Ga verder naar de inhoud

Opleidingshoofd verkorte educatieve opleidingen - 100%

AP Hogeschool | Antwerpen | Voltijds

Functieomschrijving

Taakomschrijving

Je staat als lid van de departementale staf mee in voor de vorming van het departementale beleid en de implementatie ervan. Je bepaalt, samen met de opleidingshoofden van de aanverwante professionele bacheloropleidingen, onder verantwoordelijkheid van het departementshoofd en in afstemming met de lectoren, het strategisch beleid van de verkorte educatieve bacheloropleiding 60 SP (VEBA) en de educatieve graduaatsopleiding (EGRAD) voor het secundair onderwijs binnen het departement Onderwijs & Training (OT) en vertaalt dit beleid in duidelijke, operationele doelstellingen. Je stemt het beleid af op en zoekt naar synergiën met de aanverwante professionele bacheloropleidingen, in het bijzonder met de educatieve bacheloropleiding secundair onderwijs 180 SP. Op deze manier draag je bij tot de persoonlijke groei van de student en tot de realisatie van het beleid en profilering van OT.
Je staat onder andere in voor:

het mee uittekenen van en vormgeven aan het departementaal strategisch beleid, het beleid van de VEBA en EGRAD en de bepaling van de uitvoeringsmodaliteiten in samenspraak met het departementshoofd en de opleidingshoofden binnen OT. Je bent onder meer actief lid van de departementale staf. Dit betekent dat je gevraagd en ongevraagd advies geeft m.b.t. de agendapunten, vanuit het opleidingsoogpunt alsook vanuit het oogpunt van het departement en ook eigen agendapunten aanbrengt. Je neemt ook deel aan diverse vergaderingen, werkgroepen en projectgroepen: je zit deze voor, start en/of volgt ze op.

de opmaak van een beleidsplan, met expliciete aandacht voor het specifieke profiel van de student/zij-instromer, samen met de lectoren en de ankers van de verschillende vestigingsplaatsen en in afstemming met de aanverwante professionele bacheloropleidingen, in het bijzonder met de educatieve bacheloropleiding voor het secundair onderwijs 180 SP. Je werkt daartoe nauw samen met het opleidingshoofd van de educatieve bacheloropleiding secundair onderwijs en gaat actief op zoek naar afstemming en mogelijkheden tot synergie en samenwerking tussen de opleidingen. Je ziet toe op de implementatie van dit beleidsplan, om de strategische doelen van OT binnen de context van de verkorte opleidingen op het vlak van onderwijs, stages, werkplekleren en maatschappelijke dienstverlening te operationaliseren. Je inventariseert de behoeften bij medewerkers, studenten, alumni en het werkveld. De realisatie van acties die benoemd zijn in het beleidsplan volg je op en stuur je aan.

het aansturen en monitoren van de interne kwaliteitszorg van de opleiding en de curriculumontwikkeling. Je organiseert en coördineert de opleidingsactiviteiten en neemt mee verantwoordelijkheid op bij de organisatie van het departement. Je verdeelt o.a. de opleidingsgebonden taken en stuurt de ankers van de vestigingsplaatsen aan; je volgt op en stuurt bij waar nodig. Je stimuleert initiatieven betreffende onderwijsvernieuwing en je ziet toe op de studie- en studieloopbaanbegeleiding van de studenten. Je kijkt eveneens toe op de opmaak en actualisering van de ECTS-fiches, actualisatie van de opleidingsprogramma's en de concordantietabellen. Je zal eveneens adviseren in opleidingsgebonden casussen (gelijkwaardigheid van diploma's, EVC's, vrijstellingen).

de vertegenwoordiging van de VEBA en EGRAD in relevante interne en externe overlegorganen. Je fungeert als inhoudelijk aanspreekpunt voor diverse belanghebbenden en onderhoudt interne en externe contacten. Je optimaliseert de inhoud van infobrochures en de website, en coördineert PR-initiatieven in samenwerking met het anker communicatie. Je houdt je actief bezig met het opzetten, opvolgen, interpreteren en gevolg geven aan markt- en concurrentieanalyses. Je tracht tot samenwerkingsverbanden en kennisdeling met concullega's te komen. Je houdt je kennis up-to-date en volgt evoluties op het gebied van onderwijs, werkplekleren, maatschappelijke dienstverlening en onderhoudt nauwe contacten met het werkveld. Dit alles om innovatieve voorstellen te formuleren en om te zetten naar haalbare initiatieven binnen de eigen opleidingen.

het initiëren, stimuleren, uitdragen en integreren van kwaliteitsvol denken en handelen. Je vertaalt en implementeert het hogeschoolbrede kader voor kwaliteitszorg naar een kwaliteitszorgsystematiek binnen de opleidingen.

als leidinggevende van het onderwijzend personeel sta je in voor het stimuleren van de persoonlijke groei van je medewerkers om een warme, open en dynamische organisatiecultuur te scheppen waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars filosofische, ideologische en levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Je bent een goede people manager en hebt ervaring in het omgaan met weerstand. Je verdeelt onder meer de taken, doet de aan- en bijsturing van de opleidingsstaf, faciliteert en coacht de medewerkers. Je voert op regelmatige tijdstippen functionerings- en evaluatiegesprekken en identificeert talenten en competenties. Je stimuleert en zet aan tot teamvorming en samenwerking. Je ondersteunt het departementshoofd bij het toekennen van de opdrachten aan het onderwijzend personeel en het opmaken van taakstellingsfiches. Volgens geldende procedures rekruteer en selecteer je ook nieuwe medewerkers voor het onderwijsteam.

Profiel

Je beschikt over de volgende competenties en kennis:

Je bent een teamspeler en een goede netwerker.

Vertrouwdheid met het profiel van de zij-instromer is een pluspunt.

Vertrouwdheid met het onderwijswerkveld secundair onderwijs is een pluspunt.

Je bent op de hoogte van didactische vernieuwingen in het onderwijs.

Je hebt een solide kennis van de lerarenopleidingen secundair onderwijs, die je toelaat deze mee inhoudelijk vorm te geven en te ondersteunen. Of je bent bereid deze kennis op korte termijn te verwerven.

Je bent vertrouwd met de context en recente vernieuwingen van de lerarenopleidingen en volgt nieuwe trends en innovaties op de voet op.

Toelatingsvoorwaarden

Je bezit een masterdiploma.

Je hebt bij voorkeur minstens 5 jaar relevante leidinggevende of coördinerende ervaring in het werkveld of in het onderwijs.

Ervaring in het hoger onderwijs is een pluspunt.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in het statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt van lector m.i.v. 26 oktober 2020 of aansluitend tot en met 30 september 2022. Het binnen de hogeschool verkregen mandaat van opleidingshoofd is onlosmakelijk verbonden met het hieraan gekoppelde ambt vanaf 26-10-2020 t.e.m. 30-09-2022.
Hernieuwing van aanstelling is mogelijk, binnen het kader van de volgende mandaatperiode van 4 jaar, conform de geldende procedure en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.
Indien de geselecteerde kandidaat reeds als onderwijzend personeelslid verbonden is aan de AP Hogeschool, wordt een (tijdelijke) inschaling, op basis van het individuele dossier bekeken.
De maximale totale verloning is het equivalent van 100% van barema 502 (lector) aangevuld met een mandaatvergoeding als Opleidingshoofd Professionele Bachelor ten belope van 20% en dit m.i.v. 26 oktober 2020 of aansluitend. Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten.
Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.
Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren
Tot en met 4 oktober 2020 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.
Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.
Wanneer je anderstalig bent, dien je via een kwalificatiegetuigschrift aan te tonen dat je over het ERK-niveau B2 en/of C1 in de onderwijstaal Nederlands beschikt.
Selectieprocedure

een preselectie (op CV),

een assessment,

beoordeling van de positief beoordeelde kandidaten via een (online) interview met de selectiecommissie,

aanstelling via beslissing van het Bestuursorgaan, rekening houdende met het advies van de selectiecommissie
Indiensttreding
De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.
Plaats van tewerkstelling
campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen en ook regelmatig in Mechelen en Turnhout

AP Hogeschool

Bij AP Hogeschool geloven wij dat alles begint met een gezonde dosis ambitie en passie. We zien dat bij onze 12.000 studenten die zich elke dag voluit geven voor groei en ontwikkeling. Ze worden daarbij ondersteund door 1.400 bevlogen AP-personeelsleden, van lector Chemie tot helpdeskmedewerker, van praktijkassistent Mode tot adviseur aankoop, van praktijklector Ergotherapie tot onderzoeker wetenschapscommunicatie. Ambitie en passie zijn niet toevallig de beginletters van AP Hogeschool. HOU JE VAN: Een open cultuur waar iedereen en alle ideeën welkom zijn? Een “samen uniek”-aanpak waarbij sterktes en talenten gebundeld worden? Continue groei en vernieuwing? Werkijver en enthousiasme voor het vak? En heb je een match met een van onze vacatures? Dan is AP Hogeschool misschien jouw volgende werkgever.

Andere vacatures bij AP Hogeschool

projectmedewerker koeltechniek - 20%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

Adviseur internationalisering - 80%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

praktijklector / lector elektriciteit - 20% (opdeelbaar)

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

praktijklector / lector elektromechanica - 20% (opdeelbaar)

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

praktijklector / lector elektromechanica (onderhoudstechniek) - 80% (opdeelbaar)

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken