HBO5. Er kan van de hogescholen niet verwacht worden dat reeds schaarse middelen voor de bestaande studenten en opleidingen worden afgeroomd om bovenstaande te financieren.

Daarnaast is er te weinig werk gemaakt van de aansluiting van HBO5 bij het hoger onderwijs, toch een noodzakelijke voorwaarde om deze kwalificatie te realiseren. De opleidingen blijven op heel wat belangrijke gebieden (organisatie, financiering, personeel, studentenstatuut, ...) te veel aanleunen bij de bestaande opleidingen van het volwassenenonderwijs. Dit is ook voor de huidige cursisten die een opwaardering van hun opleiding en hun kwalificatie op de arbeidsmarkt mislopen een gemiste kans. Voor de nieuwe doelgroepen hangt de aantrekkelijkheid van het HBO5 nog meer af van de geloofwaardige inbedding van dit niveau in het hoger onderwijs. Een duidelijker keuze voor coördinatiebevoegdheid en uiteindelijke eindverantwoordelijkheid bij de hogescholen is nodig om een krachtig signaal te geven aan potentiële studenten en aan de arbeidsmarkt.

De hogescholen betreuren deze gang van zaken ten zeerste. Ze merken in de voortdurende discussies een al te beperkt engagement van de partners om dit hoger beroepsonderwijs echt te versterken en iets nieuws en krachtigs uit te bouwen. Daarbij wordt de aansluiting bij het hoger onderwijs, de uitbreiding van levenslang leren aan de hogescholen en het bieden van oplossingen voor nieuwe doelgroepen opgeofferd. Op deze manier missen we met zijn allen opnieuw kansen.

We hopen dat alle betrokkenen te elfder ure nog beseffen dat de uitbouw van iets nieuws een engagement en investeringen van iedereen vereist. De VLHORA zal blijven ijveren voor een ommezwaai en voor echte kansen voor deze doelgroepen. Tot dan kunnen er ten aanzien van de inspanningen van de hogescholen geen verwachtingen worden gecreëerd.

Marc Vandewalle
secretaris-generaalIntern verhuisd

Wie een bezoek brengt aan onze kantoren zal ons niet meer op de oude getrouwe plek aantreffen. We zijn intern verhuisd; onze bureau's bevinden zich nu links van de toegang op de 1e verdieping; tegenover de vergaderzalen 1-2-3-4.

Door de concrete opstart van de gezamenlijke activiteiten van VLUHR- kwaliteitszorg drong zich een interne verhuis op opdat alle collega's die werken voor VLUHR-kwaliteitszorg samen zitten.

Alle betrokken organisaties (VLHORA - VLIR - Flanders Knowledge Area - VLUHR-KZ en EURASHE) op de Ravensteingalerij 27/3&6 hebben daarom een interne verhuis gehouden tijdens de paasperiode.VOC-onderhandelingen HBO5

Op 26 maart zijnde VOC-onderhandelingen over HBO5 afgerond. De VLHORA verklaarde zich in een afsluitend protocol niet akkoord met het besproken voorontwerp van decreet.

De hogescholen benadrukten steeds het belang van het HBO5-niveau alsook het feit dat dit kwalificatieniveau beantwoordt aan de behoeften van zowel de arbeidsmarkt/maatschappij als van de lerenden. Om het hoger beroepsonderwijs alle kansen te geven en de hogescholen hun verantwoordelijkheid te kunnen laten opnemen, moet echter aan een aantal voorwaarden worden voldaan op het vlak van financiering (basisfinanciering, financiering voor het samenwerkingsverband en voor de studentenvoorzieningen), coördinatie (finaal bij de hogescholen) en cesuur (niveau 5 aansluitend bij alle regelgevingen van het hoger onderwijs). Het voorontwerp van decreet voldoet aan geen enkele van deze voorwaarden. Dit wordt ten zeerste betreurd door de VLHORA. De aansluiting bij het hoger onderwijs, de uitbreiding van levenslang leren aan de hogescholen en het bieden van oplossingen voor nieuwe doelgroepen wordt op deze manier gefnuikt. Van versterking van het HBO5 niveau is dan ook weinig sprake.Vlor-advies implementatie taalregeling

Op 20 maart 2013 bracht de Vlor op eigen initiatief een advies uit over de implementatie van de nieuwe taalregeling hoger onderwijs. In dit advies wordt de vraag gesteld hoe haalbaar de nieuwe taalregeling is. De aandacht wordt gevestigd op een aantal concrete problemen die de implementatie met zich meebrengt.

Een belangrijke zorg, die door veel hogescholen wordt gedeeld, heeft betrekking op de tijdsdruk. Aangezien de docenten dit academiejaar nog de taaltesten moeten afleggen, is er onvoldoende tijd om personeelsleden voor te bereiden. Verschillende docenten haken dan ook af voor anderstalige opleidingsonderdelen. Wanneer een groot aantal personeelsleden niet slaagt voor de taaltesten komt bovendien de continuïteit van het onderwijs in het gedrang. De Vlor stelt in dat verband voor om de termijn met 3 jaar uit te stellen of de mogelijkheid te voorzien om een remediëringstraject van 3 jaar uit te werken.

De VLHORA heeft in het verleden ook vragen gesteld bij de timing. Het feit dat er meer tijd nodig is voor het opzetten van remediëringstrajecten werd reeds aangekaart bij de minister van Onderwijs. De VLHORA onderschrijft het Vlor-advies dan ook volledig.

Het volledige advies is te vinden op de website van de Vlor."Onderwijs, daar zijn kosten aan"

Op donderdag 28 maart 2013 kwamen studenten in verschillende studentensteden in geheel België op straat voor een betere financiering van het hoger onderwijs. De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) onderschreef volledig de kritiek van de studenten. Enkele jaren na de invoering van het Financieringsdecreet in 2008 stelden de Vlaamse hogescholen vast dat het systeem niet gezorgd heeft voor voldoende financiering van alle taken van de hogescholen en voor het groeiende studentenaantal. Sinds 2008 steeg het aantal studenten aan de hogescholen met meer dan een kwart. Het Financieringsdecreet zorgt ervoor dat de hogescholen pas enkele jaren later en slechts gradueel vergoed worden.

Daarbovenop komt de besparingen die de Vlaamse regering de afgelopen jaren verdoken doorvoerde door de financieringsenveloppe consequent niet volledig te indexeren zoals het hoorde. Door de financiering naar de hogescholen niet volledig mee te laten stijgen met de index (stijgende levensstandaard), worden de Vlaamse hogescholen en hun personeel nog meer onder druk gezet. De VLHORA wijst de overheid erop dat er grenzen zijn aan de draagkracht van personeel en instellingen. De bijkomende middelen die beloofd zijn, gaan bovendien in te beperkte mate naar de hogescholen. Het kan dan ook bijna niet anders dat studenten van oordeel zijn dat het meer en beter zou kunnen.

Lees hier ook het VLHORA-persbericht.Centen voor Studenten: update van de website

Via een vragenlijst op www.centenvoorstudenten.be willen we nagaan in hoeverre de informatie die aangeboden wordt op de website een antwoord geeft op de vragen en of de informatie begrijpbaar is. We willen ook een zicht hebben wie gebruik maakt van de website en of de website regelmatig bezocht wordt.

De vragenlijst is via een pop-up zichtbaar bij het openen van de website. Deze vragen zijn uiteraard anoniem, de enige persoonlijke gegevens die wij vragen zijn geslacht, leeftijd, en de gemeente van hoofdverblijfplaats.

Een nieuw hoofdstuk studiekosten is toegevoegd: hoeveel kost het om een jaar hoger onderwijs te volgen? Het antwoord is niet voor alle studenten gelijk, want zowel de opleiding als het studietraject, de keuze om te pendelen of om op kot te gaan en de leefgewoonten beïnvloeden het plaatje. Wat verstaan we onder studiekosten in dit hoofdstuk? Studiekosten zijn uitgaven die rechtstreeks met de studies te maken hebben. Kosten die je niet zou hebben als je geen student zou zijn. Denk maar aan studiegeld, boeken, de huur van een kot, ... . Waar we geen rekening mee houden zijn de leefkosten: bijvoorbeeld kledij en voeding.Studentenvertegenwoordiging

De verkiezingen van de studentenvertegenwoordigers binnen de Stuvoraad worden georganiseerd door het instellingsbestuur in samenspraak met de studentenraad. Het is de studentenraad die volgens het decreet betreffende de studentenvoorzieningen in Vlaanderen van 29 juni 2012 de kiesprocedure vastlegt. Dit decreet geeft aan dat de helft van de leden verkozen is door en onder de studenten, en dat de andere helft is aangeduid door het instellingsbestuur.

De VLHORA stelt dat de kiesprocedure bij de studentenraad ligt. Het decreet betreffende de studentenvoorzieningen van 29 juni 2012 laat volgens de VLHORA open hoe de verkiezingen moeten gebeuren, rechtstreeks of getrapt, maar wel door en onder de studenten. Ook in het participatiedecreet van 19 maart 2004 werden beide vormen omwille van de werkbaarheid voorzien. De keuze voor de wijze van aanduiding wordt gemaakt door de studentenraad.

De VLHORA heeft de minister van Onderwijs per brief gevraagd dit standpunt ook duidelijk over te nemen.Jouw mening over Professioneel Hoger Onderwijs

Een Europees onderzoeksproject van een tiental partners (waaronder VLHORA) bedoeld om een duidelijker beeld te krijgen van wat er in Europa onder Professioneel Hoger Onderwijs wordt verstaan en wat daar de kenmerken van zijn wil ook nagaan wat de perceptie van de verschillende stakeholders daarbij is.

Het is om die reden dat er een enquête is opgesteld om de reacties van die verschillende stakeholders (hoger onderwijsinstellingen, studenten, overheid, tewerkstellingsactoren ...) te verzamelen.

Het is belangrijk dat vele betrokkenen langs deze weg hun mening hierover geven.

Wie betrokken is bij (instellingen uit) het hoger onderwijs roepen we bij deze op om deze enquête vanuit zijn/haar kennis en ervaring in te vullen. U kan hiervoor op deze link klikken.

Lezers uit het werkveld / bedrijven ... vinden een kortere vragenlijst via deze link.

Door mee te werken, kan u bijdragen tot een beter begrip van de Europese hogeronderwijscontext en de maatschappelijke relevantie ervan.

De antwoorden op de vragen worden uiteraard anoniem geanalyseerd. De resultaten van de studie zullen ruim worden verspreid.Kalender

 • Studienamiddag Kwaliteitsvol werkplekleren
  • Nadat in 2008 een leidraad Kwaliteitsvol Werkplekleren werd uitgewerkt, werden in 2010 concrete projecten gelanceerd om te experimenteren met manieren om werkplekleren vorm te geven. De in deze context ontwikkelde instrumenten worden voorgesteld tijdens de studiemiddag. Inschrijven kan tot 17 april via volgende link.

 • Uitwisselingsmoment "Duurzaam cateren voor studenten"
  • Duurzame voeding staat voor een kleinere hap nemen uit de wereld en zorgen dat er nog iets overschiet voor wie na ons komt. Op 23 april in de Tour & Taxis te Brussel gaat een uitwisselingsmoment door: 3 onderwijsinstellingen met ervaring rond duurzame catering delen hun kennis. Duurzaam, niet duur: fairtrade producten, seizoensproducten, recycleerbare bekertjes en bordjes, sorteren van afval, gebruik van FSC gekeurd papier enz.
 

Your Choice is een samenwerkingsverband tussen enkele organisaties die actief zijn rond het thema duurzame voeding. Vredeseilanden, Max Havelaar en Bioforum Vlaanderen en Wallonië slaan de handen in elkaar om het thema duurzame voeding op de agenda te zetten bij aankopers en chef-koks van grootkeukens, in de Horeca, ...

 • Eurashe Annual Conference 'Higher Education - Making Knowledge Work' - 9 en 10 mei 2013 in Split (Croatia)Het programma en inschrijvingsmodaliteiten via deze link.


Wie wat waar

 • Anne Flierman wordt vanaf 1 mei 2013 de nieuwe voorzitter van de NVAO. Hij was voorheen voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente.
 • Vanaf 1 april 2013 is Dirk Franco (XIOS Hogeschool Limburg) opgevolgd door Ben Lambrechts (Provinciale Hogeschool Limburg) in de Raad van Bestuur van VLHORA. Dit houdt in dat de VLHORA-afvaardiging in het VLUHR-bestuur wijzigt: ook hier volgt Ben Lambrechts Dirk Franco op.
 • Johan Cloet (Thomas More Mechelen) is sinds februari 2013 voorzitter van het VLUHR Bestuurscomité Internationalisering & Ontwikkelingssamenwerking; Bart De Moor (Katholieke Universiteit Leuven) is ondervoorzitter.
 • Piet Van Hove (Universiteit Antwerpen) is sinds maart 2013 voorzitter van vzw Flanders Knowledge Area; Kathleen Van Heule (Hogeschool Gent) is ondervoorzitter.
 • Hélène Vanbrabant (Karel de Grote-Hogeschool) is sinds 1 april 2013 met pensioen. Sofie Schoonbaert volgt haar op als diensthoofd internationale relaties.

 • Lieze Van Dessel (Artesishogeschool Antwerpen) volgt An Kint (Artesishogeschool Antwerpen) op in de werkgroep kwaliteitszorgbeleid.
 • Karel Van Roy (Thomas More Mechelen) volgt Greet Heylen (Thomas More Kempen) op in de werkgroep HBO5.
 • Veerle Van Gestel (Karel de Grote-Hogeschool) volgt Geert Speltinckx (Karel de Grote-Hogeschool) op in de werkgroep HBO5.
 • Tilla Rauter (Plantijn Hogeschool Antwerpen) volgt Katrien De Schrijver (Plantijn Hogeschool Antwerpen) op in het forum HBO5
 • Linda Engels (Hogeschool Gent) is voorgedragen als vertegenwoordiger van de hogescholen in het Wetenschappelijk comité voor prijsobservatie en -analyse.
 • Pascal Desimpelaere (Hogeschool Gent) is afgevaardigd in de onwikkelcommissies 'specifieke eindtermen doorstroom naar school of arts en naar het studiegebied architectuur'.
 • Irène Hermans (Katholieke Hogeschool Leuven) en Marc D'Havé (Hogeschool Gent) zijn afgevaardigd in de Vlor-werkgroep opleidingenstructuur.
 • An De Moor (HUB-KAHO) en Peter Swinnen (Erasmushogeschool Brussel) zijn afgevaardigd in de Vlor-werkgroep taalregeling.
 • Isabel Deprez (Thomas More Mechelen) en Elly Quanten (XIOS Hogeschool Limburg) zijn afgevaardigd in de Vlor-werkgroep studieomvang.


U heeft ook een bericht?

Uw instelling organiseert een studiedag, congres, ... dat interessant en toegankelijk is voor het hoger onderwijs? Uw aankondiging kan worden opgenomen in de VLHORA-nieuwsbrief. Voor praktische informatie; contacteer myriam.slock@vlhora.be.


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail