Beste lezer

#wantwijzijnhetwaard

U keek er hopelijk niet naast de afgelopen weken. De hogescholen voerden actie voor een betere financiering van de studenten aan de hogescholen. Betere financiering wil in deze zeggen dat we de financiering terug op een aanvaardbaar niveau willen krijgen. Volgens ons ligt dat bedrag iets boven de 7.000 euro per voltijdse student.

Rekent u even mee. In 7 jaar tijd steeg het aantal hogeschoolstudenten van 85.000 naar 115.000, de financiering volgde niet. De overheid trekt per hogeschoolstudent nog amper 5.078 euro uit. Dat is één vijfde minder dan zeven jaar geleden, de verhoging van het inschrijvingsgeld meegerekend.

Ja, iedereen moet besparen. Dat is waar. De hogescholen doen dat ook. Zij besparen op alles en nog wat. En tot dusver slaagden zij er zelfs in hun kwaliteit te handhaven. Maar toch. Lang redden ze dat niet meer. De kwaliteit van de opleidingen staat onder druk, de veerkracht van docenten en medewerkers ook. Het hogeschoolonderwijs in Vlaanderen dreigt haar koppositie in Europa te verliezen. Zo kan het niet verder.

Het wordt tijd dat we uitrekenen wat deze samenleving echt over heeft voor de hogescholen. Want de hogeschoolopleidingen zijn uiteindelijk een pijler van onze welvaart. Waarom zouden we die omzagen?

Elk jaar leveren de hogescholen duizenden breed gevormde professionals af die onmiddellijk inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt, die doorgaans binnen de drie maanden werk vinden, vaak in knelpuntberoepen: verpleegkundigen, leraars, onderwijzers, sociaal werkers techniekers, ICT-er’s, werfleiders, office managers, … Talenten die bereid en capabel zijn zich een carrière lang te blijven bijscholen om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te kunnen. Bovendien spelen de hogescholen een sleutelrol in de democratisering van het onderwijs, de toegankelijkheid ervan, zetten zij al jaren in op ondernemerschap, innovatie en internationalisering.

Wat is ons dat waard? Een structurele financiering van de hogescholen tot op het niveau van 2009 dringt zich op. Minstens tot op het niveau van 2009. Toen trokken we nog 7.000 euro per voltijdse student uit. Daarvoor is er 160 miljoen nodig. Het is waar, dat is niet niks, maar het is een peulschil in vergelijking met wat het opbrengen zal. Voor ons, voor hen, voor u. Voor ons allemaal. Voor de toekomst van Vlaanderen. Want wij zijn het waard.

U vindt dat ook? De actie loopt nog een hele poos door. Surf naar www.wantwijzijnhetwaard.be, onderteken de petitie, twitter er over #wantwijzijnhetwaard en post acties of foto’s. Je zal er niet alleen zijn.

Marc Vandewalle
secretaris-generaal


Hogescholen eisen meer geld

De Vlaamse hogescholen hielden op 29 april een protestactie tegen de hogeschoolbesparingen van de Vlaamse regering. Op het Martelaarsplein in Brussel kwamen honderden studenten en docenten samen om te protesteren onder de noemer ‘want wij zijn het waard’. De studenten woonden er een massales bij om de financiële problemen aan te kaarten. Ook kwam minister van Onderwijs Hilde Crevits langs om de ‘buis’ voor de Vlaamse Regering in ontvangst te nemen.

In zeven jaar tijd daalden de inkomsten van hogescholen met een kwart en steeg het aantal studenten met 33 procent. Jammer genoeg volgde de financiering niet. Dit vinden de hogescholen niet kunnen en kwamen vandaag in actie. In 2009 kregen de scholen nog 7000 euro per student, nu nog maar 5078 euro.

Om 14.00 uur kwamen de leden van de Vlaamse regering samen. Voor het gebouw pleitten de hogeschoolstudenten voor extra financiële steun. Ook lieten de aanwezigen grijze ballonnen op. Deze symboliseren een grijze wolk boven de hogescholen.

Een docent, een student (Jitske Durinck, Vives) en een algemene directeur kregen het woord tijdens de massales. Joris Hindryckx, algemene directeur hogeschool Vives, nam het eerste woord. ‘We staan hier allemaal samen op het Martelaarsplein, maar wij zijn geen martelaars. Wij hebben nog een toekomst en dat kan niemand van ons afnemen’, aldus Joris Hindryckx.

Ook financieel expert en docent aan Thomas More, Pascal Paepen, kwam uitleg geven over de ondermaatse financiering voor de hogescholen. ‘2009 was het jaar van de reizende zon. Toen werd het financieringsdecreet opgesteld met de regel van drie. Hoe groter de school, hoe meer geld. Maar nu zitten we in de miserie en krijgen hogescholen minder dan ze nodig hebben’, aldus Pascal Paepen.

Johan Veeckman, voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad, overhandigde een geheugenstick aan minister van Onderwijs Hilde Crevits. Op deze stick staat het aantal studenten die de petitie al ondertekenden. Ook kreeg ze een kaart overhandigd met de slogan ‘want we zijn het waard’.

De Vlaamse regering is onderweg naar een dikke onvoldoende. Daardoor kreeg de minister een ‘buis’ overhandigd. Deze kan ze begin september nog goed maken met een herkansing. ‘Jullie zijn het ook waard, wij weten dat. Maar onderschat de impact niet. 75 procent van de jongeren studeert verder en 20 procent hiervan krijgt ook een buis. Hierdoor wil ik jullie spreekbuis zijn in de Vlaamse regering. Ik ga er mijn uiterste best voor doen’, vertelde minister Crevits.

De manifestatie kon live gevolgd worden via een live-streaming. De hele dag vonden acties doorheen Vlaanderen plaats. ‘We hopen dat de Vlaamse regering in september gaat slagen en niet opnieuw buist. De hogescholen hebben het geld echt nodig’, aldus Veeckman.

Tine Oyen, studenten journalistiek PXLDe live-streaming van de massa-les kan hier herbekeken worden.

De foto's van deze actie vindt u terug op de website www.wantwijzijnhetwaard.be en ook op de facebook pagina facebook.com/wantwijzijnhetwaard van deze actie. Tweeten kan ook nog steeds via #wantwijzijnhetwaard.Conceptnota’s HBO5, lerarenopleiding en volwassenenonderwijs

Op 25 maart keurde de Vlaamse Regering de principes goed die zijn beschreven in de conceptnota’s HBO5, lerarenopleiding en volwassenonderwijs. Vooral over de eerste twee nota’s zal binnen de VLHORA verder worden overlegd.

Principes of bouwstenen die genoemd worden om verder te “bouwen aan het hoger beroepsonderwijs” zijn het gelijktrekken van het statuut van de deelnemers met het statuut van de andere studenten hoger onderwijs (studietoelagen, studentenvoorzieningen en studiegeld), het afstemmen van het opleidingsaanbod (o.a. op de dubbele doelgroep) en het inbedden van de organisatie in de hogescholen.

Voor de lerarenopleiding zal dan weer worden ingezet op een versterkte instroom (met een rol voor de niet-bindende instaptoets) en op wervende opleidingen op bachelor- en masterniveau. Het is verder de bedoeling dat de opleidingen maximaal het potentieel van zowel generatiestudenten als zij-instromers aanspreken, dat leraren zowel expert zijn in hun vakgebied als in het leraarschap en dat ook inhoudelijk een aantal bijsturingen van het programma kunnen gebeuren. Om onder meer de krijtlijnen voor de inhoud van de opleidingen uit te werken zullen verschillende werkgroepen worden samengesteld.

De conceptnota’s kunt u hier terugvinden :Jaarcongres Vereniging Hogescholen in Nederland

Op donderdag 21 april 2016 vond - voor de twaalfde keer - het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen (de Nederlandse hogescholenraad) plaats met als thema “Grenze(n)loos opleiden, diversiteit en mondialisering in het hbo”. Aan de hand van 16 workshops, 6 hoorcolleges, 13 themasessies, 5 rondetafelgesprekken en een straatcollege was een reeks hoofd- en subthema's te onderscheiden: de hogeschool in de multiculturele stad (o.a. instroom-doorstroom-uitstroom, uitval-rendement), de internationale hogeschool (zoals mobiliteit, Engels voor docenten, Nederlands taalonderwijs voor buitenlandse studenten), de hogeschool en de internationale samenwerking (ondermeer werken in buitenland, in Nederland bij een buitenlands bedrijf, in multiculturele teams, opleiden voor transnationale arbeidsmarkt), organisatie van onderwijs in een internationale omgeving (bijvoorbeeld digitalisering in onderwijs, plaats-onafhankelijk leren, international classroom) en tot slot de positie van hogescholen in de wereld (internationalisering binnen Nederland, branding, positionering in specifieke regio's).

Tijdens dit congres werd het duidelijk dat de Nederlandse hogescholen streven naar meer differentiatie en verscheidenheid en een betere afspiegeling willen zijn van de samenleving. Dit betekent ook meer diversiteit in hun besturen, hun management en in hun lectoraten. Een andere duidelijke boodschap was dat het zorgelijk is dat ondanks alle inspanningen van de hogescholen er gewoon teveel studenten uitvallen. Slechts 53% van de studenten die in 2006 gingen studeren behaalde na 5 jaar een diploma. Voor de lichting uit 2010 was dat percentage na 5 jaar onder de 50% gezakt. Het meest dramatisch scoren de jongens van niet-westerse afkomst die via het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) de sprong naar het hbo (hoger beroepsonderwijs, vergelijkbaar met ons professioneel hoger onderwijs) waagden.

Ter gelegenheid van het jaarcongres 'Grenze(n)loos opleiden. Diversiteit en mondialisering in het hbo' is de korte video 'Grenzeloos Opleiden' samengesteld. Deze video is voor het eerst vertoond tijdens de toespraak van Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen.

Een verslag van het congres vindt u hier terug.

Nog nieuws over de Vereniging Hogescholen

In de rand willen we ook nog melden dat de directeur (sinds lang) van de Vereniging Hogescholen Ad de Graaf einde academiejaar met pensioen gaat en in zijn functie wordt opgevolgd door de huidige directeur hoger onderwijs van het Nederlandse ministerie van OCW (onderwijs, cultuur en wetenschap) Ron Minnée.Nieuwe wetgeving inzake reprografiekosten

Indien u als lesgever, onderzoeker of student aan het kopieertoestel staat met een auteursrechtelijk beschermd boek of tijdschriftartikel, weet dan dat de hogeschool hiervoor jaarlijks een stevige reprografievergoeding betaald. Deze inning gebeurt door de Belgische organisatie Reprobel. Deze instantie werd eind 2015 door het Europees Hof in Straatsburg op de vingers getikt wegens een aantal ongeoorloofde praktijken in de toepassing van deze inningen. Dit noopt de federale minister van Consumentenzaken, Kris Peeters, de komende maanden tot een nieuwe wetgeving die rekening houdt met het aandachtspunt die het Europees Hof heeft geformuleerd.

Ondertussen verenigden zich alle hogescholen en universiteiten in België in een standpuntverklaring dat recent werd overgemaakt aan ministers, politici en andere beleidsmakers of overheidsadviseurs. Een Europese richtlijn (2001/29) voorziet tevens dat EU-lidstaten een uitzondering van betaling van vergoeding kunnen voorzien voor de onderwijssector. Gezien de jarenlange besparingen die het hoger onderwijs in België treffen en elke cent telt, vragen we de ministers in de federale regering deze uitzondering ook wettelijk te maken. De jaarlijkse miljoenen euro’s die het onderwijs aan Reprobel betaalt, zouden beter kunnen geïnvesteerd worden vinden de hogescholen en universiteiten in België.Eurashe meeting and conference in Belgrado

Eurashe hield een congres over de impact in en samenwerking met de regio van instellingen van professioneel hoger onderwijs. Verschillende sprekers hadden aandacht voor de ‘employability’, ‘regional development’ en ‘Innovation’ als belangrijke meerwaarden van de hogescholen / instellingen van professioneel hoger onderwijs. Meer info is beschikbaar op de webstek van Eurashe.

In de aanloop naar het congres hield de vereniging ook een jaarvergadering waarop een opvolger voor de afscheidnemende secretaris-generaal Johan Cloet na een selectieprocedure werd aangeduid. Michal Karpisek van de Tsjechische associatie van ‘Schools for Professional Higher Education’ zal vanaf 1 juni de verantwoordelijkheden overnemen en later ook het kantoor in de Ravensteingalerij komen vervoegen.

Een nieuw en uitgebreid bestuur werd ook verkozen op deze vergadering. Vanuit Vlaanderen neemt Marc Vandewalle (VLHORA) opnieuw een bestuursmandaat op en is Regis Debrulle (HoGent) herbevestigd als penningmeester. Alle namen zullen binnenkort verschijnen op de Eurashe webstek.

VLHORA wenst expliciet Johan Cloet te danken voor zijn visie en inzet als secretaris-generaal van EURASHE en ook de afscheidnemende vice-president Patrick Blondé (HZS) voor de verwezenlijkingen tijdens zijn mandaat.

VLHORA feliciteert Michal Karpisek met zijn mandaat als secretaris-generaal en kijkt uit naar een goede samenwerking.Jaarcongres essenscia

Essenscia, een multi-sectorale koepelorganisatie die de talrijke activiteitensectoren van de chemie, kunststoffen en life sciences vertegenwoordigt, organiseerde op 19 april 2016 haar jaarcongres. Enkele vertegenwoordigers van de hogescholen alsook VLHORA zelf waren present in naleving van het convenant dat met de Vlaamse hogescholen in 2015 werd afgesloten. De industrie 4.0 of de vierde industriële revolutie en de digitalisering van de economie was dit jaar het thema. In de openingstoespraak beklemtoonde minister van Digitale Agenda, Alexander De Croo, het belang van big data als de nieuwe grondstof voor de economie van de toekomst en de cruciale rol van onderwijs en bedrijfsleven in het aanleren van digitale vaardigheden bij studenten en werknemers.

Tankcontainers worden via gps-tracking permanent opgevolgd, sensoren voorspellen wanneer bepaalde installaties dreigen uit te vallen waardoor tijdig kan worden ingegrepen en vorkheftrucks worden via laserstralen aangestuurd in een volautomatisch stockbeheer. Industrie 4.0 gaat dus niet over machines, maar over hoe mensen creatief omgaan met nieuwe technologische toepassingen.

Essenscia zal dit thema op een event op 9 november 2016 met de Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits verder uitdiepen. Dan zal worden onderzocht welke gevolgen digitalisering, automatisering en robotisering hebben op de job-profielen en competentievereisten in de sector en hoe we ons onderwijs moeten afstemmen op deze jobs van de toekomst.

Foto's kan u hier bekijken.SIA-studienamiddag: Routes to Urban Research & Innovation (RURI)

De Stichting Innovatie Alliantie van de Nederlandse overheid organiseerde op 13 april 2016 een samenkomst voor onderzoekers aan hogescholen, EU-functionarissen en andere innovatiestakeholders. Keynote-sprekers Margit Noll (Voorzitter Management Board JPI Urban Europe) en Markku Markkula (President van het Europese Comité van de Regio's) deelden hun ervaringen over stedelijke kennisontwikkeling en -uitwisseling. Margit Noll presenteerde het JPI Urban Europe onderzoeksprogramma waarin in Europees verband stedelijk onderzoek- en innovatieprojecten plaatsvinden. Markku Marukkula riep op tot samenwerking en actie tussen onderzoekers en gemeenten. Nieuw is dat zij meer en meer rechtstreeks willen praten en werken met burgers, waaronder onderzoekers aan hogescholen, gezien hun zeer praktijkgerichte onderzoekingesteldheid en samenhang met het werkveld.

Ook in België worden acties van JPI Urban Europe opgestart en vragen ze onderzoekers aan hogescholen om mee te zetelen in hun commissies. Vooral de innovatiekracht van hogescholen op gebied van ICT in interdisciplinaire combinatie met andere wetenschapsdisciplines wordt gewaardeerd. Ondertussen werden door de JPI Urban Europe alvast een start gemaakt met 4 thema’s uit te bouwen, met name luchtkwaliteit, stedelijke armoede, stedelijke huisvesting en migratie & vluchtelingen. Indien u als docent-onderzoeker aan de hogeschool met deze materie werkt en u een innovatieve bijdrage op dit vlak kan geven, neem dan contact op met VLHORA-beleidsmedewerker Bruno Van Koeckhoven.

U vindt meer informatie van dit RURI-event op http://verdus.nl/ruri.In de kijker

Voormalig algemeen directeur van de Katholieke Hogeschool VIVES Zuid en oud-bestuurder van VLHORA, Eric Halsberghe, schreef een boek over onderwijsinnovatie. Klik hier voor meer informatie


Speel je scriptie uit!

OPROEP - Bijna afgestudeerd en je bachelor- of masterproef afgewerkt? Laat je harde werk straks niet in een stoffige kast wegkwijnen! Doe mee aan de Vlaamse Scriptieprijs en maak kans op geldprijzen tot 2.500 euro en heel wat persaandacht.

Klik hier voor meer informatie.Wie Wat Waar

 • secretaris-generaal van de VLHORA, Marc Vandewalle, stapt over naar UC Leuven-Limburg. Lees hier het persbericht
 • Michal Karpisek van de Tsjechische associatie van ‘Schools for Professional Higher Education’ wordt de nieuwe secretaris-generaal van Eurashe
 • Ron Minnée wordt de nieuwe directeur van de Vereniging Hogescholen
 • nieuwe samenstelling directieraad GO! Het nieuw afdelingsmodel INFRA vindt u hier en ook het integrale organogram van het GO! kunt u raadplegen op de website.
 • VLHORA werkgroepen
  • Hogeschool West-Vlaanderen vaardigt Eveline Van Cauwenberghe af in de werkgroep kwaliteitszorg;
  • Odisse laat Paul Garré door Sandra Verbruggen opvolgen in de werkgroep onderwijsbeleid;
  • VIVES vaardigt voor de werkgroep sociaal beleid alleen nog Hans Dhondt af; de participatie van Kristie De Fauw wordt opgeheven.
 • Een aantal wijzigingen zijn aangebracht in de VLHORA-afvaardiging in vzw Elektron.
  De volledige afvaardiging is:
  • Algemene Vergadering
   • Stijn Meersseman (Arteveldehogeschool), ondervoorzitter – plaatsvervanger Sofie Vandroemme (HoGent)
   • Erika Meel (Odisee) – plaatsvervanger Myriam Lemmens (Hogeschool PXL)
   • Johan Poukens (Erasmushogeschool Brussel) - plaatsvervanger Ben Verloy (Karel de Grote Hogeschool)
   • Bruno Van Koeckhoven (VLHORA) – als waarnemer Raad van Bestuur
   • Stijn Meersseman (Arteveldehogeschool) – ondervoorzitter
   • Erika Meel (Odisee)


Kalender

 • Ervaring werkt: ervaringswerkers in hoger onderwijs
  Donderdagnamiddag 19 mei staan ervaringswerkers en opleidingen uit UC Leuven-Limburg en Karel de Grote-hogeschool stil bij volgende vragen: Hoe worden ervaringswerkers in Vlaamse hogescholen betrokken? Wat is de visie daarachter? Welke impact hebben ze? Onder welke voorwaarden? Welk beleid bestaat er in het buitenland? Hoe kan het werk van ervaringswerkers duurzaam worden verankerd? We delen ervaringen, onderzoek en gaan in debat met spelers uit diverse domeinen. Graag horen we ook uw stem in Leuven!
  Klik hier voor de volledige uitnodiging.
 • Vormingsdagen praktijkgericht onderzoek
  Binnen de associatie KU Leuven wordt gestart met een opleiding voor startende praktijkgerichte onderzoekers op 23 en 30 mei 2016. Deze opleiding staat echter open voor alle hogescholen. Tijdens de 2 vormingsdagen doorloopt men het proces van een idee tot de uitwerking ervan in een onderzoeksvoorstel, van het zoeken van partners en financiering tot het opstarten van nieuw onderzoek, en van het verrichten van onderzoek tot het verspreiden van de resultaten ervan.
  Voor meer info en deelname kan u terecht op deze website.
 • Valorisatie door hogescholen
  Op woensdag 11 mei organiseert Science Works in overleg met enkele Nederlandse hogescholen in Utrecht een congres over de duurzame doorwerking en impact van praktijkgericht onderzoek.
  Klik hier voor meer informatie.
 • De HERCulES expert group van de Academia Europaea (link) organiseert in September 2016 een symposium over “University Governance: Impeding or Facilating Creativity?” in samenwerking met het International Centre for Higher Education Research Kassel (INCHER- Univ. Kassel) en met de steun van de Volkswagen Foundation.
  Klik hier voor het programma van het symposium en hier voor de Call for travel grants  (voor jonge onderzoekers).  
  Voor info over de (gratis) registratie, de locatie van het symposium en hotel accommodatie kan men terecht op de volgende website.

uitschrijven