Primeur

Beste lezer

Een primeur in een reeks opzichten. Zo werd de aanstelling van Kristel Baele als voorzitter van het College van Bestuur (vergelijkbaar met een directiecomité bij ons) van de Erasmus-universiteit van Rotterdam genoemd bij onze noorderburen. De primeurs waarvan sprake waren: ze is de eerste buitenlandse vrouw die een universiteit in Nederland gaat leiden; ze is de eerste bestuurder van een hogeschool die collegevoorzitter werd aan een universiteit; ze is de eerste Vlaamse collegevoorzitter in Nederland. En op 22 februari is ze te gast op het VLHORA congres ‘Hogescholen, hefbomen naar de toekomst’ in het Vlaams Parlement. En dat is natuurlijk ook een primeur.

Bij haar vertrek uit het bestuurscollege van de hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in 2014 kreeg een interview met haar in het Nederlandse Science Guide (www.scienceguide.nl) de titel ‘Groei alleen is niet genoeg’. Het typeert haar keuze die ze in die hogeschool had gemaakt voor kwaliteit (de hogeschool kreeg van de reviewcommissie het label ‘excellent’). Ze gaf in dat interview aan dat ze ook geloofde in de emancipatietaak van de hogescholen en dus in het verruimen van het publiek in het hoger onderwijs, maar dat alleen maar die groei opzoeken niet voldoende is om die te realiseren. Ze had in dat interview overigens ook een boodschap voor een vereniging als VLHORA: “We zijn elkaar daarom gaan aanspreken op onze normen van kwaliteit en goed bestuur. Dat is ook duidelijk de inzet van de nieuwe koers van de Vereniging Hogescholen (De Nederlandse hogescholenkoepel nvdr). Meer aandacht voor de transparantie in de eigen kring en een bestuurlijke aanspreekcultuur. Zo moet dat ‘verdiend vertrouwen’ ook verdiend worden.”

Tegelijk pleitte ze voor de bevestiging van de hogeschool in haar identiteit als kenniscentrum. “Daarin is onderzoek niet alleen verankerd, maar ook de borging. Daar werk van maken werd een wezenlijk deel van de profilering van de hogeschool. De drie kerntaken zijn nu duidelijk ingevuld: onderwijs, onderzoek en valorisatie. Door de resultaten van praktijkgericht onderzoek is men hogescholen, zowel landelijk als regionaal, gaan zien als een interessante en volwaardige partner in innovatie en kennisvalorisatie." Ze pleitte er ook voor die taak voldoende passend bij de hogescholen in te vullen, omdat de modellen uit de universiteiten niet zomaar kunnen worden doorvertaald. Het zijn maar twee voorbeelden van strategische keuzes die haar, getuige ook haar aanstelling aan de Erasmus-universiteit, gerespecteerd maken in het Nederlandse milieu. Het is daarom interessant om haar reflecties te horen over de toekomstige ontwikkelingen in het hoger onderwijs en hoe hogescholen en universiteiten die kunnen beheren en beheersen.

Bovendien gaat het om een Vlaamse die met een Nederlandse bril terug naar Vlaanderen kijkt. Het belooft een spannende primeur te worden op #hscongres16!

Marc Vandewalle
secretaris-generaalDaar wil ik bij zijn!

Bovenstaande primeur is natuurlijk niet de enige reden om op het VLHORA-congres aanwezig te zijn. Tom Palmaerts, Jan Denys, Alexander Rinnooi-Kan, Johan Veeckman, Bernd Wächter, Robert Schuwer, Peter van der Sijde, Katrien De Bruyn, Giampietro Parolin en Geert Bourgeois zullen het thema ‘Hogescholen, hefbomen naar de toekomst’ in de Schelp of de commissiezalen an het Vlaams Parlement invulling geven.

Intussen schreven meer dan 200 geïnteresseerden zich al in.

Wil u erbij zijn: klik hier voor info en inschrijvingen.Campagne verpleegkunde

De Vlaamse Overheid besliste om de studieomvang van de professionele bacheloropleiding verpleegkunde vanaf academiejaar 2016-2017 uit te breiden tot 240 studiepunten. De normale studieduur stijgt daardoor van drie naar vier jaar. Deze fiche heeft als doel de vernieuwingen concreet te maken en de achtergrond te schetsen. Met deze affiche wordt campagne gevoerd om de gewijzigde studieomvang bekend te maken bij de abituriënten.Open Education Week

De VLHORA-overleggroep Open Education neemt voor het eerst actief deel aan de Open Education week 2016 die plaatsvindt in de week van 7-11 maart 2016. Dit kadert in het wereldwijde netwerk van Open Education.

Hoofddoelstelling is kennisdeling rond open en online leren in het vlaamse hoger onderwijs. Vanuit die optiek wil de VLHORA-overleggroep Open Education een steentje bijdragen tot het 'Open en online education denken' door enkele korte webinars en online 'inspirational talks' voor beleidsmakers, ondersteuners en docenten te organiseren.

Deze talks worden gespreid over de week van 7-11 maart georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen live deelnemen in de verschillende locaties, maar kunnen ook via streaming video de sessies volgen. Alle talks worden opgenomen en nadien ter beschikking gesteld.

De deelname aan deze week en de activiteiten staan open voor iedereen en is gratis. inschrijving is wel verplicht.

Het volledige programma en het digitale inschrijvingsformulier vind u hier.SIA-Congres: onderzoek aan de Nederlandse hogescholen

Het Nationale Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Stichting Innovatie Alliantie) van de Nederlandse overheid financiert en stimuleert in een volwaardige tweede geldstroom het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Op 10 december 2015 organiseerde deze overheidsinstantie een jaarlijks congres met het werkveld eindigend in een finale met de uitreiking van de RAAK-Award (Regionale Actie en Aandacht voor Kennisinnovatie) voor het beste innovatieproject. Verschillende sprekers en workshops belichtten hoe de Wetenschapsvisie, de Nationale Wetenschapsagenda en de Topsectoren in Nederland hun plek hebben in de strategie van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Er werd ook de kans gegeven aan jonge ondernemers om de samenwerking met hogescholen in de verf te zetten en op basis daarvan een bloeiend bedrijf startten.  

De RAAK-award 2015 voor het beste praktijkgerichte onderzoek ging naar de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij ontvingen € 10.000 voor het RAAK-project “Fast & Curious” waarbij een software toolbox voor KMO’s is ontwikkeld waarmee besturing van complexe systemen, zoals het testen van nieuwe brandstofcellen voor waterstofmotoren, mogelijk is. Maar ook het aanwezige publiek (ongeveer 300 personen) kon een prijs geven: het onderzoeksproject “SOS-sepsis management door optische sneldiagnostiek” van de Hogeschool Leiden droeg de meeste waardering weg. Binnen dit project is samen met ziekenhuizen en bedrijven een test ontwikkeld om binnen 24 uur de verwekker van levensbedreigende infectieziekten te identificeren. Door deze snelle manier van diagnose kunnen medici sneller inspelen op de medische klacht van hun patiënten.  

Dit is de link.EFRO-project Laagdrempelige Expertise en Dienstverleningscentra (LED) ingediend

Vanaf het einde van 2012 tot eind 2015 liep via het Agentschap Ondernemen en de provinciale Innovatiecentra een project om de innovatiekloof in geheel Vlaanderen meer te dichten,  de Laagdrempelige Expertise en Dienstverleningscentra (LED). Met dit innovatief dienstverleningsproject sloegen de Vlaamse hogescholen de afgelopen jaren een kennisbrug naar bedrijven en non-profitorganisaties.  

Er werd beslist om dit nuttig project in 2016 voor te bestendigen alsook de hogescholen zelf meer kans te geven om dit project zelf te sturen. Via een Europese call van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zal dit vernieuwde LED-project zich helemaal focussen op de Vlaamse KMO’s, die vaak te weinig kennis en middelen in huis hebben om een eigen R&D-afdeling op te richten. Bedrijfsleiders zullen de gelegenheid verkrijgen om gratis kennis en expertise van de Vlaamse hogescholen op te vragen. Er werden 21 thematische LED’s opgericht die open staan voor vragen vanuit de Vlaamse KMO-wereld, gaande van KMO-management, Energiebeheer tot Zorgtechnologie. Op het VLHORA-secretariaat zal een centrale algemene LED-coördinator worden aangesteld.Regionale ontwikkeling

Op 3 december 2015 hield Eurashe in samenwerking met de Duale hogeschool Baden-Württemberg in Heilbronn een seminarie over de belangrijke rol die toepast of praktijkgericht onderzoek aan de hogescholen kan spelen voor de regionale ontwikkeling. Key-note was de 'Director of the Innovation Union and European Research Area', Peter Dröll die de participanten uit meer dan tien Europese landen opriep om de kracht van de hogescholen uit te bouwen. In het debat vroegen bedrijfsleiders, onderzoekers en instellingsverantwoordelijken dan ook betere incentives (en middelen) vanuit de commissie en de overheden voor het praktijkgericht onderzoek .Neem deel aan (gratis) workshops en seminars over de gewijzigde ESG

Binnen het EQUIP project (waar ook EURASHE aan deelneemt) worden vijf gratis events georganiseerd om de ESG 2015 te gebruiken als een instrument voor verandering. Geïnteresseerden uit het hoger onderwijs kunnen die 'Standards and Guidelines' rechtstreeks via de auteurs ervan leren kennen en gebruiken. drie echte workshops en twee webinars zorgen ervoor dat er op specifieke thema's kan worden gewerkt aan de hand van de ESG.

Wanneer (en waar)?    

 • Webinar op 17 februari 2016    
 • Workshop in Amsterdam op 14-15 maart 2016    
 • Webinar op 13 april 2016    
 • Workshop in Wenen op 9-10 mei 2016    
 • Workshop in Lissabon op 6-7 juni 2016

Wil je erbij zijn, registreer dan snel, want de plaatsen voor de workshops zijn beperkt. De voertaal is telkens Engels. klik hier voor meer info.Instellingen die EQAF (European Quality Assurance Forum, een gezamenlijke organisatie van Eurashe, EUA, ESU en ENQA) willen 'hosten' in 2017 of 2018 dienen voor 31 mei een voorstel in te dienen. Alle info via deze link.


Gezinsondersteunende diensten door een ondersteuner/huishoudhulp

Het nieuwe statuut voor huispersoneel van toepassing sinds 1 oktober 2014 heeft een onbedoeld negatief neveneffect voor studenten. Er zijn immers veel studenten die tegen betaling bijklussen aan huis. Sinds de nieuwe wetgeving zijn deze prestaties in principe altijd RSZ-onderworpen.  

Het wetsvoorstel tot verrichten van gezinsondersteunende diensten (Griet Smaers CD&V – Kamer van Volksvertegenwoordigers) kan zeker tegemoet komen aan de problemen maar is ingrijpend doordat het een nieuwe categorie werknemers invoert (ondersteuners), en een nieuwe intermediaire structuur naast de dienstenchequebedrijven. 
Lees hier de commentaar van de studentenvoorzieningen op het wetsvoorstel tot verrichten van gezinsondersteunende diensten door een ondersteuner/huishoudhulp.Conceptnota voor nieuwe regelgeving voor de huur van studentenkamers

Katrien Schryvers et al. (CD&V) legden in het Vlaams Parlement een “Conceptnota voor nieuwe regelgeving voor de huur van studentenkamers” neer.   Een regelgeving opstellen waar aandacht besteed wordt aan de belangen van zowel huurder als verhuurder en die bovendien rekening moet houden met de enorme diversiteit aan studentenhuurcontracten is niet evident. Meer regelgeving is niet altijd beter en kan ongewenste gevolgen hebben. Beperkte aanpassingen van de wetgeving die direct tegemoet komen aan heelreële problemen van de student steunen we graag.  

De nota geeft het standpunt weer van de huisvestingsdiensten van de onderwijsinstellingen met betrekking tot de voorstellen in de conceptnota.Wie Wat Waar

 • VVS heeft de 23-jarige Jonathan Hooft uit Humbeek verkozen tot nieuwe voorzitter voor het academiejaar 2015-2016
 • Dirk De Ceulaer, afgevaardigd bestuurder van Odisee, heeft zijn mandaat als VLHORA-bestuurder neergelegd eind 2015. Hij wordt opgevolgd door Mia Sas, algemeen directeur van Odisee
 • Dirk De Ceulaer (Odisee) wordt als voorzitter van de overleggroep verpleegkunde opgevolgd door Mia Sas (Odisee)
 • In de overleggroep lerarenopleiding wordt Katrien Demaegd (HoGent) opgevolgd door Cathy De Raes (HoGent)
 • In de overleggroep verpleegkunde wordt Claire Nuyttens (Arteveldehogeschool) opgevolgd door Patricia Claessens (Arteveldehogeschool)
 • In opvolging van Reinhilde Henckens (Thomas More) wordt Annie Goossens (Thomas More) afgevaardigd in het Vlor overlegplatform SOHO
 • In de overleggroep ICT wordt Kristien Van Roy (LUCA) opbevolgd door Wim Degruytere (LUCA)


Kalender

 • 22 februari 2016 - VLHORA-congres - meer info
 • Open Education Week, 7-11 maart 2016 - meer info
 • 21 en 22 april 2016 - Eurashe annual conference, Servia (Belgrade), 'centres of cooperation striving for excellence: professional higher education and the world of work' - meer info

uitschrijven