Ga verder naar de inhoud

Global Minds

Onder de noemer Global Minds stimuleren we het netwerken tussen de hogescholen in België en het globale zuiden en zetten we meteen ook in op samenwerking waar het mogelijk is, zoals uitwisselen van docenten, het uitwerken van gezamenlijke projecten en buitenlandse stages.

Screenshot 2023 02 09 at 16 28 04

Op 1 september 2022 ging het tweede Global Minds vijfjarenprogramma 2022-2027 van start. Het Global Minds programma maakt deel uit van het portofolio van VLIR-UOS met middelen van DGD en is een samenwerkingsverband van de dertien Vlaamse hogescholen, onder leiding van de Vlaamse Hogescholenraad.

Bij de ontwikkeling van dit tweede programma werden de lessons learned meegenomen uit het vorige programma. Staffmobiliteit bleek bij uitstek het middel is om nieuwe partnerschappen op te bouwen en de bestaande te versterken. Ook flexibilisering, meer inkomende mobiliteiten van studenten, modulair werken en (online) trainings voor (lokale) studenten en staff, bleken dankbare manieren om de hogescholen hun capaciteit in het samenwerken met het Globale Zuiden te versterken.

In dit nieuwe programma, werken de hogescholen samen aan een gemeenschappelijk impact statement: Een internationale gemeenschap van geglobaliseerde en geëngageerde burgers die een transitie naar duurzame ontwikkeling in een faire en rechtvaardige samenleving mogelijk maakt.’

Drivers of change.

Door het inzetten enerzijds op individuen en anderzijds op instituties, krijgt global engagement een permanent gedaante aan de hogescholen. Het multiplicatoreffect is dat studenten, bij het verlaten van de hogeschool, als wereldburgers de wereld instappen en hun verworven competenties in het werkveld zullen aanwenden binnen en buiten samenwerkingen met lokale partners. Ook staffmedewerkers zullen verder de kans krijgen lokale noden te leren kennen en identificeren, gezamenlijke projecten op te zetten en een duurzame verankering van de partnerschappen mogelijk te maken.

We indentificieren vijf domeinen: doelgroep, onderzoek, bereik en beleidsondersteuning, netwerken en partnerschappen en trainingsprogramma’s. Met steeds daarin activiteiten onderverdeeld in drie clusters: globale uitwisseling, partnerschappen en projectinitiatieven.

Een modulair systeem
Ieder jaar zal elke hogeschool de mogelijkheid krijgen om te zelf te bepalen op welke van bovenstaande activiteiten zij wenst in te zetten en hoeveel budget zij hiervoor wenst aan te wenden, binnen de beperkingen van de vooropgestelde criteria van de Vlaamse Hogescholenraad en VLIR-UOS. Een jaarlijkse herziening van het budget, zorgt voor de nodige flexibilileit van de hogescholen.

Door wereldburgerschapseducatie veel breder aan te pakken, komen we dichter bij de grote droom: een internationale gemeenschap van globally engaged people.”
CHARLOTTE CHRISTIAENS SQRE
Charlotte Christiaens
project coördinator

Globally engaged onderzoek
Dit verwijst naar klein, innovatief toegepast onderzoek en onderwijsinnovatie met een focus op mondiaal engagement of SDG's. De projecten zijn gericht op capaciteitsopbouw van de hogescholen op het gebied van mondiaal engagement en komen voort uit de behoeften van de lokale partner, zoals de identificatie van lokale behoeften aan wederzijdse partnerschappen en de ontwikkeling van instrumenten en criteria binnen de hogescholen om duurzame kwalitatieve partnerschappen en beleid tot stand te brengen, onderzoek naar de impact van korte collaboratieve mondiale leerprojecten, ...

‘Collaborative global learning projects’ - staff
Met deze projecten voor staff, verwijzen we naar gezamenlijke projecten waarbij de nadruk ligt op kennisverwerving en capaciteitsopbouw in globaal engagement voor personeelsleden van de Vlaamse hogescholen.

Via deze projecten investeren we verder in agents of changes die actors of change zullen creëren door het participeren aan deze projecten, het opdoen aan kennis en dit dan nadien ook verder verwerken in de curricula en overbrengen op studenten. Een voorbeeld uit het vorige Global Minds programma is het gekende Global Engagement Stafflab waarbij we via drie modules deelnemers van alle hogescholen de kans gaven hun kennis te verruimen en verbreden rond thema’s als dekolonisering, SDG’s, interculturaliteit en communicatie.

‘Collaborative global learning projects’ - studenten
Met deze projecten verwijzen we naar gezamenlijke projecten waarbij de nadruk ligt op kennisverwerving via ervaring en kennisdeling. We onderscheiden hierin NIP, SIP en COIL.

Een ‘North Intensive Programme’ (NIP) is een kort en intensief studieprogramma dat studenten en onderwijs-gevenden van een lokale partnerinstelling uit één van de Global Minds landen samenbrengt in een Vlaamse hogeschool.

Een ‘Short Intensive Programme’ (SIP) is een kort en intensief studieprogramma dat studenten en onderwijsgevenden van een Vlaamse hogeschool met één van de landen uit de Global Minds lijst samenbrengt. Een SIP heeft als doel studenten en onderwijsgevenden uit Vlaamse en internationale partners te laten samenwerken rond een ‘globally engaged’ thema. Een SIP kadert, als keuzevak of keuzetraject binnen een opleidingsonderdeel, binnen de opleiding van de Vlaamse hogeschool wat betekent dat er studiepunten verbonden zijn aan de deelname door de student. Een SIP kan ook een aantal blended momenten bevatten ter voorbereiding of nawerking.

Een ‘Collaborative Online International Learning’ (COIL) is een intensief studieprogramma dat zoveel mogelijk online georganiseerd wordt en waarbij de uitwisseling van kennis en methodieken tussen de studenten aan de Vlaamse hogeschool en studenten van de partnerinstelling uit een van de Global Minds landen, centraal staat. Anders dan een SIP kan een COIL het (deels) online georganiseerd worden en duurt het ook meestal langer in tijd, waarbij minimum tien dagen voor een fysieke reis wordt vooropgesteld. Een COIL kadert, als keuzevak of keuzetraject binnen een opleidingsonderdeel, binnen de opleiding van de Vlaamse hogeschool wat betekent dat er studiepunten verbonden zijn aan de deelname door de student. Een SIP kan ook een aantal blended momenten bevatten ter voorbereiding of nawerking.

REI: Uitgaande studentenmobiliteit
Een REI-beurs is een beurs die voorzien wordt vanuit Global Minds aan studenten van de hogescholen. Wereldburgerschap vormt de connectie tussen Global Minds en REI: één van de doelstellingen van Global Minds is dat de Vlaamse hogescholen een faciliterende omgeving voor studenten, personeel en alumni creëren waarbinnen deze doelgroepen kunnen ageren als kritische wereldburgers. De REI-beurs biedt studenten de mogelijkheid om wereldburgerschapscompententies te verwerven.

Via REI als onderdeel van hun eigen GM-project, maken de Vlaamse hogescholen werk van hun ambitie om kritische en veerkrachtige wereldburgers op te leiden via onderwijs en onderzoek, dat aandacht heeft voor globale en lokale uitdagingen. De hogescholen worden uitgedaagd om, in lijn met de eigen beleidsambities, de drie SDG-principes te integreren in hun GM-projecten en dus ook in het REI-instrument. Het maximumbudget ligt vast op 1.750 euro. Studenten kunnen deze beurzen aanvragen bij de hogescholen in kader van een stage of een bachelorproef. De student moet minstens achtentwintig dagen aanwezig zijn bij de partnerinstelling in één van de VLIR-UOS landen.

Beurzen voor inkomende studenten
Deze financiële tegemoetkoming wordt voorzien vanuit het Global Minds programma om ook inkomende studenten van partnerinstellingen in het Globale Zuiden de mogelijkheid te geven om stage te volgen, deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma of studiepunten op te nemen aan een Vlaamse hogeschool. VLIR-UOS legt algemene criteria op waar deze inkomende studenten dienen onder te vallen, met een geüniformeerde per Diem.

XREI: Inkomende en uitgaande stafmobiliteit
Een XREI-beurs is een beurs voor stafleden van de hogescholen en hun lokale partners in het Zuiden. Inkomende en uitgaande mobiliteit dus van stafleden. Een XREI-reisbeurs kadert binnen de pijler ‘mobility exchange’ van de ‘Theory of Change’ van Global Minds hogescholen. Hierbij wordt ingezet op de ontwikkeling van ‘people’ die betrokken zijn in de internationale gemeenschap. Uitwisseling door mobiliteit blijft een bewezen facilitator hiervoor. De XREI geeft staff (‘people’) de opportuniteit om global engagement competenties te ontwikkelen en agents of change te worden binnen en buiten de eigen instelling. Iedere hogeschool beschikt over een aantal XREI-beurzen. Deze kunnen ingezet worden naargelang de noden van de eigen instelling, aansluitend op hun partnerwerking. Een stafmedewerker vraagt een XREI-uitbeurs aan bij de eigen hogeschool. De XREI-inbeurzen worden ingezet door de hogeschool aansluitend bij hun partner-en landenbeleid. XREI-beurzen worden gebruikt in het kader van projectontwikkeling, netwerken, seminaries, webinars, curricula-ontwikkeling, kennisuitwisseling enz.

Gemeenschappelijke lerende netwerken en initiatieven
Net als in het eerste Global Mindsproject, zetten we vanuit de Vlaamse Hogescholenraad gemeenschappelijke leernetwerken en initiatieven op. Deze worden gecreëerd voor én door hogescholen en zijn vraag-en nodengebaseerd. Hierin staat uitwisseling van kennis en capaciteitsversterking centraal. Er zijn een aantal topics in de pipeline waar we een initiatief zullen rond opzetten, eerst en vooral staat het gender en environmentbeleid op de agenda.

Duurzame partnerschappen voor globaal engagement
Deze partnerschappen zijn gericht op een samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs en een of meer preferentiële partners die een formele alliantie vormen met de bedoeling de aanjagers van verandering te worden door samen verschillende initiatieven te ontwikkelen en een gemeenschap van mondiaal bewuste en betrokken burgers te creëren.

Deze partnerschappen zijn multidimensionaal, overstijgen de grenzen van een project en streven naar gezamenlijke langetermijndoelstellingen die voor alle betrokken partners voordelig zijn. Het partnerschap sluit aan bij het internationaal beleid van de hogeronderwijsinstelling in Vlaanderen en de internationale partner. Het partnerschap streeft naar interdisciplinariteit en samenwerking met meerdere stakeholders

Structurele outreach en communicatie
Met deze activiteit wordt verwezen naar alle communicatie door de Vlaamse Hogescholenraad in kader van Global Minds. Via sociale, lokale en nationale media wordt getracht hoogtepunten van de Global Mindsproject onder de aandacht te brengen. Dit kan zijn onder de vorm van allerlei posts, magazine, artikels, banners ect.

Publicatie GM2023

Global Engagement Magazine 2023

Het zit er al eventjes op, het eerste vijfjarenprogramma van Global Minds. Vandaag publiceerden we 'Global Engagement Magazine' 2023. We willen u graag kennis laten maken met een handgreep uit de diverse waaier van projecten die binnen Global Minds aan de dertien Vlaamse hogescholen georganiseerd werden tijdens de afgelopen vijf jaar. Er werd geen enkele moeite gespaard om dit programma tot een goed einde te brengen én om vol vertrouwen klaar te staan voor het volgende vijfjarenprogramma 2022-2027. Meer weten? Download het magazine.

Unknown3

Global Engagement Staff Lab

De 13 hogescholen werkten samen dit online traject rond globaal engagement uit voor docenten en personeel, onder de noemer van Global Minds. Met het ‘Inspiratiekader: Globaal Engagement in Hoger Onderwijs’ als basis, wil dit online traject de discussie en reflectie rond globaal engagement binnen het hoger onderwijs aanmoedigen zodat er tot concrete implementatie kan overgegaan worden.

Behapbaar, flexibel en toegankelijk. Geen lange lezingen, maar korte modules waarbij je kan focussen op wat voor jou relevant is. Ze willen uitwisseling met collega’s over de instellingen heen stimuleren. Waar gewenst, is verdieping in workshops en online seminaries met experten uit onze eigen hogescholen en uit internationale partnerinstellingen mogelijk.

PUBLICATIES GLOBAL MINDS

Interessante publicaties

Global Minds stond ook mee aan de wieg van een aantal uitgaven en inspiratieteksten in het kader van samenwerking met het Globale Zuiden. Interesse? Je vindt ze hier terug.

Interesse in Global Minds? Dat vinden wij prettig! Neem zeker contact met ons op, dan kijken we samen wat jij kan betekenen voor Global Minds of waar wij jou kunnen helpen met een project in het Globale Zuiden.
GMC2021 08

Thematische conferenties

Om kennis en expertise te ontwikkelen en te delen in het opzetten van gezamenlijke praktijkgerichte onderzoeksprogramma's met partners in het Zuiden, organiseert de Vlaamse Hogescholenraad sinds 2018 één thematische conferentie per jaar.

Op vrijdag 22 oktober 2021 vond de vierde Internationale Global Minds-conferentie plaats. De aanwezigen bespraken de afgelopen vijf jaar van het Global Minds Project, stelden doelen en pitchten ideeën voor de komende jaren. Wil je weten waar het allemaal over ging? Deze video geeft je een korte impressie van dit unieke evenement.

Screenshot 2023 02 09 at 14 27 23

Tweede vijfjarenprogramma Global Minds 2022-2027

Het Global Minds tweede vijfjarenprogramma 2022-2027 ging van start op 1 september 2022. Opnieuw vormen we een consortium van de 13 Vlaamse hogescholen, onder leiding van de Vlaamse Hogescholenraad. Het Global Minds programma maakt deel uit van het portofolio van VLIR-UOS en werkt met middelen van DGD.

GLOBAL MINDS PARTNER BANNER 01
Vlhora samenwerken2

Evenementen en opleidingen

Neem deel aan een van onze vormingen!