De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft een vacature (m/v) voor bepaalde duur voor een deeltijdse 0,2 VTE

Data analist voor valideringsonderzoek instaptoets lerarenopleiding

 

De instaptoets lerarenopleiding voor kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs wordt in opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs georganiseerd door de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) met als doel de aankomende student een duidelijk beeld te schetsen van zijn startcompetenties. De aankomende student maakt de instaptoets als een verplichte maar niet-bindende toelatingsproef vooraleer hij/zij zich kan inschijven bij de hogeschool van zijn/haar keuze. Voor meer informatie over de instaptoets, zie: https://ilo.onderwijskiezer.be/instaptoets.html

Functie-inhoud:

Om het valideringsonderzoek rond de instaptoets lerarenopleiding op te zetten en uit te voeren zoekt de VLHORA een analist die ervaring heeft met datacleaning en statische onderzoeksmethoden (descriptief, psychometrisch en multilevel).

De studievaardigheden, de talige en cognitieve factoren/resultaten moeten geïnterpreteerd worden vanuit een aantal achtergrondgegevens (onder andere gender, culturele en socio-economische achtergronden) van de aankomende studenten en moeten gerelateerd worden aan de verdere loopbaanprestaties van de studenten binnen de lerarenopleiding.

De dataset zal moeten geanalyseerd worden naar verschillende verklarende factoren zoals:

  • de geografische spreiding van de responsgroep;
  • de spreiding van de responsgroep over de verschillende netten;
  • een aantal onderwijskenmerken zoals onderwijsvorm, schooltype, …;
  • gezinstaal, meertaligheid en functiebeperkingen als mogelijke verklarende variabele;
  • geslacht, culturele en socio-economische achtergronden, waarbij de mogelijke negatieve invloed van dergelijke kenmerken op de studieloopbaan onderzocht kan worden; al dan niet schoolse vertragingen;
  • de gekozen studierichting (binnen de lerarenopleidingen) van de studenten om op die manier de onderwijsloopbaan binnen de lerarenopleiding zo goed als mogelijk te kunnen opvolgen. Om de validiteit van de metingen verzameld via de instaptoets lerarenopleiding te kunnen onderzoeken, is het al dan niet succesvol doorlopen van de lerarenopleiding een belangrijke criteriumvariabele bij  het onderzoek naar de predictieve validiteit van de instaptoets lerarenopleiding.

De VLHORA heeft bij de Vlaamse Toezichtcommissie een machtiging verkregen om de resultaten te koppelen aan de databanken secundair onderwijs en hoger onderwijs.

De data analist werkt samen met de projectcoördinator instaptoets lerarenopleiding en levert een validatierapport op tegen 15 november 2018. Aangezien de instaptoets elk jaar wordt afgenomen en de data elk jaar gekoppeld worden aan de databanken, gaat het mogelijks om een jaarlijks terugkerende opdracht ( te bevestigen einde 2018- begin 2019).

In de motivatiebrief zal kort een plan van aanpak (op hoofdlijnen) uiteengezet worden. Ook de onderzoeksmethoden die daarbij gebruikt worden, kunnen worden toegelicht.

 

Plaats in de organisatie:

De VLHORA is gevestigd te Brussel, Ravensteingalerij 27, waar de data analist kan werken. Hij/zij kan zijn werkzaamheden ook verrichten vanuit een de organisatie waarmee een samenwerkingsakkoord met de VLHORA gesloten kan worden.

 

Profiel:

De data analist:

-         heeft een diploma hoger onderwijs met sterke statistische vakken;

-         heeft aantoonbare expertise in statistische onderzoeksmethodes;

-         werkt zelfstandig, nauwkeurig en planmatig;

-         kan zowel mondeling als schriftelijk gestructureerd en accuraat rapporteren, onderbouwd met feiten en cijfers.

 

Aanbod:

VLHORA biedt een deeltijds contract van bepaalde duur (0,2 VTE, opdracht af te ronden op 15 november 2018). De toepasselijke salarisschaal is 502 of A21 (indien via een samenwerkingsovereenkomst met een hoger-onderwijsinstelling) of salarisschaal A111 van de Vlaamse overheid waarbij relevante ervaring in rekening wordt gebracht. Een samenwerkingsovereenkomst met een hogeschool of een universiteit wordt aanbevolen. Er is terugbetaling van woon-werkverkeer op basis van de tarieven voor openbaar vervoer.

 

Kandidaatstelling

 Gemotiveerde sollicitatiebrieven met CV worden uiterlijk op 17 april 2018 verwacht bij VLHORA via e-mail aan myriam.slock@vlhora.be.

Meer inlichtingen zijn te bekomen bij willemijn.vandenberg@vlhora.be


uitschrijven