NL
 - EN
Nieuws
Informatiefolder Instaptoets Lerarenopleiding
 
De Vlaamse overheid lanceert een verplichte, niet-bindende instaptoets voor de lerarenopleiding. Voor meer informatie kan je via lees meer doorklikken naar de informatiefolder Instaptoets Lerarenopleiding.
 
Leren, Innoveren en Internationaliseren
Leren, Innoveren en Internationaliseren
 

Schrijf nu in voor het VLHORA-congres. Bekijk het programma van het congres op 13 maart 2017 via lees meer.

 
Nieuwe algemeen directeur Hogere Zeevaartschool
Nieuwe algemeen directeur Hogere Zeevaartschool
 

Dr. Rowan Van Schaeren wordt de nieuwe algemeen directeur van de Hogere Zeevaartschool. Hij volgt Patrick Blondé, na 15 jaar, op vanaf 1 oktober 2017.

 
Pascale De Groote nieuwe voorzitter VLHORA
Pascale De Groote nieuwe voorzitter VLHORA
 

De raad van bestuur van de Vlaamse Hogescholenraad heeft op 13 december 2016 mevrouw Pascale De Groote, algemeen directeur van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, tot zijn nieuwe voorzitter verkozen. Lees het persbericht via lees meer.

 
Save the date VLHORA-congres 2017
Save the date VLHORA-congres 2017
 

De VLHORA organiseert op maandag 13 maart 2017 zijn 4de jaarcongres met als thema "Leren, Innoveren en Internationaliseren". Reserveer nu al uw plaats via lees meer.

 
Decreet studentenvoorzieningen goedgekeurd
 
Het Vlaams Parlement keurde op 20 juni 2012 met volstrekte meerderheid het ontwerp van decreet betreffende de studentenvoorzieningen in Vlaanderen goed. Drie jaar lang is er via werkgroepen en sub werkgroepen vorm gegeven aan dit decreet.

Het toegangsbeleid tot studentenvoorzieningen is significant veranderd. De nationaliteitsvoorwaarde en haar uitzonderingsmodaliteiten zijn opgeheven. In de plaats krijgen alle studenten die binnen een Vlaamse hoger onderwijsinstelling voor een diploma- en creditcontract ingeschreven zijn, toegang tot studentenvoorzieningen. Ook cursisten in een HBO5-opleiding georganiseerd door een Centrum voor Volwassenenonderwijs en leerlingen in een HBO5-opleiding verpleegkunde georganiseerd door een secundaire school kunnen toegang krijgen tot de sociale voorzieningen van de hogeschool waarmee het CVO of de betrokken secundaire school een samenwerkingsovereenkomst heeftafgesloten.

Tot nog toe werden de studentenvoorzieningen gefinancierd via een sociale toelage, gebaseerd op studentenaantallen. De financiering van de studentenvoorzieningen is in dit ontwerp van decreet in lijn gesteld met de financiering van de werkingsmiddelen van de hoger onderwijsinstellingen.

 
Beroepsprofiel van de leraar
 
De VLHORA heeft namens de Vlaamse hogescholen een standpunt over de lerarenopleiding bezorgd aan de minister van Onderwijs. Daarin vertrekken de Vlaamse hogescholen (die overigens samen goed zijn voor ongeveer 24.000 studenten in de initiële lerarenopleiding) van de waarde van de huidige geïntegreerde lerarenopleidingen die garant staat voor het afleveren van leraren die de basiscompetenties beheersen op startniveau.

Van daaruit kunnen de leraren zich verder ontwikkelen op en naast de werkvloer. Belangrijk daarbij is dat een gericht en sturend professioneel vormingskader (vorming, nascholing, ...) moet worden voorzien om de leraar te ondersteunen en te begeleiden naar de verdere ontwikkeling van zijn competenties gedurende zijn hele verdere loopbaan. Die groei vraagt om een sterke link tussen de geïntegreerde lerarenopleidingen en de nascholingen en vormingen. De geïntegreerde lerarenopleidingen dienen dan ook een rol op te nemen in dit nascholing- en vormingsaanbod in functie van het professionaliseringstraject.

Daarnaast dienen leraren ook de kans te krijgen om zich op basis van talenten verder te ontwikkelen in een diversiteit aan functies en dat leraren daarin moeten worden erkend. Dit betekent uiteraard ook dat dergelijke functiedifferentiatie nog moet worden uitgewerkt en erkend. De Vlaamse hogescholen zien een belangrijke taak hierin weggelegd voor het aanbod aan bachelor-na-bacheloropleidingen aan de hogescholen, maar sluiten ook niet uit dat een specifieke masteropleiding in die differentiatie een rol kan spelen.

De VLHORA zal deze nota op het eerste overleg met de minister verder toelichten en bespreken.

 
Advies aan de minister over het praktijkgericht onderzoek aan de hogescholen
 

De Vlaamse Raad voor Wetenschappen en Innovatie (VRWI), de officiële adviesraad van de minister van Innovatie, maakt zeer recent haar advies over aan de beleidsmakers betreffende het wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek aan de hogescholen. Ondanks de universitaire dominante vertegenwoordiging in de VRWI-organen, kon VLHORA toch voorstellen en beleidsintenties in het rapport concretiseren. Zo staat uitdrukkelijk vermeld dat de professionele bacheloropleidingen zeer goed geplaatst zijn om in te spelen op de erg concrete noden van KMO’s en andere maatschappelijke actoren. Deze troef moet in de toekomst door het beleid verder moet ontwikkeld en meer gefinancierd worden. in deze tijden van crisis en zoektocht om de Vlaamse economie te ondersteunen, zou dit volgens de VLHORA een ideaal recept zijn. Wij kijken uit naar de reactie van vice-minister-president Lieten.

Tevens vroeg VLHORA meer inspraak in officiële overheidsorganen van de overheid inzake onderzoek en innovatie (W&I-organen), zoals in de plenaire overkoepelende VRWI-Raad zelf waar de hogescholen nog steeds geen afgevaardigde kunnen laten zetelen. Daarnaast wordt in het advies aan de minister ook gepleit om het docentenkorps in de hogescholen meer tijd en ruimte te geven om aan onderzoek te doen (gedifferentieerde taakstelling). Tenslotte vindt het VRWI ook dat de hogescholen al hun onderzoeksprojecten op het onderzoeksportaal FRIS moeten kunnen plaatsen en dat deze volwaardige participatie van de hogescholen aan deze databank financieel moet ondersteund worden. Zodoende wordt het wetenschappelijk onderzoek aan de hogescholen meer visibel voor alle Vlaamse ondernemingen en maatschappelijke actoren.

Het volledige VRWI-rapport kan u hier lezen.
 
Publicatie visitatierapporten 27 maart 2012
Publicatie visitatierapporten 27 maart 2012
 
Op 27 maart 2012 werden 6 visitatierapporten gepubliceerd ...
 
1
 
Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail