Ga verder naar de inhoud

Deze website is eigendom van de Vlaamse Hogescholenraad

Contactgegevens:
info@vlaamsehogescholenraad.be
Ravensteingalerij 27,
1000 Brussel

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, illustraties, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, ... zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de Vlaamse Hogescholenraad of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De Vlaamse Hogescholenraad levert grote inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt te hebben. Toch is het mogelijk dat er onjuistheden worden weergegeven. Je kan de beheerder van de site steeds contacteren om dit te melden. Daarnaast zal de Vlaamse hogescholenraad op realistische termijn de nodige correcties doorvoeren. De Vlaamse Hogescholenraad kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Vlaamse Hogescholenraad geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De Vlaamse Hogescholenraad kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De Vlaamse Hogescholenraad verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel-hoofdstad bevoegd.

Privacybeleid

De Vlaamse Hogescholenraad verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Nieuwsberichten

De Vlaamse Hogescholenraad verwerkt volgende gegevens in het kader van je inschrijving voor nieuwberichten: je e-mailadres, je voornaam en naam, de organisatie waar je werkt, je functie, je voorkeuren voor de thema's waarover je geïnformeerd wil worden. Je kan deze gegevens te allen tijde zelf wijzigen.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Persoonsgegevens worden niet overgemaakt aan derden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: dpo@vlaamsehogescholenraad.be

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be.