Ga verder naar de inhoud

Opleidingshoofd Hotelmanagement - 100%

AP Hogeschool | Antwerpen | Voltijds

Functieomschrijving

Taakomschrijving

Als opleidingshoofd van de professionele Bachelor in het Hotelmanagement maak je deel uit van de staf van het departement Management en Communicatie (MC) en sta je mee in voor de ontwikkeling van het departementale beleid en de implementatie ervan. Je bepaalt, onder verantwoordelijkheid van het departementshoofd en in nauw overleg met de opleidingsstaf en de opleidingsraad, het strategisch beleid van de opleiding en vertaalt dit beleid in duidelijke, operationele doelstellingen. Zo draag je bij tot de persoonlijke groei van de student en de realisatie van het beleid van MC. Binnen de opleiding ben jij een aanspreekpunt, waarbij je in samenwerking met lectoren en studenten de opleiding vorm geeft. Je realiseert de doelstellingen inzake onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening, kwaliteitszorg, financiën, personeel en representatie van de opleiding binnen het kader van MC.
Je staat onder andere in voor:

het mee uittekenen van en vormgeven aan het strategisch beleid van het departement MC. Je stimuleert en bewaakt de nexus onderwijs-onderzoek. Je bent onder andere lid van de departementale staf en geeft gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot de agendapunten.

de opmaak van een beleids- en strategisch plan voor de opleiding Hotelmanagement, in nauw overleg met de opleidingsstaf en in afstemming met de opleidingsraad. Hiervoor worden de behoeften bij personeelsleden, studenten, alumni en het werkveld geïnventariseerd. Je werkt ook mee aan de onderwijs- en onderzoeksvisie van de opleiding rekening houdend met het AP-kader, het vooropgestelde budget en in overleg met de opleidingsstaf en andere relevante partners. Hiervoor volg je evoluties op het gebied van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en het werkveld, dit in het domein van hospitality.

de aansturing en monitoring van het toetsbeleid en de curriculumontwikkeling, om een kwaliteitsvolle onderwijsorganisatie en een persoonlijke groei van de student te realiseren.

het organiseren en coördineren van de opleidingsactiviteiten binnen Hotelmanagement. Je bent mee verantwoordelijk voor de organisatie van het departement Management en Communicatie, om een optimale dienstverlening te garanderen.

de representatie van de opleiding. Je bent het gezicht van de opleiding en houdt daarbij rekening met de specifieke kenmerken, zowel van de studentenpopulatie als van het personeel. Je zorgt voor een eenduidige inhoudelijke communicatie en informatievoorziening rond de opleiding. Hiervoor doe je aan benchmarking en concurrentieanalyse van de opleiding, volg je de ontwikkelingen in het Vlaamse hoger onderwijslandschap en ga je samenwerkingsverbanden aan om de duurzaamheid en de lange termijnpositie van de opleiding in het Vlaams hoger onderwijs mee te borgen. In relevante interne en externe overlegsituaties (met het werkveld, AUHA, potentiële studenten, alumni, bredere samenleving) vertegenwoordig je de opleiding.

het vertalen en implementeren van het hogeschoolbrede kader voor kwaliteitszorg naar een kwaliteitszorgsystematiek binnen de opleiding Hotelmanagement. Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen, bewaak je de kwaliteitsnormen en initieer je verbeteringsprojecten.

het stimuleren van persoonlijke groei van de medewerkers van de opleiding, om een warme, open en dynamische organisatiecultuur te scheppen waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars filosofische, ideologische en levensbeschouwelijk opvattingen vanzelfsprekend zijn. Je coördineert en motiveert het lectorenteam om de opleiding binnen de krijtlijnen van het departement en de strategische kaders van de AP Hogeschool vorm te geven. Je neemt diverse personeelsbeleidstaken op zoals het adviseren van het departementshoofd bij de toewijzing van ambtsopdrachten, selectie en coaching van nieuwe collega’s, identificatie van talenten en competenties, en het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken.

Profiel

Je hebt bij voorkeur ruime managementervaring (of leidinggevende ervaring).

Je hebt bij voorkeur minstens 5 jaar in het hoger onderwijs.

Je hebt ervaring met leiding geven aan grote teams.

Je bent vertrouwd met het beroepsveld en met de trends in de sector.

Je bent op de hoogte van didactische vernieuwingen en je hebt een sterke belangstelling voor onderwijsontwikkeling in het hoger onderwijs.

Je werkt vlot met MS Office 365 en in een digitale leeromgeving.

Je bent een teamspeler en kan medewerkers motiveren en enthousiasmeren.

Je hebt een positieve, oplossingsgerichte houding.

Je onderscheidt je door een proactieve, resultaatgerichte en communicatieve houding en een grote professionele betrokkenheid.

Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling.

Toelatingsvoorwaarden

Je bezit een masterdiploma bij voorkeur in een economische richting of in toerisme
of je bezit een bachelordiploma bij voorkeur in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde met minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in de hospitalitysector.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 1 september 2021 of aansluitend tot en met 30 september 2022. Het binnen de hogeschool verkregen mandaat van opleidingshoofd is onlosmakelijk verbonden met het hieraan gekoppelde ambt t.e.m. 30 september 2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk, binnen het kader van de volgende mandaatperiode van 4 jaar, conform de geldende procedure en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.
Indien de geselecteerde kandidaat reeds als onderwijzend personeelslid verbonden is aan de AP Hogeschool, wordt een (tijdelijke) inschaling, op basis van het individuele dossier bekeken.
De maximale totale verloning is het equivalent van 100% van barema 502 (indien masterdiploma) of van barema 316 (indien bachelordiploma), aangevuld met een mandaatvergoeding als Opleidingshoofd Professionele Bachelor ten belope van 20% en dit m.i.v. 1 september 2021 of aansluitend. Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten.
Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.
Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren
Tot en met 13 juni 2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.
Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
Selectieprocedure
De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie en omvat de volgende stappen:

een preselectie,

een assessment,

beoordeling van de positief beoordeelde kandidaten via een interview met de selectiecommissie,

aanstelling via beslissing van de Raad van Bestuur, rekening houdende met het advies van de selectiecommissie
Indiensttreding
De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Opleiding: bachelor Hotelmanagement
Plaats van tewerkstelling: campus Meistraat - Meistraat 5, 2000 Antwerpen
Vacaturenummer :Academiejaar : 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Titel :Omschrijving :Volume :Functie : / Administratief medewerker Administratief teamcoördinator Adviseur Algemeen beheerder Algemeen directeur Assistent Assistent - AOA Beleidsadviseur Coördinator Departementshoofd Diensthoofd administratie en organisatie Diensthoofd domein Directeur Docent Docent - AOA Doctor-assistent Doctor-assistent AOA Gastprofessor Hoofd School of Arts Lector Lid artistieke staf Logistiek medewerker Medewerker domein Onderhoudsmedewerker Onderzoeker Opleidingshoofd

AP Hogeschool

Bij AP Hogeschool geloven wij dat alles begint met een gezonde dosis ambitie en passie. We zien dat bij onze 12.000 studenten die zich elke dag voluit geven voor groei en ontwikkeling. Ze worden daarbij ondersteund door 1.400 bevlogen AP-personeelsleden, van lector Chemie tot helpdeskmedewerker, van praktijkassistent Mode tot adviseur aankoop, van praktijklector Ergotherapie tot onderzoeker wetenschapscommunicatie. Ambitie en passie zijn niet toevallig de beginletters van AP Hogeschool. HOU JE VAN: Een open cultuur waar iedereen en alle ideeën welkom zijn? Een “samen uniek”-aanpak waarbij sterktes en talenten gebundeld worden? Continue groei en vernieuwing? Werkijver en enthousiasme voor het vak? En heb je een match met een van onze vacatures? Dan is AP Hogeschool misschien jouw volgende werkgever.

Andere vacatures bij AP Hogeschool

lector wegvervoer – 65%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

praktijklector professionele vaardigheden 3: transport en logistiek – 10%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

lector douane – 40%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

lector marketing werkplekleren (coördinatie en studentenbegeleiding) – 40%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

lector werkplekleren 4 marketing – 15%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

praktijklector ICT – 45%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken