Persbericht VLHORA - oktobertelling 2018
Embargo donderdagochtend 11 oktober 2018

Meer jongeren kiezen voor bedrijfsgerichte professionele opleidingen en voor opleidingen in de Kunsten aan de Vlaamse hogescholen

 122.775 studenten kiezen in het academiejaar 2018-2019 voor Vlaamse hogescholen, wat bijna evenveel is dan vorig jaar (slechts 355 minder studenten). Het aantal studenten in bedrijfsgerichte opleidingen stijgt wel met ongeveer 1,0% in Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (van 36.299 naar 36.613) en met 2,0% in Industriële Wetenschappen en Technologie (van 16.419 naar 16.732). Ondernemingen als toekomstige werkplek blijven in trek. Tegenover vorig jaar hebben daarnaast 6% meer studenten zich ingeschreven in de Schools of Arts, met name in de studiegebieden Muziek en Podiumkunsten en Audiovisuele en Beeldende Kunsten (van 6.516 naar 6.910). Het aantal studenten aan de Lerarenopleidingen daalt evenwel met 5,3% (van 20.267 naar 19.176), en het aantal studenten aan opleidingen in de Gezondheidszorg daalt met 3,7% (van 21.397 naar 20.594). Social-profitorganisaties als toekomstige werkplek slaat vandaag blijkbaar minder aan voor studenten in Vlaanderen.

Jongeren kiezen voor professionele excellentie en voor creativiteit. Ze kiezen voor een lerende biotoop die sterk verbonden is met het werkveld, ze kiezen voor praxis.

Studentenaantallen 2018-2019 aan de hogescholen

Studenten blijven kiezen voor de Vlaamse hogescholen. Positief is dat vooral bedrijfsgerichte opleidingen het goed blijven doen. Het gaat dan over Toegepaste Architectuur, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde en Industriële Wetenschappen en Technologie. Ook de opleidingen in de Schools of Arts doen het met een toename van het aantal studenten met 6% zeer goed. Hun aantal generatiestudenten stijgen zelfs met 9,35% (van 1.273 naar 1.392).

Opvallend zijn de dalers. Opleidingen die voorbereiden op (gezondheids)zorgberoepen moeten het met 3,7 % minder studenten doen (van 21.397 naar 20.594). Hun aantal generatiestudenten daalt minder, met een daling van 1,9%. Lerarenopleidingen zijn voor 5,3% studenten minder aantrekkelijk dan vorig jaar (van 20.267 naar 19.176) waarvan voor de lerarenopleiding kleuteronderwijs -9,95% (van 4.160 naar 3.746), lager onderwijs -2,44% (van 6.138 naar 5.988) en secundair onderwijs -5,17% (van 8.298 naar 7.869). Hun aantal generatiestudenten daalt zelfs met 8,5%.

Eric Vermeylen, secretaris-generaal VLHORA: “Het aantal jobs is de afgelopen jaren sterk gestegen in de privésector. Ook de media brengen dit positieve nieuws. Blijkbaar trekt dit studenten aan die vooral kiezen voor Handelswetenschappen en Bedrijfskunde en voor Industriële Wetenschappen en Technologie. In een positief economisch klimaat kiezen studenten ervoor om minder te gaan werken in overheidssectoren, ook al bieden zorg en onderwijs bijvoorbeeld goede toekomstperspectieven.”

Uitdagingen voor de hogescholen en de Vlaamse regering

De instroom van het aantal studenten volgt de demografie, een status quo van het aantal 18-jarigen tegenover vorig jaar. Willen we meer studenten aan de hogescholen dan zullen we de kansen in de diversiteit moeten benutten. Pascale De Groote, voorzitter VLHORA: “De kloof op basis van socio-economische achtergrond blijft bestaan. De hogescholen werken concreet aan een diversiteitsbeleid en begeleiding op maat want inzetten op het studentenpotentieel dat steeds diverser wordt, is van cruciaal belang voor onze kenniseconomie. Verschillende knelpuntberoepen voor hooggeschoolden geraken steeds moeilijker ingevuld. Daarnaast worden we uitgedaagd om meer zij-instromers aan te trekken in de hogescholen en levenslang leren te promoten. De integratie van de graduaatsopleidingen vanaf 2019 is hierbij alvast een belangrijke stap voorwaarts.”

De overgang van deze graduaatsopleidingen (niveau 5 opleidingen in de Vlaamse Kwalificatiestructuur, de zogenaamde HBO5-opleidingen aan de Centra voor Volwassenonderwijs) naar de hogescholen biedt vanaf 2019 nieuwe mogelijkheden om elk potentieel aan talent op een hogeronderwijsniveau te vormen. Dat is een enorme positieve uitdaging die de Vlaamse hogescholen willen aangaan. Eric Vermeylen, secretaris-generaal VLHORA: “We danken de minister van Onderwijs voor de extra budgettaire inspanningen die vastgelegd zijn vanaf 2019 om deze uitdaging op het terrein te kunnen waarmaken. De minister van Onderwijs ondersteunt hiermee de uitdaging van de hogescholen om van de graduaatsopleidingen een succes te maken.” De hogescholen zetten ook steeds meer in op het flexibiliseren en een aanbod aan werkenden; intussen hebben de hogescholen één op de drie initiële opleidingen uitgebouwd met trajecten voor werkstudenten.

Ondanks het lerarentekort kiezen jongeren minder voor de lerarenopleidingen. Jongeren zullen waarschijnlijk meer kiezen voor een lerarenloopbaan, wanneer het perspectief op die loopbaan duidelijk en enthousiasmerend is en ook meer in een positief daglicht wordt gesteld. De minister van Onderwijs heeft al nuttige maatregelen genomen voor de startende leerkracht en voor een verloning die op peil blijft. Het is cruciaal dat de minister van Onderwijs samen met de sociale partners de gesprekken over de loopbaan verder zet.

De participatie van niet-EU-studenten aan de hogescholen is tegenover vorig jaar significant gegroeid met 8,0% (van 1.703 naar 1.840). De hogescholen bieden vanaf dit academiejaar 18 volledige opleidingen in het Engels aan en 2 in het Frans. Verder zijn er verschillende opleidingen die een beperkt aandeel in het Engels en het Frans aanbieden. Het aanbieden van meer anderstalige opleidingen is een belangrijke uitdaging om internationalisering aan de hogescholen verder ambitieus te kunnen uitbouwen. Op die manier dragen hogescholen ook concreet bij tot het oplossen van de schaarste op de Vlaamse arbeidsmarkt.  

Tot slot. Voor de hogescholen is het werk nooit af. De kwalitatieve vraag naar competenties verandert steeds meer naar niet-routine taken met aandacht voor interpersonele vaardigheden en attitudes en voor digitale vaardigheden. Pascale De Groote, voorzitter VLHORA: “Daarom zullen Vlaamse hogescholen blijven investeren in de nexus onderwijs-onderzoek-werkveld. Deze unique selling propostion willen we in de toekomst nog sterker uitbouwen zodat onze studenten proactief naar de maatschappelijke en economische ontwikkelingen kunnen kijken en hun verdere loopbaan daarop weten te enten. Ook internationalisering zal steeds meer aandacht krijgen.”

 uitschrijven