VLIR-VLHORA PERSBERICHT – 26 mei 2016

Kiezen voor kwaliteit, ook voor de zij-instromers

In de petitietekst ‘Red zij-instroom leraren’ reageren sommige directeurs van Centra voor Volwassenenonderwijs met een specifieke lerarenopleiding tegen de hervormingsplannen voor de lerarenopleiding. Ze klagen aan dat de CVO’s geen lerarenopleiding meer zullen mogen aanbieden en dat vooral zij-instromers, die nodig zijn om een lerarentekort te vermijden, daardoor uit de boot zullen vallen.
De hogescholen en universiteiten delen deze vrees echter niet. Integendeel, zij zien alleen maar voordelen, in de eerste plaats voor de studenten - waaronder de zij-instromers - als alle leraren in de toekomst een bachelor- of masterdiploma behalen. De discussie moet immers in de eerste plaats gaan om de kwaliteit en net daar zet de hervorming op in. Dit komt zowel leraren áls leerlingen ten goede. Wat goed is en eigen is aan de trajecten van de lerarenopleidingen in de CVO’s zal bovendien maximaal worden behouden.

Visitaties en evaluaties
De actievoerders geven aan dat de belangrijkste vraag waarover de hervorming had moeten gaan, namelijk de vraag naar welke leraar nodig is voor de 21e eeuw, niet eerst is beantwoord. De hogescholen en universiteiten willen dit debat graag verder mee voeren, maar vinden het nogal sterk uitgedrukt dat deze conceptnota een voorafname zou doen met betrekking tot hoe de lerarenopleiding van morgen er moet uitzien. Aan de hervorming gingen immers talrijke visitaties (visitatie Specifieke Lerarenopleiding in 2012, visitatie Bachelors kleuter, lager en secundair onderwijs in 2014 en 2015), evaluaties (EVALO en beleidsevaluatie lerarenopleiding, afgerond in 2013) en debatten (6 beleidsgroepen lerarenopleiding in 2013) vooraf met onderzoekers, lerarenopleiders, schooldirecties en andere experten. Het is goed dat nu eindelijk gestart kan worden met het omzetten van de vele conclusies in de praktijk.

Kansen voor leraren(opleidingen)
Een aantal van de aanbevelingen uit de verschillende rapporten gingen concreet over het heel diverse aanbod van specifieke lerarenopleidingen en over het feit dat versterking mogelijk zou zijn door in te zetten op schaalgrootte. Door opleidingen te clusteren in grotere gehelen kan onder andere meer ingezet worden op samenhang in de programma’s, is er meer ruimte voor praktijkgericht en vakdidactisch wetenschappelijk onderzoek en voor een vertaling van recente, wetenschappelijke inzichten in de opleidingen. Dit zijn belangrijke elementen met het oog op een kwaliteitsvolle opleiding die leraren klaar stomen voor een lesopdracht in de 21e eeuw. En net daar ligt belangrijke expertise van de hogescholen en universiteiten. Een bachelor- of een masteropleiding voor elke toekomstige leraar geeft daarnaast een duidelijke aanduiding van het niveau waarop leraren zijn opgeleid en dit beantwoordt dan weer aan de manier waarop internationaal alle opleidingen worden gekwalificeerd. Het bevordert internationale afstemming van opleidingen en vooral de erkenning van de diploma’s.

Trajecten voor alle doelgroepen
Een sterk diploma is ook een sterke troef voor zij-instromers. Uiteraard is het belangrijk dat zij hun opleiding op een flexibele manier kunnen volgen. Het is dan ook belangrijk dat voldoende regionale spreiding en de flexibele organisatie worden behouden zodat zij-instromers maximaal kansen krijgen. De locaties waar momenteel een lerarenopleiding wordt aangeboden zullen niet zomaar verdwijnen en de lerarenopleiders van CVO’s zullen mee de overstap kunnen maken naar het hoger onderwijs. Zo kan hun expertise blijvend ingezet worden in de vernieuwde opleidingen. Daarnaast hebben de hogescholen en universiteiten veel ervaring met het valideren van competenties die mensen met praktijkervaring in andere contexten hebben geleerd en bieden ook zij reeds een groot aantal flexibele trajecten aan met o.a. mogelijkheden voor afstandsonderwijs, e-learning,… Ook studenten die rechtstreeks kiezen voor een opleiding aan een hogeschool of universiteit kiezen immers meer dan vroeger voor trajecten met meer flexibiliteit. Het kan het leren binnen de lerarenopleiding bovendien alleen maar ten goede komen als studenten met meer en minder ervaring samen met en van elkaar kunnen leren.

Contact (niet voor publicatie):

Marc Vandewalle, secretaris-generaal VLHORA, (marc.vandewalle@vlhora.be)
Rosette S’ Jegers, secretaris-generaal VLIR (rosette.sjegers@vlir.be)


uitschrijven