PERSBERICHT
16 juni 2016

Giften aan hogescholen vanaf nu fiscaal interessant

Op 16 juni werd in de plenaire zitting van de Kamer van volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel gestemd dat het mogelijk maakt dat iedere burger van het land aan een hogeschool een gift kan maken met een belastingvoordeel. Tot voor kort was dit privilege in het hoger onderwijs enkel weggelegd voor universiteiten, maar ook de hogescholen verrichten eveneens wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening ten aanzien van onze maatschappij. Dit wetsvoorstel van Luk Van Biesen werkt dus deze anomalie eindelijk weg. De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) reageert tevreden op de stemming, want nu kunnen schenkers in hun regio de innovatiekracht van hogescholen vergroten.

“Giften aan hogescholen kunnen een goede bron voor extra financiering zorgen”, reageert secretaris-generaal van de VLHORA, Marc Vandewalle, ”maar het mag geen alibi vormen voor de besparingen die de Vlaamse regering momenteel doorvoert.” Een maand geleden voerden de studenten en personeel van de hogescholen in heel Vlaanderen nog een grootschalige actie onder de noemer “want wij zijn het waard” (http://wantwijzijnhetwaard.be/). De voorbije zeven jaar steeg het totale studentenaantal aan de hogescholen met liefst 33 %, maar tegelijk verminderde de financiering vanuit het Departement Onderwijs per student met 25 %.

Hogescholen als goed doel

Algemeen directeur van de Hogeschool PXL in Limburg, Ben Lambrechts, tevens voorzitter van de VLHORA-werkgroep onderzoeksbeleid is gelukkig:” Bij ons hebben zich vroeger al succesvolle ondernemers gemeld die aan onze hogeschool hebben gestudeerd, maar bij een gift geen gebruik konden maken van dit fiscaal gunstregime. Ik ben blij dat de wet onmiddellijk van kracht is” (namelijk. van dit aanslagjaar 2016).

De voorzitter van VLHORA, Johan Veeckman, tevens algemeen directeur van de Arteveldehogeschool in Gent stelt dat deze wet belangrijk is om het wetenschappelijk onderzoek aan de hogescholen te versterken: “Hogescholen verrichten onderzoek dat zich bovenal richt op concrete toepassingen in het dagelijkse werkveld. Meestal werken we in onderzoeksprojecten samen met een cluster van bedrijven -vooral KMO’ s- en/of non profit organisaties, zoals ziekenhuizen, musea, … Een gift of een schenking voor zulk praktisch onderzoek is altijd heel welkom.”

Enkele cijfers over de innovatiekracht van hogescholen
De 16 Vlaamse hogescholen met een totaal van 117.262 studenten (1) sloten het afgelopen jaar met in totaal nog met 1.184 unieke bedrijven en non-profitorganisaties onderzoekcontracten af. In de professionele bacheloropleidingen van de hogescholen in Vlaanderen zijn 1.640 personeelsleden aangesteld die naast hun lesopdracht ook nog een duidelijke onderzoekstaak verrichten (2). De behaalde onderzoeksresultaten resulteerden het afgelopen jaar in 428 wetenschappelijke tijdschriftartikels of boeken, maar ook in 469 artikels in professionele vaktijdschriften van verschillende beroepssectoren. Aan de Vlaamse hogescholen vonden het afgelopen jaar 731 lezingen plaats waarbij professionals uit het werkveld worden uitgenodigd om de laatste innovaties in hun sector te vernemen.

Hoe werkt het systeem van giften aan fiscaal gunsttarief?

  • de hogeschool moet een fiscaal attest uitschrijven aan de gever,
  • de belastingvermindering voor giften aan hogescholen bedraagt 45 % van het bedrag,
  • u heeft een fiscaal voordeel bij een gift vanaf 40 euro per jaar. De hogeschool bezorgt u dan een fiscaal attest,
  • maximum mag een gift 10 % van het netto-inkomen uitmaken met een absolute grens van 376.500 euro voor 2016 (aanslagjaar).

Contact: Marc Vandewalle, secretaris-generaal VLHORA

1 Bron: Afdeling Studietoelagen, 7 maart 2016
2 Uitgedrukt in voltijdse eenheden zijn er in de professionele bacheloropleidingen aan de Vlaamse hogescholen 544 full time onderzoekers actief.uitschrijven