De hogescholen blijven werken aan de leraar van de toekomst

Naar aanleiding van de recente discussie over de lerarenopleidingen wil de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) opnieuw wijzen op de huidige kwaliteit van de geïntegreerde lerarenopleidingen en op de voorstellen voor de toekomst zoals de Vlaamse hogescholen die reeds eerder heeft verspreid.

Net als iedereen vindt de VLHORA de kwaliteit van alle leraren van het grootste belang. De hogescholen werken elke dag aan de kwaliteit van de geïntegreerde lerarenopleidingen, de gespecialiseerde bachelor-na-bacheloropleidingen en de specifieke lerarenopleidingen. Het vertrouwen in de kwaliteit daarvan werd zowel bij de visitaties van de basisopleidingen als bij die van de specifieke lerarenopleidingen bevestigd. Deze visitaties gebeuren door panels van experten en worden door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) op hun beurt bevestigd door de accreditatie.

De hogeschoolopleidingen leveren dus goede leraren af die alle respect en waardering verdienen. Dit wordt ook bevestigd door cijfers van de OESO waarbij de Vlaamse leerkrachten wereldwijd op de 3e plaats staan (enkel Japan en Finland scoren beter). Bovendien zijn ook de ouders globaal heel tevreden over de leerkrachten van hun kinderen zoals onlangs bleek uit een onderzoek van Klasse. Zowel in de onderwijsvisitaties als bij de OESO studie wordt met nadruk naar de kwaliteit van de uitstroom van de lerarenopleidingen gekeken. Wat er ook over de instroom wordt beweerd, de opleidingen leveren alvast sterk werk om de kwaliteit van de uitstroom te garanderen.

Daarnaast heeft de VLHORA reeds eerder voorstellen gelanceerd om tegemoet te komen aan de steeds complexer wordende realiteit van de schoolomgeving waarin de leerkrachten worden tewerkgesteld.

In het voorstel van de hogescholen wordt er vanuit gegaan dat iedere leraar start in de functie van 'beginnend leraar' en verplicht is een bepaald ervaringsniveau te ontwikkelen op basis van een aantal jaar beroepservaring en het met succes volgen van een erkend vormingstraject. 'Ervaren leraars' moeten op hun beurt de mogelijkheid (niet de verplichting) krijgen om zich nog verder te specialiseren tot senior/expert leraar door het met succes volgen van een bachelor-na-bacheloropleiding. Handelingsgericht kunnen werken en praktijkgerichte onderzoeks­vaardigheden zijn voorbeelden van specialiserende of verbredende competentieontwikkeling. De huidige bachelors-na-bachelors voor de leraren zijn:

  • bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs,
  • bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling,
  • bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren.

Ook professionalisering tot master in het onderwijs moet tot de mogelijkheden behoren. Gezien de lerarenopleiding in essentie een professionele opleiding is, dient hiervoor ook de piste van een professionele master in overweging genomen te worden. De bachelor-na-bacheloropleidingen in het onderwijs en de master in het onderwijs dienen zodanig geconcipieerd te zijn dat de leraar tijdens zijn lerarenloopbaan op basis van zijn beroepservaring competenties ontwikkelt via vorming in een hogeronderwijsinstelling. Door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek in de school waar hij als leraar tewerkgesteld is, worden de competenties verdiept en verbreed.

De school van de toekomst beschikt best over een sterk en gediversifieerd schoolteam. In dit team moeten naast leerkrachten met een bachelorsdiploma in het onderwijs ook andere professioneel gerichte bachelors en enkele masters met een andere specialisatie een plaats krijgen (uiteraard steeds na het volgen van een specifiek traject voor zij-instromers binnen de lerarenopleidingen). Deze leraren kunnen onder andere worden ingezet voor functies met een gespecialiseerd takenpakket (bijvoorbeeld zorg, taal, ...) of voor het versterken van het onderwijs in bepaalde vakken (bijvoorbeeld techniek in het basisonderwijs). Directies moeten de verantwoordelijkheid en autonomie krijgen om een schoolteam samen te stellen dat in zijn geheel bestaat uit de nodige mix van kwalificaties en functies.

Meer informatie:

Marc Vandewalle (secretaris-generaal)
Johan Veeckman (voorzitter overleggroep lerarenopleidingen VLHORA)


uitschrijven