Beste lezer

Vorige jaren verwees ik in de juli-nieuwsbrief graag naar de zomer die voor de deur staat. Zo voortvarend durf ik nu niet meer te zijn. Maar ik hoop alvast dat voor u binnenkort wat vakantie staat ingepland. Omdat het academisch jaar op zijn einde loopt en u wellicht stilaan wat andere lectuur in het vooruitzicht hebt, wil ik het bij een korte inleiding houden.

Dit wil echter niet zeggen dat deze nieuwsbrief u geen interessant en aangenaam leeswerk voorschotelt. Wel integendeel. Zo verwijzen we u graag naar het VLHORA-jaarverslag 2015 waarin vanuit elke werk- en overleggroep een thema uit het verslagjaar wordt uitgelicht. Maar we presenteren in deze nieuwsbrief ook nog een andere publicatie van de Vlaamse hogescholen, waarin de hogescholen worden voorgesteld als internationale partner van lokale ontwikkeling. Onder de titel ‘Wereldwijd verbonden’ tonen we een klein pallet uit de diversiteit aan ontwikkelingsprojecten die echt een verschil maken voor de lokale bevolking. Zoals we in de inleiding van het jaarverslag stellen, vinden we echter dat we met wat meer steun en erkenning nog veel meer zouden kunnen betekenen.

De vaststelling dat heel wat potentieel van de hogescholen nog on(der)benut is, is ook het gevolg van het gebrek aan middelen voor de hogescholen. In april 2016 kende de actie van de hogescholen #wantwijzijnhetwaard een eerste piek, met massalessen en acties overal te lande. In deze tijd van rapporten en evaluaties kijken we als hogescholen ook naar de prestaties van de Vlaamse Regering om dat gebrek aan middelen weg te werken. We hebben het rapport vormgegeven in een animatiefilmpje, in de hoop dat het ruimere verspreiding en aandacht zou krijgen. U kunt daar als lezer ook aan meewerken. Bekijk het filmpje hieronder, deel het via alle media die u ter beschikking staan en blijf de actie van de hogescholen steunen #wantwijzijnhetwaard.

De rechtmatige en urgente vraag van de hogescholen naar een financiële impuls om kwaliteit en innovatie te behouden heb ik op deze plaats helaas al te vaak als rode draad moeten nemen. Voor de aandachtige lezer zal het geen verrassing zijn dat dit de laatste inleiding van mijn hand is. Ik hoop van ganser harte dat mijn opvolger dit thema binnenkort als gerealiseerd kan afsluiten. Want zo zijn we in de hogescholen: we bieden hoop en nieuwe kansen. Voor de Vlaamse Regering komt er ook zo’n nieuwe kans, in september.

Marc Vandewalle
secretaris-generaalEric Vermeylen wordt nieuwe secretaris-generaal van de Vlaamse Hogescholenraad

De raad van bestuur van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft Eric Vermeylen aangesteld als nieuwe secretaris-generaal. Eric Vermeylen is burgerlijk ingenieur en was meer dan 15 jaar directeur van het kenniscentrum van Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, waar hij onder andere in de kijker liep met zijn gedegen dossierkennis en zijn proactieve beleidsvoorstellen voor een welvarend Vlaanderen.

Klik hier voor het volledige persbericht.Vlaamse Regering krijgt ook een rapport

Wil je weten hoe het de Vlaamse Regering in de eerste zittijd is vergaan, bekijk dan hier het filmpje.Wereldwijd Verbonden

De Vlaamse hogescholen profileren zich sedert enkele jaren internationaal zeer sterk. Vanuit hun visie op de vorming van de studenten als wereldburger en de uitbouw van een solidaire samenleving willen ze ook investeren in internationale samenwerking met minder evidente partners. Met hun know-how en competenties kunnen studenten en docenten samen met die partners echt een verschil maken ter plaatse. De hogescholen stelden ter illustratie een magazine samen dat een kleine staalkaart biedt van hun projecten: met een divers gamma aan partners, met verschillende financiers, in vele landen en over alle studiegebieden heen. 

Lees hier het magazine.Jaarverslag 2015

Het jaarverslag 2015 wordt u in de nieuwe magazine-layout en -vormgeving gepresenteerd. Een jaarverslag is altijd wel een beetje een soort capita selecta van een reeds een tijdje afgelopen jaar. Dit keer hebben we er dan ook voor gekozen op per werk- of overleggroep één specifiek onderwerp uit te lichten waar het afgelopen jaar bijzondere aandacht aan is besteed. Daarnaast lijsten we ook nog enkele overige behandelde onderwerpen op en bieden we bijkomende info in de vorm van grafieken, persberichten of kengetallen. De VLHORA dankt ook alle bestuurders en werkgroepleden voor hun aandeel in deze activiteiten.

Lees hier het jaarverslag.Onderwijs bundelt krachten inzake reprografie

Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief staat het gehele hoger onderwijs in België heel kritisch ten aanzien van de inhoudelijke voorbereidingen van nieuwe wetgeving betreffende reprografiekosten. Dit zijn de kosten die consumenten dienen te betalen om auteursrechtelijk beschermd werk te kopiëren. Het Europees Hof van Justitie veroordeelde in haar arrest eind vorig jaar een deel van de Belgische wetgeving en bepaalde ongeoorloofde praktijken van Reprobel, de Belgische organisatie die deze inningen verricht. Hogescholen en universiteiten, die door de besparingen van de Vlaamse overheid kampen met een gebrek aan middelen, duiden erop dat een Europese richtlijn de Belgische staat de mogelijkheid geeft om voor onderwijsinstellingen een uitzondering te voorzien. De jaarlijkse miljoenen euro’s die aan Reprobel worden betaald, kunnen immers beter aangewend worden in het onderwijs.

Het Europees Hof heeft uitdrukkelijk geoordeeld dat een deel van de bedragen die door Reprobel in het verleden werden geïnd op basis van de Belgische regelgeving, in strijd is met het Europees recht. Dit heeft tot gevolg dat de gedane betalingen in het verleden overdreven waren en dus dienen terugbetaald te worden, menen hogescholen en universiteiten. Het hoger onderwijs overweegt binnenkort aldus juridische stappen ten aanzien van Reprobel.Giften aan hogescholen vanaf nu fiscaal interessant

Op donderdag 16 juni 2016 werd in de plenaire zitting van de Kamer van volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel gestemd dat het mogelijk maakt dat iedere burger van het land aan een hogeschool een gift kan maken met een belastingvoordeel. Tot voor kort was deze mogelijkheid in het hoger onderwijs enkel weggelegd voor universiteiten die deze middelen gebruikten om innovatie en dienstverlening te stimuleren. Nochtans verrichten alle hogescholen evenzeer wetenschappelijk onderzoek en verrichten zij innovatieve en maatschappelijke dienstverlening. Dit wetsvoorstel, gesteund door meerderheid en oppositie, werkt deze al te lang bestaande ongelijkheid eindelijk weg.

De wet treedt onmiddellijk in voege. Praktisch betekent dit dat burgers en alumni hogescholen kunnen ondersteunen met een gift die resulteert in een belastingvermindering van 45% van het geschonken bedrag, gaande van minimum 40 euro tot maximaal 376.500 euro. De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) is tevreden met deze wet en dankt allen die aan de verwezenlijking hiervan hebben bijgedragen. In de toekomst kan op deze wijze de innovatiekracht van de hogescholen vergroten, gezien zij nuttig en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek verrichten ten dienste van onze maatschappij. Afgelopen jaren sloten de Vlaamse hogescholen in totaal met 1.184 unieke bedrijven en non-profitorganisaties (ziekenhuizen, musea,…) onderzoekcontracten af.Invoering van een Vlaams zorgkrediet

Door de staatshervorming wordt een deel van het federale stelsel van loopbaanonderbreking een Vlaamse bevoegdheid. Eind januari 2016 startte de Vlaamse regering gesprekken met alle sociale partners in de openbare sector over de invoering van een Vlaams zorgkrediet. Dit krediet zou toegekend kunnen worden bij de zorg voor een kind van minder dan 12 jaar, de zorg voor een ziek familielid tot de 2e graad, de zorg voor een gehandicapt kind, om palliatieve zorgen te verlenen of om een opleiding te volgen. Dit is geregeld in een apart kaderbesluit.

Voor de Vlaamse onderwijssector is een apart uitvoeringsbesluit uitgewerkt met eigen terminologie en modaliteiten. Daarbij worden de bepalingen om zorgkrediet op basis van palliatieve zorgen en medische bijstand aan te vragen, volledig gelijkgeschakeld tussen leerplichtonderwijs en het hoger onderwijs (zelfde termijnen). Betreffende de overige redenen om zorgkrediet aan te vragen, zal iedere hoger onderwijsinstelling met de vakbonden binnen het lokaal onderhandelingscomité een praktische regeling uitwerken.

Protocols en BVR Zorgkrediet - kaderbesluit Comité V - DEF  juni

Protocols en BVR Zorgkrediet voor Onderwijssector - 20 juni 2016Adviezen en hoorzittingen naar aanleiding van conceptnota’s HBO5 en lerarenopleiding

Eind mei bracht de Vlor een advies uit bij de conceptnota’s HBO5 en lerarenopleiding. In beide adviezen werden aandachtspunten geformuleerd bij de bouwstenen die zijn beschreven in de conceptnota’s.

In het geval van het advies over het hoger beroepsonderwijs kon VLHORA zich echter niet vinden in het meerderheidsstandpunt. De VLHORA stemde dan ook tegen dit advies, aangezien ze een positievere inschatting maakt van de mogelijkheden die in de conceptnota zijn beschreven. In een afzonderlijke, bij het advies toegevoegde nota werd deze stem beargumenteerd. In essentie vinden de hogescholen dat de conceptnota verschillende waardevolle elementen bevat om HBO5 uit te bouwen als deel van het hoger onderwijs ten behoeve van levenslang lerenden en generatiestudenten; voltijdse en deeltijdse studenten. Ze volgen verder de mening dat het hoger beroepsonderwijs, gezien de plaats in het hoger onderwijs, deel moet uitmaken van de hogescholen. Hetzelfde geldt voor de opleiding HBO-verpleegkunde wanneer een beroepskwalificatie wordt ingeschaald op niveau 5. De hogescholen moeten ten slotte de autonomie krijgen om verantwoorde keuzes te maken met betrekking tot het aanbod van opleidingen en trajecten en de besteding van middelen (principieel tegen kleuring), en dit in het belang van het geven van kansen aan alle doelgroepen.

Het consulteren van de betrokken stakeholders en experten wordt verder ook georganiseerd via hoorzittingen in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Op 21 juni werden de conceptnota’s HBO5 en volwassenenonderwijs besproken, op 28 juni volgde de conceptnota lerarenopleiding.

De Vlor-adviezen vindt u hier terug:

Advies over de conceptnota ‘Uitbouw van het hoger beroepsonderwijs’

Advies over de conceptnota ‘Lerarenopleidingen versterken/wervende en kwalitatieve lerarenopleidingen als basispijler voor hoogstaand onderwijs’

Het verslag van de hoorzittingen zal binnenkort te raadplegen zijn via de website van het Vlaams Parlement.Knelpunten kinderbijslag

Met de zesde staatshervorming werden er een aantal federale bevoegdheden inzake gezinsbeleid overgeheveld naar Vlaanderen. Sommige bevoegdheden, zoals kinderbijslag, betreffen het statuut van de student, een materie die de studentenvoorzieningen van de hogeronderwijsinstellingen nauw opvolgen.

De studentenvoorzieningen van de instellingen hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap signaleren enkele knelpunten betreffende de regelgeving op de kinderbijslag. Ze vragen dat de Vlaamse overheid werk maakt van een oplossing voor deze knelpunten en doen daarvoor enkele voorstellen.

De VLHORA en VLIR zijn reeds in gesprek gegaan met het kabinet van minister Vandeurzen. De nota met knelpunten vindt u hier terug.

Ook heeft de Vlor een adviesvraag ontvangen over de integratie van de schooltoelagen in de kinderbijslag zoals voorgesteld in de conceptnota ‘Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat’. Een werkgroep van de Algemene Raad, waarin de VLHORA vertegenwoordigd is, zal het advies voorbereiden.Lancering instaptoetsen lerarenopleiding

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceert komend academiejaar verplichte niet-bindende instaptoetsen voor de lerarenopleiding. Deze niet-bindende instaptoetsen zijn in het leven geroepen om de instroom van de lerarenopleiding te versterken door studenten een indicatie te geven of ze vaardig genoeg zijn in bepaalde startcompetenties om vlot te kunnen starten in de lerarenopleiding. Daarnaast kan door hen bewust te maken van een eventuele achterstand voor één of meer onderdelen, snel en gericht werk worden gemaakt van remediëring om zo studie-uitval en studievertraging te beperken.

In opdracht van de Onderwijsminister zijn we bij de Vlaamse Hogescholenraad momenteel bezig met de ontwikkeling en implementatie van deze instaptoetsen voor eerstejaarsstudenten van de lerarenopleiding. De instaptoetsen zijn inmiddels gepilot bij eerstejaarsstudenten van de lerarenopleidingen en gepretest bij laatstejaarsleerlingen uit het secundair onderwijs. Komend academiejaar worden de instaptoetsen voor het eerst bij eerstejaarsstudenten lerarenopleiding afgenomen. Het gaat om digitale tests die via internet afgenomen worden.

De instaptoetsen bestaan voor de opleiding 'onderwijs: kleuterondewijs' en 'onderwijs: secundair onderwijs' uit een test Nederlands en de LeMo, een motivatie- en studievaardighedentest. Er wordt op de eerste plaats ingezet op talige competenties, omdat die in alle lerarenopleidingen uiteraard van groot belang zijn. Voor de opleiding 'onderwijs: lager onderwijs' worden deze tests aangevuld met Frans en wiskunde. De startende studenten worden door middel van de instaptoetsen geconfronteerd met hun eigen talenten en vooral hun eigen werkpunten waarbij ze de kans krijgen om deze te remediëren.VLHORA-vacatures

De VLHORA heeft momenteel twee openstaande vacatures:

 • beleidsmedewerker onderwijsbeleid met focus op HBO5 - meer info
 • zwangerschapsvervanging LED-coördinator - meer info


WIE WAT WAAR

Voor de werkgroepen 'uitwerking conceptnota lerarenopleiding' is volgende afvaardiging namens de hogescholen gekozen:
 •  werkgroep beheersingsniveaus basiscompetenties en beroepsprofiel:
  • Pieter Depessemier (diensthoofd onderwijsontwikkeling en –innovatie, AP)
  • Cathy De Raes (voorzitter kernteam basisonderwijs, Hogent)
  • Ann Martin (directeur lerarenopleiding campus Brussel en Dilbeek, Odisee)
 • werkgroep ontwikkelen trajecten zij-instroom toekomstige lerarenopleidingen:
  • Veerle Hendrickx (algemeen directeur, KdG)
  • Frank Noten (directeur dep Onderwijs en Pedagogie, EhB)
  • Katelijne Van der Pas (unitmanager lerarenopleiding Kempen, TMK)
 •  werkgroep Bachelor kleuteronderwijs en Bachelor lager onderwijs:
  • Els Bertrand (opleidingshoofd bachelor kleuteronderwijs, UCLL)
  • Caroline Detavernier (opleidingsdirecteur onderwijs: kleuteronderwijs, Arteveldehogeschool)
  • Alida Pierards (opleidingshoofd kleuteronderwijs, PXL)
  • Cathy De Raes (voorzitter kernteam basisonderwijs, Hogent)
  • Ria De Sadeleer (opleidingshoofd BaLO, Odisee)
  • Dirk Kerckhoven (medewerker onderwijs, KdG)
 • werkgroep Bachelor secundair onderwijs:
  • Marijke Buyle (opleidingcoördinator secundair onderwijs, Howest)
  • Tanja Ceux (opleidingshoofd bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, UC Limburg)
  • Hilde Meysman (opleidingsdirecteur onderwijs: secundair onderwijs, Arteveldehogeschool)
 • werkgroep Bachelor en educatieve master in de kunsten:
  • Annouk Van Moorsel (opleidingshoofd lerarenopleidingen in de kunsten)
  • Carl Van Eyndhoven (decaan faculteit kunsten, LUCA)
  • Wim De Temmerman (voorzitter Raad school of Arts, decaan, HoGent)
  • Peter Swinnen (directeur Koninklijk Conservatorium Brussel, EhB)
 • werkgroep onderzoek profiel onderwijs op niveau 5 VKS
  • Lies Dalemans (unitmanager lerarenopleiding, Thomas More Mechelen-Antwerpen)
  • Elke Frish (optieverantwoordelijke en docent bio-esthetiek & haarzorg, EhB) - Pascale Mast (lector, AP)


 • Voor het overleg sociaal beleid in het hoger onderwijs heeft VLHORA volgende afvaardiging
  • Mathilde Joos (beleidsmedewerker, VLHORA – afdelingshoofd zorg, Hogeschool Gent),
  • Valérie Van Hees (verantwoordelijke diversiteit, Arteveldehogeschool),
  • Debbie Van Loo (adviseur gelijke onderwijskansen, AP Hogeschool),
  • Marc Verdyck (directeur studentenbeleid, Thomas More Mechelen-Antwerpen & Thomas More Kempen)
 • In de Vlor werkgroep bestuurlijke optimalisatie is namens VLHORA Bart Derre (lector vakgroep commerciële economie & ondernemen, HoGent) afgevaardigd
 • In het overleg traject in het kader van publieke informatie instellingsreview heeft VLHORA volgende afvaardiging:
  • Tom Colpaert (expert statistische analyse en metingen, Odisee)
  • Marijke De Bie (woordvoerder, beleidsadviseur strategische communicatie, AP Hogeschool)
  • Marc D’havé (diensthoofd kwaliteitsborging, Hogeschool Gent).  
 • In de Vlor werkggroep integratie van de schooltoelagen in de kinderbijslag is namens VLHORA Marlies Van Guyse (diensthoofd Stuvo, LUCA) afgevaardigd
 • VLHORA heeft voor de nieuwe mandaatsperiode van 1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2018 in het Bureau VLIR-UOS Klaas Vansteenhuyse (head International Office, UCLL) voorgedragen
 • In de Vlor werkgroep interdisciplinariteit heeft de VLHORA volgende afvaardiging:
  • Peter Partoens (diensthoofd onderzoek, dienstverlening en internationalisering, AP)
  • Els Stuyven (directeur onderzoek, HoGent)
 • In de Vlor werkgroep conceptnota modernisering is namens VLHORA Jorge Cottyn (opleidingshoofd BASO, VIVES) afgevaardigd
 • In het overleg grensoverschrijdend gedrag is namens VLHORA volgende afvaardiging
  • Ann De Brouwer (ombuds, vakgroep humane en sociale wetenschappen, HoGent)
  • Leila Hemelsoet (vertrouwenspersoon, medewerker HRM & professionalisering, Ahs)
  • Marc Ophalvens (studentenpsycholoog/vertrouwenspersoon voor studenten, coördinator ombudsdienst voor studenten, ombuds en vertrouwenspersoon voor personeel, Odisee)
 • Vanuit Hogeschool Gent is in de overleggroep verpleegkunde Liesbeth Van Heck opgevolgd door Sonia Labeau


Kalender

 • 10 februari 2017 - VLHORA congres - noteer alvast in uw agenda!
 • 30 augustus 2016 - UC Leuven-Limburg, Thomas More, KU Leuven, LUCA – School of Arts en VIVES - studievoormiddag "OOF-project 'Monitoring van studierendement (MonStuR)'" - meer info
 • 26-27 september 2016 - EURASHE Seminarie in Sevilla (Spanje) - Research, Development and Innovation (RDI) met focus op samenwerking met het bedrijfsleven en de betrokkenheid van studenten in onderzoeksprojecten. Meer info
 • 29-30 september 2016 - HERCulES expert group van de Academia Europaea - Congres "University Governance: Impeding or Facilitating Creativity?" - meer info

uitschrijven