NL
 - EN
VLHORA nieuwsbrief juni 2013
Nieuwsbrief-archief

Natuurlijke partners

Beste lezer

In april ontmoetten de VLHORA-voorzitter Toon Martens en ikzelf onze Nederlandse collega's van de HBO-Raad (zie ook verder in deze nieuwsbrief). Deze koepelorganisatie van de Nederlands hogescholen veranderde overigens een week later tijdens hun congres van naam tot 'Vereniging Hogescholen'. Deze ontmoeting kaderde in een reeds aan de gang zijnde toenadering tussen de beide verenigingen. In de geactualiseerde strategische doelstellingen van de VLHORA wordt hier trouwens ook naar verwezen. Het bestuur van VLHORA vindt het belangrijk om met de meest natuurlijke partner structureler te gaan samenwerkingen en overleg te plegen.

Als we in Europa naar de hogescholensector kijken dan zijn de Nederlandse hogescholen niet alleen qua taal de meest aangewezen partner. De hogescholen richten zich ook hoofdzakelijk op de professionele oriëntatie van hun opleidingen en hun studenten zijn net als die van ons zeer gegeerd op de arbeidsmarkt. Ook de Nederlandse hogescholen zijn multidisciplinair van samenstelling en hebben het meeste studenten in de bacheloropleidingen, hoewel ze ook masters aanbieden. Belangrijk voor onze samenwerking is dat ook de Nederlandse hogescholen sterk inzetten op het belang van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Niet voor niets zijn zowel de Vereniging Hogescholen en de VLHORA samen met acht andere koepelorganisaties lid van UASnet waarbij we streven naar meer (nationale en Europese) aandacht voor dat praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan de hogescholen.

Wat dat betreft, kregen de Nederlands partners goed nieuws van hun overheid, want op hun jaarcongres kwam de Nederlandse minister Bussemaker melden dat zij een extra bedrag oplopend tot 13 miljoen euro per jaar in praktijkgericht onderzoek in de hogescholen investeert. De minister prees daarbij de innovatie en kennisontwikkeling die ontstaan uit de uitwisseling tussen theorie en praktijk zoals dat gebeurt bij praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Ze voegde eraan toe dat dit heel waardevol is voor samenleving en economie juist ook voor sectoren die minder goed aan bod komen bij het universitair wetenschappelijk onderzoek, zoals de KMO-sector en de sociale sector. Het is een visie die wij als VLHORA zeker ook bij Vlaamse beleidsmakers propageren.

Het is voor de Vlaamse beleidsmakers ook heel interessant het concept van de professionele masters aan de Nederlandse hogescholen te bekijken. Niet voor niets waren de Nederlandse collega's zeer verwonderd over de 'academiseringsgolf' in Vlaanderen, maar ook over de weliswaar sterke Vlaamse Banaba's die toch internationaal moeilijk kunnen geplaatst worden. De discussie over de professionele masters kan best ook in Vlaanderen terug opgestart worden, zeker na de integratiebeweging en nu onderwijsdecreet XXIII uitstroomfinaliteit voor academische bachelors mogelijk maakt.

En zo zijn er nog wel meer zaken die we van elkaar kunnen leren. Zo verwijzen wij ook graag naar de volledige inbedding van de Associate Degree (ons HBO5) in de Nederlandse hogescholen en de vrijheid op het gebied van onderwijs in andere talen, maar willen zij nog leren van de professionalisering van het personeel in Vlaanderen en onze meer evenwichtige implementatie van onderwijsconcepten.

We zijn dus nog lang niet uitgepraat met onze Nederlandse partners, en we hopen dat we in de toekomst de samenwerking nog kunnen versterken, en tegelijkertijd daarmee ook de sterkte en relevantie van ons onderwijs.

Marc Vandewalle
secretaris-generaalDebat over de onderfinanciering van het hoger onderwijs

Op donderdag 2 mei 2013 organiseerde de Gentse Associatie Studentenraad (GAST) voor alle studentenvertegenwoordigers van de associatie een debat met als ruim onderwerp de onderfinanciering van het hoger onderwijs. De studentenvertegenwoordigers van de Associatie Universiteit Gent spitsten zich toe op de kwaliteit van het onderwijs, de sociale voorzieningen en vooral het financieringsdecreet dat de studenten op 28 maart 2013 nog bekritiseerden door in verschillende Belgische steden op straat te demonstreren. Eerst werd er door de heren Guy Aelterman, kabinetschef van de minister van Onderwijs, Koen Hostyn, VLIR-stafmedewerker, en Bruno Van Koeckhoven, VLHORA-stafmedewerker, een korte uiteenzetting gegeven die het daaropvolgende debat moest voeden. De VLHORA-stafmedewerker benadrukte enerzijds de grote maatschappelijke relevantie van studenten die afstuderen aan de hogescholen, maar toonde eveneens aan dat het huidige financieringsdecreet niet voldoende is om de taken van de hogescholen te ondersteunen: de explosief stijgend aantal studenten aan de Vlaamse hogescholen, de indexeringsingrepen van de Vlaamse regering die resulteren in verdoken besparingen en een hele reeks hervormingen (Integratie, flexibilisering, het nieuwe talenbeleid, de invoering van een nieuw Europees Rekenstelstel, ...) zetten nog eens extra druk op de hoger onderwijsinstellingen en hun personeel. Het is logisch dat studenten van oordeel zijn dat het meer en beter zou kunnen. De bijkomende middelen die beloofd zijn, gaan bovendien in te beperkte mate naar de hogescholen. Aan het debat gaven Regis Debrulle (Hogeschool Gent), Tomas Legrand (Arteveldehogeschool) en Jeroen Vanden Berghe (Universiteit Gent) verder kleur.Beoordelingskader instellingsreview

Op maandag 13 mei gaf het algemeen bestuur van de NVAO haar goedkeuring aan het beoordelingskader instellingsreview. Over dit kader vraagt de onderwijsminister vervolgens een VLUHR-advies, waarna het kader ook nog door de Vlaamse Regering moet worden goedgekeurd.

Ondertussen zijn alle partijen zich al verder aan het voorbereiden op de concrete implementatie van het kader. De NVAO plant in het najaar van 2013 een voorlichtingsronde voor de instellingen over het kader. De instellingen van hun kant beraden zich volop over de timing. De eerste bezoeken zouden kunnen plaatsvinden vanaf het najaar van 2015, de laatste zouden moeten afgerond zijn voor de zomer van 2017.Taalregeling integratiedecreet niet van toepassing op gastprofessoren

Over de implementatie van de taalregeling in het hoger onderwijs is al veel inkt gevloeid. In een schrijven van de regering aan de regeringscommissarissen werd bepaald dat ook alle gastprofessoren onder de strenge taalwetgeving zouden ressorteren. De VLHORA-vertegenwoordigers op het Vlaams Onderhandelingscomité (VOC-HO) betwistten deze interpretatie van de overheid. De VLHORA-vertegenwoordigers in het VOC hebben tijdens de onderhandelingen over de taalregeling (vervat in het Integratiedecreet) er steeds voor geijverd dat de gastprofessoren buiten het toepassingsgebied van de betreffende regelgeving zouden vallen.

Het integratiedecreet stipuleert immers: "Elk lid van het onderwijzend personeel en van het academisch personeel, belast met een onderwijsopdracht, moet de onderwijstaal waarin hij een opleidingsonderdeel doceert op een adequate wijze beheersen" (art. 91novies, 1§1.). De VLHORA-vertegenwoordiging toonde juridisch aan dat de regeling slechts van toepassing is op gastprofessoren binnen de hogescholen indien zij behoren tot het onderwijzend personeel: decretaal gezien maken gastprofessoren echter geen deel van uit van het onderwijzend personeel. Dit is vervolgens ook in een aangepast schrijven van de overheid aan de regeringscommissarissen verduidelijkt.Macrodoelmatigheid

Eind april 2013 bezorgde de VLUHR opnieuw zijn advies over de ingediende dossiers macrodoelmatigheid aan de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. Intussen zijn ook de adviezen van de Erkenningscommissie zelf bekend. Een positief oordeel werd toegekend aan de gevraagde nieuwe opleidingen Bachelor in het energiemanagement van Hogeschool West-Vlaanderen, aan de Bachelor of Science in Social Sciences van VUB-UGent en aan de Master (na master) of Science in Digital Humanities van de KULeuven.

In voorbereiding van de VLUHR procedure macrodoelmatigheid van 2014 zal een werkgroep worden samengesteld met vertegenwoordigers van VLIR en VLHORA om na te gaan of de procedure kan worden verbeterd.VRWI-Verkiezingsmemorandum in voorbereiding

Momenteel werken de hogescholen samen met de andere Vlaamse kennisinstellingen en stakeholders binnen de adviesraad van minister Lieten, de Vlaamse Raad voor Wetenschappen en Innovatie (VRWI), aan een memorandum voor de verkiezingen van mei 2014. Alle verzamelde Vlaamse innovatieactoren geven daarbij een signaal aan de politieke wereld en de nieuwe regering welke richting ze uit moet om onze regio tot de top van de EU-landen te brengen. Er werden zeven focusgroepen gevormd waarin verschillende thema's aan bod komen. Gezien de VLHORA momenteel maar twee vertegenwoordigers heeft, konden zij slechts deelnemen aan twee focusgroepen. Er werd beslist om input te geven aan:

Focusgroep A besprak de financiering van het onderzoek en innovatie (3%-norm van BRP) als speerpunt van het Vlaams beleid ; Focusgroep E richtte zich op een betere afstemming tussen kennisproductie en kennistoepassing.

Leden van de Werkgroep Onderzoeksbeleid van de VLHORA werden betrokken in het aanleveren van standpunten en ideeën. De VLHORA waakte daarbij over een volwaardige deelname aan een breed Vlaams innovatiefront waarbij nadruk wordt gelegd op het onderzoekcontinuüm tussen wetenschappelijk onderzoek aan de hogeschool en de universiteit. De besprekingen zijn momenteel nog steeds aan de gang.25 jaar Teleblok

Teleblok benadrukt al 25 jaar het belang van sociale steun voor al wie met studenten werkt en is daarom tijdens de blok- en examenperiodes beschikbaar voor alle studenten die nood hebben aan een luisterend oor. Op de studiedag van 31 mei 2013 'samen voor onderscheiding' heeft Teleblok de kracht van hulpverlening voor studenten in de kijker gezet en werd ook de link gemaakt naar de psychosociale ondersteuning voor studenten van de studentenvoorzieningen in Vlaanderen. Dit deel van het programma werd gebracht door Els Van den Driessche (STUVO Arteveldehogeschool Gent) en Mathilde Joos (VLHORA): op welke manier vult de psychosociale dienst van een studentenvoorziening haar pakket in? Welke tendensen bij de psychosociale klachten bij studenten zijn opmerkelijk? Teleblok en studentenvoorzieningen: complementair of concurrentieel? Meer informatie vind je op http://www.teleblok.be/studiedag-25-jaar-teleblok.Afgestudeerd! Wat nu?

Op de website www.centenvoorstudenten.be is het hoofdstuk Afgestudeerd! Wat nu? geactualiseerd. Studenten vinden hier informatie over hun inschrijving als werkzoekende, de beroepsinschakelingstijd en de inschakelingsuitkering. Ook informatie over werken in loondienst komt in dit hoofdstuk aan bod: mag de student een arbeidsovereenkomst zomaar beëindigen, wat met ziekte of een ongeval, heeft de student recht op vakantie?Overleg VLHORA en Nederlandse Vereniging Hogescholen (vroegere HBO-Raad)

Op vrijdag 12 april 2013 kwamen de voorzitter en de secretaris-generaal van de VLHORA samen met hun collega's van de HBO-Raad, de heren Thom De Graef (voorzitter) en Ad de Graaf (directeur).

Deze bijeenkomst was georganiseerd op vraag van de VLHORA in opvolging van de herziene missie en operationele doelstellingen (bilaterale contacten met Nederland) en de prioriteiten van de voorzitter.

De eerste bedoeling was vooral bedoeld om de banden opnieuw aan te halen en om enkele particuliere dossiers informeel te bespreken. Van Nederlandse zijde was er vraag naar uitleg over:

 • het verplicht bestaan van één contactadres voor het Vlaamse hoger onderwijs, met name de VLUHR,
 • de gevolgen van de integratie in Vlaanderen,
 • de associaties en hun functioneren,
 • het VLUHR-kwaliteitszorgorgaan.

Daarnaast kwamen heel wat onderwerpen ter sprake zoals de gelijkaardige problematiek van de specificaties (toevoeging van 'of science' en 'of arts'), de internationalisering (en de uitwisseling van Vlaamse en Nederlandse studenten), en de situatie van Banaba's in Vlaanderen en de professionele Masters in Nederland.

Ook de internationale samenwerking in UASnet en de relatie met Eurashe kwam in dit gesprek op tafel.

De conclusie was in elk geval dat bilaterale uitwisseling van kennis en gegevens en bilaterale samenwerking waar mogelijk gestimuleerd zal worden. Het is alvast de bedoeling om deze ontmoeting een meer structureel en recurrent karakter te geven.

Meer over de Vereniging Hogescholen via http://www.vereniginghogescholen.nl/Eurashe Conferentie

Op 9 en 10 mei vond in Split (Kroatië) het 23e congres van Eurashe plaats met als thema 'Higher Education – Making the Knowledge Triangle Work' met conferentiedelen over onderwijs, onderzoek (in samenwerking met UASnet) en employability.

Key-notes van ondermeer Vladimír Šucha, Deputy Director General of European Commission's Joint Research Centre (JRC), Frank Ziegele, Director of CHE Centre for Higher Education (Germany) en Ellen Hazelkorn, Vice-President for Research and Enterprise, Dean of the Graduate Research School of Dublin Institute of Technology (DIT) (Ireland) werden aangevuld met vele andere sprekers en workshops.

Alle presentaties en het afsluitende rapport zijn te vinden op de Eurashe webstek.

Verschillende algemeen directeurs van de Vlaamse hogescholen namen, samen met de secretaris-generaal en enkele hogeschoolmedewerkers, deel aan deze conferentie en de debatten.

Op de voorafgaande algemene vergadering van Eurashe werd Andreas Orphanides (Cyprus) herkozen als president voor een volgend mandaat van twee jaar. Hetzelfde gebeurde met Michal Karpicek (Tsjechië) als vice-president. Voor beide mandaten was er slechts één kandidaat. Het mandaat van Patrick Blondé, algemeen directeur van de Hogere Zeevaartschool als tweede vice-president is nog lopende.

Nog voorafgaand aan deze conferentie was er een gezamenlijk diner tussen het bestuur van Eurashe en de stuurgroep van UASnet om de banden verder aan te halen. Ook tijdens de conferentie was er naast het door UASnet ingevulde traject over onderzoek en innovatie plaats voor de voorzitter van UASnet in het programma. VLHORA is lid van beide organisaties en zet zich in voor een intensieve samenwerking tussen beide.

Meer over UASnet en hun bijdrage aan de conferentie via deze link.VLHORA-deelname aan Tempus-Project

De VLHORA is partner in een Tempus-Project waarvan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven de coördinator is. Het ECBAC-project staat voor "Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and National Conference for Vocational Higher Education in Serbia". Het houdt ondermeer de oprichting in van een soort academie van acht hogescholen in het zuiden van Servië om daarbij een sterkere werking rond kwaliteitszorg, IT, studentenvoorzieningen en internationalisering op te bouwen.

Daarnaast is ook de oprichting en ontwikkeling van een koepelorganisatie voor de hogescholen in Servië een doelstelling.

Zowel wat betreft de optimalisering van de samenwerking tussen de verschillende instellingen in het zuiden van Servië als voor de oprichting van de koepelorganisatie is de VLHORA de partner met de inhoudelijke expertise.

Op de recente bijeenkomst in Porto werd de geschiedenis en de huidige werking van de VLHORA voorgesteld en werden voorbeelden van 'good practices' aangehaald. De acht instellingen hebben in werkgroepen, begeleid door de andere Europese partners, het werk verder geconcretiseerd.

Meer info over het project.Scriptie vzw looft 2 500 euro uit voor beste eindwerk

Scriptie vzw organiseert de twaalfde editie van de Vlaamse Scriptieprijs, een jaarlijkse zoektocht naar de beste eindwerken die in Vlaanderen werden geschreven. Deelnemende studenten maken kans op geldprijzen van 250 tot 2 500 euro. Meer info.WIE WAT WAAR

 • In mei vonden twee rectorverkiezingen plaats. Anne De Paepe is de eerste vrouwelijke rector aan de Universiteit Gent, zij volgt Paul van Cauwenberghe op. Rik Torfs is de nieuw rector aan de KU Leuven; hij volgt Mark Waer op.
  Het hoger onderwijslandschap in Vlaanderen (en bij uitbreiding in Europa en de wereld) is constant in beweging en heeft een grote maatschappelijke rol te spelen. De hogescholen en de VLHORA wensen de nieuwe rectoren en hun instelling daarbij alle succes.
  De VLHORA spreekt de hoop uit dat dit in goed overleg en goede samenwerking met de hogescholen zal gebeuren.
  Verder hoopt de VLHORA dat ook de operationele samenwerking tussen de koepels VLIR en VLHORA en het structurele overleg binnen de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) vanuit beide universiteiten blijvend positief zal worden ondersteund.
 • Tijdens de jaarlijkse conferentie van EURASHE is Andreas Orphanides, rector aan de European University Cyprus, opnieuw verkozen tot voorzitter van Eurashe. De vice-voorzitters zijn Michal Karpisek, executive Officer bij de Czech Association of Schools of Professional Higher Education (CASPHE) en Patrick Blondé, algemeen directeur aan de Hogere Zeevaartschool.
 • Anita Jorens (Karel de Grote-Hogeschool) en Peter Partoens (Plantijn Hogeschool) zijn afgevaardigd in de Vlor-werkgroep beroepsgerelateerde knelpunten inzake stages in het hoger onderwijs.
 • Boris Snauwaert (Hogeschool Gent) en Valérie Van Hees (Arteveldehogeschool) zijn afgevaardigd in de Vlor-commissie diversiteit hoger onderwijs.
 • Dirk Van Deuren (Karel de Grote-Hogeschool) is afgevaardigd in de Vlor ad hoc werkgroep ICT-integratie in het leerplichtonderwijs.
 • Marie-Rose Pauwels (Hogeschool Gent) en Marc Vandewalle (VLHORA) zijn afgevaardigd in de Vlor-werkgroep uitstroomfinaliteit academische bachelors.
 • Marc Vandewalle (VLHORA) is afgevaardigd in de Vlor-werkgroep memorandum.
 • De VLUHR heeft voor de projectgroepen evaluatie decreet volwassenenonderwijs volgende hogeschoolvertegenwoordigers afgevaardigd:
  • projectgroep 1 - Luc Leunen (Provinciale Hogeschool Limburg),
  • projectgroep 2 - Paul Crevits (KATHO),
  • projectgroep 3 - Dries Froyen (Katholieke Hogeschool Limburg),
  • projectgroep 4 - Annemie De Rouck (Erasmushogeschool Brussel),
  • projectgroep 5 - Erik Peeters (HUB-KaHo),
  • projectgroep 6 - Tomas Legrand (Arteveldehogeschool).
 • Joris Hindryckx (KATHO) volgt Johan Cloet (Thomas More Mechelen) op als voorzitter van de werkgroep onderwijsbeleid.
 • Karla De Smet (Hogeschool Gent) volgt Lieve Vanhelleputte (Hogeschool Gent) op in de werkgroep personeelsbeleid.
 • Liesbet Desmet (LUCA) volgt Filip Moorthamer (LUCA) op in de werkgroep financieringsbeleid.
 • Geert Loos (Thomas More Mechelen) volgt Marina Bruyneel (Thomas More Mechelen) op in de werkgroep financieringsbeleid.
 • Mirjam Woutersen (Artesis) volgt Liese Van Dessel (Artesis) op in de werkgroep kwaliteitszorgbeleid


KALENDER

 • 2 juli 2013 - Good Practices Workshop - Flamenco/Flanders Knowledge Area vzw (Vlaanderen) en Nuffic (Nederland) organiseren gezamenlijk een reeks Good Practices Workshops over good practices in internationalisering binnen de sector van het hoger onderwijs. De tweede workshop wordt samen met het International Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit georganiseerd op dinsdag 2 Juli in Den Haag. - link
 • 25e jaarlijkse conferentie van EAIE 2013 in Istanbul op 10-13 september 2013. Het thema dit jaar is "Weaving the future of global partnerships". Meer info.


U heeft ook een bericht?

Uw instelling organiseert een studiedag, congres, ... dat interessant en toegankelijk is voor het hoger onderwijs? Uw aankondiging kan worden opgenomen in de VLHORA-nieuwsbrief. Voor praktische informatie; contacteer myriam.slock@vlhora.be.


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail