Persbericht
woensdag 2 oktober 2013

De hogescholen werken aan de leraar van de toekomst

Op 5 oktober is het werelddag van de leraar. De overheid organiseert op die dag een studiedag waarin de lerarenopleiding centraal staat. Dit is ook het ideale moment om het debat over de toekomst van het lerarenberoep weer aan te zwengelen. De hogescholen, die een ruim aanbod hebben van kwaliteitsvolle geïntegreerde en specifieke lerarenopleidingen, en aldus jaarlijks een grote groep gediplomeerde leerkrachten afleveren die in het onderwijs kunnen tewerkgesteld worden, geven in de aanloop hiervan graag hun visie op het toekomstige profiel van de lerarenopleiding, de leraar en de school. Ze doen dit vanuit een vertrouwen in de eigen kwaliteit die ook werd bevestigd door externe commissies, bij de visitaties van de geïntegreerde lerarenopleidingen in 2007 en van de specifieke lerarenopleidingen in 2012.

De lerarenopleiding van de toekomst biedt naast de basisopleiding ook een vervolgstuk aan. De geïntegreerde lerarenopleidingen staan garant voor het afleveren van leraren die de vereiste basiscompetenties beheersen op startniveau. De tien competenties komen tijdens de opleiding aan bod en worden – naast de voorbereiding en oefening op de campus – ook in een reële werksituatie tijdens de stages ingeoefend. Dat de afstuderende leraar de basiscompetenties op startniveau beheerst, houdt automatisch in dat alle leraren na hun afstuderen deze competenties verder moeten ontwikkelen naar een hoger niveau. De hogescholen pleiten ervoor dat een gericht en sturend professioneel vormingskader (vorming, nascholing, ...) wordt voorzien om de leraar te ondersteunen en te begeleiden naar de verdere ontwikkeling van zijn competenties gedurende zijn hele verdere loopbaan. Dit vraagt om een sterke band met de geïntegreerde lerarenopleidingen.

De leraar van de toekomst kan binnen de school tewerkgesteld worden en zijn talenten verder ontwikkelen in een diversiteit aan functies. Het algemene beroepsprofiel heeft daarom nood aan een verdere uitwerking en differentiatie naar functies of functieprofielen waar leraren kunnen in groeien tijdens hun loopbaan. Hierdoor kan de vlakke loopbaan van de leraar worden doorbroken en kan het onderwijs mogelijk ook andere profielen dan alleen lesgevers aantrekken. In het voorstel van de hogescholen wordt er vanuit gegaan dat iedere leraar start in de functie van 'beginnend leraar' en verplicht is een bepaald ervaringsniveau te ontwikkelen op basis van een aantal jaar beroepservaring en het met succes volgen van een erkend vormingstraject. 'Ervaren leraars' moeten op hun beurt de mogelijkheid (niet de verplichting) krijgen om zich nog verder te specialiseren tot senior/expert leraar door het met succes volgen van een bachelor-na-bacheloropleiding. Handelingsgericht kunnen werken en praktijkgerichte onderzoeks­vaardigheden zijn voorbeelden van specialiserende of verbredende competentieontwikkeling. De huidige bachelors-na-bachelors voor de leraren zijn:

  • bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs,
  • bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling,
  •  bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren.

Ook professionalisering tot master in het onderwijs moet tot de mogelijkheden behoren. Gezien de lerarenopleiding in essentie een professionele opleiding is, dient hiervoor ook de piste van een professionele master in overweging genomen te worden. De bachelor-na-bacheloropleidingen in het onderwijs en de master in het onderwijs dienen zodanig geconcipieerd te zijn dat de leraar tijdens zijn lerarenloopbaan op basis van zijn beroepservaring competenties ontwikkelt die via vorming in een hoger onderwijsinstelling, en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek in de school waar hij als leraar tewerkgesteld is, wordt verdiept en verbreed.

De school van de toekomst beschikt over een sterk en gediversifieerd schoolteam. In dit team moeten naast leerkrachten met een bachelordiploma in het onderwijs ook andere bachelors (zowel professionele als academische) en masters met een andere specialisatie een plaats krijgen (uiteraard steeds na het volgen van een specifiek traject voor zij-instromers binnen de lerarenopleidingen). Deze leraren kunnen onder andere worden ingezet voor functies met een gespecialiseerd takenpakket (bijvoorbeeld zorg, taal, ...) of voor het versterken van het onderwijs in bepaalde vakken (bijvoorbeeld techniek in het basisonderwijs). Directies moeten de verantwoordelijkheid en autonomie krijgen om een schoolteam samen te stellen dat in zijn geheel bestaat uit de nodige mix van kwalificaties en functies.

meer informatie:
Toon Martens (voorzitter VLHORA)
Marc Vandewalle (secretaris-generaal)


uitschrijven