NL
 - EN
VLHORA nieuwsbrief juli 2013
Nieuwsbrief-archief

De VLHORA werft aan

Een tijdelijke en deeltijdse (M/V) Projectmedewerker Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek.

De vacature kan u terugvinden op de VLHORA-website.

 

Beste lezer

Ik ben blij dit (eindelijk!) een zomerse nieuwsbrief te kunnen noemen. Niet alleen omdat ik dit inderdaad kan schrijven onder een staalblauwe hemel, maar ook omdat er voor de meesten onder ons een periode van zomers genieten aan zit te komen.

Maar eerst willen we u graag wat lectuur aanbieden in de vorm van het VLHORA jaarverslag voor het werkjaar 2012. Het is bedoeld om u een beknopt overzicht te geven van de belangrijkste thema's waar de VLHORA als koepelorganisatie van de hogescholen in 2012 aan heeft gewerkt. Het bevat ook een korte samenvatting van de werking van VLHORA als evaluatieorgaan. 2012 was overigens het laatste jaar dat de VLHORA deze taak op zich nam, gezien de start in 2013 van de VLUHR-KZ als evaluatieorgaan voor het ganse hoger onderwijs.

Omwille van deze verandering maar vooral omwille van de snelle evolutie in de (hoger)onderwijssector hebben de leden van de VLHORA in 2012 ook een aangepaste missie met bijhorende strategische doelen opgemaakt en goedgekeurd. Het toont aan dat niet alleen de hogescholen, maar ook de koepelorganisatie blijvend wil evolueren in het licht van de maatschappelijke evoluties. Want de hogescholen evolueren binnen de onderwijssector ongetwijfeld het snelst. 2012 was alweer een belangrijke mijlpaal in de evolutie van de hogescholen. In 2012 is het integratiedecreet goedgekeurd met de integratie van de academische opleidingen (behalve die van de Hogere Zeevaartschool en de hogere kunstopleidingen) in de universiteiten en de oprichting van de Schools of Arts binnen de hogescholen. De hogescholen blijven ook na de integratie met 110.000 studenten een belangrijk onderdeel van de hoger onderwijsruimte en even groot als de universitaire sector. Zowel voor de studenten als voor de arbeidsmarkt is een duidelijke profilering binnen het continuüm van het nog uit te bouwen HBO5-onderwijs tot en met de academische masteropleidingen en doctoraten aan de universiteiten van belang. De brede vorming op internationaal bachelorniveau gecombineerd met een professionele oriëntatie, gelieerd aan een specifieke context maar breed toepasbaar is een troef voor de opleiding, de student en de maatschappij. De tewerkstellingscijfers bewijzen dat de hogescholen heel sterk aansluiten bij de behoeften van arbeidsmarkt en voor heel wat opleidingen is de vraag groter dan het aanbod.

Om meer te kunnen betekenen voor onze Vlaamse gemeenschap is de profilering en positionering van ons onderzoek van groot belang. We willen niet hetzelfde doen als andere actoren in het onderzoek, maar we wensen elkaars werk te versterken en te verbreden. De inbedding van hogescholen in de regio en de banden met de KMO- en social profit sectoren kunnen zorgen voor een broodnodige verbreding en versterking van innovatie door het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van de hogescholen. Ik wijs hierbij graag op het vacaturebericht voor een projectmedewerker die hier samen met ons mee aan de weg kan timmeren.

Ook in 2013 zijn we verder bezig om namens de hogescholen deel te nemen aan het maatschappelijk debat en de onderlinge samenwerking en capaciteitsopbouw stimuleren en verstevigen, zonder de diversiteit van de instellingen en opleidingen of de autonomie van de leden te beknotten. Maar eerst gaat ook het VLHORA-secretariaat zomers genieten. Tussen 22 juli en 11 augustus zijn onze kantoren gesloten, op 12 augustus zijn we terug op post.

We wensen iedereen een fijne zomertijd toe!

Marc Vandewalle
secretaris-generaal
Desindexering

Het is niet de eerste keer dat dit woord valt in deze nieuwsbrief. In het jaarverslag (zie hierboven) kan u lezen dat dit de afgelopen jaren heeft geleid tot minderinkomsten voor de lonen van om en bij de 40 miljoen euro. Ook dit jaar viel er in mei (!) de mededeling in de bus dat niet de aangekondigde 1,9 % indexering van het loongedeelte (80 %) van de enveloppe zou worden toegepast, maar slechts 1,1 %. Maar de hogescholen betalen wel al sinds januari een verhoging van 2 % op alle lonen. Dit is opnieuw een uitgave van ongeveer 5 miljoen euro die niet door de overheid wordt gedekt. Het gevolg is dat de hogescholen verplicht zijn om minder personeel in dienst te nemen/houden om dit financieel te kunnen redden. Bovendien worden de 20 % werkingsmiddelen helemaal niet geïndexeerd, terwijl ook die facturen blijven stijgen. De VLHORA heeft dan ook nogmaals bij de minister tegen deze werkwijze geprotesteerd.Terugbetaling psychotherapie mogelijk op rekening van de student

De studentenvoorzieningen zijn door de Christelijke Mutualiteit (CM) erkend als doorverwijzer. Terugbetaling psychotherapie is voor studenten (jongeren +18) dus mogelijk via het ziekenfonds CM met de studentenvoorzieningen als doorverwijzer, maar het bedrag wordt betaald op het rekeningnummer van de ouder waarbij de jongere ingeschreven is als kind ten laste. Voor een aantal studenten vormt dit een probleem aangezien de ouders niet altijd op de hoogte zijn van een doorverwijzing via de studentenvoorzieningen naar een psycholoog. Hiervoor is er volgende oplossing: om als jongere te vermijden dat de terugbetaling van psychotherapie betaald wordt aan de ouders en/ of dat de ouders op de hoogte gesteld worden, kan de jongere best een eigen rekeningnummer laten registreren bij de CM.Knelpuntberoepen 2013-2014

De nieuwe lijst van de knelpuntberoepen RVA 2013-2014 is beschikbaar. Deze lijst mag niet verward worden met de algemene lijst van knelpuntberoepen VDAB. Het gaat hier over opleidingen die onder bepaalde voorwaarden combineerbaar zijn met werkloosheidsuitkeringen. Studies waarvoor een student met een diploma- of creditcontract van 27 studiepunten of meer (volledig leerplan) is ingeschreven, kan de student enkel volgen met behoud van de werkloosheidsuitkering mits toelating van de RVA. De student komt in aanmerking voor een 'vrijstelling voor het volgen van studies met volledig leerplan' wanneer hij/zij bij de officiële begindatum van het eerste jaar van de studiecyclus, aan een aantal voorwaarden voldoet.

De lijst 2013-2014 betreffende knelpuntberoepen hoger onderwijs kan je hier bekijken.


txt


NAFSA St. Louis 2013

Van 26 tot 31 mei 2013 nam Flanders Knowledge Area / Study in Flanders deel aan de NAFSA-conferentie en netwerkbeurs in St. Louis, Missouri. Het thema van de conferentie was: Ideals and Impact in International Education.

Volgende instellingen waren dit jaar vertegenwoordigd op NAFSA: Arteveldehogeschool, Hogeschool – Universiteit Brussel, Hogeschool West-Vlaanderen, Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Limburg, KU Leuven, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent.

Op woensdag 29 mei 2013 organiseerde Flanders Knowledge Area samen met Fulbright en Wallonie-Bruxelles Campus voor 80 partners van de Belgische hoger onderwijsinstellingen een Belgian Higher Education Networking Reception in The St. Louis Club, Clayton. Voormalig Amerikaans ambassadeur in België, Sam Fox, was gastheer van dit event waar meer dan 100 NAFSA-deelnemers aanwezig waren.WIE WAT WAAR

  • Francis Loyens (KHLeu-KHLim), Annick Vlaminckx (KdG), Frederik D'Hulster (Howest), Paul Crevits (KATHO) en Kathleen Poma (HoGent) worden namens de hogescholen afgevaardigd in de VLHORA-VLIR-ad-hoc werkgroep procedure macrodoelmatigheid.
  • Hilde Meysman (Ahs) wordt afgevaardigd in de Vlor-werkgroep masterplan hervormingen secundair onderwijs.
  • Vanessa Claeys (HoGent) en Isabel Snauwaert (VLHORA) zijn afgevaardigd voor de redactie van de Gids 'Wat na het secundair onderwijs?'.
  • Kathleen Poma (HoGent) en Isabel Snauwaert (VLHORA) zijn afgevaardigd in de Vlor-werkgroep vereenvoudigingsdecreet.
  • Tom Colpaert (HUB-KAHO), Lies Dalemans (Thomas More), Rita De Smet (EhB), Nora Laermans (EhB), Chris Mestdagh (Howest), Marc Symens (AP), Evelyne Tackoen (KdG), Sofie Truwant (HoGent), Ignace van Dingenen (EhB), Martine van Poucke (HUB-KAHO), Annick Vlaminckx (KdG) en Kim Waeytens (KHLeu) vertegenwoordigden de VLHORA in de werkgroep DHO 2.0.


KALENDER

  • In samenwerking met de leden van het Forum ADINSA organiseert Flanders Knowledge Area vzw een derde forum rond internationale competenties in het curriculum. Het forum is bedoeld voor beleidsmakers, opleidingscoördinatoren, curriculumverantwoordelijken en medewerkers van de dienst kwaliteitszorg. Het forum gaat door op donderdag 7 november 2013 van 9u30 tot 16u in het Consciencegebouw te Brussel. Uitnodigingen worden verstuurd in september. Informatie over vorige fora vindt u op de website van Flanders Knowledge Area via de link.
  • 2 december 2013: informatievoormiddag beroepsgeheim en discretieplicht in het hoger onderwijs, hoe omgaan met informatie verkregen in een student-relatie? Deze studievoormiddag staat open voor de hulpverleners van de sociale dienst voor studenten, de bemiddelingsdiensten, studiebegeleiders, ombudsdiensten, zorgcoaches, onderwijskundig personeel, administratief en technisch personeel, artsen en psychotherapeuten binnen het hoger onderwijs.
  • VLHORA-congres: Op 10 februari 2014 vindt het VLHORA-congres plaats in het Vlaams Parlement. U hoort er later meer over, maar hou de datum nu al maar vrij in uw agenda!


U heeft ook een bericht?

Uw instelling organiseert een studiedag, congres, ... dat interessant en toegankelijk is voor het hoger onderwijs? Uw aankondiging kan worden opgenomen in de VLHORA-nieuwsbrief. Voor praktische informatie; contacteer myriam.slock@vlhora.be.


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail