Beste lezer

De raad van bestuur van de Vlaamse Hogescholenraad heeft op 13 december 2016 mevrouw Pascale De Groote, algemeen directeur van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen tot zijn nieuwe voorzitter verkozen. Haar ambitie is om de hogescholen te verstevigen in hun rol om professionals te vormen die zelf mee de toekomst richting kunnen geven.

Pascale De Groote volgt Johan Veeckman, algemeen directeur Arteveldehogeschool, op en wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van VLHORA. Ze wil de sterktes van de hogescholen verstevigen. De samenleving ondergaat een enorme transitie van technologische, economische en sociaal-maatschappelijke aard. De maatschappelijke veranderingen hebben een enorme impact op de wijze waarop we nieuwe generaties opleiden. Dit vraagt sterk leiderschap van hogescholen in onderwijs, innovatie en internationalisering. Hogescholen moeten ernaar blijven streven om de talenten van onze studenten maximaal te ontplooien en hun bijdrage aan de samenleving te optimaliseren.

De nieuwe voorzitter wil in 2017 belangrijke actuele beleidsdossiers stevig blijven overleggen met de overheid en vooral tot goede oplossingen komen (een efficiënter en transparanter opleidingsaanbod, de uitbouw van HBO5 in de hogescholen, de hervorming van de lerarenopleiding enz.). Ze is ervan overtuigd dat de VLHORA met creativiteit, daadkracht en wederzijds respect, samen met de overheid, de Vlaamse hogescholen in hun groei kan versterken ten voordele van de studenten en de samenleving.

Tot slot wil de nieuwe voorzitter aandacht blijven vragen voor de VLHORA-eis om de financiering van de hogescholen te verhogen naar een niveau van minimaal €7.000 per voltijdse student.

Pascale De Groote is algemeen directeur van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen sinds oktober 2013. Daarvoor was ze 12 jaar departementshoofd van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Van 2011 tot 2016 was ze ook voorzitter van de Association Européenne des Conservatoires. Daarnaast is zij lid van verschillende organisaties, actief in onderwijs, onderzoek en de culturele sector.Johan Veeckman geeft de fakkel door. Dank voor uw voorzitterschap, Johan.

Johan Veeckman, algemeen directeur Arteveldehogeschool, geeft op 1 januari 2017 het voorzitterschap van VLHORA door aan Pascale De Groote. Hij werkte de afgelopen twee jaar dienend aan ons belangrijkste doel: het maximaal ontplooien van de talenten van onze studenten. Dit ‘dienend leiderschap’ typeerde hem: bescheiden en terughoudend, maar met stevige impact op de juiste momenten.

Dit leiderschap kantelt hiërarchie naar vertrouwen, energie en verantwoordelijkheid. Johan Veeckman gelooft in de kracht van één stem, één stem van alle hogescholen. Enkel op die manier kunnen hogescholen hun beleidsimpact vergroten en maatschappelijk erkenning verkrijgen die ze verdienen. Hij hield belangrijke beleidsdossiers op het juiste spoor: HBO5, de lerarenopleiding, de VLHORA-eis van €7.000 per voltijdse student, een efficiënter en transparanter opleidingsaanbod enz.

Bij de medewerkers van VLHORA viel hij op hoe hij voor elk dossier of thema telkens heel snelle en scherpe analyses maakt en ook strategisch ver vooruit denkt. En wanneer hij ook op de ‘vloer’ kwam, maakte hij tijd om waardering te tonen voor wat er bij VLHORA gebeurde. Hij was een inspirerende en betrokken coach.

We danken Johan Veeckman van harte voor al zijn energie en vertrouwen als voorzitter van VLHORA.Nieuwe VLHORA-collega

Op 1 december 2016 startte Anne Foqué als beleidsmedewerker onderwijsbeleid bij de VLHORA. Zij versterkt het VLHORA-team en in het bijzonder Isabel Snauwaert, beleidsmedewerker onderwijsbeleid, met de onderwijsdossiers waaronder HBO5. Anne is te bereiken via anne.foque@vlhora.be.VLHORA-vacatures

De VLHORA is momenteel op zoek naar drie nieuwe medewerkers:

 • Voltijdse of deeltijdse beleidsmedewerker financiering hoger onderwijs – vacature
 • 0.6 VTE projectcoördinator Zuidwerking – vacature
 • Voltijdse projectcoördinator learning outcomes – vacature


VLHORA-congres van 13 maart 2017

VLHORA organiseert op 13 maart 2017 in het Vlaams Parlement te Brussel zijn jaarlijks congres over “Leren, Innoveren en Internationaliseren”. Onze ambitie is onze studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Dat is niet gemakkelijk, want de toekomst laat zich niet voorspellen. Meer en meer lijkt een stabiele omgeving iets van vroeger, de mate van onzekerheid, snelheid van verandering en complexiteit van het werkveld en de samenleving nemen toe. Vastberadenheid blijkt des te meer doorslaggevend te zijn, de passie en het doorzettingsvermogen voor lange termijndoelen.

De toekomst zelf mee richting geven, dat wordt steeds meer de kunst. Hogescholen vormen professionals en kunstbeoefenaars, die zelf mee richting geven aan de toekomst, dat wordt des te meer hun uitdaging.

Maar welke lange termijndoelen moeten we hiervoor voorop zetten? Welke langetermijnstrategie willen we voeren wat betreft inhoud en vorm van het hoger onderwijsaanbod, wat betreft praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en innovatie aan de hogescholen, en wat betreft internationaliseringsactiviteiten van de hogescholen?

Leren, innoveren en innoveren zijn dus de congresthema’s waarover we willen nadenken, waarmee we de hogescholen, hun medewerkers en hun studenten verstevigd op de kaart willen zetten. Om mee te schrijven aan dit lange termijnverhaal, kan u zich via deze link inschrijven.Global Minds: vijfjarenplan voor versterking van de capaciteit in ontwikkelingssamenwerking voor de hogescholen

De Vlaamse hogescholen zijn voor het eerst ingestapt in een langlopend programma van VLIR-UOS. Binnen het nieuwe kader van de Belgische ontwikkelingssamenwerking zal gewerkt worden in vijfjarenplannen. Het nieuwe kader dat VLIR-UOS uittekende, spitst zich ook toe op de uitbouw van een betere capaciteit bij de Vlaamse hogescholen. Dit programma heet ‘Global Minds’. De hogescholen dienden een uniek programma in waarmee ze hun krachten willen bundelen. Vanuit hun sterktes, met onder andere praktijkgericht onderzoek en professioneel onderwijs, zullen ze de komende vijf jaar werken aan het vormgeven van netwerken met gelijkaardige partners in het Zuiden. Deze basis moet de hogescholen toelaten om met meer partners meer projecten in onderwijs en onderzoek op te zetten. De hogescholen mikken hierbij ook expliciet op samenwerking met, en ondersteuning door partners die vandaag niet direct in ontwikkelingssamenwerking zijn betrokken, zoals diverse bedrijven in hun regionaal netwerk. Het programma start op 1 januari 2017.10 miljoen euro extra voor Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) in 2017

De jarenlange vraag van VLHORA aan de Vlaamse regering voor meer middelen voor het wetenschappelijk onderzoek in de Vlaamse hogescholen werd onlangs ingewilligd: vanaf 2017 ontvangen de onderzoekers in de professionele bacheloropleidingen van de hogescholen in totaal 10 miljoen euro extra bovenop het reeds bestaande budget van ongeveer 17 miljoen euro. De forse toename van de middelen zal ervoor zorgen dat innovatie op de werkvloer zal toenemen. Of het nu gaat om duurzame ecologische innovatie in bouwmaterialen, het verbeteren van werkprocessen in ziekenhuizen of het verder professionaliseren van het onderwijs of lerarenopleidingen, impact staat voorop. Vlaanderen heeft immers nood aan toegepast en praktijkgericht onderzoek met onmiddellijk en tastbare impact zodat sociale en economische organisaties innoveren, niet enkel de grote spelers, maar iedereen.

Hogescholen zijn immers bij uitstek innovatieactoren die niet-kennisintensieve bedrijven of organisaties mee in het bad kunnen trekken naar noodzakelijke vernieuwing van hun producten, werkprocessen of het verhogen van de kwaliteit en efficiëntie van hun output. Onderzoek aan de hogescholen is immers van nature collaboratief en kent co-creatie als basis. Met een beperkt budget betrekken de Vlaamse hogescholen op dit moment al meer dan 2.000 bedrijven (vooral KMO’s) en social profit instellingen in wetenschappelijke onderzoeksprojecten. De VLHORA wenst ministers Philippe Muyters en Hilde Crevits te danken voor dit vertrouwen en kijkt uit naar nieuwe samenwerkingen met spelers uit het werkveld.Instaptoets lerarenopleiding

Aan de start van dit academiejaar hebben 6.000 eerstejaarsstudenten van de lerarenopleiding deelgenomen aan de eerste afname van de vlaanderen brede instaptoets lerarenopleiding. Deze verplichte maar niet bindende test heeft als doel bepaalde startcompetenties en de motivatie te screenen voor de lerarenopleiding. De instaptoets is daarmee ook een start van het begeleidingstraject voor studenten tijdens de lerarenopleiding.

VLHORA heeft in opdracht van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits in samenwerking met de lerarenopleidingen van de hogescholen de instaptoets ontwikkeld. De digitale instaptoets bestaat voor de lerarenopleidingen kleuter- en secundair onderwijs uit een test Nederlands en een motivatie- en studievaardighedentest. Er wordt op de eerste plaats ingezet op talige competenties, omdat die in alle lerarenopleidingen van groot belang zijn. Voor de lerarenopleiding lager onderwijs worden deze tests aangevuld met Frans en wiskunde.

De studenten zelf zijn alvast overtuigd van het nut van deze instaptoets omwille van het inzicht dat ze verwerven in hun startcompetenties. Meer dan 85% van de bevraagde studenten vindt de instaptoets zinvol en nuttig en een groot deel gaat werkelijk aan de slag met de resultaten. De resultaten van de instaptoets worden nu verder geëvalueerd. Volgend academiejaar zal hij verplicht maar niet-bindend worden afgenomen voordat een student in de bachelor lerarenopleiding aan de hogescholen zich zal kunnen inschrijven.Praktijkgerichte expertise van hogescholen blijkt unieke bron van kennis voor KMO’s

In het voorbije jaar hebben meer dan 1.000 Vlaamse KMO’s via de Laagdrempelige Dienstverlenings- en Expertisecentra (LED’s) een beroep gedaan op gespecialiseerde kennis en advies van een hogeschool om alvast een volgende stap te zetten in hun innovatieproces. KMO’s kunnen rechtstreeks bellen of mailen met hun vraag naar een expert aan de hogeschool, die snel én gratis een eerstelijnsadvies verleend. In Vlaanderen bestaan 22 LED’s op verschillende domeinen: bouw, human resources, duurzaamheid, energie, logistiek, communicatie, IT, mode/textiel & retail, toerisme & recreatie, bedrijfsvoering en transport.

Vele contacten leiden bovendien tot een intensievere en duurzame samenwerking van de KMO met een hogeschool in de vorm van nieuwe dienstverlening of zelfs contractonderzoek, al dan niet met behulp van de KMO-portefeuille, of in de vorm van studentenopdrachten of -stages. Kennisdiffusie in de praktijk!

De doorstart van deze LED’s of Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra wordt gecoördineerd vanuit de VLHORA, en mogelijk gemaakt met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en van de Vlaamse overheid.

Een overzicht van de LED’s en LED-contactpersonen vindt u op www.lednetwerk.be.UASnet steunt UAS4Europe-platform: conferentie op 15 maart 2017 in Brussel

Sinds de zomer van 2016 beweegt het hogescholenlandschap binnen de EU volop: steeds meer internationale netwerken van hogescholen groeien naar elkaar toe en willen een krachtigere stem in de EU. De VLHORA is zowel lid van het Europese Universities of Applied Sciences Network (UASnet) als EURASHE, de Europese vereniging van de instellingen voor hoger onderwijs die professioneel gerichte programma’s aanbieden binnen de Bolognastructuur. Deze twee internationale organisaties die de hogescholen uit het merendeel van de EU-lidstaten verenigen, startten een breed samenwerkingsplatform op samen met de koepels van de Zwitserse, Beierse en Oostenrijkse hogescholen. Deze besprekingen resulteerden midden dit jaar in de oprichting van het UAS4Europe-platform.

Meteen maakten de hogescholen(koepels) werk om dit te concretiseren in een grote conferentie voor onderzoekers, projectschrijvers en beleidsmedewerkers innovatie op woensdag 15 maart 2017 in Brussel. Overdag zal de UAS4Europe-conferentie starten in de congreszaal van de Duitse staat Hessen bij de EU met een pleidooi voor een betere integratie van de hogescholen in het Horizon 2020-programma van de Europese Commissie. In de namiddag vinden verschillende workshops plaats waarbij onderzoekers en projectpromotoren van de hogescholen hun succesvolle best practices zullen kenbaar maken aan de deelnemers. ’s Avonds zal op de nabijgelegen prestigieuze Beierse vertegenwoordiging bij de EU een netwerk-event plaatsvinden met de vertegenwoordigers van de Europese Commissie en andere internationale spelers. Reserveer alvast deze datum in uw agenda.

Meer informatie over het dag-event kan u hier terugvinden. Voor het avond-event verwijzen we door naar deze link.Onderwijssector in België verkrijgt eigen uitvoeringsbesluit inzake reprografie

Reeds onder de vorige federale regering werd achter de schermen gewerkt aan een nieuwe uitvoeringsbesluit voor een billijke vergoeding voor àlle gebruikers die in België auteursrechtelijk beschermde werken willen kopiëren. Verschillende consumentengroeperingen alsook de onderwijssector tekenden vele jaren geleden dan ook protest aan tegen het toenmalig voorstel. Toen op 12 november 2015 het Europees Hof van Justitie een arrest velde waaruit bleek dat België haar economische wetgeving op dit vlak grondiger moest herzien, besliste de huidige federale minister Kris Peeters om de zaak anders aan te pakken. Ondertussen bundelde de onderwijssector in België zijn krachten en verkreeg ze van hem een uitzonderingsstatuut.

Op 15 december 2016 werd in het federale parlement een nieuwe wet gestemd dat het Wetboek van Economisch Recht aanpast en een uitzonderingsclausule voor onderwijs en onderzoek voorziet. Ondertussen vergadert de overheid constructief met de onderwijssector om de meest billijke oplossing te vinden en via een Koninklijk Besluit een enkele vergoeding voor reproducties op papier, digitale reproducties, e.d. te voorzien. Dit laat een administratieve vereenvoudiging toe en tevens een grotere juridische zekerheid voor de onderwijsinstellingen. De minister houdt ondertussen ook rekening met de vraag van de onderwijssector om de totale factuur voor reprografie niet te verhogen.Noodzakelijke studieduurverlenging voor de opleiding vroedkunde

De wijzigende wetgeving in verband met de beroepsuitoefening van de vroedvrouw leiden tot nieuwe inhouden die straks aan de opleiding zullen moeten toegevoegd worden. Het behalen van de kwantitatieve normen zoals beschreven in de Europese richtlijn vraagt om het aantal stage-uren op te drijven op zowel het verloskwartier als de raadpleging en de kraamafdelingen.

Dit zorgt er jammer genoeg voor dat in de huidige driejarige opleiding onvoldoende tijd overblijft om op de hierboven beschreven competenties maximaal in te zetten en voldoende verdiepend hierop in te gaan. Dit is nefast voor de voorbereiding van de vroedvrouw die bij afstuderen wel in al deze domeinen als autonome medische professional aan de slag moet kunnen gaan.

Daarom wenst de VLHORA een gesubsidieerde professionele bacheloropleiding vroedkunde van maximaal 240 studiepunten. De vraag naar studieduurverlenging is een vraag van zowel de beroepsvereniging als de Vlaamse hogescholen. In het voorjaar 2017 wordt overleg georganiseerd om de nodige uitbreiding op de huidige 180 studiepunten te onderzoeken.Advies naar aanleiding van hervorming KB 78

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, werkt momenteel aan een hervorming van KB 78, dat het kader schetst voor de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Binnen de VLHORA werd gebruik gemaakt van de kans om tegen eind november reacties bij de voorgestelde plannen te formuleren. Zo werden opmerkingen van alle gezondheidszorgopleidingen en aanverwante opleidingen verzameld en overgemaakt aan de minister.

Rond de plannen met betrekking tot ‘verpleegzorg’ is een afzonderlijk advies opgesteld in overleg met de vertegenwoordigers van de verschillende niveaus die momenteel de opleiding verpleegkunde aanbieden en met Zorgnet-Icuro.

Centraal in dit advies stond het standpunt dat er geen inperking mag zijn van de huidige variatie aan opleidingsniveaus en zorgberoepen. Zowel verzorgenden/zorgkundigen als HBO5-professionals, bachelors en masters zijn nodig om de huidige en toekomstige vragen in de gezondheidszorg te kunnen beantwoorden. Daarnaast is aangegeven dat binnen de verpleegzorg twee profielen gewenst zijn, namelijk een bachelorverpleegkundige én een profiel op niveau 5, die in verschillende zorgcontexten en -domeinen samenwerken - elk met de nodige autonomie - vanuit de principes van subsidiariteit en complementariteit. Voor het HBO5-profiel wordt ‘healthcare assistant’ echter niet geschikt bevonden als naam en titel. Er wordt nog overlegd over een betere naam. Er is bij alle betrokkenen vanuit het onderwijs en het werkveld een grote bereidheid om mee na te denken over de invulling van de functiedifferentiatie.Overheidswerkgroepen HBO5 in een stroomversnelling

De Vlaamse Regering keurde in maart 2015 de conceptnota goed over de uitbouw van het hoger beroepsonderwijs. De conceptnota voorziet de integratie van de HBO5-opleidingen in de hogescholen tegen september 2019. Ter voorbereiding van een decreet dat de modaliteiten van deze integratie zal bepalen, richtte de overheid begin november 2016 werkgroepen op m.b.t. organisatie, financiering en personeelszaken.

De werkgroepen gaan uit van een overname van de systematiek van het hoger onderwijs voor het HBO5, tenzij er specifieke redenen zijn om voor de HBO5-opleidingen een uitzondering of een alternatieve regeling te voorzien. Bedoeling is dat de overheidswerkgroepen hun conclusies formuleren in de loop van januari-februari 2017.Wie-wat-waar

 • Hogeschool PXL vaardigt Astrid Hannes af in opvolging van Paul Martens in de werkgroep wetenschappelijk onderzoeksbeleid;
 • Hogeschool Gent vaardigt Mathieu Schier af in opvolging van Karla De Smet in de werkgroep personeelsbeleid;
 • Odisee vaardigt Domien Dessein af in opvolging van Denise Lanneau in de werkgroep personeelsbeleid;
 • UCLeuven-Limburg vaardigt Anne Van Schoor af in opvolging van Stijn Dhert in de werkgroep onderwijsbeleid;
 • Howest vaardigt Piet Grymonprez af in opvolging van Bart Leenknegt in de werkgroep wetenschappelijk onderzoeksbeleid;
 • HoGent vaardigt Lise Speleers af in opvolging van Cathy De Raes in de overleggroep lerarenopleiding;
 • PXL vaardigt Monique Ratajczak af in opvolging van Anja Depoortere in de overleggroep verpleegkunde;
 • Thomas More vaardigt Inge Vervoort af in opvolging van Agnes Dilliën in de ad hoc werkgroep internationalisering;
 • LUCA Schools of Arts vaardigt Machteld Pectoor af in de ad hoc werkgroep internationalisering;
 • Hogere Zeevaartschool vaardigt Willem Bruyndonx af in de ad hoc werkgroep internationalisering
 • Sylvie Desmet (Howest) en Erik Uytterhoeven (Odisee) zijn afgevaardigd in de Vlor werkgroep studentenparticipatie
 • Goedele Verhaeghe (HoGent) volgt Hilde Van Puyenbroeck (Ahs) op in de afvaardiging in de Vlor commissie HBO5
 • Greet Decin (UCLL) en Eva Maertens (AP) zijn afgevaardigd in de denktank opleiding lerarenopleiders
 • In de focusgroepen peilingen in het leerplichtonderwijs is volgende afvaardiging bepaald: Kaat Delrue (Ahs), Lien Deweer (TMM-A), Eddy Exelmans (UCLL), Hilde Hofkens (TMK), Anneleen Huismans (PXL), Eva Maertens (AP), Els Mertens (Odisee), Eveline Steenhout (HoGent), Willemijn Van den Berg (VLHORA), Ria Vermote (Howest)
 • Pieterjan Bonne (Ahs) is afgevaardigd in de Vlor commissie onderwijs-arbeidsmarkt
 • Isabel Deprez (TM) is aangeduid als covoorzitter van de VLUHR stuurgroep learning outcomes
 • Hilde Bottu (UCLL) en Véronique Vandenbossche (EhB) zijn afgevaardigd in de begeleidingscommissie onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT)
 • Marlies Van Guyse (LUCA) is afgevaardigd in de Vlor werkgroep vrijwilligersbeleid
 • Marleen Verreth (AP) is voorgedragen als werkend bijzitter in de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
 • Voor de overheidswerkgroepen HBO5 is volgende afvaardiging:
  • voor HBO5-financiering: Nadia Falise (UCLL), Elke Smeets (AP), Paul Martens (PXL) en Karel Van Roy (TM);
  • voor HBO5onderwijsregelgeving: Hilde Roelandt (AP), Imram Uddin (Ahs), Veronique Vandenbossche (EhB) en Patricia Waerniers (VIVES);
  • voor HBO5-personeel: Aimé Coenen (UCLL), Karine Geyskens (TM), Sofie Van Burm (HoGent) en Alain Vossaert (VIVES)


Kalender

 • 11 januari 2017: 15de POOLL-conferentie Hoger Onderwijs en Arbeidswereld – Meer info
 • 13 maart 2017: VLHORA-congres “Leren, Innoveren en Internationaliseren”. Inschrijven kan via volgende link.
 • 15 maart 2017: UAS4Europe-platform - Brussel

uitschrijven