Ga verder naar de inhoud

Praktijklector/lector (80%) inclusief mandaat van opleidingshoofd Ergotherapie (OC ERGO E 002)

Hogeschool Gent | Gent | Deeltijds

Functieomschrijving

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor dit mandaat en het onderliggend ambt moet je, op het moment van de uiterste indieningsdatum van de kandidaturen voor het te begeven mandaat (en het onderliggend ambt) én op het moment dat het te begeven mandaat van opleidingshoofd start, voldoen aan onderstaande toelatingsvoorwaarden:

 • Voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106, V. 107 en V. 148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;

Enkel de kandidaturen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden worden in aanmerking genomen voor de verdere stappen in de selectieprocedure.

Beschrijving van de betrekking

Situering

 • HOGENT bestaat uit meerdere functionele entiteiten. Vanaf september 2020 zijn er zeven departementen:
   • Bedrijf en Organisatie;
   • Biowetenschappen en Industriële Technologie;
   • Gezondheidszorg;
   • IT en Digitale Innovatie;
   • Lerarenopleiding;
   • Omgeving;
   • Sociaal-Agogisch Werk
    Daarnaast is er de School of Arts en de entiteit GO5 met de graduaatsopleidingen. Er is een overkoepelende administratie.
 • Elk departement omvat één of meerdere opleidingscentra. Het opleidingscentrum omvat een cluster van aan elkaar verwante bacheloropleidingen, en daaraan gerelateerde postgraduaten, (na)vormingen, studiedagen en micro-degrees. Het opleidingscentrum is de nieuwe basisentiteit voor elk onderwijzend personeelslid.
 • Het departement Gezondheidszorg bestaat uit 5 opleidingscentra:
   • Biomedische Laboratoriumtechnologie
   • Ergotherapie
   • Logopedie en Audiologie
   • Voedings- en Dieetkunde
   • Verpleegkunde
 • We zijn op zoek naar een praktijklector of lector binnen het opleidingscentrum Ergotherapie die ook het mandaat van opleidingshoofd voor dat opleidingscentrum zal opnemen.

 • Als opleidingshoofd sta je aan het hoofd van het opleidingscentrum en ben je de eindverantwoordelijke voor de werking van het opleidingscentrum, het hart van HOGENT en de thuis van het onderwijzend personeel.

 • Het totaal volume van de betrekking bedraagt 80% waarvan 50% opdrachtvolume voor het mandaat van opleidingshoofd Ergotherapie en 30% (praktijk)lectorschap.

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking

Doel van de functie

Luik opleidingshoofd

Het opleidingshoofd ontwikkelt en implementeert, samen met het team, een toekomstgerichte strategie voor het opleidingscentrum die kadert binnen de algemene en kwaliteitsvisie van HOGENT en een antwoord biedt op de noden van de beroepssectoren en de maatschappij.

Het opleidingshoofd treedt, vanuit een betrokkenheid met het HOGENT-beleid, op als liaison tussen het opleidingscentrum en de onderzoekscentra en tussen de andere opleidingscentra.

Resultaatsgebieden

 • Het opleidingshoofd formuleert, samen met het team, een toekomstgerichte strategie voor het opleidingscentrum die rekening houdt met alle betrokken stakeholders (departement, opleidingscentra, onderzoekscentra, beroepssectoren, studenten, medewerkers);
 • Het opleidingshoofd vertaalt deze visie, samen met het team, naar uitdagende, toekomstgerichte, kwaliteitsvolle en oplossingsgerichte doelstellingen;
 • Het opleidingshoofd implementeert deze doelstellingen rekening houdend met de onderwijs kwaliteitsnormen, samen met het team;
 • Het opleidingshoofd organiseert het efficiënt, effectief en transparant inzetten van de werkmiddelen;
 • Het opleidingshoofd zorgt voor een veilige, waarderende, collegiale, ontwikkelingsgerichte en transparante werkomgeving door de toepassing van het waarderend personeelsbeleid zodat elke collega optimaal presteert en ontwikkelt.

Luik (praktijk)lector opleidingscentrum Ergotherapie

Als praktijklector/lector binnen het opleidingscentrum Ergotherapie word je voornamelijk tewerkgesteld in de bacheloropleiding ergotherapie, die behoort tot het opleidingscentrum Ergotherapie.

Verantwoordelijkheden

Luik opleidingshoofd

Ondernemer

 • Implementeert, samen met het team, vanuit de betrokkenheid op niveau van het opleidingscentrum en als lid van het departementsbureau, de missie, de visie en het strategisch plan van HOGENT.
 • Ontwikkelt, vertaalt en realiseert samen met het opleidingsbureau, de strategische visie voor het opleidingscentrum die kadert in de missie en visie van HOGENT en creëert hierrond verbinding en enthousiasme.
 • Zorgt voor een permanente ontwikkeling en vernieuwing van het opleidingscentrum door nieuwe inzichten uit de evoluties in het beroepenveld en het hoger onderwijs op de voet te volgen en te integreren in de werking van het opleidingscentrum.
 • Zorgt voor een actieve participatie van studenten in het kwaliteitsbeleid van het onderwijscentrum en ondersteunt dit participatieproces.
 • Draagt zorg voor een optimaal studie- en leefklimaat voor de studenten.
 • Is voorzitter van het opleidingsbureau.
 • Is lid van het departementsbureau.

Ambassadeur

 • Creëert samenwerkingsverbanden met de onderzoekscentra om de nexus onderwijs en onderzoek te kunnen realiseren.
 • Creëert samenwerkingsverbanden met andere opleidingscentra en GO5 om transversale en interprofessionele opportuniteiten te verkennen en dergelijke initiatieven uit te voeren.
 • Vertegenwoordigt het opleidingscentrum en/of HOGENT in interne en externe overlegorganen en stimuleert samenwerking met de verschillende partners die bij het opleidingscentrum/HOGENT betrokken zijn.

Eigenaar

 • Staat met het opleidingsbureau voor de dagelijkse leiding en praktische organisatie van de opleidingen (onderwijs, dienstverlening, levenslang leren).
 • Zorgt voor de integratie van het kwaliteitsbeleid, het onderwijsbeleid en personeelsbeleid in het strategisch plan van het opleidingscentrum en de daaruit voortvloeiende geformuleerde doelstellingen.
 • Vertaalt, faciliteert en bewaakt de implementatie van de kwaliteitsvisie van HOGENT en voorziet in een efficiënte en heldere documentenstroom die hieruit voortvloeit.
 • Staat met het opleidingsbureau in voor de curriculumzorg, internationalisering en de nexus onderwijs – onderzoek.
 • Leidt het opleidingsbureau, bereidt de werkzaamheden ervan voor en volgt beslissingen op.
 • Staat met het opleidingsbureau in voor de billijke en transparante verdeling en het beheer van de formatie en de begroting van het opleidingscentrum.

Coach

 • Treedt op als voorbeeldfunctie en uitdrager van een waarderend personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn en ontwikkeling van elke medewerker.
 • Houdt maximaal rekening met het specifieke karakter van de verschillende afstudeerrichtingen binnen de opleiding en de eraan gekoppelde onderzoekscentra en stelt zich hier verbindend op.
 • Neemt een inspirerende en verbindende rol op binnen het opleidingsbureau én tussen alle collegae van de verschillende afstudeerrichtingen.
 • Formuleert advies over het evalueren van teamverantwoordelijken en andere medewerkers waarvoor hij HR-verantwoordelijkheid heeft.
 • Adviseert andere opleidingshoofden met betrekking tot het functioneren van onderwijzende personeelsleden in service-onderwijs.
 • Zorgt samen met het opleidingsbureau voor een correcte en waarderende toepassing van het inzetten, onthalen en vervangen van personeel.
 • Stelt het eigen functioneren in vraag, staat open voor feedback en investeert in de eigen ontwikkeling.

Luik (praktijk)lector opleidingscentrum Ergotherapie

 • Staat in voor het verstrekken van onderwijs in de verschillende opleidingsonderdelen van de bacheloropleiding ergotherapie.
 • Verleent medewerking aan het ontsluiten van kennis en expertise in functie van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening in het domein van ergotherapie.
 • Motiveert, coacht en begeleidt studenten bij stages, projectwerk en bachelorproeven.
 • Bouwt als teamplayer een professionele werkrelatie uit met je collega’s en neemt desgevallend teamgebonden taken op.
 • Past zich binnen de functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan teneinde tegemoet te komen aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen het opleidingscentrum en HOGENT.

Luik opleidingshoofd

Competenties

 • Omgevingsbewust en organisatiebetrokken
 • Conceptueel en analytisch denkvermogen
 • Samenwerker
 • Inspirerend en communicatief
 • Resultaatgericht, probleemoplossend en daadkrachtig
 • Vernieuwer en ondernemend
 • Organisatievermogen en coördinatievermogen
 • Leerbereid
 • Coachende leiderschapsstijl

Kennis

 • Volgt de voornaamste onderwijskundige ontwikkelingen en onderwijsregelgeving binnen het hoger onderwijs en heeft onderwijs-en/of onderzoekservaring in het hoger onderwijs.
 • Heeft kennis van de gevoeligheden tussen en binnen de sectoren die gekoppeld zijn aan de specifieke afstudeerrichtingen binnen een opleiding.
 • Draagt de missie, de visie en het strategisch plan van HOGENT uit.
 • Kent de opleidingen binnen het opleidingscentrum en hun werk- en beroepenveld, is vertrouwd met hun eigenheden en met de evoluties erbinnen.
 • Kennis van kwaliteitszorg en kwaliteitsprocessen.
 • Notie hebben van projectmanagementtools.
 • Vertrouwd met digitale werkinstrumenten.
 • Investeert in de verdere ontwikkeling van zijn/haar managementvaardigheden

Ervaring

 • Beleidsvoorbereiding en uitvoering (strategie, beleid, begroting)personeelsformatie, doelstellingen formuleren, jaaractieplan,…)
 • Strategieontwikkeling en formuleren van strategische doelstellingen
 • Vertrouwd zijn met het waarderend en coachend aansturen van medewerkers en teams
 • Vertrouwd zijn met administratieve processen (roostering, vrijstellingen, studiefiches binnen een hoger onderwijssetting of bereid zijn hier verantwoordelijkheid in op te nemen
 • Onderwijservaring of ervaring met de nexus onderwijs/onderzoek in minstens één opleiding van het opleidingscentrum
 • Onderwijsontwikkeling en curriculumopbouw

Attitudes

 • Draagt de waarden van HOGENT uit en inspireert de teamleden om de missie, de visie en het strategisch plan van HOGENT uit te voeren.
 • Schenkt en genereert vertrouwen, toont en stimuleert engagement, is waarderend
 • Heeft een hoge mate van betrokkenheid en engagement om samen met het team een toekomst voor de opleidingen uit te bouwen.
 • Realiseert de visie van HOGENT via coachend leiderschap.
 • Is een doelgerichte, verantwoordelijke en daadkrachtige teamspeler die eigenaarschap opneemt om de doelen te realiseren.
 • Heeft een probleemoplossende attitude, is adaptief.
 • Detecteert en benut interne en externe opportuniteiten.
 • Heeft een heldere en open communicatiestijl.

Luik (praktijk)lector opleidingscentrum Ergotherapie

 • Beschikt over actuele praktische kennis in het brede domein van ergotherapie;
 • Heeft praktische werkervaring binnen het domein van ergotherapie;
 • Heeft ervaring met lesgeven in het hoger onderwijs: brengt de vakinhoud over in een authentieke leeromgeving, gelinkt aan de praktijk van het werkveld en heeft ervaring met actuele didactische werkvormen.
 • Heeft ervaring met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek: neemt deel aan de praktische uitvoering van onderzoeksprojecten en/of werkt mee aan de communicatie van onderzoeksresultaten en/of het geven van workshops.
 • Communiceert goed, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Is resultaatgericht en flexibel ingesteld en heeft ondernemingszin en doorzettingsvermogen;
 • Beschikt over ICT-vaardigheden om administratieve taken op korte tijd af te werken;
 • Draagt bij tot internationalisering en tot diversiteit;
 • Heeft zin voor analyse en voor synthese en beschikt over een kritisch wetenschappelijke attitude;
 • Is leergierig en bereid tot zelfontplooiing;

Kandidaatstelling en selectieprocedure

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 27-10-2021, uitsluitend via onderstaande knop "solliciteren", met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief. Vermeld je periodes van tewerkstelling zo nauwkeurig mogelijk in je CV (met exacte start- en einddata).

Enkel tijdige en complete kandidaatstellingen zijn geldig.

HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of beperking.

Een selectiecommissie zal alle kandidaturen toetsen aan het profiel van de functie volgens de hieronder beschreven selectieprocedure.

De selectieprocedure omvat verschillende stappen:

 1. Ontvankelijkheid van de kandidaatstelling op basis van de toelatingsvoorwaarden in deze vacature.
 2. Preselectie op dossier: op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld
 3. Online assessment: enkel de kandidaten die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen en die geslaagd zijn voor de preselectie op dossier, worden op 28-10-2021 of 29-10-2021 uitgenodigd voor deelname aan het online assessment waarbij een aantal competenties in kaart worden gebracht. Dit assessment wordt geïnterpreteerd door een HR-expert die ook deel uitmaakt van de selectiecommissie. Het online assessment is niet-eliminerend. De rapporten worden mee genomen tijdens de bespreking in het selectiegesprek. De richtperiode voor het uitvoeren van het online assessment is woensdag 03-11-2021 tot en met donderdag 04-11-2021.
 4. Presentatie: Op het moment van de uitnodiging voor het online assessment zal ook gevraagd worden om een PowerPointpresentatie te bezorgen. Deze presentatie omvat maximaal 7 slides waarbij de kandidaat de visie op de toekomst van het opleidingscentrum aantoont en de manier waarop de kandidaat de cultuurverandering in het opleidingscentrum wil realiseren. Meer informatie over de nieuwe organisatiestructuur – en cultuur vind je terug via deze linken:
 1. Selectiegesprek: het selectiegesprek start met de presentatie op basis van de ingediende versie, waarbij de kandidaat gedurende maximaal 9 minuten de presentatie toelicht. Gedurende het volledige selectiegesprek wordt de kandidaat beoordeeld op basis van de competenties, kennis, ervaring en attitudes, zoals beschreven in de vacaturebeschrijving.

De selectiegesprekken vinden in de mate van het mogelijke plaats in de week van 15-11-2021.

De aanduiding van het opleidingshoofd en de aanstelling in het onderliggend ambt gebeuren bij beslissing van het bestuurscollege op advies van de selectiecommissie.

Looptijd

Onderliggend ambt

Wij bieden een statutaire aanstelling (80%) in een vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 13-12-2021.

De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één academiejaar met de mogelijkheid tot verlenging op basis van positieve evaluatie. Vanaf het derde opeenvolgende academiejaar kan deze aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op benoeming.

Mandaat opleidingshoofd Ergotherapie

Het betreft in eerste instantie een mandaat met ingang vanaf ten vroegste 13-12-2021 voor een periode van een jaar, te verlengen met vier jaar mits aan de voorwaarden, zoals opgesomd in het interne reglement mandaat opleidingshoofden, cumulatief is voldaan.

Loonvoorwaarden

Indien je een bachelordiploma hebt, gebeurt de verloning volgens barema 316.
Indien je een masterdiploma hebt, gebeurt de verloning volgens barema 502.

Voor meer details over deze barema’s kan je terecht op http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/overzicht.htm.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

Naast het salaris ontvang je voor de duur van het mandaat van opleidingshoofd Ergotherapie een mandaatsvergoeding die 10% hoger is dan het salaris dat je zou genieten als je niet belast was met het mandaat van opleidingshoofd, met een maximum bedrag van 450 euro bruto per maand. Dit maximaal bedrag volgt de evolutie van de gezondheidsindex met als startbasis de index van april 2020.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante verlofregeling en een personeelskaart met extra voordelen.


Contact

Voor inhoudelijke vragen over het mandaat van opleidingshoofd Ergotherapie kan je terecht bij Liesbeth Van Coppenolle, departementshoofd Gezondheidszorg. Dit kan via e-mail (liesbeth.vancoppenolle@hogent.be).

Voor praktische en technische vragen in verband met de selectieprocedure en je statuut kan je terecht bij Sarah De Keyser, HR partner. Dit kan via e-mail (sarah.dekeyser@hogent.be)

Hogeschool Gent

Talent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt HOGENT aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HOGENTenaars.

Andere vacatures bij Hogeschool Gent